Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Oleksy"

STANOWISKO DO POMIARU ODSTROJENIA IMPEDANCYJNEGO ANTEN NASOBNYCH DOI:10.15199/59.2016.6.76


  MEASUREMENT SETUP FOR WEARABLE ANTENNAS IMPEDANCE MATCHING EXAMINATION Streszczenie: Rosnące zainteresowanie bezprzewodowymi sieciami pracującymi w obszarze ciała człowieka (systemy typu WBAN - Wireless Body Area Network) stwarza potrzebę opracowywania i doskonalenia metod badania oddziaływania fal radiowych na ciało. Opracowywanie nowych rozwiązań wymaga przeprowadzenia symulacji oraz pomiarów zarówno z wykorzystaniem modeli uproszczonych jak i z ciałem człowieka. W przypadku przeprowadzania pomiarów odstrojenia impedancyjnego anten przeznaczonych do pracy w pobliżu ciała konieczne jest właściwe usytuowanie anteny względem ciała człowieka jak również precyzyjna kontrola odległości pomiędzy anteną i ciałem oraz automatyzacja pomiarów w celu zbadania właściwości anteny dla kilkudziesięciu różnych położeń. W artykule przedstawiono stanowisko do pomiaru odstrojenia impedancyjnego anten nasobnych oraz omówiono przykładowe wyniki badań nad wpływem ułożenia anteny względem ciała człowieka oraz jego budową fizyczną a dopasowaniem impedancyjnym anteny. Abstract: Significant growth of the research interest on Wireless Body Area Networks (WBAN) creates the need of development of a methods for analysis of the interaction between electromagnetic waves and human body. Design process of such networks requires the utilization of computer simulations and also measurement performed with simplified body models (phantoms) as well as human body. To measure the impedance match of wearable antenna it is necessary to place antenna in precisely controlled position relative to human body. Moreover the measurements and changing antennas position should be made automatically to verify it in different distance relatively to the model. In this paper a test-bench have been presented which allows antennas input impedance measurement. Furthermore the influence of the distance between antennas and human body on input impedance are investigated. Słowa klu[...]

BADANIE WPŁYWU LUDZI NA KANAŁ TRANSMISYJNY W SIECIACH RADIOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W POBLIŻU CIAŁA CZŁOWIEKA DOI:10.15199/59.2017.6.67


  Projektowanie sieci radiowych pracujących w pobliżu ciała człowieka (ang. BAN: Body Area Networks) wymaga uwzględnienia oddziaływania ciała człowieka na fale radiowe. Typowo uwzględniane jest oddziaływanie ciała na anteny umieszczone na ciele lub wewnątrz ciała (implanty) ponieważ dla sygnałów o częstotliwości rzędu kilku GHz ciało człowieka wprowadza silne tłumienie, przez co znacząco wpływa na dopasowanie impedancyjne anteny oraz jej charakterystykę promieniowania [7-8]. Ponadto, efekty te silnie zależą od orientacji przestrzennej ciała człowieka w odniesieniu do anteny nadawczej i odbiorczej [1], jego budowy fizycznej, odległości anteny odbiorczej od ciała oraz miejsca usytuowania jej na ciele. Są to zagadnienia szczególnie istotne w sieciach typu on-body czyli takich których elementy ułożone są na ciele oraz sieciach intra-body zawierających również implanty. Wpływ ciała człowieka na kanał radiowy jest niepomijalny również w przypadku sieci typu off-body, czyli takich które obejmują transceiver umieszczony na ciele komunikujący się z urządzeniem umieszczonym w pewnej odległości od ciała. W takim systemie wprowadzenie dodatkowej przeszkody, jaką mogą być ludzie, pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem może spowodować wzrost tłumienia kanału od kilku do nawet kilkunastu dB [3]. Zjawisko to jest trudne do badania szczególnie w przypadku propagacji wielodrogowej, ponieważ stłumiony może być sygnał docierający drogą bezpośrednią z nadajnika jak i również sygnały odbite np. od ścian pomieszczenia. Z problemem tłumienia w kanale transmisyjnym wprowadzanym przez ciało człowieka muszą zmierzyć się również projektanci radiowych systemów lokalizacji. Jest to o tyle ważne, że radiowe systemy lokalizacji bazują nierzadko (np. w metodach zwanych fingerprinting) na referencyjnym rozkładzie natężenia pola elektrycznego stanowiącym mapę do której próbuje się dopasować położenie terminala mobilnego na podstawie odczytu poziomu odebranej[...]

WPŁYW WARUNKÓW PROPAGACYJNYCH NA POMIAR ODLEGŁOŚCI METODĄ TDOA DOI:10.15199/59.2018.6.18


  1. WSTĘP Projektowanie systemów radiowych pracujących zwłaszcza we wnętrzu budynku, gdzie dodatkowo w kanale transmisyjnym mogą znajdować się ludzie wymaga uwzględnienia zarówno warunków propagacyjnych w danym środowisku jak również wpływu cała człowieka na fale radiowe. Ciało człowieka dla sygnałów o częstotliwości kilku GHz wprowadza silne tłumienie, przez co znacząco wpływa na charakterystykę promieniowania anteny umieszczonej w pobliżu ciała [3,6]. W systemach UWB powszechnie wykorzystywaną metodą lokalizacji jest metoda TDOA. Polega ona na pomiarze czasu propagacji sygnału z etykiety umieszczonej na lokalizowanym obiekcie do poszczególnych węzłów systemu. Na podstawie znanych współrzędnych poszczególnych węzłów możliwe jest określenie położenia etykiety w przestrzeni. W przypadku braku synchronizacji czasowej pomiędzy modułami systemu mierzony jest czas propagacji sygnału w dwie strony - od etykiety i z powrotem [5,7]. Zjawiska propagacyjne wpływają na działanie systemów TDOA. W systemach bazujących na tej metodzie fala przechodząca przez ciało człowieka ulega skróceniu co wprowadza błąd w pomiarze odległości, gdyż wydłuża się czas jej propagacji. Kolejnym aspektem wpływającym na dokładność pomiaru jest opóźnienie propagacji sygnału w funkcji kąta obrotu anteny. O ile dla systemów wykorzystywanych do pomiaru odległości rzędu kilkunastu metrów błąd ten będzie pomijalnie mały o tyle w przypadku znacznie krótszych dystansów wynik będzie obarczony dodatkowym błędem na poziomie kilkunastu a nawet kilkudziesięciu procent. W pomieszczeniach, zwłaszcza w warunkach braku widzialności optycznej NLOS (ang. Non Line of Sight) - sygnał dociera do odbiornika wieloma ścieżkami z tego względu ważnym parametrem opisującym odbiornik jest jego czułość na składową bezpośrednią. Jest ona definiowana jako minimalna moc sygnału składowej bezpośredniej jaka jest wymagana aby mógł on być poprawnie wykryty [1]. Ciało człowieka wprowadzaj[...]

SYSTEM LOKALIZACJI LUDZI WEWNĄTRZ BUDYNKÓW WYKORZYSTUJĄCY CZUJNIKI INERCYJNE ZINTEGROWANE Z ODZIEŻĄ DOI:10.15199/59.2019.6.24


  1. WSTĘP Systemy wykorzystujące czujniki bezwładnościowe do lokalizacji osób są obecnie intensywnie rozwijane w wielu ośrodkach naukowych [1-3]. Systemy tego rodzaju wykorzystywane są jako systemy autonomiczne [4] lub stanowią uzupełnienie w nawigacji satelitarnej, w przypadku gdy sygnał z satelitów jest niedostępny lub zbyt słaby [5]. W systemach bezwładnościowych lokalizujących ludzi akcelerometry i żyroskopy służą do zbierania informacji o ruchu człowieka, którego śledzenie umożliwia wyznaczenie położenia użytkownika. W literaturze zaproponowano szereg zaawansowanych algorytmów realizujących to zadanie, które różnią się złożonością obliczeniową [6]. Stosowane często zaawansowane algorytmy filtrowania (np. filtr Kalmana lub filtry cząsteczkowe) [7] wymagają wykorzystania znacznych zasobów obliczeniowych w przypadku, w którym lokalizacja dokonywana jest w czasie rzeczywistym. W związku z tym możliwość zaimplementowania ich w systemach noszonych jest ograniczona ponieważ systemy tego typu wykorzystują bardzo małe źródła energii wystarczające do zasilania jedynie miniaturowych procesorów o ograniczonej mocy obliczeniowej. Dlatego w takich rozwiązaniach ze względu na małe wymagania dotyczące zasobów obliczeniowych, stosowane są bardzo proste algorytmy wyznaczające położenie osób na podstawie wykrytej liczby kroków i kierunku marszu [8]. W takich systemach bardzo istotne jest wyznaczenie długości kroku, ponieważ ma bezpośredni wpływ na szacowane przemieszczenie użytkownika, a co za tym idzie na jego położenie. W artykule przedstawiono system umożliwiający lokalizowanie ludzi, który wykorzystuje miniaturowe czujniki bezwładnościowe (akcelerometry, magnetometry i żyroskopy). Czujniki są zintegrowane z koszulką oraz wkładką do buta, dzięki czemu możliwe jest określenie lokalizacji użytkownika na podstawie analizy prędkości i kierunku chodu. System wykorzystuje opracowaną przez autorów metodę szacowania długości kroku użytko[...]

ZASTOSOWANIE ALGORYTMU FILTRACJI CZĄSTECZKOWEJ DO WYZNACZANIA LOKALIZACJI WE WNĘTRZACH BUDYNKÓW DOI:10.15199/59.2017.6.62


  Wewnątrzbudynkowe radiowe systemy lokalizacyjne cieszą się w ostatnich latach ogromnym zainteresowaniem, także w kontekście Internetu Rzeczy. Rozwój niedrogich rozwiązań przeznaczonych do wykorzystania z popularnymi urządzeniami mobilnymi pozwolił na opracowanie licznych aplikacji wykorzystujących informację o położeniu terminala (LBS, z ang. Location Based Services). Systemy takie wykorzystywane są na przykład w celu dostarczania użytkownikowi informacji marketingowych, czy poprawy jego bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Systemy realizujące powyższe funkcje we wnętrzach budynków, ze względu na brak dostępności dostatecznej jakości sygnału z nadajników satelitarnych, do wyznaczania położenia terminala najczęściej wykorzystują informacje o parametrach lokalnie odbieranych sygnałów radiowych nadawanych przez punkty dostępowe sieci Wi-Fi lub znaczniki (ang. beacon) pracujące w standardzie Bluetooth Low Energy [3]. Ze względu na łatwość wykonania pomiaru, jednym z najczęściej wykorzystywanych w systemach lokalizacyjnych parametrów sygnałów jest poziom mocy odebranej (RSS, ang. Received Signal Strength). Wskaźnik mocy odebranej RSSI (ang. Received Signal Strength Indicator) jest implementowany praktycznie we wszystkich dostępnych na rynku układach radiowych. Dostępne są rozwiązania wykorzystujące pomiar czasu propagacji sygnału, które są znacząco dokładniejsze niż te wykorzystujące RSS, ale są one znacznie droższe i wymagają dedykowanej infrastruktury [1]. Znając rozkład natężenia pola elektromagnetycznego w obszarze, po którym porusza się użytkownik terminala mobilnego [7], można wykorzystać różne metody [1][4][6] wyznaczenia estymaty jego położenia. Do najczęściej stosowanych, należą metody korelacyjne, których wynik działania uzależniony jest od podobieństwa parametrów sygnałów rejestrowanych przez terminal użytkownika z wzorcowymi wartościami przechowywanymi w bazie referencyjnej. Wykorzystanie tej klasy metod wiąż[...]

 Strona 1