Wyniki 1-10 spośród 33 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Bożejewicz"

"Mniej dźwigaj" w Iławie

Czytaj za darmo! »

Kampania "Mniej dźwigaj", koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy i prowadzona na terenie Europy przez sieć krajowych punktów centralnych, ma na celu włączenie pracodawców, pracowników, specjalistów bhp, służb prewencyjnych i innych grup społecznych w działania zapobiegające występowaniu zaburzeń i schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, powstających u pr[...]

Iława gościła Konin

Czytaj za darmo! »

Spotkanie przedstawicieli oddziałów olsztyńskiego i konińskiego OSPSBHP odbyło się 25 stycznia br. w Iławie. Celem spotkania było poznanie działań z zakresu bhp w zakładach tych dwóch regionów, skorzystanie z rozwiązań i doświadczeń możliwych do zastosowania w swoich zakładach. Województwo olsztyńskie to budownictwo, stolarstwo i przemysł odzieżowy, a konińskie to przede wszystkim przemy[...]

Gospodarstwo rolne - bezpieczne miejsce pracy

Czytaj za darmo! »

W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie 22 czerwca br. odbyła się konferencja GOSPODARSTWO ROLNE - BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY adresowana do rolników i pracowników służby bhp oraz instytucji zajmujących się tą problematyką. W holu, przed salą konferencyjną, producenci odzieży, obuwia roboczego oraz ochron indywidualnych prezentowali swoje produkty. Konferencję, zorganizowaną przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP - oddział Olsztyn, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, prowadziła Maria Bore, a otwierał okręgowy inspektor pracy w Olsztynie Wiesław Matys. Wiktor M. Zawieska, wicedyrektor CIOP, zaprezentował krótki film przedstawiający skutki wypadków przy pracach w gospodarstwie rolnym, którym uległy dzieci i dorośli. Nie[...]

Mobbing czy nauka zawodu?


  Mobbing zdefiniowany jest w art. 943 kodeksu pracy jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go. W powszechnym odczuciu mobbing występuje w relacjach pracodawca - pracownik. A przecież takie zjawiska występują też wśród samych pracowników.Niejednokrotnie pracodawca nawet nie wie, że taki problem w firmie występuje, a jak już się dowie, to nie zawsze umie temu zaradzić. Często mobbing wiąże się z nadmiernym stresem, który sprzyja powstawaniu wypadków przy pracy. Niestety, jest to ukryty problem, ponieważ podczas uzyskiwania oświadczenia pracownika na temat okoliczności wypadku pracownik służby bhp o to nie pyta, a sam pracownik najczęściej nie powie. Ponadto, gdyby stres potraktowano jako główną przyczynę wypadku, należałoby się dobrze zastanowić, na ile nosiłby on znamiona czynnika zewnętrznego. Na przykładzie Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego IPB, przedstawię "studium przypadku" dotyczące czynników psychospołecznych, występujących w pracy. Dobre chęci kierownictwa IPB to firma budowlana z tradycjami, marką, stałą załogą, nagradzana za zrealizowane projekty, która zapewnia prarównież wartość otrzymanych przez pracowników od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków lub napojów, jeżeli pracodawca w ten sposób realizuje spoczywający na nim obowiązek z art. 232 k.p., w związku z brakiem możliwo[...]

Potrzebni społecznicy


  OOgólnopolskim Stowarzyszeniu Pracowników Służby BHP dowiedziałam się przed laty od okręgowego inspektora pracy w Olsztynie. Po zapoznaniu się ze statutem stowarzyszenia ucieszyłam się, że powstała organizacja, która będzie zrzeszać "ludzi z branży"; będzie możliwość spotkania się, skonsultowania problemów, jakie pojawiają się w codziennej pracy behapowca. Podobały mi się również założenia statutowe, cele i zadania do realizacji. Pełna optymizmu, byłam otwarta na realizację pomysłów, które zmierzałyby do osiągnięcia celów założonych w statucie. Niestety, moje pierwsze spotkanie z szerszą grupą członków stowarzyszenia na zjeździe w Boszkowie zmieniło obraz idealnej grupy fachowców chętnych do realizowania założeń statutowych. Większość poznanych tam osób wyraźnie określała się jako fachowcy do "zarabiania pieniędzy", z wyraźnym, jak to teraz się mówi, "parciem na szkło". Większość z tych osób bardzo chciała "być" w zarządzie, a nawet [...]

Nieprawidłowa obsługa taśmociągu


  Opisany poniżej wypadek ciężkiego uszkodzenia ciała wydarzył się w firmie produkującej mieszanki betonowe. Firma zatrudnia 14 pracowników na stanowiskach operatorów węzła betoniarskiego, betoniarzy, kierowców. Obsługują oni trzy zespoły do produkcji mieszanek betonowych - dwa składające się z betoniarki 550 i taśmociągu oraz sterowany elektronicznie zespół złożony z betoniarki 550 i zespołu taśmociągów. Okoliczności wypadku Poszkodowany Leszek G., lat 51, zatrudniony był w firmie od 4 marca 2011 r. na stanowisku operatora węzła betoniarskiego. W dniu wypadku, 19 kwietnia 2011 r., pracę rozpoczął o godz. 6.30. Do jego obowiązków należała obsługa dużego węzła betoniarskiego, sterowanego elektronicznie, która, według oświadczenia poszkodowanego, przebiegała bez problemów do godzin przedpołudniowych. Problem pojawił się w momencie, kiedy taśma taśmociągu zaczęła się "ślizgać" na bębnie wskutek nadmiernego obciążenia przenoszonym żwirem. Pod koniec zmiany zaszła konieczność napełnienia większą ilością żwiru zbiornika kruszywa, więc Mariusz K., który był zatrudniony na stanowisku operatora węzła, podawał przy użyciu spychacza większą ilość żwiru na taśmę taśmociągu, co spowodowało przeciążenie. Około godz. 15.00 Mariusz K. udał się na stanowisko pracy dużego węzła, na którym zatrudniony był Leszek G., i dowiedział się od niego, że taśmociąg ślizga się na bęb[...]

Odpowiedzialność w stowarzyszeniu

Czytaj za darmo! »

"Nie da się uniknąć jutrzejszej odpowiedzialności, uchylając się od dzisiejszej" - Abraham Lincoln.Odpowiedzialność to gotowość do odpowiadania przed sobą (odpowiedzialność moralna) lub innymi (odpowiedzialność dyscyplinarna, karna, sądowa), czyli ponoszenia konsekwencji podjętych działań celowych lub przypadkowych. Pisząc o odpowiedzialności władz OSPSBHP, mam na myśli członków zarządów oraz członków komisji rewizyjnych czy też sądów koleżeńskich, którzy mają zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach oraz statutem nie tylko prawo, ale i obowiązek dbać o rozwój i sprawne działanie stowarzyszenia, m.in. poprzez podejmowanie działań ważnych dla całej organizacji, a także wywiązywanie się z obowiązków finansowych, sprawozdawczych itp. Osoby reprezentujące władze stowarzyszenia są moralnie i prawnie zobowiązane do rozliczenia się przed walnym z[...]

Ocena ryzyka przy pracach budowlanych Część 1: Procedura

Czytaj za darmo! »

Rozpoczynamy publikację cyklu artykułów poświęconego analizie i ocenie ryzyka zawodowego przy pracach budowlanych. Materiały zostały przygotowane na podstawie rzeczywistych stanowisk pracy, ale zaprezentowane w artykułach procedury, karty, rejestry mogą być wykorzystane w różnych firmach budowlanych i nie tylko. | Redakcja.Identyfikacja zagrożeń występujących przy pracach budowlanych nie należy do łatwych zadań, szczególnie wtedy, kiedy na budowie pracują brygady składające się z 4 do 7 pracowników, którzy codziennie wykonują inne roboty. Proponuję, aby tryb identyfikacji zagrożeń i oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego oraz zapewnienie nadzoru nad tymi czynnościami zostały określone w procedurze.Na przykładzie firmy budowlanej, zatrudniającej na budowie brygady, a w nadzorze budowlanym - kierownika budowy, majstra, inżyniera budowy, wskażę przydatność opracowania takiej procedury oraz formularzy związanych z charakterystyką stanowiska pracy/prac budowlanych, rejestru zagrożeń, karty oceny ryzyka zawodowego, rejestru ryzyka zawodowego będącego jednocześnierejestrem zaleconych dzia.a. koryguj.cych i profilaktycznych wynikaj.cych z oceny. Dobrze opracowana procedura mo.e pos.[...]

Ocena ryzyka przy pracach budowlanych. Procedura -; ciąg dalszy


  W numerze 7/2013, w cyklu "Ocena ryzyka zawodowego" opublikowaliśmy pierwszy artykuł Elżbiety Bożejewicz z serii poświęconej ocenie ryzyka zawodowego przy pracach budowlanych. Autorka rozpoczęła w nim omawianie procedury identyfikacji zagrożeń, szacowania i oceny ryzyka zawodowego, którą z powodzeniem można wdrożyć w różnych fimach budowlanych. W części drugiej kończy omawianie procedury, podając m.in. szacowanie ryzyka dla czynników mierzalnych, wyznaczanie dopuszczalności ryzyka, warunki powtarzania oceny ryzyka. | Redakcja.Szacowanie ryzyka zawodowego - cd. W przypadku, gdy czynnik posiada wielkość charakteryzującą narażenie, szacowanie ryzyka przeprowadza się na podstawie porównania wartości mierzalnych do wartości dopuszczalnych zawartych w obowiązujących przepisach. Szacowanie ryzyka przeprowadza się stosując kryteria podane w tabelach 2-6. Tabela 2. Ogólne zasady Wartość wielkości charakteryzującej narażenie (P) Oszacowanie ryzyka zawodowego P > Pmax Duże (D) Pmax > P > 0,5 Pmax Średnie (S) P < [...]

 Strona 1  Następna strona »