Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Walasek"

Modelowanie kompetencyjne jako narzędzie integracji procesów w inżynierii przedsięwzięć budowlanych DOI:10.15199/33.2016.06.47


  W artykule przedstawiono propozycję modelu kompetencyjnego, którymoże być dobrymnarzędziemwspomagającym zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsięwzięciu budowlanym. W syntetyczny sposób przedstawiono problematykę modelowania kompetencyjnego,model kompetencyjny oraz proces wdrażania takiego modelu. Określone zostały przykładowe poziomy kompetencji na stanowiskach kierowniczych w budownictwie, wskazania do praktycznego zastosowania przedmiotowegomodelu jako wszechstronnego i dynamicznego narzędzia oraz korzyści wynikające z jego wdrożenia. Słowa kluczowe: inżynieria przedsięwzięć budowlanych,model kompetencyjny.Budownictwo jest obszarem działalności człowieka szczególnie wrażliwym na sposób zarządzania zespołami pracowniczymi [7]. Klasyczna zasada, że "kadry decydują o wszystkim" musi być brana pod uwagę przez każdego menedżera chcącego osiągnąć sukces. W dziedzinie nauki o zarządzaniu niemal od początku dyskusji nad źródłami efektywności pracowników przyjmowano założenie, że takie cechy osobnicze jak: inteligencja, temperament, moralność czy wyjątkowe uzdolnienia determinują nie tylko rodzaj działalności zawodowej, lecz także ewentualny sukces bądź porażkę [1]. Ze szczególną determinacją poszukiwano cech gwarantujących sukces lidera/przywódcy. Pionierzy w tym zakresie, tacy jak np. Richard Boyatzis, rozpoczynali swe poszukiwania od prób wyodrębnienia kompetencji odróżniających najlepszych menedżerów (a później pracowników) od tych przeciętnych bądź po prostu słabszych [5]. Kolejny milowy krok w tych badaniach wiąże się z pracami wybitnego amerykańskiego psychologa Davida McClellanda. Jako jeden z pierwszych udowodnił on, że cechy utożsamiane z kompetencjami są znacznie lepszym predykatorem sukcesu zawodowego niż cechy osobowości, a nawet inteligencja. Budowa modelu kompetencyjnego Opis modelu. Model kompetencji jest narzędziemsłużącympodnoszeniu jakości procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie ([...]

BIM w CDE DOI:10.15199/33.2019.12.06


  Jednym z rozwiązań wspomagających współpracęmiędzy przedsiębiorstwami w budowlanym procesie inwestycyjnym jest wykorzystanie koncepcji BIM, która w połączeniu ze środowiskiem Common Data Environment (CDE) staje się niezbędnymnarzędziemdo obsługi procesów budowlanych, zarówno fizycznych, jak i cyfrowych. Common Data Environment to źródło informacji dotyczące projektu, wykorzystywane do gromadzenia, zarządzania i dystrybucji dokumentacji, zarówno graficznej, jak i niegraficznej, przeznaczonej dla wszystkich osób zaangażowanych w realizcję przedsięwzięcia budowlanego (rysunek 1). Stworzenie takiego źródła informacji sprzyja współpracy pomiędzy członkami zespołów roboczych i pozwala eliminować błędy oraz dublować dane [4]. Przedsiębiorstwa widzą potencjał w digitalizacji swoich procesów, a modelowanie informacji o budynku (BIM) może być postrzegane jako rodzaj katalizatora do ich cyfryzacji (rysunek 2). Chcąc w pełni wykorzystać informacje, które są dostępne dzięki BIM, niezbędne jest zbudowanie odpowiednich cy- frowych struktur pozwalających na zarządzanie wszystkimi procesami zachodzącymi na budowie. Innowacje, takie jak BIM czy IoT (Internet Rzeczy), to obecne trendy, które stwarzają olbrzymie możliwości, ale jednocześnie stanowią rodzaj testu funkcjonowania organizacji. Koncepcja Internetu Rzeczy (IoT) dotyczy połączenia niemal wszystkich typów urządzeń w sieć wykorzystującą BIM W BUDOWNICTWIE www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 12/2019 (nr 568) 1) Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej *) Adres do korespondencji: robert.latas@gmail.com Streszczenie. Wspólna platforma danych (CDE - Common Data Environment) to klucz do zarządzania całym procesem budowlanymprzez cyfrow[...]

 Strona 1