Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Słowińska"

Bhp w piekarni


  Pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania podstawowych przepisów w zakresie bhp wobec pracowników zatrudnionych w piekarni. Ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, przede wszystkim przez ograniczanie ryzyka zawodowego, stosując właściwą organizację pracy w piekarni oraz odpowiednie środki ochronne i profi laktyczne. Jego obowiązkiem jest także poinformowanie pracownika o istniejącym ryzyku zawodowym na danym stanowisku pracy oraz podejmowanie działań informacyjnych i szkolenie pracowników. Za naruszenie zasad bhp wobec pracowników osoby odpowiedzialne za popełnienie wykroczenia mogą zostać ukarane przez inspektora pracy karą grzywny w postaci mandatu lub karą grzywny przez sąd rejonowy na wniosek inspektora pracy. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności jest zobowiązany: 1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, 2) wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń, 3) reagować na potrzeby pracowników w zakresie bhp oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, 4) zapewnić rozwój spójnej polityki z[...]

Karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy piekarz-ciastowy

Czytaj za darmo! »

Przepisy Prawa pracy nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ograniczanie ryzyka zawodowego oraz przeprowadzanie regularnej oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy. Końcowym etapem oceny ryzyka zawodowego jest jego udokumentowanie w karcie oceny ryzyka zawodowego. Wybór sposobu jej opracowania należy do pracodawcy, ponieważ wzór nie został określony przepisami. W karcie oceny ryzyka zawodowego określa się zagrożenia występujące podczas pracy w piekarni oraz źródła ich pochodzenia, a także wskazuje profi laktykę postępowania zmniejszającą wystąpienie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Od oceny ryzyka zawodowego do karty Przeprowadzenie oce[...]

 Strona 1