Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Weissenberg"

MODEL SYSTEMU KOLEJKOWEGO Z RUCHEM ADAPTACYJNYM DOI:10.15199/59.2017.8-9.68


  Współczesne sieci teleinformatyczne musza˛ byc´ zdolne do przesyłania ogromnych ilo´sci danych. Zgodnie z raportami [1], [2], w 2020 kaz˙dego miesia˛ca uz˙ytkownicy sieci be˛da˛ generowac´ ruch rze˛du 194 374 EB (1 E exa = 1018). Dla porównania w 2015 było to 72 521 EB miesi˛ecznie. Przesyłanie takiej ilo´sci danych nie jest mo˙zliwe bez odpowiednich pojemnos´ci ła˛czy i we˛złów sieci. Dodatkowo, w w˛ezłach sieci implementuje si˛e dobrane odpowiednio mechanizmy kształtowania ruchu. Dzi˛eki temu mo˙zliwe jest optymalne wykorzystywanie dost˛epnych zasobów sieciowych. Do tych mechanizmów nalez˙a˛ na przykład rezerwacja [3], [4], [5] przelewy [6], [7], [8], kompresja [9], [10], [11], [12], kolejkowanie [13], [14], [15] czy te˙z priorytety [16], [17]. We współczesnych sieciach dominuje ruch pakietowy wykorzystuja˛cy protokół IP (IPv4 i IPv6). Z punktu widzenia sposobu generowania pakietów, ruch sieciowy mo˙zemy podzieli´c na ruch o stałej przepływno´sci CBR (stała, niezmienna szybko´s´c bitowa, np. strumienie generowane przez pojedynczy kodek o stałych parametrach) oraz o zmiennej przepływno´sci (VBR). Strumienie VBR maja˛moz˙liwos´c´ dostosowania chwilowej szybkos´ci transmisji (szybko´sci generowania pakietów) do aktualnego stanu obcia˛z˙enia sieci. W literaturze przedmiotu ruch typu VBR nazywany jest ruchem elastycznym lub adaptacyjnym. Mechanizm kompresji zaczyna działa´c w chwili zaj˛ecia wszystkich dost˛epnych zasobów. Dzi˛eki ograniczeniu przepływno´sci ju˙z obsługiwanych strumieni pakietów, w systemie pojawiaja˛ sie˛ wolne zasoby pozwalaja˛ce na obsług ˛e nowego strumienia. W przypadku, gdy ograniczeniu dost˛epnej przepływno´sci towarzyszy wydłu˙zenie czasu obsługi, mówimy o ruchu elastycznym [9], [18]. Dzi˛eki wydłu˙zeniu czasu obsługi ilo´s´c przesyłanych danych nie ulega zmianie. W przypadku gdy czas obsługi pozostaje bez zmian mamy do czynienie z ruchem adaptacyjnym [9], [18] (zostanie przesłanych mniej danych). Ru[...]

ANALITYCZNY MODEL PLASTRÓW WSIECIACH 5G DOI:10.15199/59.2018.8-9.18


  1. WPROWADZENIE Kilkana´scie lat wystarczyło aby sieci komórkowe zmieniły sie˛ z sieci oferuja˛cych usługe˛ poła˛czen´ głosowych (1G, 2G) do wielousługowych sieci dost˛epowych (3G, 4G). Rozwojowi sieci towarzysza˛ spadki cen, które sprawiaja˛, z˙e liczba uz˙ytkowników (urza˛dzen´) sieci cia˛- gle ro´snie (w trzecim kwartale 2017 do sieci mobilnych doła˛czonych zostało 95 milionów nowych urza˛dzen´, ła˛cznie było ich 7,8 miliardów [1]). W konsekwencji wzrasta równiez˙ wolumen danych pochodza˛cy z sieci mobilnych. W 2017 roku miesie˛cznie urza˛dzenia moblilne (ła˛- cza w gór˛e i w dół) generowały 13,5 exabytów danych. Prognozy na rok 2021 zakładaja˛, z˙e be˛dzie to ruch rze˛du 49 exabytów [2]. Ta ogromna ilo´s´c danych przesyłana jest przez sieci mobilne dzi˛eki coraz wi˛ekszej przepustowo´sci interfejsu radiowego. W sieciach LTE (4G) jest to ju˙z 300 Mb/s (ła˛cze w dół) i 50 Mb/s (ła˛cze w góre˛). Jednak sama przepustowo´s´c interfejsu radiowego nie gwarantuje odpowiedniej wydajno´sci sieci. Dlatego te˙z w swoich sieciach operatorzy wykorzystuja˛ szereg mechanizmów odpowiedniego kształtowania obsługi ruchu, takich jak rezerwacja [3], [4], [5], priorytety [6], [7], kompresja [8], [9], [10], [11], przelewy [12], [13], [14] czy buforowanie [15], [16], [17]. Zakłada si˛e, ˙ze interfejs radiowy w sieciach 5G b˛edzie oferował jeszcze wi˛eksze szybko´sci transmisji, dzie˛ki czemu stana˛ sie˛ one szerokopasmowymi sieciami doste˛powymi, które umoz˙liwia˛ obsługe˛ zgłoszen´ o zróz˙nicowanych z˙a˛daniach (od obsługi terminali ruchomych, kontroli pojazdów autonomicznych, poprzez transmisje ˛ w czasie rzeczywistym, do obsługi urza˛dzen´ Internetu Rzeczy). Co wi˛ecej, dost˛ep do takiej sieci ma by´c mo˙zliwy praktycznie z ka˙zdego miejsca na ´swiecie. Poniewa ˙z typowa infrastruktura sieci mobilnych nie jest zbyt elastyczna, proponuje si˛e aby w sieciach 5G wykorzysta´c dwa znane wczes´niej rozwia˛zania tzn. wirtualizacje˛ oraz sieci p[...]

MODEL WIELOUSŁUGOWEGO SYSTEMU KOLEJKOWEGO Z RUCHEM ELASTYCZNYM DOI:10.15199/59.2019.7.39


  1. WPROWADZENIE Współczesne sieci teleinformatyczne oferuja˛ swoim u˙zytkownikom bardzo szeroki wachlarz usług. Łatwy i tani dost˛ep do sieci powoduje, ˙ze przesyłanych jest coraz wie˛cej danych. To z kolei sprawia, z˙e sieci musza˛ by´c coraz bardziej wydajne (zarówno cz˛e´s´c dost˛epowa, jak i szkieletowa). Jednym z czynników wpływaja˛cych na wydajnos´c´ sieci sa˛ mechanizmy zarza˛dzania ruchem. Sa˛ one z powodzeniem wykorzystywane w sieciach telekomunikacyjnych ju˙z od lat. Do tych mechanizmów zalicza sie˛ dynamiczna˛ rezerwacja zasobów [1], [2], kompresje ˛ (progowa˛ lub bezprogowa˛) [3], [4], [5], priorytety [6], [7] oraz kolejkowanie [8], [9], [10]. Z sieciami IP od samego pocza˛tku ich istnienia zwia˛zane sa˛ strumienie o zmiennej szybko´sci bitowej VBR (Variable Bit Rate), charakterystyczne dla usług typu "best effort". Niejako przeciwien´stwem strumieni VBR sa˛ strumienie o stałej w czasie szybko´sci bitowej CBR (Constant Bit Rate), które sa˛ charakterystyczne dla usług czasu rzeczywistego. Ró˙znorodno´s´c wykorzystywanych mechanizmów zarza˛dzania ruchem, architektura systemów oraz włas´ciwos´ci przesyłanych strumieni danych sprawiaja˛, ˙ze analiza i modelowanie współczesnych sieci teleinformatycznych sa˛ coraz bardziej skomplikowane. Analize˛ współczesnych sieci upraszcza w pewnym zakresie mo˙zliwo´s´c interpretacji tych sieci na poziomie zgłosze ´n [11]. Dzi˛eki procesowi dyskretyzacji pasma [12], moz˙liwa jest analiza sieci pakietowych za pomoca˛modeli analitycznych opracowanych dla systemów z komutacja˛ kanałów, np. równanie Kaufmana-Robertsa [13], [14] czy te˙z metody splotowe [2]. Prowadzone badania w ró˙znych o´srodkach pokazały, ˙ze równie˙z w przypadku ruchu elastycznego i adaptacyjnego mo˙zliwa jest analiza przy u˙zyciu wspomnianych metod i modeli. W pracy [3] zaproponowano jeden z pierwszych modeli dla systemów z ruchem elastycznym i adaptacyjnym. Z kolei w pracy [15] przedstawiono pierwszy wielousług[...]

 Strona 1