Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Nowotarski"

Wyniki badań trwałości wierzchnich warstw podłóg przemysłowych


  Wdzisiejszym świecie, w którymrozwiązania logistyczne obrotu towarów oraz wymagania dotyczącemagazynowania prowadzą do wznoszenia obiektów o ogromnych przestrzeniach przeznaczonych do przechowywania czy przeładunku, zwiększają się wymagania technologiczne i użytkowe posadzek przemysłowych. Ponadto w przypadku wielkich hal magazynowych ich rozmieszczenie nie zależy jużwtakimstopniu, jak to było np. 50 lat temu, od warunków i możliwości zabudowy terenu, lecz od dostępnej infrastruktury i w znacznej mierze od uwarunkowań ekonomicznych. Można zatem wyróżnić kilkadziesiąt wymiernych parametrów technicznych charakteryzujących podłogę przemysłową wraz z jej wierzchnią warstwą, zwaną posadzką. Wpraktyce jednak, do podjęcia podstawowych decyzji projektowych wystarczy kilka najważniejszych danych. Wwielu krajach, takich jak USA, Anglia czy Niemcy, już na początku lat osiemdziesiątych XXwiekuwprowadzono klasyfikację betonowych posadzek przemysłowych oraz określono szczegółowe warunki ich użytkowania, które decydują o przydatności i trwałości. Standardy te określane są m.in. przez: American Society for Testing and Materials (ASTM); American Concrete Institute (ACI); British Standards Institution (BS); Deutschland Institution für Normung (DIN) i wprowadzają dokładny podział posadzek betonowych na klasy, pozwalając na właściwy wybór w zależności od charakteru użytkowania i wartości obciążeń. Podłogi[...]

Usprawnianie procesów budowlanych z wykorzystaniem Lean Management DOI:10.15199/33.2016.06.54


  W artykule przedstawiono zasady usprawniania procesów budowlanych z wykorzystaniem metody zarządzania Lean Management i zaprezentowano zastosowanie ich (wraz z analizą procesu przy użyciu Tablicy Doskonalenia Procesu Budowlanego) w przypadku składowania oraz dostaw materiałów budowlanych na budowę biurowca w centrum miasta, na której są ograniczonemożliwościmagazynowania.Autorzy przedstawili także rezultaty dotyczące wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań z wykorzystaniem metod m.in. 5S. Słowa kluczowe: LeanManagement, 5S, zarządzanie placembudowy, magazyn budowy, doskonalenie procesów budowlanych, QFD.Magazynowanie materiałów jest jednym z kluczowych elementów procesu budowlanego, zwłaszcza w przypadku inwestycji realizowanej w centrum miasta przy ograniczonej przestrzeni.Wtakimprzypadku tradycyjnemetody zarządzania związane z tym samym planem realizowanym przez cały okres budowy działają zazwyczaj nieskutecznie [6] imogąwpływać nawydłużenie czasu prac czywzrost całkowitych kosztów projektu [7]. Jednymze sposobów, które pomagająwzarządzaniu tego typu przedsięwzięciami, są zasady i metoda Lean Management, przy użyciu której możliwe jest kompleksowe zarządzanie całymprocesem budowlanym i stopniowe poprawianie sytuacji związanej z zarządzaniem budową w celu eliminacji marnotrawstwa [4]. Lean Management i Tablica Doskonalenia Procesu Budowlanego Metoda LeanManagement jest coraz szerzej używanawbudownictwie [9], zwłaszcza w przypadku optymalizacji procesów, które są w swojej formie podobne do procesów produkcyjnych [8]. Jednocześnieniektóre z jej metod i narzędzi często udaje się zastosować do usprawniania realizacji działań w obszarach np. BHP [3] czy BIM[9], wykorzystując do ocenym.in. elementy logiki rozmytej znanej z produkcji [10]. Początki LeanManagement w Polsce oraz idei Lean Thinking zastosowanych w budownictwie należy datować na 2003 r. [...]

Najczęstsze usterki budowlane wykrywane w trakcie odbiorów końcowych mieszkań DOI:10.15199/33.2016.06.72


  Wartykule przedstawiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące końcowego odbioru nowego mieszkania zakupionego od dewelopera. Autorzy przeprowadzili analizę ilościową najczęstszych błędów ujawnionych w trakcie odbiorówmieszkań w ostatnich 2 latach - dane zebrano z protokołów odbiorów mieszkań zlokalizowanych w powiecie poznańskim i okolicach. Dodatkowo wskazano najważniejsze elementy mieszkania, które powinny być kontrolowane podczas odbioru i omówiono, jak powinny być oceniane. Słowa kluczowe: protokół odbiorumieszkania, najczęstsze usterki w budownictwie mieszkaniowym.WPolsce w 2015 r. oddano do użytkowania 147 710 lokali [1]. Zgodnie z aktualnymi prognozami i danymi ze stycznia 2016 r. [2] sytuacja w tymroku będzie podobna.Wśród licznej grupy nabywców większość nie ma odpowiedniej wiedzy pozwalającej na sprawdzenie najistotniejszych elementów odbieranego mieszkania. Często więc konieczne jest zatrudnienie specjalisty, który będzie uczestniczył w procedurze odbioru i dokona fachowej oceny wykonanych prac oraz wskaże występujące usterki. Odbiór mieszkania w świetle obowiązujących przepisów Ustawa o ochronie nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych [13] szczegółowo reguluje kwestię zawierania umowymiędzy nabywcą a deweloperem.Towniej znajduje się podstawa prawna dotycząca konieczności dokonania odbiorumieszkania - zapis art. 27 ust. 1, w którym mowa o tym, że przeniesienie na nabywcę prawa własności lokalu musi zostać poprzedzone odbioremlokalu, który jest dokonywanywobecności nabywcy,wwyniku którego nabywcamoże zgłosićwady.Deweloper jest zobowiązany do doręczenia w ciągu 14 dni oświadczenia o uznaniu lub odmowie uznania wad z podaniem przyczyn, oraz w terminie 30 dni do ich usunięcia. Zgodnie z [13] (art. 22, ust. 1, pkt 6), umowa deweloperskamusi zawierać określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper. Ten zapis będzie [...]

Wpływ awarii maszyn na montaż stolarki aluminiowej w systemie Just-in-Time DOI:10.15199/33.2016.06.83


  W artykule przedstawiono zasady systemu Just-in-Time (JiT) oraz przeanalizowano wpływ awarii maszyn używanych przy montażu stolarki aluminiowej, wykorzystując metodę FMEA, na przykładzie realizacji obiektu użyteczności publicznej w powiecie poznańskim w 2015 r. Ponadto dokonano oceny, czy zaproponowane rozwiązania pozwoliłyby uniknąć problemów, gdyby wystąpiły na analizowanej budowie. Słowa kluczowe: Lean Management, Just-in-Time, awarie maszyn, montaż stolarki, metoda FMEA.Proces montażu stolarki aluminiowej, szczególnie prowadzony na dużych obiektach użyteczności publicznej, charakteryzuje się odmiennością związaną z wymaganiami zamawiającego, zmiennymi warunkami, wjakichmusi być realizowany i często nieprzekraczalnymterminemzakończenia realizacji. Bardzo pomocne przy realizacji tego typu inwestycji jest posiłkowanie się metodami zarządzania zaczerpniętymi z produkcji przemysłowej - LeanManagement, a zwłaszcza coraz częściej używanej metody realizacji dostawimontażu Just-in- -Time (JiT). Trudności w stosowaniu tej metody mogą przysporzyć niespodziewane awarie sprzętu, które w przypadkumontażu stolarki w obiektach kilkupiętrowych, przy skomplikowanych projektach, np. fasad, mogą spowodować nieplanowane przestoje oraz opóźnienia. Lean Management - JiT Podstawą metody Lean Management jest eliminacja marnotrawstwa [1]. Natomiast JiT można zdefiniować jako kompleksową strategię, która łączy elementy produkcji i dostaw w taki sposób, aby wyeliminować marnotrawstwo i zoptymalizować łańcuch dostaw towarów w danym procesie [2]. W przypadku produkcji przemysłowej należy się skoncentrować, w pierwszej kolejności, na identyfikacji i eliminacji wszelkich form strat, tzn. nadmiernych zapasów, niepotrzebnego przemieszczenia, zbędnych procesów produkcyjnych itp. [3]. Implementując zasady JiTw budownictwie,musimy pamiętać, że złożoność procesów budowlanych, w tym zmienne warunki i wpływy zewnętrzne oraz niestabilność procesó[...]

 Strona 1