Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Hieronim Maciejewski"

Hydrosililowanie organofunkcyjnych olefin poli(wodoro,metylo)siloksanami

Czytaj za darmo! »

Organofunkcyjne polisiloksany to silikony otrzymane przez wprowadzenie różnych grup organicznych do podstawowego łańcucha polisiloksanowego w celu pełnego wykorzystania zarówno właściwości dimetylosiloksanów jak również dodatkowych cech grupy organicznej. Przedstawiono metodę syntezy polisiloksanów, zawierających różnorodne organiczne grupy funkcyjne, t j . epoksydową, glikolową (polietero[...]

Nowe małotonażowe technologie syntezy organofunkcyjnych silanów z 3-chloropropylotrialkoksysilanu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono oryginalne, małotonażowe technologie syntezy organofunkcyjnych silanów: izocyjaniano- i ureidosilanów, a także pochodnych z grupą karboksylową, oparte na 3-chloropropylotrimetoksysilanie. Przystąpienie do produkcji tych związków w kraju umożliwi rozwój nowej specjalności -małotonażowej produkcji silanów. Silany te są niezbędne jako środki pomocnicze w wielu działach przemysłu c[...]

Magnesium silicate modified with silanes as filler of polypropylene. Preparation and characterization of composites. Krzemian magnezu modyfikowany silanowymi środkami proadhezyjnymi jako napełniacz polipropylenu. Wytwarzanie i charakterystyka kompozytów


  MgO*SiO2 was pptd. and surface-modified with alkoxysilanes, studied for particle size distribution, N2 adsorption and dispersive properties and then used as filler of polypropylene-matrix composites. The modified MgO􀃂SiO2 particles improved slightly the tensile strength of polypropylene but significantly raised its Young modulus.Przedstawiono wyniki badań procesu strącania i modyfikacji krzemianu magnezu z wykorzystaniem silanowych środków proadhezyjnych. Określono charakter dyspersyjny modyfikowanych krzemianów magnezu, wyznaczając polidyspersyjność i średnicę cząstek, oznaczono powierzchnię właściwą oraz wykonano zdjęcia mikroskopowe w celu określenia morfologii ziaren. Wykonano kompozyty zmodyfikowanych napełniaczy z polipropylenem z wykorzystaniem mieszalnika dynamicznego oraz poddano je próbie jednoosiowego rozciągania i udarności z karbem. Badania pozwoliły na określenie najbardziej korzystnego układu silan- krzemian magnezu w aspekcie właściwości kompozytów o osnowie z polipropylenu. Znanym i wykorzystywanym sposobem zmiany selektywnych cech materiałowych tworzyw polimerowych jest wprowadzenie do osnowy niewielkiej ilości drobnodyspersyjnych cząstek nieorganicznych napełniaczy. Do takich napełniaczy należy syntezowany krzemian magnezu. Cząstki MgO·SiO2 charakteryzują się dużym rozwinięciem powierzchni właściwej (ok. 515 m2/g)1, 2). Poza rozwinięciem powierzchni istotnym czynnikiem determinującym właściwości kompozytów jest także wielkość i kształt ziaren napełniaczy, występujących najczęściej w postaci zaglomerowanych cząstek3-5). Aglomeraty i duże skupiska fazy nieorganicznej mogą stanowić defekty w jednorodnym materiale osnowy termoplastycznej. Istnienie defektów obniża energię aktywacji potrzebną do zniszczenia próbki i może być przyczyną powstawania i rozwoju mikropęknięć. Dlatego warunkiem koniecznym do uzyskania poprawy [...]

Krzemionki i krzemiany modyfikowane krajowymi silanowymi związkami proadhezyjnymi - napełniacze poliuretanów i PCW

Czytaj za darmo! »

Krzemionki wysoko zdyspergowane, krzemiany naturalne (kaolin i talk) i syntetyczne modyfikowano w celu hydrofobizacji ich powierzchni, stosując silanowe związki proadhezyjne. Zmodyfikowane produkty wykorzystano jako napełniacze poliuretanów i polichlorku winylu. Osiągnięto wraźne polepszenie parametrów wytrzymałościowych poliuretanów i polichlorku winylu napełnionych modyfikowanymi krzemionk[...]

 Strona 1  Następna strona »