Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Adam Święcicki"

Izolacyjność termiczna obudowy budynku w świetle aktualnych wymagań ochrony cieplnej

Czytaj za darmo! »

Wstąpienie Polski w 2004 r. do Unii Europejskiej otwierało drogę ku profitomwynikającymz członkostwa, ale jednocześnie wiązało się z przyjęciem wielu zobowiązań. Do niełatwych wyzwań, jakie podjęliśmy, należy program racjonalizacji użytkowania energii w gospodarce narodowej, którego jednym z głównych kierunków jest podniesienie standardu energetycznego sektora komunalno-bytowego. Realizacji tego zadaniama służyć nowelizacja Prawa budowlanego, wprowadzenie w życie Rozporządzenia w sprawie certyfikacji energetycznej budynków [Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. w sprawiemetodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw cha[...]

Dobór grubości izolacji cieplnej przegród


  Obowiązujące w Polsce przepisy ochrony cieplnej budynków zawartewRozporządzeniuMinistra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami [1, 2], określają wymagania, jakie winien spełniać budynek, jego przegrody oraz instalacje wewnętrzne, aby racjonalnie gospodarować energią cieplną. Należy zaznaczyć, że oba kryteria przewidziane przepisami WT, czyli U ≤ Udop oraz EP ≤ EPdop nie są skorelowane.Abstrahując od braku powiązania przyjętych w przepisach formuł, spełnienie wymagań oszczędności energii wymaga zapewnienia odpowiedniej izolacyjności przegród budynku.Grubość izolacji cieplnej, jaką należy zastosować w konstrukcji przegrody, możemy określić z zależności: dizol ≥ λ izol - (Umax -1 - R0) [m] (1) gdzie: Umax - założona, dopuszczalna wartość współczynnika przenikania ciepła np. wg WT [W/m2-K]; λi zol - współczynnik przewodzenia ciepła przewidzianego do wbudowania materiału termoizolacyjnego [W/m-K]; R0 - opór cieplny warstw konstrukcyjnych i osłonowych (bez izolacji cieplnej) z uwzględnieniem oporów przejmowania ciepła na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni przegrody [m2-K/W]. Grubość izolacji cieplnej warunkowana jest właściwościami izolacyjnymi przewidzianego materiału termoizolacyjnego, wyjściowym oporem cieplnym pozostałych warstw docieplanej przegrody oraz docelową wartością współczynnika przenikania ciepła Umax (rysunek 1). Grubość izolacji a ryzyko powierzchniowej kondensacji wilgoci § 321 ust. 1 warunków technicznych [1]mówi, iż: Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych. W celu spełnienia tego warunku [2]:…rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości n[...]

Optymalizacja wymiany okien z uwzględnieniem efektu solarnego DOI:10.15199/33.2014.12.18


  Zgodnie z procedurą optymalizacyjną przegród przezroczystych, zaproponowaną w rozporządzeniu w sprawie formy i zakresu audytu energetycznego i remontowego, oszczędności z tytułu termomodernizacji tego typu przegród wynikają z redukcji strumienia ciepła na drodze przewodzenia oraz eliminacji niepożądanego strumienia powietrza infiltracyjnego.Wrzeczywistości efekt energetyczny jest wypadkową wymienionych składowych oraz zysków słonecznych przez powierzchnie przezroczyste. W artykule przedstawiono modyfikację obowiązujących zasad optymalizacji przegród przezroczystych o dotychczas pomijany człon "solarny", z jednoczesną oceną zabiegu na podstawie analizy konkretnego przykładu. Słowa kluczowe: termomodernizacja okien, optymalizacja przegród przezroczystych, zyski słoneczne. Abstract.According to the procedure of transparent partitioning optimization, proposed in the regulation on the form and scope of the energy and renovation audit, savings due to thermomodernisation of this type of partitioning occur due to the reduction of heat flow by conduction and elimination of unwanted flow of infiltration air. In reality, however, the energy effect is a result of the above components and solar gains through transparent surfaces. This paper presents a modification of the existing rules of optimization of transparent partitions by previously overlooked "Solar" segment, with simultaneous evaluation of such procedure on the basis of a specific example. Keywords: thermomodernisation of windows, transparent partitions optimization, solar gains.Wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych technologii wznoszenia, termomodernizacji i zarządzania budynkiem nie może się obyć bez dogłębnej analizy techniczno-ekonomicznej. W przypadku termomodernizacji zastosowanie procedur optymalizacyjnych pozwala zaprojektować najkorzystniejszy zakres prac w kontekście oczekiwanych efektów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych.WPolsce wyznacznikiem pla[...]

Co dalej z wdrażaniem Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej?

Czytaj za darmo! »

Wdrożenie w Polsce Dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków było przez kilka lat przedmiotem działań ministerstwa odpowiedzialnego za budownictwo (ze zmiennymi losami). W połowie 2005 r. gotowy był kompleksowy projektwdrożenia,wraz ze specjalną ustawąwtej sprawie, jednak później Ministerstwo Budownictwa postanowiło wdrażać Dyrektywę za pomocą zmiany ustawy - Prawo budowlane, polegającej na przeniesieniu do niej kilku stron z tekstu Dyrektywy. Zmiana ustawy - Prawo budowlane została wprowadzona 19 września 2007 r. na ostatnim posiedzeniu rozwiązującego się Sejmu, przy ogólnej atmosferze niekompetencji i bałaganu. Do tej ustawy 6 listopada 2008 r. zostały wydane rozporządzenia Ministra Infrastruktury: - w sprawie metodologii obliczania charakterysty[...]

Wpływ parametrów i orientacji okien na wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową budynku DOI:10.15199/9.2018.10.4


  Do ważniejszych zadań, którym w dzisiejszych czasach musi sprostać projektant nowego lub modernizowanego budynku, należy zaliczyć zapewnienie właściwego poziomu ochrony cieplnej. Jest to problem złożony i należy go rozpatrywać wieloaspektowo. Chodzi tu między innymi o zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego użytkownikom, zaprojektowanie prawidłowych charakterystyk cieplno-wilgotnościowych przegród oraz optymalnego bilansu cieplnego budynku. Ten ostatni element wiąże się bezpośrednio z przyszłymi kosztami eksploatacji budynku oraz obciążeniem środowiska naturalnego, m.in. emisją gazów cieplarnianych. Proces weryfikacji jakości energetycznej budynku jest dziś znacznie bardziej złożony, niż jeszcze kilkanaście lat temu. Jest to spowodowane m.in. większą złożonością procedur oceny budynku oraz obowiązującym obecnie dualizmem w odniesieniu do wymagań ochrony cieplnej. W przypadku nowych budynków wymuszają one sprawdzenie kryterium izolacyjności cieplnej przegród (U ≤ Umax) oraz energooszczędności budynku (EP ≤ EPmax) [6]. Z uwagi na wymaganie oceny obliczeniowego zużycia energii projektant musi wykonać szczegółową analizę bilansu cieplnego budynku. Wymaga to uwzględnienia wpływu wielu czynników, takich jak: warunki klimatyczne, otoczenie budynku, bryła i orientacja, konstrukcja budynku i jego przegród chłodzących, warunki wewnętrzne (tj. temperatura i wilgotność powietrza) oraz sposób eksploatacji. Elementem, któremu należy poświęcić szczególną uwagę są okna. Jest to komponent obudowy budynku o złożonej konstrukcji, który generuje zarówno korzyści, jak i straty energii w bilansie cieplnym. Stąd też tak ważne jest dobranie najkorzystniejszych w danych warunkach parametrów okien. Ocenę wpływu składowych charakterystyk okna na jego wypadkową izolacyjność cieplną przeprowadzono między innymi w [1]. Celem niniejszego artykułu jest opracowanie i analiza zależności wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową model[...]

Wpływ mostków cieplnych na termoizolacyjność przegród budowlanych

Czytaj za darmo! »

Miejsca w przegrodach budynku, w których występuje lokalne obniżenie temperatury powierzchni wewnętrznej oraz wzrost gęstości strumienia cieplnego w stosunku do pozostałej części przegrody, określa się mianem mostków termicznych. Taki fragment konstrukcji lepiej przewodzi ciepło niż pozostała część ściany. Mostki są zjawiskiem niepożądanym. Ze względu na obowiązujące wymagania cieplne ([...]

Mostki termiczne w przepisach ochrony cieplnej budynków

Czytaj za darmo! »

O wielkości strat ciepła przez przegrody ograniczające strefę ogrzewaną decyduje przede wszystkim izolacyjność termiczna poszczególnych przegród, wyrażana dla każdej z osobna współczynnikiem przenikania ciepła U. Najprostszą metodą osiągnięcia założonej wartości współczynnika przenikania ciepła U jest zastosowanie warstwy efektywnej izolacji termicznej o odpowiedniej grubości d oraz ws[...]

O jakości cieplnej współczesnych budynków jednorodzinnych w technologii szkieletu drewnianego DOI:10.15199/33.2018.06.13


  Drewniane budownictwo szkieletowe cieszy się dużą popularnością w wielu regionach świata, m.in. w Skandynawii (ok. 90%inwestycji),Kanadzie i Stanach Zjednoczonych (ok. 80%) czy Niemczech (ok. 30%) [4]. Dotyczy to szczególnie realizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych.WPolsce udział drewnianego budownictwa szkieletowego nie przekracza 5%[4], ale corazwiększe doświadczenie rodzimych firm wdrażających tę technologię oraz narastający bagaż doświadczeń eksploatacyjnych pozwalają przełamywać stereotypy o wadach tego systemu - główniewodniesieniu do szczelności i nie najlepszej izolacyjności termicznej.Wartykule przedstawiono wyniki wybranych pomiarów parametrów określających jakość energetyczną budynków wykonanych w nowoczesnej technologii szkieletu drewnianego. Są wśród nich: izolacyjność cieplna opisana współczynnikiem przenikania ciepłaU; szczelność powietrznawyrażona parametrem n50; rozkład pola temperatury na powierzchni przegrody oraz wskaźniki komfortu cieplnego PMV i PPD. To właśnie te kryteria, oprócz walorów użytkowych oraz kosztówwzniesienia i przewidywanej eksploatacji, stają się obecnie podstawą wyboru budynków w technologii szkieletu drewnianego przez inwestorów. Charakterystyka bu[...]

 Strona 1  Następna strona »