Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Marek HAWRYLUK"

Zmęczenie cieplne stali WCLV stosowanej na matryce w procesie kucia koła czołowego


  W pracy przedstawiono problem zmęczenia cieplnego narzędzi kuźniczych do pracy na gorąco na przykładzie procesu kucia koła czołowego przekładni za pomocą matryc wykonanych ze stali WCLV. Przeanalizowano mechanizmy niszczące występujące podczas procesu. Dokonano przeglądu literatury i zdecydowano się na wybór metody badawczej "wirującego krążka". Wykonano serię badań oraz modyfikację stano- wiska badawczego w celu uzyskania wyników opisujących charakter zmęczenia cieplnego stali WCLV. Zbudowany został również model numeryczny, dzięki któremu możliwe było określenie wartości odkształceń oraz naprężeń występujących w materiale podczas próby. Otrzy- mane wyniki potwierdziły zasadność wyboru metody badawczej oraz jej skuteczność. Dalsze badania pozwolą na określenie charakterystyki niskocyklowego zmęczenia cieplnego stali narzędziowej do pracy na gorąco. The paper presents the problem of thermal fatigue of hot-work tools. Authors have chosen the industrial process of forging gear front wheel using dies made of WCLV steel. Destruction phenomena were analyzed. A review of literature was made and test method "spinning disc" was chosen. A series of studies and modification of the fatigue test stand were made in order to obtain results describing the nature of the thermal fatigue of WCLV steel. A numerical model was developed to determine the strains and stresses occurring in the material during the test. The obtained results confirmed the validity of the selected test method and its effectiveness. Further studies will help to determine the characteristics of the low cycle thermal fatigue of hot-work tool steel. Słowa kluczowe: niskocyklowe zmęczenie cieplne, metoda "wirującego krążka", trwałość matryc, kucie matrycowe na gorąco Key word: low cycle thermal fatigue, “spinning disc" method, dies durability, hot forging.Wstęp. Istotnym problemem procesów kucia matrycowego jest niska żywotność narzędzi kształtujących [1], głównie matryc i stempli. [...]

The possibility of applying reverse scanning techniques to analyse the wear of forging tools and forging defects DOI:10.15199/28.2018.6.3


  1. INTRODUCTION The forging industry, due to the exceptional difficulty in the realization of the production process and the quality control, has been long associated with products of a lower dimensional and shape precision. The continuous development of the production technology as well as the high competitiveness of the suppliers, especially on the automotive and aircraft market, requires the producers to raise the quality and precision of the manufactured goods. This is the reason for a constant perfection of the measuring methods. The methods used so far, such as a visual assessment or a measurement of the key characteristics [1] with the use of traditional measuring instruments or special tests, are replaced with measurements performed by means of contactless 3D scanning techniques. These methods are ideal for the inspection and comparison of the clouds of points with the CAD data, as well as fast prototyping, reverse engineering and 3D modelling [2]. The possibility of performing measurements with the use of 3D scanning techniques is provided by a scanner integrated with a measuring arm [3, 4]. Owing to their mobility, such measuring arms make it possible to move the test station from one location (e.g. from a laboratory) to another in a short time in the production hall directly to the examined object (in the vicinity of the forging aggregate), in order to perform a quick measurement and analysis of the results, e.g. of a heavy die [5], a table top etc., without their disassembly or an interruption of the production process, in order to assess the key geometrical characteristics. It is similar to the case of assessing the manufacture quality and diagnosing the defects of large size forgings made on hammers, or analysing smaller forgings directly on the production line [6, 7]. At present, the increased interest in new methods of measurement and analysis, taking advantage of contactless 3D scanning techniques, points to t[...]

KSZTAŁTOWANIE MIKROSTRUKTURY BRĄZU ALUMINIOWEGO BA1032 W PROCESIE ECAP

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono badania nad zastosowaniem metody ECAP do kształtowania mikrostruktury brązu aluminiowego BA1032. Materiałem wyjściowym były próbki wycięte z wlewka. Proces wielocyklicznego przeciskania przez kanał kątowy przeprowadzono w temperaturze 400 °C. Po dwóch cyklach uzyskano mikrostrukturę złożoną z silnie wydłużonych ziaren fazy α w kierunku osi próbki oraz rozdrobnionego eutektoidu α + γ2. Dalsze cykle przeciskania likwidują wydłużenie ziaren fazy α, które stają się równoosiowe oraz powodują rozdrobnienie eutektoidu α + γ2, który po kolejnych cyklach odkształcania jest równomiernie rozmieszczany w fazie α. Słowa klucze: wyciskanie, nadplastyczność, brąz aluminiowy, ECAP FORMING OF THE BA1032 BRONZE MICROSTRUCTURE IN THE ECAP PROCESS The paper presents research on the application of ECAP method to the forming of BA1032 bronze microstructure. Raw material samples were cut from the ingot. The process of multicyclic squeezing through the angular channel was conducted in the temperature of 400 °C. The microstructure, after twofold deformation consists of the strongly elongated (in axial direction) grains of phase α and crumbled eutectoid α + γ2. Further cycles of squeezing through the angular channel eliminate the grains’ elongation of phase α, that become equiaxial and the eutectoid α + γ2 become more crumbled and evenly distributed in phase α. Keywords: extrusion, superplastic, aluminum bronze, ECAP Wprowadzenie W celu poprawy odkształcalności materiałów dąży się do wytwarzania materiałów o cechach nadplastycznych, zdolnych do bardzo dużych odkształceń, przekraczających nawet 1000 %. Materiał może charakteryzować się właściwościami nadplastycznymi, gdy spełnione są następujące warunki: drobne równoosiowe ziarna o średnicy poniżej 10 μm, bardzo mała prędkość odkształcania w zakresie 10-4÷10-2 s-1, temperatura odkształcania wyższa niż 0,5[...]

Opis zjawisk zużycia matryc do kucia na gorąco tarczy do skrzyni biegów


  Wpływ zjawisk zachodzacyh na powierzchni matryc jest na ogół analizowany odzielnie. Nie ma dokładnego globalnego opisu fizycz- nego procesu zużycia, a więc uwzględniającego wszystkie zjawiska, których intensywność zmienia się wraz ze zmianą parametrów procesu lub miejscem na narzędziu, co determinuje czas kontaktu i zmiany temperatury. Badania przedstawione w pracy wykazały, że najbardziej niebezpiecznym czynnikiem dla analizowanego procesu kucia na gorąco tarczy jest zmęczenie cieplno- mechaniczne, które prowadzi bardzo szybko do powstania małych pęknięć. Dalszy ich rozwój jest uwarunkowany parametrami procesu, czasem kontaktu, prędkością płynięcia materiału, ale najczęściej prowadzi to do powstania siatki pęknięć na całej powierzchni kontaktu. The effects of the particular processes on the surface layer of dies and on their wear are usually analyzed separately. There is no comprehensive detailed description of the physical process of wear, which would take into account all the phenomena involved, whose intensity varies depending on the forging parameters and the location on the die, which in turn determine contact time and temperature variation. The research presented in the paper has shown that thermomechanical fatigue, quickly resulting in the formation of small cracks, is the most harmful factor affecting hot forging of disc. The further development of the cracks is determined by the forging process parameters, the contact time, the rate of material flow, but usually a network of cracks extends over the entire contact surface. Słowa kluczowe: zużycie, kucie, zmęczenie, odkształcenia plastyczne Key word: wear, forging, fatigue, deformation S. 608 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 powierzchni trących i niszczenie tych połą[...]

ZUŻYCIE MATRYC DO KUCIA NA GORĄCO ODKUWKI KOŁA CZOŁOWEGO


  W artykule przedstawiono opis zjawisk zachodzących na powierzchni matryc do kucia na gorąco odkuwki koła czołowego. Szczegółowej analizie poddano dolną matrycę w drugiej operację kucia, ze względu na najbardziej intensywne zużycie narzędzia w tej operacji. Na skutek długotrwałej pracy narzędzia, niezależnie od liczby odkutych odkuwek, najbardziej intensywne zużycie zachodzi w miejscu najdłuższego kontaktu z kutym materiałem. Opisane w pracy badania wykazały, że najbardziej niebezpiecznym czynnikiem dla analizowanego procesu kucia na gorąco jest zmęczenie cieplno‐mechaniczne, które powoduje powstanie małych pęknięć, co w efekcie szybko prowadzi do powstania siatki pęknięć na całej powierzchni kontaktu narzędzia z kutym materiałem. W artykule przedstawiono również zużycie ścierne analizowanej matrycy powstałe na skutek intensywnego płynięcia materiału w obecności cząstek ściernych (tlenków). Słowa kluczowe: zużycie, kucie, zmęczenie, odkształcenia THE WEAR OF DIES FOR HOT FORGING OF THE FRONT WHEEL In the research the phenomena occuring on the surface of the hot forging dies of the front wheel have been examined. A detailed analysis of the lower die of the second operation has been carried out, due to the most intensive tool wear for this operation. The long‐term work of the tool, regardless of the number of forgings produced, causes the most intensive wear in the location of the longest contact of the die with the forged material. The research proves that the most dangerous factor for the analysed forging process is the thermo‐mechanical wear, which leads to formation of the micro‐cracks network on the whole contact area. In the article the abrasive wear of the analysed die caused by the intensive material flow with occurence of the abrasive particles (oxides) has been discussed. Keyword: wear, forging, fatigue, deformation Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski, dr inż. Marek Hawryluk, dr inż. Maciej Zwierzchowsk[...]

ANALIZA ZMĘCZENIA CIEPLNEGO STALI WCLV STOSOWANEJ NA MATRYCE DO KUCIA NA GORĄCO


  W pracy przeanalizowano najpowszechniej stosowane metody badawcze oraz stanowiska laboratoryjne do badania zmęczenia cieplnego pod kątem wykorzystania ich do analizy zmęczenia cieplnego matryc w procesach kucia. Autorzy zbudowali specjalne stanowisko badawcze, bazując na metodzie "wirującego krążka" i przeprowadzili próby, które potwierdziły możliwość zastosowania tej metody do odwzorowania warunków zmęczenia cieplnego, panujących w przemysłowym procesie kucia. Słowa kluczowe: zmęczenie cieplne, metoda wirującego krążka, trwałość matryc, kucie matrycowe ANALYSIS OF THERMAL FATIGUE OF WCLV STEEL USED ON DIES IN HOT FORGING This paper examines the most widely used research methods and devices of the laboratory for testing thermal fatigue in terms of their use for the analysis of dies thermal fatigue in the forging process. The authors built a special test stand based on the method of “spinning disc" and performed tests that confirmed the possibility of applying this method to map the thermal fatigue conditions prevailing in the industrial forging processes. Keywords: thermal fatigue, method of “spinning disc", dies durability, die forging Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski, dr inż. Marek Hawryluk, dr inż. Maciej Zwierzchowski, mgr inż. Marcin Kaszuba, mgr inż. Marcin Marciniak — Politechnika Wrocławska, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji, Wrocław. Rudy Metale R56 2011 nr 11 UKD 539.377:61.73.043: :621.7.073-047.37:669-134 655 Wstęp Matryce kuźnicze stosowane w procesach kucia na gorąco narażone są na różnego rodzaju zniszczenia wynikające z ekstremalnych warunków pracy, jakim są poddawane. Oddziałują na nie wysokie wartości obciążeń mechanicznych oraz cieplnych, a powierzchnia jest systematycznie intensywnie nagrzewana, ścierana oraz utleniana. Zjawiskiem, które istotnie obniża trwałość narzędzi, jest zmęczenie cieplne wynikające z dużego gradientu temperatur, spowodowanego zmiennym kontaktem z wst[...]

System ekspertowy do prognozowania trwałości narzędzi w procesach kucia matrycowego


  W pracy przedstawiono koncepcję systemu ekspertowego pozwalającego na określenie ilościowego udziału czterech podstawowych mecha- nizmów zniszczenia narzędzi kuźniczych (zużycia ściernego, zmęczenia cieplno-mechanicznego, odkształcenia plastycznego i zmęczenia mechanicznego) oraz geometrycznego ubytku wykroju matryc dla wybranego przemysłowego procesu kucia na gorąco. Wiedzę potrzebną do rozwiązania postawionego problemu zakodowano w systemowej bazie wiedzy w postaci regułowej. W bazie wiedzy zawarto zarówno elementy wiedzy teoretycznej dotyczącej zjawisk niszczących, jak i wiedzę empiryczną wynikającą z doświadczeń autorów, ekspertów prze- mysłowych (pracowników kuźni) oraz z analizy statystycznej danych pomiarowych wybranych parametrów technologicznych procesu kucia. Przetwarzanie tej wiedzy dokonuje się w procesie automatycznego wnioskowania bazującego na regułach logiki rozmytej. The paper presents an idea of the expert system for determining the quantitative contributions of four principal mechanisms of forging dies wear (abrasive wear, thermo-mechanical fatigue, plastic deformation and mechanical fatigue), and the geometric loss of die impression for the selected industrial hot forging process. The knowledge needed to solve the problem is encoded in a system knowledge base in the form of rules. The knowledge base contains elements of both theoretical knowledge about destructive phenomena and empirical knowledge gained from the experience of the authors and industry experts (forge employees) as well as from a statistical analysis of the acquired values of selected forging parameters. The knowledge is processed through automatic inference based on the fuzzy logic rules. Słowa kluczowe: system ekspertowy, kucie matrycowe, logika rozmyta, żywotność narzędzi, zniszczenie narzędzi Key words: expert system, closed-die forging, fuzzy logic, die life, die wear.Wstęp. Narzędzia stosowane w procesach kucia matrycowego na ciepło i gorąco cechują s[...]

Zużycie matryc do kucia obudowy przegubu homokinetycznego


  W pracy przedstawiono opis zjawisk zachodzących na powierzchni matryc do kucia obudowy przegubu homokinetycznego. Szczegółowej analizie poddano matrycę z drugiej operacji kucia, w której kształtowana jest nóżka odkuwki. Opisane w pracy badania wykazały, że najbardziej nie- . niebezpiecznym czynnikiem dla analizowanego procesu kucia jest zmęczenie mechaniczne, zmęczenie cieplno-mechaniczne oraz zużycie ścierne. The paper presents a description of the phenomena occurring on the surface of forging dies for constant velocity joint case. Detailed analyzes were die of the second forging operation in which the foot is shaped by forging. Research described in this paper showed that the most dangerous factor for the analyzed process is mechanical fatigue, thermo-mechanical fatigue and abrasive wear. Słowa kluczowe: zużycie, kucie, zmęczenie, odkształcenia Key words: wear, forging, fatigue, deformation.Wprowadzenie. Trwałość narzędzi stosowanych w procesach kucia na ciepło i na gorąco zależy głównie od warunków, w jakich przebiega proces kucia, zaprojektowania i wykonania narzędzi, ich odpowiedniej obróbki cieplnej adekwatnej do wybranego materiału na narzędzia, kształtu wstępniaka i przedkuwki itp. [1÷3]. W procesach kucia matrycowego na gorąco narzędzia poddawane są działaniu trzech głównych czynników powodujących ich niszczenie, tj. intensywnym szokom cieplnym, cyklicznie zmiennym obciążeniom mechanicznym oraz intensywnemu tarciu [10]. W procesie kucia na gorąco wyrobów ze stali w celu obniżenia naprężenia uplastyczniającego kształtowany materiał nagrzewany jest do temperatury 1000÷1200 ºC, temperatura narzędzi w warstwie wierzchniej nagrzanych od odkształcanego materiału może cyklicznie osiągać wartość nawet 800 ºC, następnie narzędzia są intensywnie chłodzone również w sposób cykliczny [4÷6]. Ze względu na trwałość, trudn[...]

Odporność na zmęczenie cieplne stali WCL i WCLV z zastosowaniem powłok hybrydowych


  W pracy przedstawiono wyniki badania zmęczenia cieplnego próbek pokrytych warstwami hybrydowymi. Próbki ze stali narzędziowej do pracy na gorąco WCL i WCLV poddane zostały obróbce cieplnej zgodnie z technologią przygotowania matryc do kucia na prasach. Po azotowaniu jarzeniowym na próbki nałożono powłoki metodą PVD typu CrN i Al0,7Cr15Ti15N mono. Na podstawie pomiarów oraz literatury dobrano warunki cyklu zmęczeniowego. Próby przeprowadzono dla trzech temperatur górnych cyklu Tg = 650, 700, 750°C. Wyniki przedstawiono w postaci opisu powierzchniowej siatki pęknięć oraz za pomocą pomiaru głębokości pęknięć. Wskazano, która z zastosowanych powłok na próbkach stalowych daje najmniejszą intensywność powstawania siatki pęknięć oraz spełnia wymagania stawiane przez warunki przemysłowe. The paper presents the results of thermal fatigue of hybrid layers. Samples from hot tool steel H11,H13 were subjected to heat treatment compatible with the technology of preparation of forging dies for presses. After nitriding PVD coatings were imposed: CrN and Al0,7Cr15Ti15N mono. On the basis of measurements and literature conditions of cycle fatigue were chosen. Tests were carried out for three temperatures of the upper cycle Tmax = 650, 700, 750 ° C. The results are shown in the form of the surface crack formation, and by measuring the depth of cracks. It was indicated which coating combination with steel gives the lowest intensity of the grid formation of cracks and meets the requirements of the industrial conditions. Słowa kluczowe: niskocyklowe zmęczenie cieplne, metoda "wirującego krążka", powłoki PVD, warstwa azotowana, stal do pracy na gorąco Key word: Low cycle thermal fatigue, “spinning disc" method, PVD coatings, nitrided layer, hot tool steel.1. Wstęp. Zmęczenie cieplne jest procesem, w którym dochodzi do uszkodzenia materiału w wy- niku cyklicznych zmian temperatury z wystąpieniem zewnętrznego pola siłowego lub bez niego. Krańco- wymi przypadkami zm[...]

Możliwości zastosowania technik pomiarowych w procesach kucia matrycowego na gorąco DOI:10.15199/148.2016.9.1


  W pracy przedstawiono możliwości aplikacji współczesnych technik pomiarowych w przemyśle kuźniczym, z wykorzystaniem różnych narzędzi i przyrządów pomiarowych, stosowanych w metrologii warsztatowej. Wskazano różne aspekty technik pomiarowych, wykorzystywanych głównie do dwóch grup obiektów. Pierwszą grupę obiektów stanowią rozmaite pomiary odkuwek (kontrola w trakcie i po kuciu oraz po obróbce mechanicznej), a w szczególności kontrola elementów wzorcowych z wykorzystaniem sprawdzianów do pomiarów błędów kształtu oraz jakości powierzchni. Do drugiej grupy obiektów można zaliczyć pomiary oprzyrządowania kuźniczego, obejmujące szeroko rozumianą kontrolę jakości (m.in.: charakterystyk geometrycznych, jakości powierzchni itp.), pomiar zużycia narzędzi kuźniczych, często połączony z kontrolą ich zużywania. Przeanalizowano także możliwość i zasadność stosowania technik skanowania do bezpośredniej kontroli jakości i zmiany geometrii narzędzi w przemysłowych procesach kucia, bez konieczności ich demontażu. W pracy przedstawiono także inne możliwości zastosowania współrzędnościowej techniki pomiarowej (WTP) w przemyśle kuźniczym, m.in.: do analizy i korekty kształtu po zabudowie narzędzi na prasie oraz do oceny stanu technicznego maszyn kuźniczych. Słowa kluczowe: metrologia, kontrola jakości, narzędzia kuźnicze, odkuwka.Podstawą rozwoju przemysłu jest ciągłe doskonalenie wyrobu, podnoszenie jego jakości i obniżanie kosztów wytwarzania, co pośrednio związane jest ze skróceniem czasu pomiaru przy bardzo skomplikowanych procedurach pomiarowych. Proces ten możliwy jest dzięki ciągłemu udoskonalaniu technik pomiarowych i wprowadzaniu nowych metod CAD/CAM. Obecnie klasyczne metody pomiarowe oraz współrzędnościowa technika pomiarowa (WTP) dają największe możliwości rozwoju nowoczesnej myśli metrologicznej, w tym także w obszarze przemysłu kuźniczego [1 - 4]. W poszczególnych etapach procesu kucia istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia błędu, powodu[...]

 Strona 1  Następna strona »