Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Ślosarczyk"

Krótkie włókna węglowe jako mikrozbrojenie w kompozytach cementowych

Czytaj za darmo! »

Pierwsze prace na temat włó- kien węglowych stosowanych zamiast włókien stalowych lub szklanych w technologii kom- pozytów cementowych zostały opubli- kowane w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Rozmaitość stoso- wanych włókien węglowych różniących się długością, współczynnikiem kształ- tu L/d (L - długość włókna, d - średni- ca włókna) oraz matryc cementowych o w/c wynoszącym 0,3 ÷ 0,5, zawiera- jących różne dodatki i domieszki, np. pyły krzemionkowe, sprawiają, że bar- dzo trudno jest dokonać prostego pod- sumowania oddziaływania włókien wę- glowych na matrycę cementową. Więk- szość pierwszych prac aplikacyjnych na temat kompozytów cementowo-wę- glowych dotyczyła głównie badania wpływu włókien węglowych na odpor- ność na pękanie matrycy cementowej. Początkowo najczęściej stosowanymi włóknami węglowymi w matrycy ce- mentowej były wysokowytrzymałe włókna węglowe otrzymywane z po- liakrylonitrylu (PAN). Stosowano je przede wszystkim w postaci mat, cho- ciaż znalazły również zastosowanie w kompozytach cementowych w for- mie krótkich włókien jako zbrojenie roz- proszone. Z uwagi na wysokie koszty produkcji włókien wytwarzanych z PAN w technologii kompozytów cemento- wych szersze zastosowanie znalazły tańsze niskomodułowe włókna wę- glowe otrzymywane z paku węglo- wego. Dozowanie włókien węglowych Badania prowadzone w latach dzie- więćdziesiątych ubiegłego stulecia wy- kazały, że w miarę wzrostu udziału pro- centowego krótkich włókien węglowych wytrzymałość na rozciąganie i zginanie kompozytów cementowych wyraźnie wzrasta, przy czym wysokowytrzyma- łe włókna węglowe otrzymywane z po- liakrylonitrylu są bardziej efektywne niż krótkie włókna węglowe otrzymywane z paku węglowego. Maksymalna ilość włókien, jaką dodawano do matrycy ce- mentowej, wynosiła 5% obj. Najlepsze wyniki wytrzymałości na zginanie otrzy- mano jednak dla kompozytów cemen- towych z włóknami węglowymi doda-[...]

Wykorzystanie domieszek w kształtowaniu właściwości betonów specjalnych

Czytaj za darmo! »

Przez pojęcie betony specjalne rozumie się betony o podwyższonych parametrach fizykomechanicznych, przeznaczone do specjalnego zastosowania, m.in. jako betony hydrotechniczne, fibrobetony, czy betony wysokiej (BWW) i ultrawysokiej wytrzymałości (BUWW). Rygorystyczne wymagania dotyczące betonów, takie jak: niskie w/c, dobra urabialność, niska nasiąkliwość, wysoka mrozoodporność i wodoszczelność sprawiają, że współczesna technologia betonu nie może istnieć bez domieszek chemicznych.Celem badań było opracowanie optymalnego składu mieszanki betonowej [...]

Ekspandowany grafit po elektrochemicznym utlenianiu fenolu jako dodatek do zapraw cementowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzone badania mechaniczne zapraw z dodatkiem EG i EG pokrytego oligomerowymi produktami elektrochemicznego utleniania fenolu wykazały, że obecność w zaprawach obu materiałów węglowych prowadzi do poprawy ich odporności na ugięcie. Najlepsze wyniki uzyskano, gdy do zaprawy cementowej został dodany kompozyt EG-oligomer. Dodatkowym efektem modyfikacji zapraw cementowych przez wprowadzenie do nich kompozytu EG-oligomer jest wyraźny wzrost wytrzymałości na ściskanie. Expanded graphites, pure or covered by oligomeric products of electrochem. oxidn. of PhOH, were added to cement mortars (0.011% of the mortar mass). The concretes were studied for mech. properties. The addn. of the graphite with oligomeric materials resulted in decreasing the bending strength but also in i[...]

Postęp korozji blach płaszczy zbiorników stalowych na ciecze agresywne

Czytaj za darmo! »

Wartykule zostanie przeanalizowany rzeczywisty postęp korozji blach płaszczy stalowych czterech zbiorników na ciecze agresywne. Normowa wartość C1 naddatku na korozję w zbiornikach na paliwa płynne wynosi 0,04 - 0,06 mm/r., natomiast na inne media norma PN-B-03210:1997 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Projektowanie i wykonanie takich wartości nie precyzuje. W analizowanym przypadku, przy nieznanym naddatku na korozję, okazało się, iż pewne części zbiorników trzeba było wymieniać już po kilku latach. Stwierdzony postęp korozji jest zdecydowanie wyższy od normowego i zależy od wielu czynników (m.in. odczynu pH, temperatury i stężenia roztworów). Norma PN-B-03210:1997 wyznacza minimalną grubość płaszcza zbiornika stalowego na ciecze z uwzględnieniem warunków eksploatacji Wyznaczono różne wartości C1 w zależności od warunków składowania cieczy. Obciążenia korozyjne badanych zbiorników stalowych Zakres obciążeń zbiorników stalowych precyzują normy PN-82/B-02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażo[...]

Krótkie włókna polimerowe jako mikrozbrojenie kompozytów cementowych DOI:10.15199/33.2017.09.04


  Kompozyty cementowe cechuje bardzo duża wytrzymałość na ściskanie, lecz niestety niewielka odporność na obciążenia zginające i rozciągające.Wcelu poprawy tych właściwości często stosuje się dodatki włókniste. Stanowić je mogą różnego typu materiały, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i sztucznego.Wybór rodzaju włókna zależy zazwyczaj od cechy materiału, którą ma poprawić. W celu przenoszenia obciążeń wybiera się zazwyczaj włókna stalowe bądź bazaltowe, które odznaczają się bardzo dobrą przyczepnością do zaczynu cementowego. Fibra stalowa jest powszechnie stosowana ze względu na niską cenę oraz dobre parametry materiałowe. Charakteryzuje się m.in. wysokim modułem sprężystości, dużą wytrzymałością na rozciąganie oraz bardzo dużą odpornością ogniową. Niestety jej wadą jest mała odporność na korozję. W celu przeciwdziałania skurczowi betonu stosuje się zazwyczaj niskomodułowe włókna polimerowe, charakteryzujące się bardzo dobrym wydłużeniem. Ponadto włókna te są bardzo lekkie, co sprawia, że kompozytwykonany z ich udziałembędzie dużo lżejszy niż z włóknami stalowymi, przy nieznacznym wzroście jego kosztów. Spośród włókien syntetycznych, stosowanych jako dodatek do matrycy cementowej, najbardziej popularne i dotychczas najczęściej stosowane są włókna polipropylenowe (fibra polipropylenowa).Włókna tego typu otrzymuje się w postaci pojedynczych fibryl lub tnie z folii. Średnica stosowanych włókien polimerowych wynosi 12 - 34 μm, a długość 3 - 54 mm. W klasycznych rozwiązaniach przeciwskurczowych zawartość procentowa włókien polimerowych w kompozycie wynosi 0,1 - 0,5% objętościowo. Włókna syntetyczne skutecznie eliminują powstawanie rys i mikrospękań pojawiających się w początkowym okresie wiązania spoiwa cementowego. Ze względu na niewielki moduł sprężystości (ok. 400MPa), włókna syntetyczne przy małej zawartości objętościowej nie wykazują istotnego wpływu na zwiększenie wytrzymałości kompozytu cementoweg[...]

Krótkie włókna węglowe otrzymywane z paku węglowego jako mikrozbrojenie w kompozytach cementowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzone badania mechaniczne zapraw cementowych wzmacnianych modyfikowanymi i niemodyfikowanymi krótkimi włóknami węglowymi wykazały, że już niewielki dodatek włókien w ilości 0,5% mas. wpływa na polepszenie właściwości mechanicznych kompozytów cementowych, w szczególności na wzrost odporności na ugięcie. Najlepsze wyniki odporności na ugięcie otrzymano dla włókien węglowych utlenianych chemicznie w stężonym kwasie azotowym. Powstałe grupy funkcyjne -OH i -COOH nadały włóknom charakter hydrofilowy, polepszyły ich zwilżalność i umożliwiły chemiczne związanie włókien z zaczynem cementowym, co spowodowało wzrost wytrzymałości kompozytu. Cement mortar was reinforced with coal tar pitch-derived C fibers (0.5% by mass) and silica fume treated with concd. HNO3 before their[...]

Efektywność napraw belek żelbetowych cienką warstwą fibrobetonu cementowego


  Przedstawiono wyniki badań belek betonowych z alternatywnymi formami zbrojenia, przyjmując stały poziom objętościowy (1,65%) włókien krótkich stalowych i polipropylenowych oraz makrowłókien w postaci prętów stalowych 6mm. Najwyższą nośność i odporność na pękanie kompozytu wykazywały belki betonowe wzmacniane prętami stalowymi. Zarysowane i ugięte belki betonowe poddano procesowi naprawy.Wwarstwie rozciąganej nałożono 1,5 cm warstwę fibrobetonu o średniej wytrzymałości na ściskanie 139,2MPa oraz 25,5MPa na rozciąganie przy zginaniu i > 2,5MPa przy odrywaniu. Potwierdzono efektywność tak wykonanej naprawy i wskazano możliwości aplikacyjne metody. Słowa kluczowe: zarysowane belki żelbetowe,metoda naprawy, fibrokompozyt cementowy.Europejski Komitet Normalizacyjny opracował w ciągu ostatnich piętnastu lat zbiór dziesięciu norm, przyjętych do stosowania także w Polsce, pod ogólnym tytułem PN-EN 1504: Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji z betonu. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Norma wskazuje, iż naprawa budowli to złożony sposób postępowania, mający na celu całkowite lub częściowe przywrócenie obiektowi wyjściowego lub wymaganego projektem stanu użytkowania [1, 2]. Dużą grupę rozwiązań stanowią systemy stosowane do naprawy i wzmacniania konstrukcji betonowych przywracające ciągłość i trwałość konstrukcji. Należą do nich: ● uzupełnienie lub wymiana wewnętrznych lub zewnętrznych prętów zbrojeniowych; ● zakotwienie prętów w przygotowanych wcześniej lub wywierconych otworach w betonie; ● doklejanie płyt wzmacniających; ● iniekcja rys i pustek poprzez ich wypełnianie; ● sprężanie (strunobeton lub kablobeton); ● nadkład zaprawy lub betonu o dużej wytrzymałości traktowany jako warstwa wzmacniająca uszkodzoną konstrukcję. Ostatnia metoda ma wiele przykładów realizacji opisanych w światowej literaturze, a dotyczących zarówno wzmacniania w warunkach [...]

 Strona 1