Wyniki 1-10 spośród 59 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Patoka"

Ocena właściwości membran wstępnego krycia

Czytaj za darmo! »

Produkowane obecnie membrany wstępnego krycia (MWK) powinny spełniać wymagania europejskiej normy PN-EN 13859-1: 2006: Elastyczne wyroby wodochronne - Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 1 - wyroby podkładowe do nieciągłych pokryć dachowych. Z oczywistych powodów norma nie określa technologii wykonania, budowy oraz sposobu zastosowania produktów z tej grupy, chociażmogą[...]

Czy kleić zakłady membran wstępnego krycia?

Czytaj za darmo! »

Elastyczne uszczelnienia pokryć dachówpochyłych, czyli folie wstępnego krycia (FWK) pojawiły się na polskim rynku na samympoczątku lat dziewięćdziesiątych ubiegłegowieku. Początkowo były towyłącznie zbrojone folie nisko paroprzepuszczalne sprowadzane na ogół z Niemiec, a później również w dużych ilościach z Czech i Holandii. Dopierowpołowie lat dziewięćdziesiątych rozpoczęto ich produkcję w Polsce. Obecnie stosowane są prawie wyłącznie membrany dachowe, czyli wysoko paroprzepuszczalne membrany wstępnego krycia (MWK) pochodzące od producentów z całej Europy, w tym również z Polski. Wymieniam kraje pochodzenia, ponieważ razemz FWKdocierały do nas różne techniki ich układania zależne od kraju producenta lub dystrybutora.Wpoczątkowymokresie upowszechniły sięmetody stosowania pocho[...]

Zastosowanie membran wysokoparoprzepuszczalnych

Czytaj za darmo! »

Wymagania dotyczące paroprzepuszczalnych membran określa norma PN-EN 13984:2004 Elastyczne wyroby wodochronne -Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej - Definicje i właściwości.WPolsce nie funkcjonuje jeszcze dobre, jednoznaczne nazewnictwo materiałów należących do grupy "elastycznych wyrobów wodochronnych do regulacji przenikania parywodnej" mimo próby uporządkowania tych zagadnień. Żaden z nich nie posiada powszechnie stosowanej i jednoznacznej nazwy. Chociaż, z pewnymi wyjątkami, wśród produktów stosowanych jako warstwy uszczelniające pokrycia dachów pochyłych coraz popularniejszy jest podział na dwie grupy. Pierwsza to różnego rodzaju folie wstępnego krycia FWK, a druga to membrany wstępnego krycia MWK (tabele 1 i 2). Nazwy te określają funkcje produktów i dzięki temu zapobiegają pomyłkomwynikającymz utożsamiania funkcji materiału z jego nazwą. Dobrym przykładem takiego typu nieporozumienia są materiały nazywane "wiatroizolacjami". Najczęściej przez to pojęcie większość rozumie wszystkie materiały zapobiegające powstawaniu niekontrolowanych przepływów powietrza (przewiewów) w przegrodach budowlanych. Dosłowne tłumaczenie z języka niemieckiego i angielskiego nazw obejmujących materiały uszczelniające pokrycia dachów pochyłych spowodowało jednak, że niektóre firmy, a za nimi projektanci, "wiatroizolacjami" nazywająmembrany wstępnego krycia (MWK). Jednocześnie inna grupa firm, podchodząc do tej nazwy bardziej od strony funkcjonalnej, stosuje ją w przypadku materiałów paroizolacyjnych, pisząc pod nazwą produktu - wiatroizolacja i paroizolacja. Zupełnie słusznie, gdyż każda paroizolacja musi być ułożona szczelnie, tak aby stanowiła warstwę ograniczającą przepływ pary wodnej przez przegrodę i z tego powodu jest automatycznie bardzo dobrą wiatroizolacją. Jeden materiał spełnia więc dwie funkcje. Natomiast uzyskanie szczelności powietrznej (wiatroszczelności, przewiewoszc[...]

Funkcje warstw paroszczelnych (paroizolacji)

Czytaj za darmo! »

Wdostępnej literaturze, o zastosowaniu paroizolacjiwkonstrukcji dachu decyduje charakter pomieszczeń, jakie znajdują się pod nim. Zakłada się, że jeżeli pomieszczenia są suche (o ciśnieniu cząstkowymparywodnej poniżej 12 hPa), to paroizolacji można nie stosować. Jednak nie tylko przeznaczenie i funkcja pomieszczeń decydują o wielkości panującego w nim zawilgocenia. Wpraktyce w większości dachów i stropodachów układane są różne warstwy paroszczelne bez względu na sposób wykorzystania pomieszczeń. W wielu wypadkach o ich ułożeniu decydują zapobiegliwi projektanci kierujący się swoimdoświadczeniemzawodowym. Wiadomo bowiem, że budynki stawianewmokrych technologiach (a takich jest w Polsce większość) wysychają przez wiele lat, a w ciągu pierwszego roku wyjątkowo dużo jest wilgoci technologic[...]

Osy w dachu badawczym Marma Polskie Folie


  Nawet najlepsze technologie produkcji nie gwarantują sukcesu produktom stosowanym w budownictwie, gdyż ważne jest ich prawidłowe zastosowanie. Opracowanie dobrych zaleceń przez producenta wymaga zaś dokładnej znajomości produkowanych materiałów, ponieważ ich cechy decydują o zastosowaniu. W związku z tym, Marma Polskie Folie stale bada wytwarzane membrany wstępnego krycia i inne folie budowlane. Dach do badania folii dachowych Do badania membran wybudowano w zakładzie w Nowej Dębie specjalny dach pokryty dwoma rodzajami pokrycia: dachówką ceramiczną i blachodachówką (fotografia 1). Jego głównym zadaniem było określenie wpływu wentylacji pokrycia oraz promieniowania UV na działanie i trwałość wysokoparoprzepuszczalnych membran (MWK). Promieniowanie UV może bezp[...]

Mało znane zastosowania folii IZOFLEX

Czytaj za darmo! »

Folia wytłaczana IZOFLEX należy do produktów nazywanych popularnie foliami (matami, membranami) kubełkowymi, stosowanymi powszechnie do zabezpieczania podziemnych części budynków oraz w drogownictwie. Warto jednak przypomnieć, żemateriały te nie są hydroizolacjami, lecz ich osłonami (rysunek 1) dodatkowo zabezpieczającymi fundamenty i stropy. Mogą być traktowane jako warstwa przeciwwilgociowa jedynie w[...]

Wprowadzenie do zasad układania blachodachówek


  Zrzeszone w NOT Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych opracowuje zasady układania pokryć z blach profilowanych. O konieczności przygotowania tego typu dokumentu przekonali się członkowie tego Stowarzyszenia tworzący grupę ekspertów wykonujących opinie i ekspertyzy dotyczące dachów i ich pokryć. Często oceniając dachy pokryte blachodachówkami, stwierdzają, że dotychczasowe sposoby i zasady układania tego typu pokrycia są obarczone wieloma błędami. Pierwsze blachy profilowane produkowane w arkuszach o kształcie zbliżonym do dachówek pojawiły się na polskich dachach na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. i są bardzo popularnym pokryciem. Mamy więc już dużo doświadczeń pozwalających sformułować podstawowe zasady ich układania. Techniczna specyfika pokryć z blach dachówkopodobnych Blachodachówki jako pokrycie dachowe charakteryzują się kilkoma cechami, które bardzo mocno warunkują sposób ich układania i zakres stosowania. Są to: ● forma - arkusze (najczęściej) stalowej blachy powlekanej szerokości ok.1,2midługości1-5m(rzadziej10m); ● kształt profilu - przypominający (najczęściej) fale dachówek typu esówka i rzymska; ● rodzaj blachy - (najczęściej) stalowa blacha pokryta różnymi powłokami (poliester, plastizol, poliwinyl, poliuretan i inne) z rdzeniem stalowym grubości 0,5 - 0,7 mm (PN-EN 10143), zabezpieczona wieloma warstwami przed korozją, w tym warstwą cynku; ● blachodachówki mocuje się do łat za pomocą wkrętów samowiercących nazywanych farmerami, które dociskają blachę za pośrednictwem uszczelki z EPDM znajdującej się pod łbem wkrętu. Sposóbmontażu i właściwości blach powodują, że wyróżnikiem tego typu pokryć jest: ■ uzależnienie szczelności pokrycia z blach dachówkopodobnych od szczelności uszczelek pod farmerami, które dziurawią blachę, mocując ją do łat (fotografia 1); ■ warunkowanie jakości (odporności n[...]

Błędy wykonawcze pokryć niewentylowanych z blachodachówki i MWK


  Na polskich dachach pochyłych stosuje się razem dwa materiały pokryciowe - blachodachówki i wysoko paroprzepuszczalnemembrany wstępnego krycia (MWK). Śmiało można oszacować, że co najmniej 80% dachów pokrytych blachodachówkami w ostatnich pięciu latachma również warstwę uszczelniającą zMWK. Ta korelacja jest wyraźnie zauważalna od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Efektemtego są bogate (bo już 20-letnie) doświadczenia pokazujące, że jeżeli pokrycia z blachodachówek uszczelnionych MWK nie są odpowiednio wentylowane, to dachjest zawilgocony (fotografie 1 - 6).Teza ta jest bardzo łatwa do uzasadnienia wyłącznie na zasadzie teoretycznych rozważań. Para wodna przechodząca przez MWK gromadzi się pod niewentylowanym pokryciem w ilości uzależnionej od temperatury. Wynika to z cech powietrza, które im ma wyższą temperaturę, tym więcej pary wodnej się w nim mieści. Proces gromadzenia się wilgoci pod blachodachówką trwa do momentu pojawienia się skroplin wywołanych spadkiem temperatury. W tym samym momencie temperatura pod MWK jest bardzo zbliżona do temperatury nad nią i z tego powodu para wodna napływająca z wnętrza termoizolacji (z wnętrza dachu) skrapla się podMWK. Gromadzi się w górnych strefach wełny, obniżając jej termoizolacyjność i w ten sposób z biegiem czasu temperatura punktu rosy pojawia się coraz niżej (rysunek 1).Wprzypadku gdy temperatura pod blachodachówk[...]

Badanie działania UV na MWK (cz.2)

Czytaj za darmo! »

Wprzypadku dachów największymzagrożeniemdla trwałości materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych jest promieniowanie ultrafioletowe (UV) zawarte w promieniowaniu słonecznym. Wzwiązku z tym, firma Marma Polskie Folie badając swoje produkty na dachach badawczych, kontroluje sposób oddziaływania UV na MWK (membrany wstępnego krycia). W wybudowanym w 2010 r. dachu pokrytym dachówką (fotografia) wykonano trzy różne otwory: okragły i dwa prostokątne, które modelują uszkodzenia w pokryciu. Pod otworem okrągłym, w sklejce zasłaniającej od spodu badaną membranę wykonano klapę kontrolną, dzięki cze[...]

 Strona 1  Następna strona »