Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Fabian Żok"

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁASNOŚCI ORAZ STRUKTURĘ BIMETALU CYRKON/(STAL WĘGLOWA) WYKONANEGO TECHNOLOGIĄ ZGRZEWANIA WYBUCHOWEGO


  W niniejszym artykule poddano ocenie wpływ obróbki cieplnej na własności mechaniczne oraz strukturę strefy połączenia bimetalu cyrkon (Zr 700) - stal (P355NL2). Badania prowadzono dla złączy o różnej charakterystyce strefy połączenia. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych (Ro, Rs, Rm), pomiaru (mikro)twardości oraz badań strukturalnych, prowadzonych zarówno w makro- jak i mikro- skali. Analiza wyników uzyskanych w badaniach mechanicznych i mikrostrukturalnych pozwala na stwierdzenie, że procesy obróbki cieplnej wpływają, na jakość uzyskanego połączenia. Istotnym jest dobór odpowiedniej temperatury, gdyż wraz z jej wzrostem zmniejsza się wytrzymałość strefy połączenia. Zastosowanie takich samych warunków obróbki dla materiałów o różnej charakterystyce złącza wykazało, że obróbka ta nie ma większego wpływu na wytrzymałość na ścinanie, natomiast w znaczący sposób wpływa na wytrzymałość na rozciąganie i odrywanie. W przypadku próbek o akceptowalnym udziale warstwy międzymetalicznej (RGP w przedziale 0÷10 μm) obróbka cieplna spowodowała zmniejszenie Rm o ok. 30 %, natomiast Ro o ok. 15 %. Odwrotną tendencję zaobserwowano w przypadku bardzo dużego udziału warstwy przetopionej w złączu. Wzrost prędkości detonacji podczas procesu zgrzewania wybuchowego powoduje nie tylko zwiększony udziału obszarów przetopionych w złączu, lecz również wzrost strefy odkształcenia plastycznego, a tym samym umocnienia w okolicy granicy połączenia. Potwierdzają to pomiary mikrotwardości dla prezentowanych w pracy przypadków. Zastosowanie obróbki cieplnej powoduje zmniejszenie umocnienia w strefie połączenia, co szczególnie silnie obserwowane jest w materiale podstawowym, tj. stali. Zjawisko to jest efektem pełnej rekrystalizacji ziaren w strefie odkształcenia plastycznego. Słowa kluczowe: spajanie wybuchowe, bimetal Zr/(stal węglowa), obróbka cieplna, własności mechaniczne, mikrostruktura THE EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE PROPERTIES OF ZIRCONIUM-CARBON[...]

Badania zmęczeniowe bimetali typu stal-tytan zgrzewanych metodą wybuchową w próbie cyklicznego rozciągania-ściskania

Czytaj za darmo! »

Specjalistyczne konstrukcje wymagają stosowania materiałów o złożonym zespole właściwości. W wielu aplikacjach wymagane są nie tylko odpowiednie właściwości wytrzymałościowe, ale również odporność na korozję w złożonym, silnie agresywnym środowisku. Jednym z rozwiązań, które umożliwia spełnienie takich założeń jest platerowanie wybuchowe. Zgrzewanie wybuchowe metali zostało po raz pierwszy zaobserwowane w czasie pierwszej wojny światowej [1], ale znaczenie komercyjne technologia ta zyskała w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku [2]. Od tego czasu technologia zgrzewania wybuchowego jest sukcesywnie udoskonalana w celu uzyskania jak najlepszego połączenia dwóch metali. Ze względu na swoje właściwości materiały platerowane są często stosowane w aparaturze procesowej i energetycznej. Znajdują one zastosowanie w wymiennikach ciepła, reaktorach, kolumnach, rurociągach i innych urządzeniach, gdzie jest wymagana duża odporność na korozję ze względu na zastosowane medium [1, 3÷6]. Z blach platerowanych wykonuje się również łączniki spawalnicze często stosowane w przemyśle stoczniowym [7]. Jakość połączenia uzyskana za pomocą zgrzewania wybuchowego zależy od wielu czynników [2÷4], spośród których można wyszczególnić: odległość między płytami, prędkość detonacji, właściwości łączonych metali, wielkość i kształt elementów łączonych itd. Wielkości te muszą się mieścić w określonych zakresach umożliwiających uzyskanie odpowiedniego połączenia materiałów [8]. Materiał wybuchowy stosowany w technologii zgrzewania wybuchowego musi zapewniać odpowiednią prędkość detonacji. Podczas eksplozji powietrze wypychane z dużą prędkością spomiędzy łączonych płyt wywołuje zjawisko samooczyszczenia powierzchni łączonych blach polegające na usuwaniu zanieczyszczeń tlenkowych. Ustalono [4], że zgrzewanie wybuchowe zalicza się do mechanicznych metod spajania (solid state process). Detonacja materiału wybuchowego powoduje, że nakładana blacha doznaje znaczą[...]

 Strona 1