Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Żagan"

Rzetelnie i rozważnie o LED-ach - ocena obecnych i prognoza przyszłych aplikacji oświetleniowych diod elektroluminescencyjnych

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia syntetyczne spojrzenie na kwestię parametrów fotometrycznych LED-ów i aplikacji oświetleniowych tych źródeł światła. Pokazano wady i zalety LED-ów i w tym kontekście wskazano racjonalne obszary zastosowań. Abstract. Paper presents the synthetically view of the photometrical parameters of the LED’s and of the lighting applications of these Light sources. It was shown ad[...]

Warunki wycofywania żarówek z eksploatacji i ich racjonalnej wymiany na energooszczędne źródła światła w pomieszczeniach domowych

Czytaj za darmo! »

W najbliższym czasie rozpoczyna się wycofywanie z handlu i produkcji wysłużonych, żarowych źródeł światła. Zastąpią je tzw. energooszczędne źródła światła, głownie świetlówki. Artykuł przedstawia warunki jakie powinny spełniać nowe zamienniki żarówek, aby kosztem oszczędzania energii nie utracić innych ważnych cech światła. Zwrócono uwagę na bardzo ważne kwestie jakości światła a także zagadnienia estetyczne, eksploatacyjne, instalacyjne i ekonomiczne. Abstract. In the near future withdrawal of worn-out incandescent lamps is commencing. They will be replaced by so called energy-efficient light sources, mainly fluorescent lamps. In this paper conditions which new products should fulfil, not to lose important lighting characteristics at the expense of energy savings, are introduced. Ve[...]

O potrzebie modyfikacji bazy danych fotometrycznych opraw oświetleniowych

Czytaj za darmo! »

W artykule poruszono zagadnienie modyfikacji sposobów przeprowadzania pomiarów fotometrycznych niektórych opraw oświetleniowych. Szczególnie dotyczy to opraw z wieloma źródłami elektroluminescencyjnymi (LED). Także klasyczne oprawy ale wykorzystywane w asymetrycznych sytuacjach oświetleniowych wymagają innego sposobu rejestrowania bazy danych fotometrycznych. Artykuł pokazuje również nowe możliwości w zakresie prezentowania rozkładów luminancji opraw. Abstract. The issues of photometric measurement modification of some luminaires were discussed in this paper. The matter applies for multisource LED luminaires particularly. Typical luminaires, but used in asymmetric lighting situations, need another way of photometric data registering as well. New opportunities in the field of luminaire’s luminance distribution presentation were also shown in this paper (On the need for luminaire photometric data modification). Słowa kluczowe: technika świetlna, fotometria, odległość fotometrowania, bryła fotometryczna. Keywords: lighting technology, photometry, photometric measurement distance, luminous intensity distribution. Wstęp Znane i obowiązujące do chwili obecnej zasady pomiarów fotometrycznych opraw oświetleniowych są związane z tzw. graniczną odległością fotometrowania [1]. Określa ona jak, i z jakiej odległości, należy mierzyć światłość oprawy oświetleniowej w różnych kierunkach, w jakim systemie fotometrycznym (np. C-γ) należy te badania prowadzić. Wszystko to zostało ustalone dużo wcześniej i stanowi kanony klasycznej fotometrii. Te wydawałoby się nienaruszalne zasady mogą a w zasadzie powinny zostać zmodyfikowane, a to głownie za sprawą pojawienia się wieloźródłowych opraw oświetleniowych wykorzystujących diody elektroluminescencyjne. Innym powodem zmuszającym do weryfikacji zasad badań fotometrycznych niektórych opraw oświetleniowych są specyficzne warunki dystrybucji strumienia świetlnego w kierunku obiektu oświetlanego. [...]

Użycie światła barwnego w iluminacji

Czytaj za darmo! »

Rozwój iluminacji obiektów i źródeł światła prowadzi często do rozwiązań , które są nieuzasadnione teoretycznie i niezgodne z dobrą praktyką. W artykule poddano analizie kwestię możliwości wykorzystania oświetlenia barwnego w iluminacji. Autor przedstawia swój krytyczny stosunek do używania światła barwnego w iluminacji argumentując to na kilka sposobów. Abstract. Development of the floodlighting and light sources often leads to solutions that are theoretically unjustified and inconsistent with good practice. The paper analyzes the issue of the use of colored lighting for illumination. The author presents his critical attitude to the use of colored light in the illumination. (The use of colour light in the illumination) Słowa kluczowe: technika świetlna, iluminacja obiektów, światło barwne Keywords: lighting technology, floodlighting, colored light Wstęp Ostatnie lata obfitują w rozwój elektroluminescencyjnych źródeł światła (tzw. LED-ów). Szczególnie docenia się i eksponuje takie ich rozwiązania, które emitują światło białe. Jest to zrozumiałe, gdyż światło sztuczne i oświetlenie elektryczne kojarzą się z efektem zbliżonym do oświetlenia naturalnego, jednak odniesionym do bardzo ograniczonych obszarów lub obiektów (ulice, gmachy, pomniki itp.). Na marginesie rozwoju LED-ów emitujących światło białe, obecnie niejako trochę w ich cieniu, funkcjonują diody emitujące światło barwne. Historycznie rzecz biorąc to właśnie LED-y emitujące światło barwne były pierwowzorem dla rozwoju tego typu źródeł światła. Do dnia dzisiejszego technologia wytwarzania światła białego opiera się na wykorzystaniu jako podstawy promieniowania selektywnego (barwnego, które następnie przekształcane jest przez luminofor na promieniowanie białe lub w następstwie zmieszania z innymi selektywnymi promieniowaniami). Światło barwne emitowane przez LED-y jest ich podstawową, wysoce umotywowaną aplikacyjnie zaletą [5]. Promieniowanie to charakteryzuje się wysokim[...]

O potrzebie powrotu do parametrów fotometrycznych źródeł światła

Czytaj za darmo! »

Historia kołem się toczy. Nawet ta dotycząca techniki. Dawne rozwiązania, metody i sposoby wyparte na skutek rozwoju wracają do łask. Tak jest dziś ze źródłami światła [3] a dokładniej ze sposobem określania ich podstawowych cech użytkowych. Pierwotny sposób określania cech użytkowych żarówek opierał się na jednostce światłości (kandeli). W latach 50. XX w. zasada ta została wyparta przez jednostki energetyczne (Waty). Dziś, po ponad pół wieku od tamtej zmiany, zaistniały uwarunkowania rozwojowe, które przekonują o pilnej potrzebie powrotu do parametrów fotometrycznych źródeł światła. Zamiana świec na Waty Pierwotny rozwój techniki świetlnej zawdzięczamy żarówkom. To one były tanim, popularnym i prostym źródłem światła. Do dziś ich cech jakościowych oświetlenia nie przewyższyły żadne z nowoczesnych, tzw. energooszczędnych źródeł światła. Pierwotnym sposobem określania cech ilościowych żarówek w zakresie intensywności świecenia była jednostka światłości, czyli kandela [1], a po spolszczeniu - świeca. Kupowało się żarówki - 100 świec, 200 świec. Powoli, w następstwie przyzwyczajenia użytkownicy przyswoili sobie ten sposób określania cech ilościowych, pojawiło się tzw. wyczucie jednostki. Wiadomo było, że średniej wielkości pokój, w którym chciano zagwarantować znośne warunki funkcjonowania człowieka, potrzebował źródła światła o intensywności (czyli światłości) 100 świec. Do oświetlenia ulicy używało się pięćsetek a do oświetlenia korytarza czterdziestek lub mniejszych światłości. Był to system jednostek fotometrycznych[...]

Rozważania teoretyczne o skuteczności świetlnej i oddawaniu barw przez źródła światła

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano teoretycznych obliczeń pokazujących związek rozkładu widmowego źródeł światła ze skutecznością świetlną i oddawaniem barw. Przy założeniu wyidealizowanej sytuacji, że cała moc dostarczona zostanie przetworzona na promieniowanie wyłącznie w zakresie widzialnym, dokonano odpowiednich obliczeń dla kilku wytypowanych rozkładów widmowych. Tym samym pokazano możliwości poprawy skuteczności świetlnej, granice tego parametru i następstwa dążenia do jego maksymalizacji. Pokazano też jak poprawa skuteczności świetlnej wpływa na oddawanie barwy, dostrzegając przeciwstawność tych dwóch cech źródeł światła. Abstract. This paper presents the theoretical calculations showing the relationship between the spectral distribution of the light source and both luminous efficacy and colour rendering. Assuming the theoretical situation that all power supplied is processed only on radiation in the visible range, suitable calculations were done for a few selected spectral distributions. Thus, the potential for improving luminous efficacy was shown as well as this parameter limits and consequences of its maximization. It was also shown how the improvement of luminous efficacy affected the colour rendition, noting the trade-off between these two characteristics of light sources (Theoretical considerations on luminous efficacy and colour rendering of light sources). Słowa kluczowe: elektrotechnika, technika świetlna, źródła światła, skuteczność świetlna i oddawanie barw. Keywords: electrical engineering, lighting technology, light sources, luminous efficacy, colour rendering. Wstęp Skuteczność świetlna źródła światła jest podstawowym parametrem informującym o energooszczędności źródeł i o efektywności energetycznej urządzeń oświetleniowych [1]. Pojęcie to jest często mylone i nazywane sprawnością świetlną, choć de facto taki parametr nie istnieje. Określenie defin[...]

Pod latarnią najciemniej - analiza oświetlenia płaszczyzn pionowych w oświetleniu drogowym DOI:10.15199/74.2017.10.1


  W ostatnim czasie w Polsce dostrzega się wyraźne zainteresowanie właścicieli dróg problemem oświetlenia przejść dla pieszych. Powodów tego stanu rzeczy jest zapewne wiele, ale z zadowoleniem należy odnotować, że jest to również wynik wzrostu świadomości i dbałości o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, nowa sfera działania z mozołem i trudem przebija się przez ścianę nieświadomości, braku badań, schematyzmu myślenia. A efekty? Działania nieracjonalne, prowizoryczne, nieprzynoszące poprawy, choć dość kosztowne. Jak bowiem ocenić inicjatywy podejmowane w wielu miastach w Polsce w zakresie dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych, skoro nie ma zdefiniowanych wymagań dotyczących oświetlenia tych przejść. Wydawane są zatem publiczne pieniądze w sposób nieracjonalny, a kwestia poprawności technicznej wykonanej inwestycji nie może zostać w żaden sposób skontrolowana. Geneza wypadków na przejściach Przejścia dla pieszych stają się szczególnie niebezpiecznym miejscem po zmierzchu, kiedy to widoczność na tym obszarze limitowana jest efektywnością oświetlenia elektrycznego (pojazdów, latarń, światłem rozproszonym w mieście). To szczególne niebezpieczeństwo wynika z niedoskonałości oświetlenia sztucznego (nieporównywanie niższy poziom oświetlenia niż za dnia) oraz z niesymetrii warunków spostrzegania kierowców i pieszyc[...]

Wizualizacja komputerowa oświetlenia - nowa jakość w projektowaniu

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia nowoczesne narzędzie projektowania jakim jest wizualizacja komputerowa. Wyjaśnione jest zarówno samo pojęcie, metody tworzenia wizualizacji, pokazane są różne klasy dokładności. Wzbogacono systematykę tego pojęcia o tzw. wizualizację okorealistyczną. Artykuł poza rozważaniami teoretycznymi pokazuje na przykładach różne zastosowania wizualizacji, przekonując tym samym, że stanowi nową, wyższą jakość projektowania oświetlenia. Abstract. In this paper computer visualisation, a new tool of designing, is presented. The notion itself, methods of visualisation and classes of precision are explained. The taxonomy of the notion was enriched with so called eye-realistic visualisation. Out of theoretical consideration, on the ground of examples, various applications of visua[...]

Oświetlenie pośrednie - wnękowe

Czytaj za darmo! »

Artykuł porusza zagadnienie oświetlenia pośredniego, w którym strumień świetlny emitowany jest zza sufitu podwieszanego. Tego typu rozwiązania oświetlenia stają się coraz bardziej popularne a to z powodu użycia diod elektroluminescencyjnych. W artykule przedstawiono i skomentowano wyniki obliczeń symulacyjnych, które miały na celu sprawdzenie efektywności oświetlenia wnękowego jako oświetlenia ogólnego. Pokazano też wyniki obliczeń symulacyjnych prowadzące do określenia równomierności luminancji wzdłużnej plamy świetlnej. Abstract. The article touches the problem of indirect lighting in which the flow of light is emitted from behind a suspended ceilling. The realizations of lighting of this kind become more and more popular thanks to an adoption of electroluminescent diodes. In the article there are presented and explained the results of simulation calculations which aimed at verification the efficiency of recess lighting as a general illumination. There are also shown simulation calculations leading to defining uniformity of longitudinal luminance of the spot of light. (indirect - recess lighting). Słowa kluczowe: technika świetlna, oświetlenie pośrednie, oświetlenie wnękowe. Keywords: lighting technology, indirect lighting, recess lighting. Wstęp Są w rozwoju techniki takie momenty, w których pewne "uśpione" rozwiązania, znane od lat, na nowo odżywają. Katalizatorem powrotu do znanych wcześniej pomysłów jest zwykle pojawienie się skokowej możliwości zmiany, ulepszenia pomysłu, usprawnienia działania. Tak jest z oświetleniem wnękowym sufitów podwieszanych W tym wypadku stymulatorem do ponownego pojawienia się rozwiązań było zaistnienie generacji źródeł elektroluminescencyjnych (LED-ów), a dokładniej systemów linii zbudowanych z wielu usytuowanych w szeregu diod święcących. Co to jest oświetlenie pośrednie - wnękowe? Jest to pewna odmiana oświetlenia pośredniego, w którym na skutek umieszczenia źródeł światła (opraw oświetleniowych[...]

Widoczność kolejowych semaforów świetlnych w następstwie planowanej zmiany usytuowania maszynisty w kabinie


  Problem zasygnalizowany w tytule wynika z zamiaru wprowadzenia do ruchu kolejowego w Polsce lokomotyw, w których stanowisko maszynisty z prawej strony (nad główką prawej szyny) zostanie przeniesione na lewą stronę, tj. nad główkę lewej szyny. To przemieszczenie w poziomie (1435 mm) zmienia geometrię pola widzenia maszynisty, lepiej widoczna będzie lewa półprzestrzeń, ale jednocześnie zmienią się warunki geometryczne obserwacji sygnałów i znaków kolejowych, które wykonane zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, są dedykowane położeniu maszynisty z prawej strony. Kluczowe jest więc pytanie, jak zmiana warunków obserwacji sygnału dochodzącego z semaforów wpłynie na kwestię ich widoczności. Jest to tym bardziej istotny problem, że dotychczasowy sposób "ustawiania geometrycznego" (regulacji) tych semaforów był przeznaczony dla maszynisty siedzącego po prawej stronie. Cechy identyfikacji sygnałów świetlnych Sygnał świetlny docierający do odbiorcy charakteryzuje się cechami, które jednoznacznie go identyfikują: - światłość (luminancja), - barwa, - kształt (kontur), - wielkość kątowa, - położenie w polu widzenia obserwatora, - charakterystyczny sposób emisji (taktowanie, kodowanie). Wymienionych sześć cech sygnału świetlnego oznacza również, że każda z nich samodzielnie może decydować o rozróżnialności sygnału. Jeśli bowiem mówi się o dwóch sygnałach świetlnych w pewnym systemie sygnalizacji (np. o sygnale hamowania i sygnale pozycyjnym pojazdu) to wystarczy, aby różniły się one przynajmniej jedną cechą, a zapewni to poprawną interpretację każdego z sygnałów. Najczęściej jednak, aby zapewnić jednoznaczność interpretacji sygnału, do jego rozróżniania wykorzystuje się więcej niż jedną cechę. Zwykle w układach sygnalizacji pierwszoplanową cechą pozwalającą na rozróżnianie jest barwa sygnału. Kształt też może być cechą charakterystyczną sygnału pozwalającą na jego odróżnianie, ale pod warunkiem, że odbiór informacji zawartej w [...]

 Strona 1  Następna strona »