Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Niespodziana"

Modelowanie belek średniej grubości oraz niejednorodnych poprzecznie przy użyciu równolegle połączonych typowych elementów prętowych


  Badania i wiedza teoretyczna dowodzą, że w przypadku przyjęcia klasycznego założenia o niedeformowalności odcinka normalnego (założenie o płaskich przekrojach), w przypadku wielowarstwowych konstrukcji poprzecznie niejednorodnych uzyskuje się zaniżone wartości przemieszczeń i odkształceń, a zawyżone wartości częstości drgań własnych i obciążeń krytycznych. W związku z tym, że zginaniu elementów towarzyszą znaczne odkształcenia postaciowe, celowe wydaje się uwzględnienie w obliczeniach elementów ich wrażliwości na te odkształcenia, szczególnie w warstwach środkowych, gdzie ich wpływ jest największy. Przedmiotem badań były belki niespełniające kryterium belek smukłych wg teorii Bernoulliego-Eulera, a więc takie, których stosunek rozpiętości L do wysokości h jest mniejszy niż 10. Kryterium związane jest z granicznymi proporcjami sztywności giętnej do sztywności na ścinanie oraz maksymalnej siły tnącej do maksymalnego momentu zginającego występujących w przekrojach analizowanej belki. Jest ono słuszne w przypadku belek o przekroju prostokątnym, równomiernie obciążonych na całej długości. Wszystkie przypadki zwiększenia wartości sztywności giętnej w stosunku do sztywności poprzecznej (stosowanie belek zbrojonych, w tymwłóknokompozytowych; belek anizotropowych, np. drewnianych, przekrojów dwuteowych itp.) oraz wartości sił tnących w stosunku do momentów gnących (m.in. występowanie sił skupionych) zaostrzają to kryterium. Badano belki krępe (L/h < 10), belki warstwowe oraz belki o co najmniej monosymetrycznym przekroju poprzecznyminnymniż prostokątny.Analizowane belki miały dowolne schematy statyczne oraz były obciążone w dowolny sposób, także siłami osiowymi działającymi bez mimośrodu lub z mimośrodem. Obciążenie przykładano w sposób wywołujący zginanie proste. Założono, że materiał belek lub ich po[...]

Analiza sztywności zginanych przekrojów żelbetowych z wykorzystaniem nieliniowych zależności konstytutywnych - algorytm numeryczny


  Wielu badaczy zwraca uwagę na brak spójności pomiędzy obliczaniemsiłwewnętrznych awymiarowaniem elementów w przypadku konstrukcji żelbetowych [1, 2, 4]. Powszechną praktyką jest wyznaczanie ekstremalnych sił przekrojowych na bazie liniowej teorii sprężystości, a następnie porównywanie ich z reakcją przekroju, przy obliczaniu której uwzględnia się nieliniowe prawo konstytutywne. Alternatywę stanowi analiza nieliniowa, pozwalająca uzyskać bliższe rzeczywistości rozkłady sił wewnętrznych i przemieszczenia konstrukcji, a przede wszystkim likwidująca rozdźwięk występujący pomiędzy obliczeniami statycznymi a wymiarowaniem. Dzięki temu umożliwia również lepsze szacowanie bezpieczeństwa konstrukcji. Obliczanie konstrukcji żelbetowych z zastosowaniem nieliniowej teorii sprężystości stwarza jednakże wiele problemów. Jednym z nich jest określenie nieliniowych zależności konstytutywnych dla betonu i stali zbrojeniowej, stanowiących materiały składowe żelbetu. Problematyka ta była już przedmiotem badań i jest dość dobrze rozpoznana. Nieliniowe związki konstytutywne dla betonu i stali podane są m.in. w polskiej normie PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie i Eurokodzie 2 (EC2) PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, będącymi podstawą do projektowania konstrukcji żelbetowych. Zależności z tych norm wykorzystano w algorytmie opracowanym w pracy opisanej w artykule, jednak jego uniwersalność pozwala na użycie innych zależności konstytutywnych. Pomimo obszernej wiedzy teoretycznej brak jest wciąż efektywnych i prostych programów komputerowych, które wspomagałyby projektowanie inżynierskie w zakresie nieliniowych analiz statycznych. Algorytm obliczeniowy naszego autorstwa, służący do określania funkcji sztywności giętnej belek zgodnie z zależnościami nieliniowymi, ma stanowić w przyszłości ważny element składowy [...]

Analiza sztywności zginanych przekrojów żelbetowych z wykorzystaniem nieliniowych zależności konstytutywnych - przykłady obliczeniowe


  Bazując na autorskim algorytmie numerycznym (prezentowany w grudniowym numerze miesięcznika), przeprowadzono analizę sztywności zginanych przekrojów żelbetowych. Badano wpływ takich czynników, jak: stopień zbrojenia, klasa wytrzymałości betonu, obecność zbrojenia ściskanego, przyjęta zależność konstytutywna c - c. Wyniki obliczeń przedstawiono w formie wykresów z komentarzem wyjaśniającym. Słowa kluczowe: analiza nieliniowa, sztywność przekroju, żelbet.W grudniowym numerze miesięcznika "Materiały Budowlane" 12/2013 ukazał się artykuł prezentujący pierwszą część badań dotyczących analizy sztywności zginanych przekrojów żelbetowych. Przedstawiono w nim podstawy teoretyczne zagadnienia oraz szczegółowo omówiono zasadę działania numerycznego algorytmu określania funkcji sztywności belek żelbetowych.Algorytmumożliwia uwzględnianie dowolnych nieliniowych zależności konstytutywnych odnoszących się do betonu i stali zbrojeniowej. Został on zaimplementowany w autorskim programie komputerowym. W tym artykule, stanowiącym kontynuację opublikowanego w numerze 12/2013, przedstawiono wyniki wybranych analiz numerycznych, w których wykorzystano związki konstytutywne określone w normie PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. Opracowany algorytmobliczania nieliniowej sztywności przekrojówżelbetowych oraz jego implementacja komputerowamają służyć obliczaniu tablic zależnościmomentM- krzywizna 1/r. Tablice te, czy inaczej - funkcje określone w sposób dyskretny, będą docelowo wykorzystane w opracowywanym programie do nieliniowej analizy statycznej belek żelbetowych.Analiza sztywności w zależności od przyjętych parametrów może prowadzić do interesujących wniosków i spostrzeżeń. Analiza sztywności w zależności od funkcji konstytutywnych dla betonu W celu oceny wpływu przyjętej zależności naprężenie - odkształcenie (σc - εc) na sztywność giętną przek[...]

Analiza przyczyn awarii stropu żelbetowego DOI:10.15199/33.2015.05.09


  W artykule przedstawiono przyczyny awarii stropu w budynku szkoły. Były nimi błędy projektowe, wynikające z niewłaściwego użycia oprogramowania RM-Win, służącego m.in. do wspomagania obliczeń statycznych i wymiarowania elementów żelbetowych, oraz zbytnia rutyna projektanta. Opisany przypadek ma stanowić przestrogę dla inżynierów budownictwa zajmujących się projektowaniem konstrukcji żelbetowych. Słowa kluczowe: strop żelbetowy, błędy projektowe, komputerowe wspomaganie projektowania.Przełomem w projektowaniu konstrukcji żelbetowych okazało się upowszechnienie komputerów i rozwój komputerowego wspomagania projektowania (CAD).Wdobie komputeryzacji nastąpiło odejście od dwuetapowości obliczeń - wstępnych i dokładnych, a jeżeli już się je stosuje, to nawet na etapie wstępnym wykonywane są z użyciem komputerów. Zanikł też nawyk kontroli, gdyż wyniki obliczeń komputerowych traktuje się jako niepodważalne [1]. W artykule omówiono przypadek, w którym zbytnie zaufanie do wyników obliczeń komputerowych doprowadziło do awarii konstrukcji. Opis przypadku Kilka lat temu wybudowano w technologii tradycyjnej kompleks szkolny. Główną konstrukcję obiektu stanowią m.in. ściany murowane z bloczków silikatowych oraz stropy żelbetowe. W przeważającej części stropy wykonano z płyt sprężonych typu SP, a we fragmencie zastosowanomonolityczny strop płytowy. W strefie stropu płytowego, już w trakcie budowy, pojawiły się pierwsze symptomy awarii. Samonośne ściany murowane, wzniesione na tym stropie, zaczęły się rysować i pękać. Schemat konstrukcyjny stropu przedstawiono na rysunku 1. Opiera się on na dwóch równoległych ścianach parteru[...]

Analiza uszkodzeń podłogi w budynku sakralnym DOI:10.15199/33.2017.12.15


  Podłoga posadowiona bezpośrednio na gruncie jest najniżej położoną poziomą przegrodą w budynku. Składa się z kilku współpracujących ze sobąwarstw: podłoża gruntowego; podbudowy; izolacji oraz czasami płyty betonowej [2]. Posadzka jest wierzchnią warstwą i w związku z tym poddana jest bezpośrednio działaniu różnych obciążeń, których intensywność zależy od specyfiki obiektu.Dużego znaczenia nabiera rzetelne zaprojektowanie oraz staranne wykonanie posadzki w celu zapewnienia właściwej jej użyteczności, trwałości i estetyki [1]. Przedmiotem rozważań przedstawionych w artykule jest podłoga w budynku kościoła pw.Matki Boskiej Częstochowskiej w Bydgoszczy (fotografia 1), wybudowanego w latach 1996 - 1999. Zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną zaplanowano kompleks sakralny składający się z budynków kościoła i plebanii wraz z łącznikiem między nimi. Kościół zaprojektowano jako bazylikę trójnawową, zorientowaną wzdłuż osi wschód-zachód. Od strony południowej umieszczono ośmioboczną kaplicę przylegającą do prezbiterium. Wieżę - dzwonnicę usytuowano w południowo-zachodnim narożu kościoła. Budynekwykonanowtechnologii tradycyjnej. Sztywność konstrukcji zapewnia współpraca przenikających się ścian ze sztywnymi stropami. Przeprowadzone w 1994 r. badania geotechniczne wykazały występowanie, na terenie przeznaczonympod zabudowę, stropu iłów ekspansywnych na rzędnej 36,20 m n.p.m. Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie obiektu na głębokości o rzędnej 38,30mn.p.m., uzyskując w ten sposób niemal dwumetrową warstwę kompensacyjną. Fundament kościoła stanowią monolityczne ławy żelbetowe tworzące ruszt, a pozostałą część fundamentu płyta żelbetowa, na której wybudowana została dzwonnica. Z uwagi na trudne warunki geotechniczne zaprojektowano dwie pełne dylatacje: pierwszą między kościołem a łącznikiem, drugą między łącznikiem a plebanią.Wtrakcie budowy pojawiły się spękania ścian fundamentowych, które wiązano z osiadaniem gruntu. P[...]

Koncepcja wzmocnienia uszkodzonego stropu w budynku użyteczności publicznej w trakcie jego użytkowania DOI:10.15199/33.2017.12.18


  Wartykule przedmiotem rozważań jest belkowy strop drewniany (fotografia 1) w jednym z pomieszczeń budynku użyteczności publicznej w Bydgoszczy, które pełni funkcję archiwum. Istotnym ograniczeniem przy planowaniu jakichkolwiek prac budowlanych związanych z tym stropem była konieczność zapewnienia ciągłej, nieprzerwanej pracy w pomieszczeniu znajdującym się pod nim. Historia powstania badanego obiektu sięga XIX wieku [4]. Budynek jest czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Niektóre jego elementy konstrukcyjne zostały wymienione lub wzmocnione podczas gruntownego remontu w 2002 r., a część funkcjonuje do dnia dzisiejszego w niezmienionej postaci. Stan techniczny dachu drewnianego, w przeważającej części o konstrukcji płatwiowo- -kleszczowej, oceniono wówczas jako dobry. Stropy międzykondygnacyjne części nadziemnej, wykonane jako drewniane belkowe ze ślepympułapem, były mocno zniszczone. Belki stropowe częściowo wzmocniono, a częściowo wymieniono na nowe. Jednocześnie zlikwidowano ślepe pułapy oraz dokonano ocieplenia stropów pięciocentymetrową warstwą wełny mineralnej. Wymieniono również podłogi drewniane, zastępując je układem warstw: płyta wiórowa, płyta GKF i odpowiednia warstwa wierzchnia (wykładzina, płytki ceramiczne lub inne materiały w zależności od sposobu użytkowania pomieszczenia). Nad pomieszczeniami sanitarnymi i holem znajdował się strop Kleina z dwunastocentymetrową płytą ceglaną opartą na dwuteownikach I 220. Jego stan techniczny był zadowalający. Podczas remontu większość drewnianych nadproży okiennych i drzwiowych wymieniono na stalowe lub wzmocniono kształtownikami stalowymi. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynku wykonane z cegły pełnej nie wymagały żadnej ingerencji. Podczas remontu w 2002 r. podjęto decyzję o całkowitej wymianie elementów konstrukcyjnych stropu w pomieszczeniu archiwum. Głównymi elementami konstrukcyjnymi stropu[...]

Ocena wytrzymałości na ściskaniemurów istniejących budynków na podstawie badań próbek nienormowych DOI:10.15199/33.2015.12.21


  Artykuł przedstawiametodę badań laboratoryjnych umożliwiających ocenę wytrzymałościmurów na ściskanie w istniejących budynkach. Omówiono ją na przykładzie murów w XIX-wiecznym obiekcie. Pobrano próbki muru, których wymiary były niezgodne z zaleceniami normowymi. Takie postępowanie wynikało z ograniczeń technicznych oraz obawy o osłabienie istniejącej konstrukcji.Wzwiązku z tym wyznaczono współczynniki kształtu, które umożliwiły ustalenie normowej wytrzymałości badanychmurów.Wymagało to przeprowadzenia dodatkowej serii badań na specjalnie przygotowanych próbkach. Słowa kluczowe: badaniamurów, budynki istniejące, wytrzymałość na ściskanie, próbki nienormowe.Wprzypadku adaptacji istniejącego obiektu do nowych warunków użytkowania konieczna jest ocena stanu technicznego obejmująca m.in. sprawdzenie wytrzymałości elementów konstrukcyjnych. Zadanie jest tymtrudniejsze, im starszy jest obiekt. Istnieje wiele metod oceny wytrzymałości elementów konstrukcyjnych w istniejących obiektach. Są wśród nich metody niszczące, częściowo niszczące i nieniszczące. Przy ocenie wytrzymałości na ściskanie betonów i [...]

Historia Mostów "Solidarności" w Bydgoszczy DOI:10.15199/33.2016.07.17


  Artykuł przybliża historię przepraw mostowych w ciągu ulicy Marszałka Focha w Bydgoszczy, przerzuconych przez rzekę Brdę i jej odnogę Młynówkę. Obecnie składają się one z dwóch pasm drogowych i jednego tramwajowego, obsługujących ruch w centrum miasta. Noszą wspólną nazwęMostów "Solidarności". Najstarsze przeprawy w tym miejscu, czyli Wilhelmsbrücke i Hafenbrücke wybudowane zostały w drugiej połowie XIX w. Po I wojnie światowej przeszły w ręce polskie, ale nie przetrwały zawirowań II wojny. Istniejące obecnie obiekty wybudowano w II połowie XX w. Niektóre z nich były innowacyjnymi konstrukcjami. Słowa kluczowe: Mosty "Solidarności", historia, konstrukcja.wykonując 1) UniwersytetTechnologiczno-PrzyrodniczywBydgoszczy,WydziałBudownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: e-mail: justynas@utp.edu.pl Streszczenie. Artykuł przybliża historię przepraw mostowych w ciągu ulicy Marszałka Focha w Bydgoszczy, przerzuconych przez rzekę Brdę i jej odnogę Młynówkę. Obecnie składają się one z dwóch pasm drogowych i jednego tramwajowego, obsługujących ruch w centrum miasta. Noszą wspólną nazwęMostów "Solidarności". Najstarsze przeprawy w tym miejscu, czyli Wilhelmsbrücke i Hafenbrücke wybudowane zostały w drugiej połowie XIX w. Po I wojnie światowej przeszły w ręce polskie, ale nie przetrwały zawirowań II wojny. Istnie[...]

Diagnostyka wiaduktu drogowego DOI:10.15199/33.2016.07.18


  Artykuł dotyczy niewielkiego, ale liczącego sobie ok. 75 lat żelbetowego wiaduktu drogowego. Obiekt był bardzo zaniedbany. Nie zachowała się jego jakakolwiek dokumentacja archiwalna.Autorzy artykułu wykonali pomiary i badania umożliwiającem. in. określenie stanu technicznegowiaduktu oraz oszacowanie jego nośności. Umożliwiło to sformułowanie zaleceń dotyczących koniecznego remontu, zapewniających bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników. Słowa kluczowe: wiadukt, żelbet, konstrukcja, ocena stanu technicznego.zbro- 1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: e-mail: justynas@utp.edu.pl Fot. 1.Wiadukt drogowy Photo 1. The road bridge Diagnostyka wiaduktu drogowego Diagnostics of road viaduct dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka1)*) dr inż. Tomasz Janiak1) dr inż. Aleksandra Niespodziana1) dr inż. Maria Olejniczak1) dr inż. Adam Grabowski1) Streszczenie. Artykuł dotyczy niewielkiego, ale liczącego sobie ok. 75 lat żelbetowego wiaduktu drogowego. Obiekt był bardzo zaniedbany. Nie zachowała się jego jakakolwiek dokumentacja archiwalna.Autorzy artykułu wykonali pomiary i badania umożliwiającem. in. określenie stanu [...]

 Strona 1