Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Jozef BÍLIK"

Bending by rubber pad


  The paper presents theoretical analysis and experimental results of bending process using elastic die. The stress state in a bend is described as well as an influence of increasing the values of spherical stress tensor components on bending process. Experiments of bending to U, V and more complex shape were performed for a selected material - Al99,5 (STN 424004). The main goals of experiments were springback angle evaluation and determination of suitable parameters for bending the tested material by rubber pad. W artykule przedstawiono teoretyczną analizę i wyniki prób doświadczalnych procesu gięcia z użyciem sprężystego narzędzia. Omówiono stan naprężenia w obszarze gięcia oraz wpływ zwiększenia wartości składowych aksjatora stanu naprężenia na przebieg procesu gięcia. Przeprowadzono próby gięcia na kształt U i V oraz na kształt bardziej złożony wykrojek z wybranego materiału - Al99,5 (STN 424004). Głównym celem badań była ocena kąta sprężynowania powrotnego oraz ustalenie odpowiednich parametrów gięcia badanego materiału za pomocą poduszki gumowej. Key words: rubber pad bending, elastic die, spherical stress tensor, springback angle Słowa kluczowe: gięcie z użyciem poduszki gumowej, sprężyste narzędzie, aksjator stanu naprężenia, kąt sprężynowania powrotnego.Introduction. Bending - one of the basic forming operations is widely used in industrial production. One of the bending methods is also bending by elastic tool using rubber and polyurethane. In most cases the ri- gid die is substituted by rubber pad with hardness of 50÷80 ShA or polyurethane pad with hardness of 75÷85 ShA (for thinner sheets with strength up to 400 MPa) and with hardness of 90 - 95 ShA (for thicker sheets with higher strength) [1÷3]. Bending with elastic tool has many benefits as die versatility, the possibility of bending surface-treated sheets without damaging the surface, avoiding creation any undesirable tool marks on the surface even during bending of sheet[...]

the analysis of closed-die forging process with the help of computer simulation

Czytaj za darmo! »

The paper is focused on analysis of materials behaviour at die filling during closed die forging. The analysis was done for forging of part for transmission gear with simulation software SuperForge. The analysis enabled to optimize forging process especially from the point of view of elimination of the flash creation. The analysis allowed the verification of forging tools design for production o[...]

Determination of Al-Mg-Si alloy deformation resistance curves


  The paper is focused on determination of Al-Mg-Si alloy deformation resistance curves at room temperature and at 200, 300, 400 and 500°C with deformation rate 5 s-1. Plastometer Gleeble 3800 was used for obtaining the curves. The curves were determined as addition into Super- Forge 3D simulation software database. The measured deformation resistance curves enable more precise solution of required energy and force for cold or hot forming of Al-Mg-Si alloy. Niniejsza praca koncentruje się na określeniu oporu kształtowania stopu Al-Mg-Si w temperaturze pokojowej oraz w temperaturach 200, 300, 400 oraz 500°C i prędkości odkształcenia 5 s-1. Plastometr Gleeble 3800 został użyty celem uzyskania krzywych. Krzywe zostały określone jako dodatek do bazy danych oprogramowania komputerowego symulacji SuperForge 3D. Zmierzona odporność krzywej odkształcenia pozwoliła na dokładniejsze rozwiązania służące do wyznaczenia potrzebnej energii i siły aby formować stop Al-Mg-Si na zimno i na gorąco. Key words: plastometer, deformation resistance, , real stress, deformation resistance curve Slowa kluczowe: plastometr,opór plastyczny, naprężenie rzeczywiste, krzywe płynięcia.Introduction. The deformation resistance curves as dependence of real stress and real deformation from compression test at given temperature and deformation rate were important for determination of parameters of forming processes as ene[...]

The analysis of production technology and material properties of chassis part from high strenght steel

Czytaj za darmo! »

The technology of forming has very significant role in parts production for automotive industry. Recently the main aim of automobile producers is decreasing the car weight. This is realized by using of new materials and new design solutions. Therefore high strength steels are used for production of main parts as chassis parts. The aim of this paper is analysis of material and technology of chassis part production from high strength steel made by blanking, drawing and bending. Technologia kształtowania odgrywa znaczącą rolę w produkcji elementów dla przemysłu motoryzacyjnego. W ostatnim czasie głównym celem producentów pojazdów stała się redukcja masy pojazdów. Cel ten jest realizowany poprzez wykorzystanie nowych materiałów i nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Dlatego do produkcji odp[...]

Analysis of properties and possibilities of forming of electron beam welded semi-finished parts from SAF 2507 superduplex steel DOI:10.15199/24.2016.8.2


  Analiza właściwości i możliwości kształtowania plastycznego spawanych wiązką elektronów półproduktów stali typu superduplex SAF2507 The paper is focused on analysis of basic mechanical properties and formability of electron beam welded semi-finished parts. The formability is evaluated from tensile test and Erichsen cup test on test samples. There are results of cup test for determination of ultimate drawing ratio and results of bend test. W artykule przedstawiono analizę podstawowych właściwości oraz zdolności do kształtowania plastycznego części spawanych wiązka elektronów. Odkształcalność analizowano na podstawie badań właściwości mechanicznych w testach rozciągania oraz na podstawie próby Erichsena. Przedstawiono wyniki tłoczności jak też wyniki prób zginania. Key words: formability of welded semi-finished parts, forming of welded semi-finished parts, electron beam, superduplex steel, Erichsen cup test Slowa kluczowe: odkształcalność spawanych półproduktów, spawanie wiązką elektronów, stale superduplex, próba Erichsena Table 1. The chemical composition of EN 1.4410 (SAF 2507) duplex steel, mass % Tablica 1. Skład chemiczny stali duplex EN 1.4410 (SAF 2507), % mas. C Si Mn P S max. 0,03 max. 1,0 max. 2,0 max. 0,035 max. 0,015 N Cr Mo Ni - 0,20 to 0,35 24,00 to 26,00 3,0 to 4,50 6,00 to 8,00 - Fig. 1. Butt welds on SAF 2507, (left) surface of the weld (right) weld root Rys. 1. Spoina czołowa stali SAF 2507 (po lewej), powierzchnia spoiny (po prawej) Fig. 2. Initial shape and dimensions of test samples for tensile test Rys. 2. Kształt i wymiary próbek do statycznej próby rozciągania s. 325 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 The results of tensile tests of test samples welded by electron beam from SAF 2507 are given in Table 2. The tensile strength of welded samples was calculated as: where: FR - force at which sample tears [N], So - initial cross section of test sample neck [mm2]. The real tensile strength of welded s[...]

The Research of Forgeability of Magnesium Alloy at Warm Forming Temperatures DOI:10.15199/24.2016.9.8


  Badania podatności do kucia stopów magnezu w podwyższonych temperaturach The presented contribution is aimed at research of temperature influence on workability of a selected magnesium alloy at temperature interval for warm forming. The magnesium alloy type AZ31 was selected for experimental purposes. The mentioned alloy is used for production of drop forgings. In order to consider forgeability, Židek´s pressure test at warm conditions was selected and used as technological test. The author of mentioned test recommends cylinder shaped test sample with four notches. For magnesium alloy AZ31 hot forming at temperature interval from 250°C to 425°C is recommended. The pressure tests were conducted within the temperature interval of 200-350°C, i. e. at temperatures belonging to lower limit of recommended temperature interval, in order to acquire as much information as possible on behaviour, plasticity and formability of magnesium alloy at lower forming temperatures. Zakres niniejszej pracy dotyczy wpływu temperatury na kowalność stopów magnezu. Wybrany do badań Stop AZ31 jest kształtowany w procesach kucia, czego efektem jest wytwarzanie odkuwek o zróżnicowanych kształtach. Biorąc pod uwagę kowalność do badań, wybrano metodę testu ciśnieniowego w podwyższonej temperaturze. Autorzy tej metody zalecają badania próbek w kształcie walca z czterema karbami. Dla badanego stopu zaleca się temperaturę obróbki plastycznej w przedziale 250°C do 425°C. Test ciśnieniowy przeprowadzono w zakresie temperatury od 200-350 °C, ze względu na analizę zachowania się stopu podczas kształtowania w temperaturze z dolnego zalecanego zakresu przeróbki plastycznej. Key words: warm forming, forgeability, test pressure, magnesium alloy, appearance of cracks in notches Słowa kluczowe: kształtowanie w podwyższonej temperaturze, podatność do kucia, test ciśnieniowy, stopy magnezu, pękanie w karbie Introduction. Drop forgings made of nonferrous metals have been increasingly app[...]

The analysis of properties and forming of laser welded superduplex steel SAF 2507 DOI:10.15199/24.2015.9.10


  The paper is focused on analysis of basic material (superduplex steel SAF 2507) formability and on analysis of laser welded semiproducts formability. The formability is evaluated by tensile test and Erichsen cupping test of test samples without weld and welded test samples. There are also mentioned results of cup test for determination of maximum drawing degree. Artykuł zawiera analizę podstawowaych właściwości materiałowych i odkształcalności stali superduplex SAF2507 oraz półwyrobów w postaci wsadów spawanych laserowo z niej wykonanych. Odkształcalność dla próbek ze spoiną i bez spoiny oceniono w oparciu o próbę jednoosiowego rozciągania i próbę tłoczności metodą Erichsena. W pracy wykorzystano zaprojektowany przez autorów zestaw narzędzi do próby miseczkowania, w której określono maksymalny stopień odkształcenia dla badanych materiałów. Key words: laser welded steel formability, laser welded semiproducts forming, superduplex steel, Erichsen cupping test Slowa kluczowe: wsady spawane laserowo, odkształcalność stali spawanych laserowo, stale superduplex, stal SAF 2507, próby tłoczności, próba Erichsena, kształtowanie półwyrobów spawanych laserowo.Introduction. The austenitic corrosion resistant steels are widely used in many areas of industry as power engineering, chemical engineering, food indus- try, etc.. They are mostly used as formed welded semi products or welded formed parts. The high corrosion resitance in weld is required. Therefore this paper is fo- cused on study of welding processes influence on form- ability of SAF 2507 superduplex steel. Analysis of properties and formability of basic material. The properties and formability of SAF 2507 superduplex steel were evaluated on the basis of tensile test and Erichsen cupping test results. The mechanical properties guaranteed by producer of given steel are: - yield strength Rp0,2 ≥ 550 MPa, - tensile strength Rm = 800÷100[...]

Analysis of deformation in precision seamless tubes during cold drawing DOI:10.15199/24.2015.9.12


  This paper deals with the analysis of deformation in precision seamless tubes during cold drawing. The tubes were cold-drawn in five technological sequences, undergoing seven drawing passes in total. After each sequence the intermediate annealing took place. The main goal of the experiment was to evaluate the initial stage of the drawing process for E235 hot-rolled steel tube in Železiarne Podbrezová tube drawing plant, going from ∅ 31.8 × 2.6 mm to the final dimension of ∅ 6 × 1 mm while using specified reductions according to technological standards. The influence of selected reductions and the drawing technology on deformation of tubes was evaluated. The experiment described in this article is a part of the research project aimed at whether it is possible to determine the input technological parameters so that the resulting effect makes the tube production more effective. W artykule przedstawiono analizę odkształcenia precyzyjnych rur bez szwu podczas ciągnienia na zimno. W ramach pięciu ciągów zrealizowano łącznie 7 przejść. Po każdym ciągu następowało międzyoperacyjne wyżarzanie. Głównym celem eksperymentu była ocena wstępnego etapu procesu ciągnienia rur ze stali E235 w ciągarni rur 􀃤eleziarne Podbrezová. Walcowane na gorąco rury wsadowe w rozmiarze ∅ 31,8 × 2,6 mm ciągnięto do uzyskania końcowego rozmiaru ∅ 6 × 1 mm, stosując wielkości redukcji przekroju w kolejnych przepustach dobrane zgodnie z normami technologicznymi. Dokonano oceny wpływu wybranych wielkości redukcji przekroju i technologii ciągnienia na odkształcenie rur. Eksperyment przedstawiony w artykule jest częścią projektu badawczego, który ma wskazać, czy możliwe jest określenie wejściowych parametrów technologicznych umożliwiających bardziej efektywną produkcję rur. Key words: reduction, tube drawing, plastic deformation Słowa kluczowe: redukcja przekroju, ciągnienie rur, odkształcenie plastyczne.Introduction. Cold drawing technology used f[...]

The Change of Mechanical Properties of Material Using Various Reductions by Cold-Drawn Precision Seamless Tubes DOI:10.15199/24.2016.8.11


  Zmiana właściwości mechanicznych materiału dla różnych etapów redukcji przekroju poprzecznego w procesie ciągnienia na zimno precyzyjnych rur bez szwu The production of cold-drawn precision seamless tubes has an old tradition in Železiarne Podbrezová a.s. The production itself consists as a final operation of two previous operations, namely: steel plant - production of continued casting billet and hot-rolling plant - production of hot-rolled tubes. At steel plant, steel is produced in electric arc furnace with following continuous casting. The final product is biller with dimensions 200 × 200 × 400 mm. At hot-rolling plant, hot-rolled tubes serve as feed stock for cold-drawing. A hot-rolled tube can be adjusted to feed stock of cold-drawing plant from the material as well as from dimensional point of view. Based on these possibilities, technological process of production - number of passes, heat treatment and percentage of reduction can be altered by technologists. In this paper, we dealt with number of operations in technological processes of cold-drawing plant. As we have already mentioned, passes, reductions and heat treatment can influence the final tube in terms of mechanical properties (Rp0,2, Rm, A5, HV) and microstructural states. W hucie Žleziarne Podbrezová[...]

Formability and forming of welded semi-finished parts from corrosion resistant steel DOI:10.15199/24.2017.8.18


  Introduction. In power engineering, food industry, che mical industry and also in other industries the use of corro sion resistant steel espacially austenitic corrosion resistant steel became more and more widespread. These steels are usually used for forming of welded semi-finished parts or for welding of formed parts. Simulateneously application of these corrosion resistant steels need high corrosion resi stance in weld which requires to achieve certain percentual proportion of austenite even in weld metal. Corrosion re sistance is partially influenced by internal residual stresses and because of this the results of internal residual stress measurement on drawings ater cup test are in the paper. For welding of corrosion resitant steels many methods of welding are used. The paper is oriented on the research of welding processes influence on formability of SAF 2507 superduplex steel especially on forming of laser and elec tron beam welded semi-finished parts. 1 Analysis of mechanical properties and formability. The analysis of mechanical properties and formability SAF 2507 superduplex steel was made on the base of basic tensile test and Erichsen cup test. The chemical composition of studied steel is in Table 1 The required mechanical properties of given steel listed by producer are: - conventional yield strength Rp0,2 ≥ 550 MPa - tensile strength Rm = 800 to 1000 MPa. 1.1Tensile test. To establish the influence of aniso tropy on mechanical properties the tensile tests were made on test samples in the direction of rolling (direction 0o), perpendicular on rolling direction (direction 90o) and with angle of 45o to rolling direction (direction 45o). The test was made on EU-40 test machine according to STN EN ISO 6892-1 standard. The test samples were wtihout weld and with weld in the middle of the neck (Fig.1). Parameters of laser welding: - Power 750 W, - Wel[...]

 Strona 1  Następna strona »