Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Szymura"

Operator reliability in risk assessment of industrial systems function Niezawodności operatora w szacowaniu ryzyka eksploatacji systemów przemysłowych DOI:10.12916/przemchem.2014.111


  A review, with 32 refs. of methods for human reliability anal. In particular, the human error assessment and redn. technique and the empirical technique to est. operator errors were presented in detail. Zasadniczym elementem systemu technicznego jest operator, którego zadaniem jest kontrola i zapewnienie poprawnej jego pracy. Dla zrealizowania tak postawionych celów operator powinien podejmować prawidłowe decyzje oraz działać z jak największą wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem. Przedstawiono zagadnienie niezawodności operatora jako jednego z czynników generujących ryzyko w eksploatacji systemów przemysłowych. W oparciu o dokonany przegląd literatury przedstawiono najbardziej powszechne techniki analizy niezawodności człowieka HRA aplikowane do ilościowej oceny niezawodności pracy operatora. Funkcjonowanie systemów technicznych mimo intensywnego rozwoju postępu różnych dyscyplin naukowych ściśle połączone jest z człowiekiem. Człowiek w eksploatacji obiektu technicznego pełni funkcję jego operatora. Błędy ludzkie są jedną z najczęstszych przyczyn awarii systemów technicznych. Obecnie szacuje się, że ok. 80% wypadków technicznych, które można przypisać właśnie błędowi ludzkiemu, powstaje na skutek niewłaściwych decyzji człowieka1). W wyniku nieprawidłowego montażu pylonów przez mechaników doszło do największej amerykańskiej katastrofy lotniczej w 1979 r., w której śmierć poniosły 273 osoby2, 3). Kolejny przykład stanowić może katastrofa pod Szczekocinami w 2012 r., gdzie na skutek pomyłki dyżurnego ruchu doszło do zderzenia dwóch pociągów. W zderzeniu zginęło 16 osób, 51 zostało ciężko rannych, a straty oszacowano na ponad 9 mln zł4). Błędna ocena sytuacji przez maszynistę i nadmierna prędkość spowodowały tragiczne w skutkach wykolejenie pociągu w okolicach Santiago de Compostela w 2013 r. Zatem oczywistym jest, że następstwa poważnych wypadków uwidaczniają się nie tylko w stratach finansowych, lecz mogą również dotycz[...]

Ocena ryzyka zdrowotnego w efekcie zmian stabilności mikrobiologicznej wody w systemie dystrybucji DOI:10.15199/17.2015.1.5


  W artykule omówiono wyniki badań dotyczących oceny sanitarnej wody transportowanej miejską siecią wodociągową. Badania prowadzono w szesnastu seriach badawczych przez pięć miesięcy. Próbki wody pobierano w godzinach największych i najmniejszych przepływów wody, w reprezentatywnych punktach systemu dystrybucji: w studni wodomierzowej oraz na przyłączach i w instalacjach wewnętrznych wybranych obiektów użyteczności publicznej. Jako kryterium oceny zmian jakości wody w systemie dystrybucji przyjęto liczebność mikroorganizmów inkubowanych w temperaturze 22°C przez 72 godziny. Dodatkowo przeprowadzono ocenę ryzyka, na podstawie której sklasyfikowano miejsca poboru próbek wody według zdefiniowanych poziomów ryzyka.Wprowadzenie Systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowią jedno z potencjalnych źródeł rozprzestrzeniania sie patogenów chorobotwórczych, a w szczególności mikroorganizmów powodujących cholerę, dur brzuszny i biegunkę [1-5]. Obecność i wzrost mikroorganizmów w sieci wodociągowej spowodowany jest przez wiele czynników. Kluczowymi przyczynami stymulującymi wzrost mikroorganizmów w systemie dystrybucji są fizyczno-chemiczne parametry jakości wody (temperatura wody, dostępność substratów pokarmowych), niska skuteczność środka dezynfekującego, rodzaj materiału i wiek przewodów wodociągowych, podatności infrastruktury wodociągowej na procesy korozji oraz dostępności miejsc sprzyjających powstawaniu kolonii mikroorganizmów, takich jak końcowe odcinki sieci wodociągowej. W instalacjach wodociągowych wewnątrz budynku możliwość pogorszenia sanitarnej jakości wody, wynika zwłaszcza z jej nocnej stagnacji w sieci, niewielkich przepływów, większego wpływu materiału przewodu na jednostkę objętości wody oraz braku profilaktycznych kontroli wskaźników mikrobiologicznych. Wtórne zanieczyszczenie wody w instalacjach wodociągowych jest zdecydowanie wyższe w porównaniu z wpływem sieci rozdzielczej na jakość transportowanej wody [5[...]

Event tree analysis application in industrial object exploitation safety Zastosowanie techniki drzewa zdarzeń w analizie bezpieczeństwa eksploatacji obiektów przemysłowych DOI:10.15199/62.2015.2.13


  A review, with 55 refs., of main catastrophes in chem. industry. In particular, the event tree anal. was presented in detail and used for detn. of drinking water contamination hazard. Przedstawiono metodę określenia niezawodności eksploatacji obiektów przemysłowych. Podano przykłady poważnych awarii z udziałem substancji chemicznych, które stanowiły istotny czynnik przyspieszający rozwój metod zarządzania bezpieczeństwem obiektów technicznych. Ponadto omówiono metodologię budowy drzewa zdarzeń, która stosowana w rzeczywistych obiektach przemysłowych stanowi narzędzie zarządzania bezpieczeństwem procesów produkcji. Na podstawie dokonanej dogłębnej analizy zdarzeń losowych w systemach zaopatrzenia w wodę przedstawiono przykład zastosowania analizy drzewa zdarzeń w procesie zapewnienia ciągłości dostaw wody do konsumenta w przypadku pojawienia się zagrożenia czynnikiem kancerogennym. Dynamiczny rozwój przemysłu, a przede wszystkim jego strategicznych sektorów, takich jak przemysł zbrojeniowy, kosmiczny lub chemiczny oraz związane z tym zagrożenia wymuszają działania, które należy podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości procesów produkcji. Skutki zagrożeń związanych z wystąpieniem zdarzeń awaryjnych w tych gałęziach przemysłu widoczne są nie tylko w stratach materialnych podmiotów gospodarczych, lecz również prowadzić mogą do strat w ludziach, jak również i długotrwałego skażenia środowiska naturalnego. Tragiczne w skutkach awarie przemysłowe, takie jak w Flixborough (1974)1, 2), Seveso (1975)3-5), Bhopalu (1984)4, 5), Mexico City (1994)5, 6), Tuluzie (2001)7-9), stanowiły element stymulujący gwałtowny rozwój badań i technik w dziedzinie bezpiecznego zarządzania procesami technologicznymi w przemyśle chemicznym. Jedną z najpoważniejszych katastrof chemicznych była awaria w zakładach produkcji kaprolaktamu Nypro Ltd w Flixborough. Uważa się, że pierwotną przyczyną awarii był ciąg zdarzeń zapoczątkowany przez ma[...]

 Strona 1