Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Hadzik"

Comparison of the properties of plastic bonded explosives comprising polyglycerols made of technical and pharmaceutical glycerol as binders Porównanie właściwości plastycznych materiałów wybuchowych z lepiszczem na bazie poligliceroli z glicerolu technicznego i farmaceutycznego DOI:10.15199/62.2016.2.5


  Tech. and pharmaceutical grade glycerols were converted to polyglycerols on NaOH and used as binders for hexogen- based plastic - bonded explosives studied then for d., detonation velocity and friction and impact sensitivities. The properties of explosives did not depend on the glycerol quality. The best properties showed the explosive containing 20% of the binder. Przedstawiono wyniki badań właściwości plastycznych materiałów wybuchowych, w których jako materiał wybuchowy kruszący zastosowano heksogen, a jako lepiszcze produkty polikondensacji glicerolu technicznego oraz farmaceutycznego. Oznaczono gęstość, prędkość detonacji oraz wrażliwość na tarcie i uderzenie. Zestawiono wyniki uzyskane dla analogicznych plastycznych materiałów wybuchowych z udziałem produktów polikondensacji glicerolu technicznego i farmaceutycznego. Konsekwencją obserwowanego w ostatnim czasie szybkiego rozwoju rynku biopaliw jest pojawienie się dużych ilości nadmiarowego glicerolu, który jest produktem ubocznym w procesie otrzymywania biodiesla i stanowi ok. 10% masy głównego produktu1, 2). Nadprodukcja glicerolu jest poważnym problemem dla producentów biodiesla, ponieważ zdolność do jego zagospodarowania stanowi często czynnik limitujący ilość wytwarzanych biopaliw. W celu zagospodarowania odpadu firmy produkujące biopaliwa na dużą skalę prowadzą rafinację frakcji glicerynowej, otrzymując glicerol farmaceutyczny, który jest kierowany do innych gałęzi przemysłu (przemysł kosmetyczny lub spożywczy)3). Proces oczyszczania glicerolu opiera się głównie na drogich metodach filtracji i destylacji próżniowej. Alternatywnym sposobem zagospodarowania glicerolu jest wykorzystanie produktów jego polikondensacji. Istotne jest, że jako substrat w tym procesie można wykorzystać zarówno glicerol farmaceutyczny, jak i tańszy glicerol techniczny. Produkt końcowy procesu polikondensacji stanowi mieszaninę poligliceroli o strukturze liniowej, rozgałęzionej i cykliczn[...]

Glycerol-based polymers as binders for explosives Polimery na bazie glicerolu jako lepiszcza materiałów wybuchowych DOI:10.15199/62.2016.2.6


  Two plastic - bonded explosives were made by mixing hexogen with polyglycerol or white oil and studied for friction and impact sensitivity, detonation velocity and blasting properties. The relative ability to perform work by the blast wave impulse was detd. by Held method and simultaneous measurement of blast wave pressure using piezoelectric sensors. Both explosives showed similar velocities of detonation. The polyglycerol-contg. explosive showed lower resistance to mech. stimuli, but a better ability to perform work. Przedmiotem pracy jest plastyczny materiał wybuchowy (PMW) będący mieszaniną heksogenu oraz poliglicerolu z glicerolu technicznego. Przedstawiono wyniki badań podstawowych parametrów użytkowych i detonacyjnych PMW (wrażliwość na tarcie i uderzenie, prędkość detonacji). Zdolność do wykonania pracy określono na podstawie badania impulsu fali podmuchu metodą Helda z jednoczesnym pomiarem ciśnienia fali podmuchu za pomocą czujników piezoelektrycznych oraz za pomocą wahadła balistycznego. Badania z lepiszczem poliglicerolowym przeprowadzono w odniesieniu do PMW, w których zastosowano wykorzystywane komercyjnie lepiszcze na bazie oleju wazelinowego. Badane PMW miały zbliżoną prędkością detonacji. PMW z udziałem poliglicerolu cechował się słabszą odpornością na bodźce mechaniczne, ale lepszą zdolnością do wykonania pracy.Materiały wybuchowe (MW) mogą występować jako samodzielne związki chemiczne lub ich mieszaniny. Coraz rzadsze jest stosowanie kruszących MW (np. oktogen, heksogen, pentryt) w postaci krystalicznej (sypkiej), gdyż zaprasowanie ładunku lub napełnienie pocisków materiałem występującym w takiej postaci jest czynnością nie tylko bardzo trudną do zrealizowania, ale przede wszystkim niebezpieczną. Z tego względu powszechne stało się wykorzystanie różnego typu mieszanin wybuchowych, czyli jedno- lub wielofazowych układów, które zawierają co najmniej dwa składniki. Do tego rodzaju MW można zaliczyć plasty[...]

New technology of share deposits by using perfogenerators. Study on a selected group of propellants dedicated for intensification of oil and gas production Nowa technologia udostępniania złóż za pomocą perfogeneratorów. Badania wytypowanej grupy paliw (propelantów) przeznaczonych do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu DOI:10.15199/62.2016.12.14


  A new technol. of share deposits by using perforating and fracturing tool was presented. At the design stage, a numerical model was constructed. Type and appropriate forms of propellant elements were selected. The process of reservoir rock fracturing by using the propellant rings was subjected to numerical anal. The model sections of perforating and fracturing tool were evaluated during the fire ground tests. The propellant rings operated effectively and intensified the oil and gas prodn. Zaproponowano technologię udostępniania złóż za pomocą nowego urządzenia perforująco- szczelinującego. Na etapie projektowania zbudowano model numeryczny, wytypowano rodzaj i odpowiednią formę elementów paliwowych (propelantów). Analizie numerycznej poddano proces szczelinowania złoża z zastosowaniem segmentów paliwowych w kształcie pierścieni, mogących składać się w zespoły paliwa o większej liczebności ziarna. Przedstawiono wyniki sprawnościowych badań modelowych odcinków perfogeneratora, na podstawie których wysunięto wnioski o pozytywnym działaniu pierścieni paliwowych na skuteczną i intensyfikacyjną rolę w procesie wydobycia ropy i gazu. Doświadczenia laboratoryjne i terenowe przeprowadzone w ub. dekadzie wykazały, że wywieranie ciśnienia w otworze poprzez spalanie paliw pędnych może być skutecznie wykorzystywane do tworzenia szczelin w skałach otaczających otwór. Technika ta została dostosowana do generowania ciśnienia w otworze i wytwarzania szczelin, rozchodzących się promieniowo od osi otworu, bez kruszenia otaczających skał. Metoda dynamicznego oddziaływania na złoże z zastosowaniem paliw jest technicznie możliwa do wykonania za pomocą kompleksowego 95/12(2016) 2457 Dr inż. Zenon WILK w roku 1983 ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, specjalność przetwarzanie i użytkowanie energii. Doktorat uzyskał na Wydziale Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jest adiunktem i kierownikiem Oddziału Inst[...]

Badanie charakterystyki spalania materiałów wysokoenergetycznych w laboratoryjnym silniku rakietowym przystosowanym do badań próbek węgla kamiennego DOI:10.15199/62.2018.7.6


  Opracowanie skutecznej metody pozyskiwania metanu z pokładów węgla CBM (coalbed methane) korzystnie wpłynęłoby na 97/7(2018) 1065 Dr inż. Zenon WILK w roku 1983 ukończył studia z zakresu przetwarzania i użytkowania energii na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jest adiunktem i kierownikiem Oddziału Instytutu Przemysłu Organicznego w Krupskim Młynie. Specjalność - technologia materiałów wybuchowych, mechanika i modelowanie zagadnień wybuchu, szczególnie zjawiska kumulacji. Mgr inż. Antoni FRODYMA ukończył studia z zakresu wiertnictwa naftowego na AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jest kierownikiem Zakładu Techniki Strzelniczej w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym. Specjalność - zagadnienia wykorzystania materiałów wybuchowych w pracach udostępniających, specjalnych i ratunkowych w otworach wiertniczych, w tym konstrukcje nowych urządzeń strzałowych i technologie ich stosowania. (i) bezpieczeństwo górników pracujących pod ziemią (metan z powietrzem w odpowiednim stężeniu tworzy mieszaninę wybuchową)1), (ii) stan środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie jego emisji do atmosfery2), oraz (iii) bilans energetyczny podmiotu eksploatującego ten surowiec3). Występowanie złóż metanu pokładów węgla w Polsce związane jest głównie z utworami karbonu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW)4). Zgodnie z bilansem złóż kopalin opracowanym w 2016 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny5) zasoby bilansowe metanu pokładu węgla w GZW dla 60 udokumentowanych złóż wynosiły 90,7 mld m3, z czego zasoby przemysłowe dla 27 złóż stanowiły 5,8 mld m3. CBM zalicza się do niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, które ze względu na bardzo niską przepuszczalność wymagają specjalnych metod udostępniania6). Złoża niekonwencjonalne nie były w przeszłości komercyjnie eksploatowane ze względu na brak odpowi[...]

 Strona 1