Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Krause"

Stan techniczny podłoży ściennych a jakość elewacji DOI:10.15199/33.2016.09.01


  Systemy ociepleń można wykonywać na płaskim, równym i nośnympodłożu, cechującym się odpowiednią wytrzymałością. Najczęściej takie podłoża stanowią prefabrykowane monolityczne ściany betonowe i żelbetowe oraz ściany z elementów drobnowymiarowych, w tym z betonu komórkowego, ceramiki, silikatów itp. W przypadku nowych budynków odpowiednie przygotowanie podłoża ściennego pod system ociepleń nie stanowi istotnego problemu. Podłoże takie powinno być wolne od zabrudzeń, pyłu i substancji antyadhezyjnych. W większości przypadków ocieplenie wykonuje się na niewykończonej i nieotynkowanej ścianie. Odmiennie sytuacja wygląda w przypadku budynków istniejących, których ściany zewnętrzne były narażone na oddziaływanie środowiska zewnętrznego przez wiele lat.Wcelu poprawy termoizolacyjności takich budynków stosuje się systemy ociepleń mocowane najczęściej bezpośrednio do ścian zewnętrznych za pomocą zaprawy klejącej oraz dodatkowo (w większości przypadków) łączników mechanicznych. Aby zapewnić bezawaryjną "pracę" elewacji, konieczne jest poprawne przygotowanie podłoża ściennego. Nierówne podłoże Podłoże ścienne należy odpowiednio przygotować w zależności od metody ociepleń i sposobu mocowania termoizolacji. Przed przystąpieniemdo opracowania projektu budowlanego powinna być każdorazowo przeprowadzana ocena jakości podłoża przez projektanta, a następnie powtórzona przez kierownika budowy oraz inspektora[...]

Imperfekcje wykonawcze a uszkodzenia tynków w systemie ETICS DOI:10.15199/33.2016.09.04


  Wykonanie tynków elewacyjnych jest ostatnim etapem ocieplenia budynku. Wyprawa tynkarska stanowi warstwę wierzchnią, która zabezpiecza budynek przed oddziaływaniami czynników zewnętrznych, a także pełni funkcję dekoracyjną. Ewentualne błędy popełnione na etapie realizacji poszczególnych warstw systemów ociepleń ETICSmogą wpływać negatywnie zarówno na stronę estetyczną, jak i techniczną budynku. Na ogół takie uszkodzenia nie skutkują poważnymi awariami, z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania, ale są bardzo szybko widoczne. Tynki nie powinny być nakładane przy zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperaturze powietrza. Niedopuszczalne jest także wykonywanie wyprawy tynkarskiej przy nadmiernym bezpośrednim nasłonecznieniu, a także przy zbyt nagrzanej warstwie zbrojonej (np. bezpośrednio po oddziaływaniu promieniowania słonecznego), ponieważ może następować szybkie i gwałtowne odparowanie wody z aplikowanego materiału. W wysokiej temperaturze i przy dużym nasłonecznieniu następuje przyspieszone wysychanie, uniemożliwiające osiągnięcie żądanych parametrów mechanicznych tynku, a także powodujące powstawanie mikrospękań. Nowo wykonana powierzchnia tynku powinna być chroniona przed wpływemwarunków atmosferycznych. Na fotografii 1 przedstawiono uszkodzenia tynku cienkowarstwowego nakładanego bezpośredn[...]

Błędy wykonawcze przyczyną uszkodzenia posadzek ceramicznych DOI:


  Podłoga jako element wykończenia obiektu stanowi na ogół wielowarstwowy układ materiałów ułożonych na podłożu, z których górna warstwa - posadzka jest płaską nawierzchnią. Bardzo często w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na posadzki stosowane są płytki ceramiczne lub kamienne. Podczas projektowania podłóg należy uwzględniać funkcje pomieszczeń i ich usytuowanie w budynku, a także różne oddziaływania fizyczne i chemiczne, takie jak np. obciążenia mechaniczne, czynniki agresywne, oddziaływania termiczne. Na tej podstawie należy przyjąć wymagania użytkowe dotyczące posadzek oraz określić ich oczekiwane właściwości fizyczne, np. wytrzymałość na ściskanie i zginanie, odporność na uderzenie i ścieranie, a także dobrać odpowiednie płytki ceramiczne. Istnieją także zalecenia i instrukcje techniczne określające zasady wykonywania i odbioru robót budowlanych z zastosowaniem płytek ceramicznych [2, 3]. Pomimo tego, w praktyce budowlanej często zdarzają się uszkodzenia posadzek z płytek ceramicznych. Ich przyczyny są różne i dotyczą poszczególnych etapów prac posadzkarskich. NIEPRAWIDŁOWO PRZYGOTOWANE PODŁOŻE Jedną z często występujących przyczyn uszkodzenia posadzek z płytek ceramicznych jest nieodpowiednio przygotowane podłoże [1]. Podłoża betonowe powinny charakteryzow[...]

Defekty termiczne ścian pełnych z ociepleniem ETICS DOI:10.15199/33.2018.09.17


  Zapewnienie wymaganej izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych wiąże się na ogół z wykonaniem systemu ociepleń. Najpowszechniejszym rozwiązaniem stosowanym w naszym kraju jest złożony system izolacji ścian zewnętrznych ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite Systems), w którym elementem zapewniającym wymagany opór cieplny jest izolacja termiczna. Ograniczenie strat ciepła związane z przenikaniem przez ściany zewnętrzne uzależnione jest w dużym stopniu od sposobu wykonania termoizolacji [7], który jest najbardziej narażony na błędy [1]. Wpływają one nie tylko na zwiększenie strat ciepła z budynku, ale także na trwałość systemu ociepleń [3] i warunki komfortu cieplnego pomieszczeń [11]. Błędy mogą powstać również na etapie projektowania.Wwielu przypadkach projektanci, ze względu na brak uszczegółowienia rozwiązań projektowych, przyczyniają się do powstawania nieprawidłowości na etapie eksploatacji budynków. Nieprawidłowości wykonawcze mogą być związane z realizacją poszczególnych składowych systemu ETICS, jednak największy wpływ na stan ochrony cieplnej ma jakość wykonania izolacji termicznej [4].Wokreślonych warunkach środowiska zewnętrznego (duża wilgotność powietrza) w przypadku zbyt dużych szczelin pomiędzy sąsiadującymi płytami/matami termoizolacji powstają mostki termiczne (fotografia 1). Pomimo nadzoru inwestorskiego na budowach tempo prowadzonych prac powoduje, iż takie sytuacje pojawiają się w bardzo wielu przypadkach [2]. Ściany zewnętrzne o budowie jednorodnej mogą charakteryzować się zróżnicowaną wartością temperatury na ich wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni. Nieszczelności występujące pomiędzy płytami izolacji termicznejmogą w istotny sposób wpływać na zmianę współczynnika przenikania ciepła ścian [12]. Analiza danych literaturowych oraz przeprowadzone badania wskazują na występowanie zmiennej gęstości strumienia ciepła oraz pola temperatury na powierzchni ścian zewnętrznych [5[...]

Uszkodzenia izolacji termicznej w ścianie wentylowanej DOI:10.15199/33.2018.01.08


  Ściany wentylowane należą do przegród zewnętrznych, w których obok warstw materiałowych znajduje się szczelina powietrzna. Zjawisko dyfuzji pary wodnej przez ściany zewnętrzne wywołane jest różnicą temperatury i wilgotności względnej powietrza po obu stronach przegrody. W wybranych przypadkach rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, przy niekorzystnych warunkach środowiska zewnętrznego imikroklimatu wnętrz, może dochodzić do kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody budowlanej. Zastosowanie szczelin wentylacyjnychminimalizuje niekorzystny wpływ kondensatu na stan ochrony cieplno-wilgotnościowej ścian i trwałość zastosowanego systemu ociepleń. Aby takie rozwiązanie było skuteczne, powinno być poprawnie zaprojektowane i w odpowiedni sposób zrealizowane. Systemowa elewacja z płyt gresowych W artykule opisano przykład systemowego ocieplenia z zastosowaniem płyt gresowych. Ocieplenie wykonano na budynku pięciokondygnacyjnym, wybudowanym w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne na wysokości parteru są murowane z cegły pełnej grubości 58 ÷ 60 cm, natomiast na wyższych kondygnacjach z betonu komórkowego grubości 24 cm. System elewacyjny składa się ze stalowej konstrukcji wsporczej kotwionej do ścian zewnętrznych oraz nierdzewnych łączników mocujących płyty gresowe do stalowego rusztu. W opisywanym rozwiązaniu założono, iż między izolacją termiczną a okładziną z płyt gresowych wykonana zostanie kilkucentymetrowa szczelina powietrzna, która umożliwi swobodną dyfuzję pary wodnej na całej powierzchni ściany. Zastosowano pustkę powietrzną wynoszącą 2 cm. Zgodnie z PN-EN ISO 6946 [3] rozwiązanie takie kwalifikuje szczelinę powietrzną j[...]

Problemy z wykonaniem i utrzymaniem ścian wentylowanych z okładziną z płyt gresowych DOI:10.15199/33.2018.09.14


  Rozwiązania ścian wentylowanych są zazwyczaj bardziej skomplikowane niż ścian pełnych [1].Występująca w nich szczelina powietrzna, stanowiąca przestrzeń umożliwiającą przepływ powietrza, musi zostać we właściwy sposób wykonana i zabezpieczona. Poprawnie zrealizowana elewacja umożliwia odprowadzenie wilgoci znajdującej się wewnątrz warstw ściany, powstałej np. wskutek kondensacji pary wodnej, a właściwie zaprojektowana i wykonana pustka powietrzna powinna przeciwdziałać narastającemu w czasie zawilgoceniu przegrody oraz migracji wody wskutek opadówatmosferycznychwgłąb poszczególnych jej komponentów [2]. Nieprawidłowo zrealizowane rozwiązanie elewacjiwentylowanejmoże skutkować istotnymi problemami na etapie użytkowania budynku,włącznie z zagrożeniembezpieczeństwa użytkowania [4].[...]

Zmiana zawilgocenia istniejących ścian piwnicznych po wykonaniu hydroizolacji DOI:10.15199/33.2017.03.07


  Budynki realizowane w pierwszej połowie XX w. w wielu przypadkach wykonywane były bez jakiejkolwiek izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej. Znane są rozwiązania pionowego zabezpieczenia ścian fundamentowych lub piwnicznych za pomocą dodatkowychwarstwwpostaci gruntów spoistych, np. gliny. Tego typu izolacje pionowe sprawdzały się dość dobrze przez wiele lat.Większą trudność stanowiło zabezpieczanie ścian zewnętrznych w postaci izolacji poziomej.Wprzypadku jej braku lub uszkodzenia może dochodzić do stopniowego podciągania kapilarnego wody w ścianach i do zwiększonej ich wilgotności. Wówczas inwestorzy decydują się na wykonanie prac remontowych. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane [3], roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych istniejącego budynku nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia robót, opisującego rodzaj, zakres i sposób ich wykonywania oraz termin rozpoczęcia. Taki obowiązek spoczywa na inwestorze. Ocena przyczyn zawilgocenia Ze względu na występujące zawilgocenia ścian właściciel budynku zdecydował się na przeprowadzenie prac usuwających występujące nieprawidłowości i zlecił je firmie budowlanej zajmującej sięm.in.wykonywaniem zabezpieczeń wodochronnychwbudynkach istniejących. Pracemiały na celu zlikwidowanie nieznacznych zawilgoceń zewnętrznej ściany przedwojennego podpiwniczonego budynkumieszkalnego, będącego elementemzabudowy szeregowej, w którymściany piwniczne i ściany kondygnacji nadziemnej wzniesiono z cegły ceramicznej. Zakres zleconych robót obejmował wykonanie: izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej; pionowej powłokowej izolacji przeci[...]

Posadzki ceramiczne a bezpieczeństwo użytkowania DOI:10.15199/33.2017.12.01


  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadamiwiedzy technicznej, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania.Należy przy tymzapewnić spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, określonych w załączniku I do Rozporządzenia nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), w tym dotyczących bezpieczeństwa użytkowania [7].Wymaganie zawarte w ustawie Prawo budowlane [8] jest dość[...]

Zastosowanie stolarki drzwiowej w obiektach hotelowych DOI:10.15199/33.2018.12.07


  czynności: 1) Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa *) Adres do korespondencji: pawel.krause@polsl.pl Streszczenie.Wartykule opisano problemy związane z wykonaniem i montażem stolarki drzwiowej w obiektach hotelowych. Przeprowadzono badania makroskopowe, pomiary oraz analizy pod kątemoceny stanu technicznegowewnętrznej stolarki drzwiowej. Stwierdzono wiele nieprawidłowości. Słowa kluczowe: stolarka drzwiowa; drzwi wewnętrzne; problemy wykonania stolarki; utrzymanie stanu technicznego; hotel. Abstract. The article describes the problems with the performance of door joinery in hotel facilities. Macroscopic examinations, measurements and analyzes were carried out in order to find out the current technical condition of internal door joinery. Stating a number of defects. Keywords: door joinery; problems of door joinery; maintenance of technical condition; hotel. DOI: 10.15199/33.2018.12.07 Zastosowanie stolarki drzwiowej w obiektach hotelowych Application of the door joinery in hotels dr inż. Paweł Krause1)*) dr inż. Iwona Pokorska-Silva1) Studium przypadku 25 Materiały wykończeniowe - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 12 ’2018 (nr 556) ■ trzykrotne otwarcie i zamknięcie skrzydła drzwi, ze zwróceniem uwagi na płynność ruchu oraz zahamowania lub tarcie krawędzi skrzydła o ościeżnicę; ■ sprawdzenie przylegania uszczelek do powierzchni, do których powinny przylegać wg założeń konstrukcyjnych; ■ sprawdzenie działania zamka i klamki przez trzykrotne zamknięcie i otwarcie ze zwróceniem uwagi na zacięcie lub zwiększony opór. Wyniki badań (tabela) porównano z wymaganiami dotyczącymi ocenianych drzwi. Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości: brak dopasowania uszczelek do skrzydła drzwiowego; niezachowanie pionowości skrzydła drzwiowego; różnice w odległości zawiasów do skrzydła drzwiowego; brak osiowości zawiasów; zbyt duża odległość opasek drzwiowych[...]

Uszkodzenia tynków zewnętrznych DOI:10.15199/33.2019.11.04


  Jako materiał wykończeniowy ścian zewnętrznych najczęściej są stosowane tynki, ponieważ zapewniają łatwe, szybkie i efektowne wykończenie w bogatej gamie kolorów i faktur. Tynki cienkowarstwowe można nakładać na podłoża mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne), ale rozpowszechnione zostały przedewszystkimjako element systemów ociepleniowych ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite Systems). Tynk cienkowarstwowy stanowi warstwę wykończeniową systemu. Jego doboru dokonuje się m.in. na podstawie obliczeń cieplno-wilgotnościowych ocieplanej ściany z uwzględnieniemwarunków użytkowania układu ociepleniowego. Nieprawidłowy dobór materiału warstwy wykończeniowej lub niepoprawne wykonanie mogą przyczyniać się do stopniowego obniżania trwałości systemu ociepleniowego oraz problemów na etapie użytkowania budynku, co utrudni spełnienie podstawowych wymagań, wg art. 5 ustawy Prawo budowlane [4], dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, oszczędności energii [3] oraz możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego. Tynki w systemach ETICS Producenci oferują zróżnicowane rodzaje tynków cienkowarstwowych, w tym: mineralne; akrylowe; silikatowe; silikonowe; polimerowo-krzemianowe oraz silikatowo-[...]

 Strona 1  Następna strona »