Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Adamczewski"

Realizacja wielokondygnacyjnego parkingu prefabrykowanego


  Zasady zrównoważonego rozwoju, nakładające obowiązek ograniczenia dewastacji środowiska i minimalizacji wykorzystania nieodnawialnych surowców, stwarzają perspektywy rozwoju prefabrykacji [1]. Produkcja elementów z betonu w warunkach zakładów prefabrykacji umożliwia optymalizację zużycia energii i materiałów [2]. Prefabrykacja pozwala uzyskać także wiele innych korzyści, do których należy uniezależnienie w znacznym stopniu od warunków atmosferycznych podczas prowadzenia prac betoniarskich, znaczne skrócenie czasu budowy ze względu na możliwość dostarczania gotowych elementów. Obniżeniu ulega również koszt związany z wykonywaniem elementów powtarzalnych w konstrukcji. Wyeliminowana też zostaje konieczność wykonywania deskowań oraz zbrojenia elementów w warunkach budowy, a także konieczność oczekiwania na uzyskanie przez młody beton wymaganej wytrzymałości. Nie bez znaczenia jest również większa skuteczność kontroli jakości wykonywanych elementów, ze względu na rutynowe prowadzenie kontroli produkcji w powtarzalnych warunkach wytwórni prefabrykatów. Prefabrykowane elementy z betonu znajdują zastosowanie w wielu gałęziach budownictwa. Obecnie elementy prefabrykowane są powszechnie stosowanewbudownictwie publicznym, przemysłowymoraz infrastrukturalnym[3] [4]. Jednym z przykładów infrastrukturalnych obiektów dających się w skuteczny sposób sprefabrykować sąwielokondygnacyjne parkingi. W przypadku takich właśnie obiektów istnieje wiele elementów powtarzalnych, których wykonywaniewmonolitycznej technologii tradycyjnej wpłynęłoby w znacznym stopniu na wydłużenie czasu trwania budowy. Udanym [...]

Perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego z prefabrykatów betonowych DOI:10.15199/33.2018.11.01


  znaczne 1) Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej; gad@il.pw.edu.pl DOI: 10.15199/33.2018.11.01 Perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego z prefabrykatów betonowych dr inż. Grzegorz Adamczewski1) Prefabrykacja w budownictwie - TEMAT WYDANIA skrócenie czasu realizacji oraz obniżone koszty montażu w porównaniu z kosztami pracy pełnej ekipy budowlanej. Zastosowanie prefabrykacji betonowej, ze względu na dostarczanie gotowych [...]

Ocena możliwości samonaprawy kompozytu epoksydowo-cementowego

Czytaj za darmo! »

Naprawa konstrukcji jest często procesemtrudnymtechnicznie, a zarazem kosztownym. Jednym z zadań współczesnej inżynierii materiałów budowlanych jest opracowanie materiałów budowlanych o zwiększonej trwałości, co pozwoliłoby na zmniejszenie częstotliwości napraw [1, 2]. Z drugiej strony, poszukiwane są takie rozwiązania materiałowo-technologiczne, które stanowiłyby ułatwienie procesu naprawczego. Perspektywę połączenia obu tych kierunków badawczych stwarza koncepcja betonów i zapraw samonaprawialnych [3]. Samonaprawa polega na działaniu materiału naprawczego specjalnie wprowadzonego w trakcie wytwarzania mieszanki betonowej. Działanie następuje w przewidziany sposób i w założonych okolicznościach. Metody technicznej realizacji samonaprawialności Jednym ze sposobów nadania betonowi zdolności do samonaprawy jest umieszczenie materiału naprawczego, zwykle żywicy i osobno utwardzacza, w mieszance betonowej w specjalnych minikapsułkach. Po przekroczeniu założonego, krytycznego poziomu naprężeń kapsułki pękają, uwalniając żywicę i utwardzacz, które powinny się wymieszać, wniknąć do powstałej mikrorysy i utwardzając się, powstrzymać jej propagację. Można również dodawać do mieszanki betonowej ciekłą żywicę, zawierającą utwardzacz w rozproszonych w niej kapsułkach. Po uwolnieniu środka utwardzającego miesza się on z żywicą. Duże osiągnięcia w tej dziedzinie, a także rozprop[...]

Przyczyny pylenia posadzki przemysłowej w hali magazynowej


  Posadzki wykonywane z betonu najczęściej są eksploatowane w pomieszczeniach przemysłowych lub magazynowych. W takich warunkach posadzka poddawana jest intensywniejszym i większym obciążeniom statycznym czy dynamicznym niż ma to miejsce w przypadku posadzek w budownictwie ogólnym. Istotny wpływ na posadzkę przemysłową mają również oddziaływania chemiczne, które często występują w warunkach przemysłowych. Poprawne wykonanie posadzki przemysłowej [1] wiąże się z uwzględnieniem uwarunkowań, wynikających m.in. z technologii prowadzenia robót, stosowanych materiałów czy zmiennych warunków prowadzenia robót. Wadą posadzki jest dowolna jej niezgodność ze specyfikacją techniczną. Wynika z tego, że jeśli "niedoskonałość" posadzki nie narusza specyfikacji, to nie można jej uznać za wadę [2], dlatego też w specyfikacji technicznej powinno być w jasny sposób określone, co można uznać za wadę. Takie podejście pozwoliłoby ograniczyć sytuacje sporne pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. Wady posadzek w ujęciu ogólnym przedstawiono na schemacie. Wady o charakterze estetycznymsą najłatwiejsze do identyfikacji, jednakże ustalenie przyczyn powstania danej niedoskonałości posadzki wymaga szczegółowej analizy czynników, które mogły mieć potencjalny wpływ na uwidocznienie wady. Jedną z najbardziej uciążliwych wad estetycznych dla użytkownika posadzki jest pylenie. Jego przyczyny to: ● niedostateczna jakość zastosowanych materiałów, przede wszystkim betonu lub powłoki mineralnej; ● technologia wykonania posadzki oraz warunki temperaturowe w czasie wykonywania i pielęgnacji; ● niezgodna z przeznaczeniem eksploatacja, w tymprzekroczenie dopuszczalnych obciążeń lub zastosowanie niewłaściwych zabiegów utrzymania czystości. Diagnostyka przy ocenie posadzek Prawidłowa ocena posadzek betonowych wymaga przeanalizowania faktycznego stanu posadzki oraz przeprowadzenia niezbędnych badań. Wady estetyczne oraz geometryczne posadzki[...]

Evaluation of the self-repairability of epoxy-cement composite


  The paper deals with the issue of the self-repairability of epoxy-cement building composites. The methods of obtaining such material have been presented, including the modifi cation of a cement composite using an epoxy resin without a hardener. The methodology of testing the self-repairability of the building composite has been described. Selected results of investigations have also been presented. Keywords: cement, epoxy resin, epoxy-cement composite, self-repair.1. Self-repairing concrete Repairing concrete structures is usually diffi cult. These diffi culties are mainly caused by the lack of easy access to the damaged location from outside, particularly if the damage occurred inside the concrete element. In practice, this means increased repair costs and no certainty as to whether the repair process will be effective [1]. An alternative solution is providing the material with the capability to recover from damage by itself, without the necessity of external intervention [2]. In the case of concrete, the phenomenon of self-healing can be sometimes observed as the result of a series of independent processes. The self-healing effect can be caused, for instance, by concrete carbonation, i.e. the chemical reaction between calcium hydroxide and atmospheric carbon dioxide. The produced calcium carbonate can fi ll and seal the cracks in the concrete. A similar effect can take place when the unhydrated remains of cement are gradually hydrated after the concretes stops setting. Also, the fl ow of water containing mineral residues can cause cracks to seal. However, all these processes are uncontrollable and not always favourable for the structure as a whole. Instead, self-repair can be defi ned as an expected effect, achieved by intentional introduction of a repair material into the concrete during production of the concrete mix (Fig. 1). The traditional approach consists in the shaping of the material properties for preventio[...]

Ocena samonaprawialności kompozytu epoksydowo-cementowego


  W artykule omówiono zagadnienie samonaprawialności kompozytu betonopodobnego oraz koncepcję uzyskania takiego materiału. Przedstawiono aktualnie wdrażane metody uzyskania samonaprawialnego kompozytu betonowego, w tym modyfi kację kompozytu cementowego dodatkiem żywicy epoksydowej bez utwardzacza. Omówiona została metodyka badań samonaprawialego kompozytu epoksydowo-cementowego, a także przedstawiono wyniki badań takiego materiału w zakresie samonaprawialności oraz niektórych innych podstawowych cech mechanicznych. Słowa kluczowe: cement, żywica epoksydowa, kompozyt epoksydowocementowy, samonaprawa.1. Koncepcja samonaprawialności betonu Naprawy konstrukcji betonowych są zazwyczaj technicznie trudne. Trudności te, spowodowane są brakiem łatwego dostępu z zewnątrz do miejsca, w którym uszkodzenie miało miejsce, szczególnie jeśli uszkodzenie wystąpiło wewnątrz elementu. W praktyce oznacza to wysoki koszt napraw związany z obecnością przy naprawie wykwalifi kowanego personelu; skuteczność naprawy nie zawsze jest zadowalająca [1]. Alternatywnym rozwiązaniem może być nadanie materiałowi zdolności do samoistnego regenerowania uszkodzeń bez konieczności interwencji z zewnątrz [2]. Wprawdzie w przypadku betonu może występować efekt samoczynnego zaleczania, spowodowany niezależnymi od intencji projektanta procesami, jednak zjawiska te są niekontrolowane i nie zawsze korzystne dla konstrukcji. Efekt samozaleczania może być spowodowany np. zjawiskiem karbonatyzacji betonu, w wyniku której zachodzi reakcja wodorotlenku wapnia z atmosferycznym dwutlenkiem węgla. Powstały w tej reakcji węglan wapnia może wypełniać i uszczelniać rysy w betonie. Podobny efekt może mieć miejsce, kiedy cement pozostały w stanie niezwiązanym po stwardnieniu betonu ulega postępującej (resztkowej) hydratacji. Przepływ wody zawierającej obce substancje również może wpływać na uszczelnienie rys przez osadzanie się stałych cząstek, przykładem takiego zjawis[...]

Możliwości samonaprawy betonu


  Naprawy konstrukcji betonowych są technicznie trudne, kosztowne i odpowiedzialne. Jednym z podstawowych problemów jest dostarczeniemateriału naprawczego do miejsca uszkodzenia, trudne w przypadku degradacji betonu następującej wewnątrz elementu.Alternatywnymrozwiązaniemmoże być nadaniemateriałowi zdolności do regeneracji uszkodzeń bez interwencji z zewnątrz.Wsprzyjającychwarunkach, na skutek samoistnych procesówzachodzącychwewnątrz betonu, może zachodzić zjawisko samozaleczania. Proces ten jest niezależny od intencji użytkownika i następuje bez udziału dodatkowych środków. Do samozaleczania autogenicznego uszkodzeńmikrostruktury betonu można zaliczyć przede wszystkim: ■ karbonatyzację, czyli reakcję wodorotlenku wapnia z atmosferycznym dwutlenkiem węgla, w wyniku której powstający węglan wapnia wypełnia rysy betonu; ■ postępującą ("resztkową") hydratację cementu, pozostałego w stanie niezwiązanympo stwardnieniu betonu; ■ zjawiska zachodzące podczas przepływu przez beton wody zawierającej obce substancje, np. kolmatacja, czyli uszczelnianie rys przez osadzanie się cząstek stałych. Samonaprawa natomiast polega na działaniu - w przewidziany sposób i w założonych okolicznościach - materiału naprawczego, który intencjonalnie wprowadzono do betonu w trakcie wytwarzania mieszanki betonowej. Koncepcja samonaprawialności Wtradycyjnympodejściu do kształtowania trwałości kładzie się nacisk na zapobieganie uszkodzeniom, natomiast koncepcja samonaprawy opiera się na spostrzeżeniu, że uszkodzenia są naturalną i dopuszczalną cechą materiału, dopóki jest im przeciwstawiony proces samoistnej regeneracji struktury. Samonaprawialnośćmoże polegać na umieszczeniu materiału naprawczego wewnątrz betonu już na etapie jego wytwarzania, czyli zanimdoszło do uszkodzenia (rysunek 1). Po przekroczeniu przez naprężeniawewnętrzne wbetonie założonego poziomu następuje aktywacja mate[...]

Prefabrykacja betonowa jakość, trwałość, różnorodność


  Historia współczesnej prefabrykacji betonowej liczy ponad 100 lat i obejmuje wiele osiągnięć i wzlotów, a także i upadków. W Polsce rozwój prefabrykacji miał charakter skokowy. W dwudziestoleciu międzywojennym rozwinęła się głównie gałąź prefabrykacji nazywanej obecnie infrastrukturalną (ok. 200 zakładów prefabrykacji w 1939 r. produkujących elementy infrastruktury drogowej i technicznej). W latach 60. i 70. XX w. wielki boom przeżywała tzw. wielka płyta, której zła sława (syndrom 3D - dirty, dangerous, difficult) pokutuje niezasłużenie do dziś w obiegowej opinii laików. Warto zaznaczyć, że polskie stereotypowe myślenie o wadach wielkiej płyty nie wynika z niewłaściwej koncepcji tego rodzaju budownictwa, ani nawet nie ze złych rozwiązań ówczesnych systemów prefabrykacji, ale z, typowych w owym czasie, braków dbałości o jakość materiałów, tolerowania błędów i bylejakości, a także projektowania monotonnych obiektów. Pomimo tych zarzutów budynki wielkopłytowe projektowane wówczas na okres użytkowania krótszy niż 50 lat z reguły nadal zachowują użyteczność i bezpieczeństwo, wymagając jedynie dostosowania do coraz ostrzejszych standardów energetycznych stawianych obiektom budowlany[...]

Prefabrykaty betonowe w budownictwie przemysłowym DOI:10.15199/33.2015.02.10


  W artykule scharakteryzowano współczesne budownictwo przemysłowe z betonu prefabrykowanego. Przedstawiono asortyment wyrobów prefabrykowanych stosowanych w tej gałęzi budownictwa, na przykładzie krajowych realizacji. Słowa kluczowe: prefabrykacja betonowa, budownictwo przemysłowe. Abstract. In the paper the modern precast concrete industrial structures were characterized. The variety of precast elements available in this branch of industry was presented and described, on the basis of domestic realizations. Keywords: precast concrete, industrial structures.Prefabrykowane elementy betonowe znajdują zastosowanie w wielu gałęziach budownictwa [2, 3],m.in. publicznym, infrastrukturalnym oraz przemysłowym (rysunek 1). Zastosowanie prefabrykacji pozwala na osiągnięcie wielu korzyści, takich jak: zwiększenie efektywności wykonywania elementów powtarzalnych w konstrukcji, dzięki uniezależnieniu prac betoniarskich od warunków atmosferycznych; wyeliminowanie wykonywania deskowań oraz zbrojenia elementów w warunkach budowy, a także przerw technologicznych związanych z osiągnięciemprzezmłody beton wymaganej wytrzymałości. Uzyskuje się również wyższą jakość elementów ze względu na stosowanie zakładowej kontroli produkcji w wytwórni prefabrykatów. Budownictwo przemysłowe Do obiektów przemysłowych można zaliczyć przede wszystkimwszelkiego rodzaju budowle przemysłowe produkcyjne, energetyczne, budynki i hale magazynowe, centra logistyczne, budynki produkcyjne przeznaczone dla rolnictwa, zbiorniki, kontenery, obiekty infrastruktury transportowej (dworce, zajezdnie, garaże, stacje obsługi), handlowo- usługowe, stacje benzynowe i inne. Konstrukcje prefabrykowanemogą być betonowe,stalowelub,zdecydowanierzadziej, drewniane. Wymienione typy budowli z reguły stanowią obiekty o nośnym szkielecie złożonym ze słupów, belek i dźwigarów, a także płyt stropowych.Elementy ścienne pełnią funkcję osłonową, spotykane są także systemy oparte n[...]

Rola BIM w prefabrykacji oraz podczas procesu inwestycyjnego DOI:10.15199/33.2018.03.30


  Realizacja budowy w technologii prefabrykacji betonowej znacznie różni się od budowania w tradycyjnej technologii, co związane jest m.in. z przeniesieniem zaangażowania nakładów pracy na wykonanie elementów składowych konstrukcji na wcześniejszy etap całego procesu powstawania budowli. Elementy konstrukcji powstają w zakładzie prefabrykacji dużo wcześniej przed ich planowanym wbudowaniem, a następnie montowane są zgodnie z harmonogramem budowy. Pozwala to znacznie skrócić czas prac na placu budowy, co ma ogromne pozytywne znaczenie przede wszystkim dla inwestora i przyszłych użytkowników. Wykorzystanie pełnego potencjału prefabrykacji wymaga bardzo precyzyjnego zaplanowania przygotowania produkcji prefabrykatów, doboru szczegółowych rozwiązań technicznych ograniczających pracochłonność montażu oraz synchronizacji różnych prac branżowych. Wznoszenie konstrukcji z prefabrykatów sprowadza się, w dużym uproszczeniu, do składania jej z gotowych "klocków", które należy ze sobą odpowiednio połączyć. Planowanie budowy z prefabrykatów sprzyja mechanizacji i usystematyzowaniu procesu inwestycyjnego, co prowadzi do zaangażowania mniejszej liczby osób i skrócenia czasu realizacji całego przedsięwzięcia. Szczególnie przydatnym narzędziemw tymzakresie, rozwijanymo ostatnich latach, jest Building Information Modeling (BIM) [1]. W artykule wskazano rolę BIM w poszczególnych etapach procesu budowlanego oraz potencjał wyko[...]

 Strona 1  Następna strona »