Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Dominik Kryzia"

Opłacalność zastosowania kolektorów słonecznych w modernizowanej instalacji ciepłej wody użytkowej domu jednorodzinnego DOI:10.15599/9.2016.3.2

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano prace związane z przygotowaniem obiektu do badań, przebieg badań porównawczych i wyniki analizy opłacalności ekonomicznej modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej w domu jednorodzinnym. Zmiany w układzie polegały na jego rozbudowie o dodatkowe źródło ciepła w postaci kolektorów słonecznych wraz z zasobnikiem dwuwężownicowym łączącym dotychczasowe elementy instalacji. W badaniach wykorzystano wyniki rocznych pomiarów dotyczących efektów pracy instalacji oraz natężenia promieniowania słonecznego. Uzyskaną dostępność nasłonecznienia porównano z rokiem referencyjnym uzyskując w ten sposób współczynnik nierównomierności okresu pomiarowego względem średniej wieloletniej wyznaczonej na podstawie danych zebranych w najbliższej stacji pogodowej. W efekcie otrzymano oszacowane wartości wskaźników charakteryzujących ekonomikę zastosowania rozwiązania technicznego.1. Wprowadzenie Odnawialne źródła energii uchodzą za obszar rozwoju energetyki o najlepszych perspektywach. Ich rosnącą popularność wymuszają częściowo dyrektywy unijne i idące w ślad za nimi zmiany przepisów krajowych [3, 7]. Aby przyspieszyć zmiany pożądane przez władze, a w niektórych przypadkach uzasadnić ich realizację [5, 8, 14, 15], oferuje się dotacje na zakup i montaż OZE, w tym m.in. kolektorów słonecznych, które wspomagają proces przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Opłacalność takich rozwiązań bardzo często zależy od wielkości dotacji.W celu obliczenia opłacalności ekonomicznej powstało wiele narzędzi wspomagających ten proces. Przedstawiony problem jest znany i był niejednokrotnie analizowany w odniesieniu do warunków polskich [4, 6, 17, 21, 22], badania te jednak zwykle bazują na obliczeniach symulacyjnych, a nie na danych rzeczywistych pochodzących z pomiarów. Przy czym prowadzenie badań wyłącznie w warunkach rzeczywistej pracy instalacji rodzi obawy o reprezentatywność warunków w jakich prowadzone były pomiary, a tym samym r[...]

Analiza możliwości wykorzystania lustrzanych kolektorów nadążnych w warunkach polskich oraz wybór sposobu ich rozmieszczenia DOI:10.15199/9.2016.7.1

Czytaj za darmo! »

Sposób rozmieszczenia kolektorów słonecznych na powierzchni płaskiej uwarunkowany jest zastosowanym rozwiązaniem technicznym. W przypadku kolektorów płaskich i próżniowych nie istnieją ograniczenia techniczne w zakresie minimalnej odległości pomiędzy panelami; ma to jednak wpływ na możliwy uzysk ciepła. Natomiast w przypadku kolektorów nadążnych z lustrami koncentrującymi promieniowanie słoneczne umożliwienie ruchu panelu wymusza zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy nimi. Kolektory te, dzięki zastosowaniu prowadzenia za słońcem w dwóch osiach, wyróżnia największy dostęp do promieniowania w skali roku obniżony do iloczynu szerokości i wysokości lustra. Zastosowanie luster sprawia, że ilość dostępnej energii pomniejsza się częściowo o sprawność odbijania luster, ale z drugiej strony mamy do czynienia z mniejszymi stratami ciepła w wyniku zagęszczenia strumienia energii. W przypadku, gdy trzeba rozmieścić więcej niż jeden kolektor na ograniczonej płaskiej powierzchni pojawia się problem wyboru sposobu usytuowania i doboru właściwej odległości międzysłupowej. Na podstawie wykonanej analizy stwierdzono przewagę rozmieszczenia kolektorów w linii południe-północ nad rozmieszczeniem w linii wschód-zachód. Następnie określono warunki temperaturowe pracy, w których występuje przewaga tego typu kolektorów nad kolektorami płaskimi.1. Wprowadzenie W instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) wzrasta udział energetyki słonecznej. Jest to spowodowane zastosowaniem nowoczesnych materiałów wykorzystywanych do konstruowania absorberów i ich izolacji cieplnej oraz nowymi rozwiązaniami konstrukcyjno- technicznymi, wśród których są między innymi koncentratory energii. W warunkach polskich koncentrowanie energii wydaje się - z jednej strony atrakcyjnym rozwiązaniem technicznym ze względu na temperaturę powietrza zewnętrznego oraz stosunkowo krótki czas trwania maksymalnych natężeń promieniowania słonecznego, z drugiej [...]

Ekonomiczna efektywność zastosowania stelaża w instalacji solarnej - studium przypadku DOI:10.15199/9.2017.8.5

Czytaj za darmo! »

W Polsce od lat obserwowany jest rozwój termicznej energetyki solarnej, m.in. w sektorze budownictwa jednorodzinnego [3]. Dalszy rozwój tego rodzaju energetyki jest determinowany warunkami słonecznymi. W skali roku, nasłonecznienie na powierzchni Polski, wynosi około 1000 kWh/(m2·rok) i jest dwa razy mniejsze niż w krajach Europy Południowej. W celu zwiększenia uzysku energii solarnej stosuje się, rozwiązania polegające na zwiększeniu powierzchni kolektorów lub zwiększeniu pozyskania energii słonecznej z ograniczonej powierzchni. Druga grupa metod polega na stosowaniu kolektorów o większej sprawności, efektywniejszych systemów odbioru ciepła w formie odpowiednio dobranych zasobników lub układu zasobników, ograniczeniu strat przesyłania ciepła od kolektorów do odbiornika, optymalizacji lokalizacji i orientacji kolektora, wyeliminowaniu zacienienia przez inne budynki lub drzewa. W warunkach polskich kryterium ekonomiczne i stosowane rozwiązania techniczne zależą od zakładanego przez odbiorcę stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło przez kolektory słoneczne. Najczęściej wybierane są rozwiązania zapewniające pokrycie 30%-60% rocznego zapotrzebowania na ciepło. Im większy stopień pokrycia zapotrzebowania, tym wyższy koszt instalacji wynikający z konieczności zapewnienia większej powierzchni kolektora [12]. Przy zwiększonym stopniu pokrycia zapotrzebowania optymalny kąt nachylenia kolektora wynikający ze względów ekonomicznych może odbiegać od kąta optymalnego pod względem dostępnego nasłonecznienia. Najczęściej zwiększenie wykorzystania energii słonecznej uzyskiwane jest przez zmianę kąta nachylenia kolektora (rys. 1). Jest to rozwiązanie najprostsze, a inne opcje polegają na zmianie kąta nachylenia i azymutu (rys. 2.). 332 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/8 (2017) W pracy skupiono się na opcji zastosowania optymalnej w danej lokalizacji orientacji i kąta pochylenia kolektora. Jest to możliwe dzięki zastosow[...]

Economic assessment of methanol production by coal gasification Ocena ekonomiczna wytwarzania metanolu przez zgazowanie węgla DOI:10.15199/62.2016.1.24


  Prodn. of MeOH by (i) gasification of bituminous coal or lignite and Shell technol., and (ii) conventional steam reforming of CH4, for annual capacities of 0.5 and 2.6 Tg for variant (i) and 0.5 Tg for variant (ii) were compared. The CH4 reforming was the most efficient process. The gasification of bituminous coal for MeOH prodn. was more efficient than that of lignite. Zaprezentowano wyniki oceny efektywności ekonomicznej procesu zgazowania węgla kamiennego oraz brunatnego w technologii Shell przy rocznej produkcji metanolu odpowiednio 0,5 Tg oraz 2,6 Tg. Analizowano również efektywność wytarzania MeOH w typowym układzie SMR (steam methane reforming), który okazał się być bardziej efektywny ekonomicznie niż analizowane technologie zgazowania węgli w reaktorze Shell. Mając na uwadze dobrane metody wyceny, przyjęte założenia technologiczne i makroekonomiczne, uzyskano pozytywne wyniki oceny efektywności ekonomicznej wytwarzania metanolu z węgla kamiennego i gazu ziemnego, i negatywną efektywność ekonomiczną procesu zgazowania węgla brunatnego w bazowej skali. W mega skali zarówno zgazowanie węgla kamiennego, jak i brunatnego jest przedsięwzięciem efektywnym ekonomicznie.Postęp technologiczny i z drugiej strony zmiana uwarunkowań makroekonomicznych to główne czynniki, które stymulują rozwój technologii chemicznych. Przedsiębiorstwa chemiczne dążą do poprawy swoich wyników technicznych i ekonomicznych poprzez wdrażanie coraz to nowszych technologii lub modernizacje istniejących. Od nowych rozwiązań technologicznych oczekuje się wysokiej sprawności przetwarzania energii w produktach, minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wysokiej elastyczności operacyjnej, również w zakresie wykorzystania rożnych rodzajów surowca wyjściowego. Udział węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego we współczesnej światowej produkcji chemicznej ulega dynamicznym zmianom w wyniku nakładania się na siebie kilku współbieżnych procesów.[...]

Economic assessments of hydrogen production by coal gasification Ocena ekonomiczna wytwarzania wodoru przez zgazowanie węgla DOI:10.15199/62.2016.2.12


  Prodn. of H2 by gasification of (i) bituminous cool according to the Shell technol., (ii) bituminous coal according to the General Electric technol., (iii) lignite according to the Shell technol., and (iv) natural gas (steam reforming) was compared from economic point of view. The energy consumption in all variants analyzed was 1.94 TJ/h. Only the plant for steam reforming of MeH was efficient. The plant according to variant (i) was less effective and (iii) was the least efficient. Dokonano oceny efektywności ekonomicznej wybranych technologii produkcji wodoru przez zgazowanie węgla kamiennego i brunatnego w reaktorze Shell i General Electric (GE) oraz przez reforming parowy gazu ziemnego (SMR). Dla celów oceny efektywności ekonomicznej zbudowano model, który bazował na podejściu dochodowym i klasycznych wskaźnikach (miernikach) oceny efektywności ekonomicznej, takich jak NPV, IRR, NPVR, koszt wytwarzania i zaktualizowany koszt wytwarzania wodoru (COH2, LCOH2) oraz innych o mniejszym znaczeniu. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że technologia produkcji wodoru z gazu ziemnego jest efektywna ekonomicznie, podczas gdy zgazowanie węgla w technologiach Shell i GE nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Zmiana poziomu kluczowych zmiennych decyzyjnych, takich jak cena wodoru, cena wsadu (węgla) oraz nakłady inwestycyjne w przedziale ±40%, poaInstytutwoduje zmianę wartości zaktualizowanej netto z ujemnej na dodatnią dla wszystkich prezentowanych wariantów zgazowania węgla. Strategicznym celem rozwoju technologii zgazowania węgla w Polsce jest podjęcie efektywnej substytucji deficytowych surowców węglowodorowych (ropy naftowej i gazu ziemnego). Rozwój nowych technologii węglowych związany jest nie tylko z oczekiwaniami zastąpienia kopalnych paliw gazowych i ciekłych przez produkty otrzymane z węgla, ale także istotną rolę odgrywa możliwość osiągnięcia wyższej efektywności ekonomicznej przy coraz ostrzejszych wymagan[...]

Wpływ kąta nachylenia i czasu jego regulacji na nasłonecznienie kolektora lub panelu fotowoltaicznego DOI:10.15199/9.2018.12.5

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Konieczność dywersyfikacji źródeł energii, wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych oraz problem smogu zmuszają do optymalizacji konstrukcji urządzeń zaliczanych do odnawialnych źródeł energii. W przypadku gospodarstw domowych najłatwiejszym rozwiązaniem do wykorzystania są kolektory słoneczne. Ilość energii słonecznej dostępnej na terytorium Polski jest znacznie niższa niż w Europie południowej. Maksymalna wielkość napromieniowania rocznego przypadająca na 1 m2 powierzchni CIEPŁOWNICTWO ● OGRZEWNICTWO CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/12 (2018) 507 w Polsce wynosi do około 1100 kWh/m2 [5], podczas gdy w rejonach południowej Hiszpanii może osiągnąć wartość około 1800 kWh/m2 [3]. A zatem celowe jest poszukiwanie metod umożliwiających zwiększenie wykorzystania lub dostępności energii słonecznej docierającej do odbiornika. Jest to tym bardziej istotne, że modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku jednorodzinnym z wykorzystaniem układu solarnego, bez systemów wsparcia finansowego, funkcjonuje na granicy opłacalności [6], [7]. Energię ze Słońca możemy pozyskać w sposób bezpośredni w dwóch formach: jako ciepło oraz energię elektryczną. Najbardziej powszechnym i ogólnodostępnym sposobem pozyskania ciepła z energii słonecznej jest zastosowanie odbiorników słonecznych [1], [9], [10]. Są to kolektory słoneczne, a ich działanie polega na przetworzeniu energii promieniowania słonecznego w ciepło. Natomiast, aby uzyskać energię elektryczną stosowane są panele fotowoltaiczne, które wykorzystują efekt fotowoltaiczny, polegający na powstaniu siły elektromotorycznej w materiale stałym pod wpływem promieniowania słonecznego. W przypadku pozyskiwania energii ze Słońca zasadniczym problemem jest nierównomierność rozkładu promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi w poszczególnych dniach roku. Istnieje wiele metod, dzięki którym możemy zwiększyć uzysk energii za pomocą kolektora słoneczne[...]

 Strona 1