Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Ryszkowska"

Struktura i właściwości nanokompozytów poliuretanowych

Czytaj za darmo! »

Nanonauka i nanotechnologie głównie związane są z syntezą, charakterystyką, badaniami i zastosowaniem nanomateriałów [1]. Nanotechnologia jest postrzegana jako jeden z kluczy do rozwoju technologii w obecnym wieku. Ta technologia jest jednym z czynników generujących powstawanie nowych produktów. Nanonauka i nanotechnologie uznawane są za jedne z kluczowych nauk i technologii w rozwiązywaniu [...]

Applications of quantitative image analysis to the description of the morphology of polyurethane/carbon nanotubes composites

Czytaj za darmo! »

The high mechanical, electrical and thermal properties of the nanotubes are the reason why in the recent years, polymer - carbon nanotube composites have attracted great interest of many researchers. Carbon nanotube/polyurethane composites will be much more functional than basic polyurethane. This paper presents the application of quantitative AFM and SEM image analysis to characterize the mi[...]

Quantitative description of the microstructure of microwave cured urea-nitrile-urethanes

Czytaj za darmo! »

Polyurethane (PUR) is an unique material that has better abrasion and tear resistance than rubbers polymers, as well as a superior impact resistance compared to plastics. Linear macromolecules of these materials are built from hard and soft segments. In this work the dicyandiamide (DYDI) was used as a chain extender. These polyurethanes are known by the trade name Epunit®. The strong pola[...]

Impact of the manufacturing method on properties of polyurethane composites with expanding graphite. Wpływ metody wytwarzania na właściwości kompozytów poliuretanowych z grafitem ekspandującym


  Four ureaurethane elastomers were produced by conversion of Et polyadipate with (p-OCNC6H4)2CH2 and HN=C(NH2)NHCN (mole ratio 2:5:3), optionally in presence of expandable graphite, by one-step or prepolymer methods, and studied for flammability, thermal, mech. and phys. properties. The addn. of graphite resulted in decreasing the flammability of the polymers. The composite material produced by the one-step method showed higher thermal stability and mech. strength than the polymer made by the prepolymer method. W celu uzyskania elastycznego materiału przeznaczonego do zastosowania jako opony kół jezdnych w transporcie górniczym wykonano kompozyty elastomerowe na osnowie z poliuretanomocznika (PURM) z grafitem ekspandującym (EG). Materiały wykonano dwiema metodami: jednoetapową i dwuetapową. Stwierdzono, że wprowadzenie grafitu ekspandującego powoduje podwyższenie odporności termicznej kompozytu oraz polepszenie jego właściwości fizyko-mechanicznych. Poliuretany (PUR) są szeroko stosowane w takich dziedzinach techniki i przemysłu, jak transport, górnictwo i medycyna1). Przyczyną dużego zainteresowania tymi polimerami są ich doskonałe właściwości, w tym duża wytrzymałość na rozciąganie oraz dobra odporność na ścieranie. Ich właściwości są wynikiem segmentowej budowy makrocząsteczki PUR. W wyniku procesu separacji fazowej z segmentów giętkich powstaje faza miękka, a z segmentów sztywnych faza twarda, która tworzy się m.in. w wyniku powstawania wiązań wodorowych w tych materiałach2, 3). Dzięki zmianie rodzaju i proporcji substratów, a także sposobu syntezy i warunków wytwarzania poliuretanów, możliwa jest zmiana ich właściwości w szerokim zakresie4). Można je modyfikować, dodając w tym celu różne napełniacze5). Badane PUR przeznaczone są na opony kół w transporcie górniczym, które pracują w warunkach znacznego zapylenia i zmiennej [...]

Composites of polylactic acid reinforced with plant fillers obtained from farm and food industry. Kompozyty polilaktydu z napełniaczami pochodzenia roślinnego pozyskanymi z przemysłu rolno-spożywczego


  Polilactide matrix was reinforced with of finely ground sunflower husk and pistachios shell by 2-step injection moulding to produce biodegradable composite materials. The filling resulted in increasing d., Young modulus, storage modulus and H2O absorption and in decreasing tensile strength, hardness and elongation at break of the polylactide matrix. Its impact strength increased after addn. of sunflower husk meal but decreased after addn. of pistachios shell meal. Metodą dwuetapową wykonano kompozyty o osnowie z polilaktydu (PLA) i napełniacza w postaci drobno mielonych łusek słonecznika oraz łupin pistacji, stanowiących odpady pozyskane z przemysłu rolno-spożywczego. Materiały wykazują zespół interesujących właściwości charakterystycznych dla kompozytów podatnych na biodegradację z napełniaczami roślinnymi (NFC). Uzyskano materiały o wyższej sztywności w porównaniu z nienapełnionym PLA, a w przypadku kompozytu ze słonecznikiem zaobserwowano również wzrost udarności. Twardość kompozytów podlegała nieznacznemu obniżeniu, natomiast istotnie zmniejszyła się ich wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie do zerwania.Dzięki swoim unikatowym cechom tworzywa polimerowe ugruntowały swoją pozycję na rynku, a ich zastąpienie przez inne grupy materiałów jest obecnie niemożliwe lub nieuzasadnione z uwagi na względy ekonomiczne i środowiskowe1). Groźba wyczerpania się surowców naftowych do produkcji polimerów w ciągu kilku dekad zmusiła naukowców do opracowania opłacalnych metod wytwarzania tworzyw sztucznych z surowców odnawialnych. Polimery tego typu znane są od wielu lat, ale z powodu niektórych właściwości i przede wszystkim wysokich kosztów wytwarzania, były zdominowane przez tworzywa na bazie ropy naftowej2-4). [...]

Properties of flexible polyurethane foams modified by the addition of various flame retardants. Właściwości elastycznych pianek poliuretanowych modyfikowanych różnymi dodatkami uniepalniającymi


  Flexible polyurethane foams made of a com. polyol and toluenediisocyanate were modified by the addn. of ZnBO3, melamine cyanurate, expandable graphite and red P flame retardants (15% by mass) and studied for apparent d., flexibility, linear flammability, O2 index and thermogravimetric anal. The addn. of flame retardants resulted in an increase in apparent d. and thermal stability and in a decrease in mech. strength of the foams. Only addn. of the expandable graphite and red P resulted in an increase in the O2 index. Przedstawiono wyniki badań właściwości elastycznych pianek poliuretanowych modyfikowanych przy użyciu różnych dodatków opóźniających spalanie materiałów polimerowych. Stwierdzono, że najkorzystniejsze właściwości spośród omawianych dodatków pozwala osiągnąć stosowanie grafitu ekspandującego. Elastyczne pianki poliuretanowe (EPPUR) należą do szerokiej grupy materiałów polimerowych, których produkcja w ostatnich latach ciągle wzrasta. Produkcja ta w Europie szacowana jest na 1 mln t/r, zaś w Kraju wynosi ok. 140 t/r. EPPUR wykorzystywane są głównie w przemyśle meblarskim do produkcji materacy i uzupełnień tapicerskich (72%). Znajdują one również zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym do produkcji siedzeń oraz wykończenia wnętrz (16% zużycia). Ponadto EPPUR stosowane są w innych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł odzieżowy, obuwniczy, medycyna (elementy sprzętu rehabilitacyjnego, maty) oraz budownictwo (podkładki wykładzinowe)1-4). Zastosowanie pianek w przemyśle meblarskim i motoryzacyjnym niesie za sobą konieczność spełniania wielu norm bezpieczeństwa. EPPUR należą do materiałów łatwo palnych. Ponadto w trakcie spalania EPPUR powstaje duża ilość toksycznych i szkodliwych dla zdrowia substancji5). Z tego powodu podejmowane są próby obniżenia palności EPPUR poprzez zastosowanie różnego rodzaju dodatków uniepalniających. Dotychczas [...]

Biozgodne kompozyty poliuretanowe z kalcytem do zastosowania w inżynierii tkankowej

Czytaj za darmo! »

Inżynieria tkankowa (IT) jest jedną z szybko rozwijających się dziedzin ostatniego dziesięciolecia. Stworzyła ona duże możliwości uzyskiwania implantów, które zapewniałyby nie tylko substytucję, ale także regenerację tkanek biorcy. Rozwój IT wymaga jednak materiałów, które spełniają wiele wymagań co do właściwości mechanicznych, biozgodności i zdolności do degradacji. Celem pracy było opracowanie dwuskładnikowych mikroporowatych, biozgodnych, poliuretanowych (PUR) kompozytów z kalcytem przeznaczonych do hodowli tkanki kostnej. Oceniono przydatność kompozytu PUR/kalcyt pod względem właściwości mechanicznych, degradacji oraz możliwości uzyskania otwarto-komórkowej mikro- i makro-porowatej architektury podłoży, która umożliwia wykształcenie w pełni funkcjonalnej tkanki. Wytworzone kompozyty poddano badaniom, polegającym na hodowli komórkowej z wykorzystaniem ludzkich osteoblastów. Two polyurethane matrix composites were prepd. by reaction of dicyclohexylmethane 4,4‘-diisocyanate with poly(ε- caprolactone)diol in presence of reinforcing calcite powder (20 or 40% by mass), polymer chain elongation with ethanediol and curing at 110°C for 16 h. The composites were cooled in liq. N2, disintegrated, dissolved in N-methylpyrrolidone, mixed with NaCl crystals and poured into distd. H2O to ppt. the porous composite samples. The samples were then studied for mech. strength (compression, torsion), porous structure (scanning electron microscopy), free surface energy (contact angles), bioactivity in simulated body fluids and used in vitro as a support for bone tissue cultures. The composites showed open porosity (about 80%), an ability to formation of H and other bonds, and met the requirements for tissue engineering materials. Powszechnie cytowaną definicję IT zaproponowali w 1993 r. Langer i Vacanti, określając ją jako dziedzinę nauki łączącą wiedzę inżynierską i biologiczną w celu stworzenia konstrukcji biologicznych umoż[...]

Efect of the diisocyanate type on the properties of polycarbonateurethanes for permanent implants. Wpływ rodzaju diizocyjanianu na właściwości poliwęglanouretanów przeznaczonych na implanty stałe


  Hexamethylene, 4,4'-dicyclohexylmethylene and isophorone diisocyanates were reacted with a com. oligocarbonatediol and ethylene glycol and glycerol to resp. polycarbonateurethanes in 2 step synthesis. The products were studied for structure, degree of phase sepn., d., hardness, Young modulus, tensile strength, resilence, abrasive wear and toxicity. The polymer based on hexamethylene diisocyanate showed the best applicability for the long term implants. Zbadano wpływ diizocyjanianu heksametylenu (HDI), 4,4'-dicykloheksylometanu (HMDI) oraz izoforonu (IPDI) użytych do wytwarzania poliwęglanouretanów na ich właściwości mechaniczne i chemiczne. Oceniono toksyczność wytworzonych materiałów. Na podstawie analizy uzyskanych wyników wytypowano diizocyjanian do wytworzenia poliwęglanouretanów do zastosowań na implanty długoterminowe. Schorzenia kręgosłupa, będące dzisiaj chorobami cywilizacyjnymi, często kończą się interwencją chirurgiczną. Obecnie najpopularniejsze są dwie metody leczenia operacyjnego. Pierwsza z nich to stabilizacja kręgosłupa1) polegająca na usztywnieniu zwyrodniałego segmentu ruchowego, który tworzą dwa kręgi połączone krążkiem międzykręgowym. Druga to wszczepianie implantów krążka międzykręgowego lub jądra miażdżystego. Stosowane obecnie implanty krążków międzykręgowych2) opierają się na schemacie przegubu kulistego. Rozwiązanie to często powoduje uszkodzenie krążków na poziomach powyżej leczonego, i jest spowodowane przesztywnieniem segmentu ruchowego3). Dlatego wiele grup badawczych opracowuje nowe materiały i rozwiązania konstrukcyjne umożliwiajace przywrócenie stanu fizjologicznego odcinka kręgosłupa, zniszczonego na skutek zmian zwyrodnieniowych lub wypadków, uwzględniając wymagania stawiane materiałom przeznaczonym na implanty długoterminowe4), jak również założenia dotyczące implantów krążka międzykręgowego5, 6). [...]

Wpływ dodatków ograniczających palność na właściwości dymotwórcze elastycznych i półsztywnych pianek poliuretanowych DOI:10.15199/62.2017.7.4


  Dym, jako podstawowy nośnik w środowisku pożarowym, stanowi duże zagrożenie dla osób przebywających w pomieszczeniu objętym płomieniami, nie tylko z powodu możliwości wdychania toksycznych związków chemicznych, ale również ze względu na zaciemnienie przestrzeni objętej pożarem i pomieszczeń sąsiadujących ze środowiskiem pożarowym1). Każdy pożar charakteryzuje się wydzielaniem dymu, który utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej oraz ogranicza widoczność, a tym samym zwiększa liczbę ofiar poprzez utrudnioną ewakuację. Szacuje się, że aż 80% śmiertelnych ofiar pożarów nie ma kontaktu z płomieniami, co potwierdza tezę o wysokim stopniu zagrożenia dymem. Zagrożenie to zwiększa się wraz z coraz szerszym stosowaniem materiałów polimerowych w budownictwie. Stanowią one bowiem 10-15% ogólnej masy materiałów palnych w budownictwie mieszkaniowym i liczba ta cały czas rośnie2-8). Największą gęstością optyczną i toksycznością charakteryzują się produkty spalania powstałe w wyniku spalania tworzyw sztucznych, szczególnie wykładzin i materiałów wykończeniowych pomieszczeń. Na przykład, spalenie krzesła wykończonego poli(chlorkiem winylu) i pianką poliuretanową powoduje zadymienie pomieszczenia i ograniczenie widoczności do 2 m, już po 10 min od zainicjowania spalania1). Obecność tworzyw sztucznych w budyn96/ 7(2017) 1473 Mgr inż. Monika AUGUŚCIK w roku 2010 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, specjalność materiały funkcjonalne. Od 2011 r. pracuje w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych na tym wydziale. W 2014 r. rozpoczęła studia doktoranckie. Specjalność - technologia tworzyw sztucznych, otrzymywanie i badanie materiałów poliuretanowych. Mgr inż. Milena LESZCZYŃSKA w roku 2012 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Obecnie jest doktorantką w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych tego wydziału. Specjalność - technologia tworzyw szt[...]

 Strona 1  Następna strona »