Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof KRAWCZYK"

Katalityczny rozkład tlenku diazotu

Czytaj za darmo! »

Zbadano aktywność katalizatorów CuO/ g-Al2O3, oraz katalizatorów zeolitowych CuO/ZSM-5 i Cu-ZSM-5 w procesie rozkładu tlenku diazotu N2O do azotu i tlenu. Badania aktywności prowadzono stosując przepływ tlenu 200 Nl/h o początkowym stężeniu tlenku diazotu 5% obj. Największą aktywność uzyskano stosując katalizator zeolitowy o stosunku krzemu do glinu równym 70. W temp. 600°C uzyskano 91% pr[...]

Wpływ domieszek na aktywność w procesie utleniania amoniaku DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ niewielkich ilości domieszek Na, Ca, V, Fe, Ni na aktywność katalizatorów z tlenku kobaltu w procesie utleniania NH3. Stwierdzono niekorzystne działanie żelaza i niklu przy zawartości większej niż 0,1% wag., a wanadu, wapnia i sodu przy zawartości większej niż 0,01% wag. Sód i wapń powodują w szczególności obniżenie aktywności katalizatora, natomiast obecność wanadu sprzyja utlenianiu amoniaku do N 20 . Katalizatory kobaltowe charakteryzują się dużą aktywnością i selektywnością utleniania amoniaku do tlenku azotu. Niektórzy autorzy i **-3) twierdzą, że wśród nieplatynowych katalizatorów kontakty preparowane z czystego tlenku kobaltu, bez żadnych domieszek, najlepiej katalizują reakcję utleniania amoniaku4*. Stopień przemiany amoniaku w tlenek azotu - zarówno na złożu nieruchomym, jak i fluidalnym5) - wynosił 96 ч-98%. W naszych badaniach tlenek kobaltu bez domieszek również okazał się dobrym katalizatorem6). W doświadczeniach, w których użyto złoża fluidalnego, uzyskiwano stopień przemiany równy 94ч-97%, stosując znacznie większe obciążenie poprzecznego przekroju reaktora od występującego w przemysłowych instalacjach bezciśnieniowych. W wielu innych pracach nie zaobserwowano jednak, aby sam tlenek kobaltu wykazywał dobre właściwości katalityczne i dlatego autorzy poszukiwali substancji, które po wprowadzeniu w niewielkich lub nawet znacznych ilościach poprawiałyby właściwości katalizatorów preparowanych z tlenku kobaltu. Spośród tlenków korzystnie wpływających na aktywność katalizatorów kobaltowych wymienia się m.in.: BeO, PbO, CuO, Fe20 37), NiOs), A1,037’8), CeOs’9), Sc20 3, Y20 3, LaO, РЮ2, N d 0 2, Tb20 39), Bi2O37’8’10), CaOn ). Ocenia się, że niektóre tlenki nie mają wpływu na aktywność katalityczną lub wpływ ten jest znikomy. Do nich można zaliczyć: A120 3, Cu02), ZnO, NiÓ2,7), HgO, CeO?). Natomiast pewne tlenki jako dodatki do tlenku kobaltu działają zdecydow[...]

Przemiana tlenku diazotu w ślizgowym wyładowaniu łukowym

Czytaj za darmo! »

Wykonano badania przemian tlenku diazotu w plazmie ślizgowego wyładowania łukowego. W badaniach stosowano stalowy reaktor ze zmodyfikowaną przestrzenią reakcyjną. W reaktorze o prostokątnym przekroju poprzecznym przestrzeni reakcyjnej zastosowano elektrody, których długość była mniejsza, niż w stosowanych dotychczas reaktorach kwarcowych. Uzyskane wyniki badań wskazują, że zastosowana mody[...]

Obróbka cieplna granulowanego katalizatora kobaltowego przeznaczonego do utleniania amoniaku

Czytaj za darmo! »

Zbadano zmiany składu katalizatora sporządzonego z C o 3O4 z dodatkiem spoiwa organicznego w toku obróbki cieplnej prowadzonej w zakresie temp. 1 1 0 0 ÷ 1 3 0 0 ° C . Stwierdzono, że wskutek dysocjacji Co3O4 w temp. > 1000°C głównym składnikiem katalizatora jest CoO z domieszką kobaltu metalicznego oraz pozostałości Co3O4 W czasie chłodzenia katalizatora w atmosferze powietrza zachodzi (w [...]

Utlenianie amoniaku w dwustopniowym układzie katalitycznym PtRh5 + Co3O4 pod ciśnieniem 0,46 MPa

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad utlenianiem amoniaku w układzie dwustopniowym, w którym pierwszy stopień stanowiły siatki platynowo-rodowe PtRh5, a drugi 75-miIimetrowa warstwa granulowanego katalizatora z Co3O4 . Pomiary wykonano w instalacji półtechnicznej, pod ciśnieniem 0,46 MPa. Wykazano, że warstwą katalizatora kobaltowego można zastąpić 2 ÷ 4 siatki PtRh. Możliwe jest zregenerowanie (w war[...]

Zmniejszenie emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego


  Przedstawiono wyniki badań nad utlenianiem amoniaku na dwustopniowym układzie katalitycznym składającym się z siatek platynoworodowych i warstwy tlenkowego katalizatora kobaltowo-cerowego. Do badań wybrano katalizatory aktywne w wysokotemperaturowym rozkładzie podtlenku azotu. Przedmiotem badań była aktywność, selektywność i podatność na dezaktywację tych katalizatorów. Na dwustopniowym katalizatorze uzyskano wyższą niż na siatkach Pt-Rh sprawność utleniania amoniaku do NO i jednocześnie dziesięciokrotnie mniejsze straty amoniaku w postaci podtlenku azotu. NH3 was oxidized at 760-840°C over a 2-stage catalyst system consisting of Pt-Rh gauze, followed by a catalyst composed of Ce and Co oxides. Use of the catalyst system resulted in a higher conversion to NO than on the Pt-Rh gauzes alone and a tenfold lower NH3 losses due to N2O formation. Proponowane w literaturze mechanizmy utleniania amoniaku na katalizatorach zawierających platynę jako podstawowy składnik wskazywały drogę prowadzącą do powstania trzech produktów utleniania: tlenku azotu(II), tlenku azotu(I) (podtlenku azotu) i azotu elementarnego. Jednakże uważano, że w technicznej realizacji tego procesu, prowadzonego w zakresie temp. 800-900°C, straty amoniaku wynikają tylko z przebiegu reakcji prowadzącej do azotu elementarnego. W 1961 r. ukazała się pierwsza informacja, że w instalacjach kwasu azotowego 3-4% amoniaku utlenia się do podtlenku azotu1). W 1966 r. w Przemyśle Chemicznym ukazało się obszerne opracowanie2) doty- Politechnika Warszawska Jan Petryk*, ewa Iwanek, krzysztof krawczyk, Leszek PIętka Zmniejszenie emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego Limitation of nitrous oxide emission from nitric acid plants Dr inż. Ewa IWANEK w roku 2007 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, na którym w 2011 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych. Specjalność - kataliza techniczna. Wydział Chemiczny, Politechnika Warsza[...]

 Strona 1  Następna strona »