Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW GORZKA"

Unieszkodliwianie wybranych organicznych związków siarki, azotu i chloru metodą termokatalitycznego utleniania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ niektórych podstawowych parametrów procesu na wydajność i skład produktów termokatalitycznego utleniania wybranych organicznych związków siarki, azotu i chloru, takich jak difenylosulfon, tiomocznik, trietanoloamina i 1,2-dichloropropan. Proces realizowano z udziałem katalizatorów platynowych, miedziowo-cynkowego, miedziowo- chromowo-cynkowego oraz wanadowego. W zakresie [...]

Emisja dioksyn z procesów termicznych i jej przeciwdziałanie

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono aktualny stan wiedzy w zakresie wybranych właściwości fizykochemicznych i toksykologicznych dioksyn (PCDD/Fs). Określono wskaźniki emisji jednostkowej tych związków do środowiska z ważniejszych procesów termicznych. Analizie poddano teorie tłumaczące powstawanie dioksyn w procesach termicznych, a także metody pierwotne i wtórne ograniczenia ich emisji. A review with 49 refs.[...]

Dioksyny w produktach termokatalitycznego utleniania wybranych organicznych związków chloru

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ katalizatorów i temperatury na skład gazowych i ciekłych produktów reakcji utleniania kilku wybranych związków chloroorganicznych, w tym na zawartość adsorbowalnych organicznych chlorowców (AOX) oraz polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów (PCDD/Fs). W doświadczeniach stosowano katalizatory: platynowy KP-910 oraz miedziowo-cynkowy TMC 3/1. Utlenia[...]

Unieszkodliwianie organicznych związków chloru, siarki i azotu metodą termokatalitycznego utleniania

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ katalizatorów i temperatury na skład gazowych i ciekłych produktów reakcji utleniania wybranych organicznych związków chloru, siarki i azotu: 1,2-dichloropropanu, chlorohydryny propylenowej, tetrachlorometanu, 1,1,2,2-tetrachloroetanu, tetrachloroetylenu, 2,4-dichlorofenolu oraz trietanoloaminy, difenylosulfonu i tiazolu. W doświadczeniach stosowano katalizatory: platynowy KP-[...]

Możliwości usuwania związków chloroorganicznych ze ścieków w aspekcie ich katalitycznego utleniania

Czytaj za darmo! »

Rocznie na świecie powstaje w procesach przemysłowych kilka milionów ton ścieków i płynnych odpadów chloroorganicznych, głównie pochodnych metanu, etanu, propanu. i fenolu. Są to ścieki będące roztworami wodnymi, zawierające organiczne związki chloru lub odpady ciekłe w formie mieszanin, złożonych głównie z frakcji organicznej różnych związków chloro- i niechloroorganicznych o właściwościach[...]

Optymalizacja parametrów katalitycznego utleniania dichlorohydryny propylenowej. Wpływ temperatury i stężenia

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ temperatury (300-600°C) oraz stężenia (2,5-50 g/L) na skład produktów utleniania 1,3-dichloro-2-propanolu (DCHP) z użyciem katalizatora palladowego Pd(1,0%)/γ-Al2O3 oraz dwóch katalizatorów monolitycznych platynowo- rodowych. W gazowych produktach reakcji oznaczano stężenie chloru, formaldehydu, tlenku węgla oraz w wybranych warunkach dioksyn, natomiast w kondensacie zawartość ogólnego węgla organicznego, jonów chlorkowych i formaldehydu. Utlenianie cząsteczek DCHP następowało efektywnie już poniżej temp. 300°C, ale optymalna temperatura reakcji mieściła się w zakresie 450-550°C. Podjęto działania optymalizujące proces utleniania w kierunku ograniczenia emisji dioksyn do środowiska. Równoważnik toksyczności spalin I-TEQ podczas utleniania roztworu 50 g/L DCHP w temp. 550°C z udziałem katalizatora palladowego był trzykrotnie mniejszy od wartości 0,1 ng I-TEQ/m3, obowiązującej dla instalacji spalania odpadów w Polsce i za granicą. CHOH(CH2Cl)2 was oxidized in aq. soln. (conc. 2.5-50 g/L) with air O2 on grainy Pd and 2 monolithic Pt-Rh catalysts at 300-600°C. The gas condensate was analyzed for total org. C, CH2O, Cl, CO and polychlorinated dibenzodioxines and dibenzofuranes. The optimum reaction temp. was 450-550°C where the toxicity eqiv. of the combustion gases was threefold lower than its allowed value (0.1 ng/m3). W zakładach syntezy organicznej powstają ciekłe i gazowe odpady chloroorganiczne1-3). Ze względu na małą podatność na biodegradację, nie mogą być one unieszkodliwiane z zastosowaniem klasycznych metod biologicznych. Obecnie w Polsce zasadnicza ich część jest w przemyśle unieszkodliwiana przez spalanie w temp. ok. 1350°C (czas reakcji 2-3 s, szybkie schładzanie spalin). Produktami procesu są para wodna (1,5-2 MPa), roztwór kwasu solnego (19-28%) lub suchy chlorowodór oraz ditlenek węgla2, 3). Cząsteczki wielu związków chloroorganicznych są trudne do utlenienia lub całkowicie niepalne. Od[...]

 Strona 1