Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Ossowski "

Wytwarzanie dyfuzyjnych warstw powierzchniowych na osnowie faz międzymetalicznych TixAly, NixAly oraz TixNiy na jednofazowym stopie tytanu alfa

Czytaj za darmo! »

Dobre właściwości mechaniczne oraz stabilność termiczna podczas pracy w podwyższonej temperaturze stopów tytanu typu alfa powodują, że zyskują one większe znaczenie i coraz częściej zastępują dwufazowe stopy tytanu m.in. w lotnictwie i przemyśle motoryzacyjnym. Wykorzystanie tych materiałów w aplikacjach wysokotemperaturowych ograniczone jest jednak do temperatury poniżej 600°C, co związane jest głównie z ich niewystarczającą odpornością korozyjną związaną z zachodzącymi powyżej tej temperatury intensywnymi procesami utleniania [1, 2]. Proces wysokotemperaturowego intensywnego utleniania stopów tytanu spowodowany jest dużą rozpuszczalnością tlenu w tytanie, jak i wysokim powinowactwem tytanu do tlenu, co prowadzi do powstawania zgorzeliny rutylowej TiO2, nie zapewniającej w warunkach działania wysokiej temperatury wystarczającej ochrony podłoża przed dyfuzją tlenu. Produktami utleniania tytanu w tych warunkach są metastabilne tlenki TiO, Ti2O3, TinO2n-1, aż po stabilny TiO2, krystalizujący w trzech odmianach polimorficznych: anataz, brukit i rutyl. Znaczne różnice w parametrach sieci krystalicznej powstających produktów korozji, jak również znaczne różnice wartości współczynników rozszerzalności cieplnej tlenków i materiału rdzenia prowadzą do powstawania pęknięć na granicy rdzeńutleniona warstwa i w konsekwencji do łuszczenia się i odpadania zgorzeliny. Efektem tego jest znaczny wzrost szybkości degradacji materiału. [3]. Nowoczesnymi materiałami stosowanymi na elementy do pracy w podwyższonej temperaturze, charakteryzujące się wysoką żaroodpornością i żarowytrzymałością są stopy na osnowie faz międzymetalicznych [4÷6], spośród nich ważną rolę odgrywają fazy na osnowie aluminium, a w szczególności aluminidki tworzące się w układach równowagi Ti-Al oraz Ni-Al (rys. 1). Fazy międzymetaliczne na osnowie aluminium charakteryzują się wysoką stabilnością termiczną oraz odpornością na wysokotemperaturowe utlenianie. W procesie utl[...]

Odporność na zużycie przez tarcie dyfuzyjnych warstw fosforków tytanu na stopie tytanu Ti6Al4V

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne materiały pretendujące do zastosowań na implanty kostne winny cechować się odpowiednią kombinacją właściwości mechanicznych, w tym dobrą odpornością na zużycie przez tarcie. Wymagania te spełniają dyfuzyjne warstwy fosforków tytanu wytwarzane metodą hybrydową, łączącą procesy chemicznego bezprądowego osadzania powłok niklowo-fosforowych z obróbką jarzeniową. W pracy przedstawiono [...]

Analiza struktury warstw azotowanych wytworzonych na stopie tytanu w różnych obszarach wyładowania jarzeniowego

Czytaj za darmo! »

Tytan i jego stopy ze względu na swoje korzystne właściwości, takie jak niska gęstość, wysoki współczynnik wytrzymałości właściwej oraz biozgodność, stosowane są szeroko w medycynie jako materiał konstrukcyjny na różnego rodzaju implanty oraz instrumentarium medyczne [1÷5]. Jednak ze względu na niską odporność na zużycie oraz występowanie metalozy, chociaż w najmniejszym stopniu w stosunku do biomateriałów ze stali austenitycznej czy też stopów CoCrMo, zjawiska przechodzenia składników stopowych do otaczających tkanek, opracowywanych jest szereg procesów obróbki powierzchniowej, mających na celu eliminację tych wad [5-13]. Jednym z procesów zwiększających twardość powierzchniową oraz ograniczających zjawisko metalozy jest proces wytwarzania na tytanie i jego stopach warstw azot[...]

Modelling of microstructure and deformation behaviour of two-phase titanium alloy

Czytaj za darmo! »

Despite very favourable combination of chemical, physical and mechanical properties titanium alloys suffer from poor tribological properties and insufficient resistance to oxidation at high temperature. Therefore surface treatment is widely used for structural elements made of titanium alloys to eliminate or reduce these drawbacks [1÷3]. The fundamental issue is maintaining high mechanical properties after surface layer modification of which fatigue strength of the material in the presence of tensile and compressive stresses, very often resulting from bending, is of primary importance [4÷6]. Among various surface treatment methods the most popular include chemical or physical vapour deposition (CVD, PVD), plasma spray, diffusion treatments, laser assisted treatments and ion imp[...]

Kształtowanie właściwości stopów tytanu przez wytworzenie warstw dyfuzyjnych typu Al2O3 + fazy międzymetaliczne z układu Ti-Al

Czytaj za darmo! »

Tytan i jego stopy są materiałem znajdującym szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, dzięki niskiej gęstości, wysokiemu współczynnikowi tzw. wytrzymałości właściwej oraz wysokiej odporności korozyjnej, m.in. w konstrukcjach lotniczych, chemicznych, energetycznych [1÷6]. Zakres zastosowania większości stopów tytanu jest jednak ograniczony z powodu skłonności do intensywnego utleniania w temperaturze powyżej 600°C. Utlenianie spowodowane znaczną rozpuszczalnością tlenu w tytanie oraz dużym powinowactwem tytanu do tlenu prowadzi do tworzenia się zgorzeliny rutylowej TiO2, która nie zapewnia ochrony podłoża tytanowego przed dalszym procesem utleniania. Wysoki współczynnik dyfuzji tlenu w zgorzelinie rutylowej oraz duży współczynnik rozszerzalności cieplnej w przypadku u[...]

Właściwości mechaniczne warstw kompozytowych na bazie faz międzymetalicznych NixAly, CrxAly i TixAly wytworzonych na jednofazowym stopie tytanu alfa

Czytaj za darmo! »

Tytan i jego stopy z uwagi na swoje unikatowe właściwości, tj. głównie wysoki współczynnik wytrzymałości właściwej oraz odporność korozyjną w szeregu środowisk jest wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu [1]. Wysoka cena tego materiału powoduje, że wciąż jego udział procentowy w nowoczesnych konstrukcjach jest stosunkowo niewielki w porównaniu ze stalą austenityczną, stopami aluminium czy niklu, ale w ostatnich latach udział ten stale wzrasta. Oprócz głównego czynnika jakim jest cena, ograniczenia w zastosowaniu tytanu i jego stopów są związane z jego małą odpornością na zużycie przez tarcie, erozję, jak również skłonność do intensywnego utleniania wysokotemperaturowego [2]. Nowe, jak również obecnie stosowane rozwiązania konstrukcyjne wymagają więc badań ukierunkowanych na wyeliminowanie wymienionych wad tytanu przy jednoczesnym zachowaniu korzystnych właściwości tej grupy materiałów. Ze względu na to, że odporność na zużycie tytanu nie może być znacząco zwiększona na drodze zabiegów obróbki cieplnej, jak to ma miejsce w przypadku stali, natomiast dodatki stopowe w ograniczonym zakresie zapewniają ochronę przed wysokotemperaturowym utlenianiem, drogą do poprawy właściwości elementów tytanowych jest inżynieria powierzchni. Spośród technik inżynierii powierzchni należy wyróżnić metody obróbki cieplno-chemicznej wykorzystujące skłonność tytanu do tworzenia z pierwiastkami lekkimi twardych tlenków, azotków oraz węglików [3, 4]. Jednak tylko azotki tytanu gwarantują dużą twardość przy jednoczesnej odporności na utlenianie w temperaturze do 650°C [3, 4], ich wytworzenie wymaga jednak stosowania procesów azotowania w atmosferze wyładowania jarzeniowego, które pozwala na wytworzenie warstw w temperaturze <600÷700°C. Temperatura obróbki powyżej 600°C w przypadku niektórych stopów tytanu może prowadzić do zmian mikrostruktury i obniżenia własności mechanicznych uzyskanych podczas obróbki cieplnej, dlatego dąży się do obniżenia t[...]

Odporność korozyjna w roztworze Ringera stopu tytanu Ti6Al4V po procesach niskotemperaturowego azotowania i tlenoazotowania jarzeniowego

Czytaj za darmo! »

Tytan i jego stopy są szeroko stosowane w medycynie ze względu na swoje specyfi czne właściwości fi zyczne i chemiczne oraz dobrą biozgodność w środowisku ludzkich komórek i tkanek,. Jako materiał na implanty długoterminowe ich stosowanie jest ograniczone z uwagi na zachodzące zjawisko metalozy, tj. przenikania składników stopu do otaczającego implant środowiska biologicznego. Poprawa odporno[...]

Struktura i właściwości warstw tlenoazotowanych na stopie Ti6Al4V wytworzonych w warunkach wyładowania jarzeniowego

Czytaj za darmo! »

Azotki i tlenki tytanu charakteryzują się dobrą biozgodnością i stosowane są w medycynie jako warstwy na implanty tytanowe. W zależności od przeznaczenia implantów warstwy te powinny charakteryzować się wysoką odpornością na zużycie przez tarcie, odpornością korozyjną, eliminacją zjawiska metalozy, tj. przechodzenie składników stopu do otaczających tkanek. W artykule przedstawiono badania str[...]

Wpływ niskotemperaturowego azotowania i węgloazotowania na zachowanie korozyjne stopu Ti6Al4V w roztworze Ringera

Czytaj za darmo! »

W medycynie szeroko stosowanym materiałem na implanty są stopy tytanu, głównie ze względu na ich dobrą biozgodność w środowisku ludzkich komórek i tkanek. Ograniczeniem stosowania stopów tytanu na wszczepy długookresowe jest, oprócz stosunkowo niskiej odporności na zużycie przez tarcie, zjawisko metalozy, tj. przechodzenia składników stopu do otaczającego implant środowiska biologicznego. Pro[...]

 Strona 1  Następna strona »