Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Górski"

Badania właściwości cieplnych transformatora planarnego DOI:10.15199/13.2016.10.13


  Investigations of thermal properties of the planar transformer Streszczenie W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości cieplnych wybranych konstrukcji transformatora planarnego. Przedstawiono skupiony model cieplny rozważanego transformatora, opisano zastosowaną metodę pomiaru własnych i wzajemnych przejściowych impedancji termicznych w transformatorze. Na przykładzie dwóch konstrukcji transformatora planarnego zbadano wpływ wybranych czynników na parametry charakteryzujące skuteczność rozpraszania ciepła generowanego w poszczególnych komponentach transformatora planarnego oraz wzajemne sprzężenia cieplne między tymi komponentami. Rozważano m.in. wpływ mocy wydzielanej w uzwojeniu pierwotnym, orientacji przestrzennej badanego transformatora oraz odległości między uzwojeniami na wartości wymienionych parametrów cieplnych. Słowa kluczowe: transformator planarny, parametry cieplne, pomiary, samonagrzewanie, wzajemne sprzężenia cieplne Abstract In the paper the investigations results of thermal properties of the selected constructions of the planar transformer are presented. The compact thermal model of the considered transformer is shown and the applied method of measurement of the own and mutual transient thermal impedances in the transformer are described. On the example of two constructions of the planar transformer the influence of the selected factors on parameters characterizing efficiency of the removal of heat generated in each component of the planar transformer and mutual thermal coupling between these components is examined. The influence of power dissipated in the primary winding, spatial orientation of the investigated transformer and the distance between windings on the value of the mentioned thermal parameters are considered. Keywords: planar transformers , thermal parameters, measurements, self-heating, mutual thermal coupling Niezbędnym komponentem przetwornic dc-dc z izolacją galwaniczną jest transformator[...]

Modelling thermal properties of planar transformers DOI:10.15199/48.2017.02.45

Czytaj za darmo! »

W pracy zaproponowano model termiczny transformatora planarnego umożliwiający wyznaczenie temperatury rdzenia oraz każdego uzwojenia. Model ten uwzględnia samonagrzewanie i wzajemne sprzężenia cieplne między komponentami transformatora. Uwzględniono zależność rezystancji termicznych od mocy wydzielanej w transformatorze. Poprawność modelu zweryfikowano doświadczalnie. (Modelowanie właściwości cieplnych transformatorów planarnych). Abstract. In the paper the thermal model of the planar transformer making possible calculations of the core and each winding temperature is proposed. This model takes into account self-heating and mutual thermal coupling between components of the transformer. The dependence of thermal resistances existing in this model on the power dissipated in the transformer is taken into account. The correctness of the model is verified experimentally. Słowa kluczowe: transformatory planarne, parametry cieplne, pomiary. Keywords: Planar transformers, thermal parameters, measurements. Introduction Transformers are commonly used in electronic and power electronic circuits. The tendency to miniaturise these circuits, observed for many years, caused the need to diminish geometrical sizes of transformers. A simultaneous increase of switching frequency of these circuits allows reducing the number of turns of each winding of the transformer. This is the case for planar transformers, in which the winding has the form of paths on the printed circuit board (PCB), and the ferrite core surrounds this PCB. Ii is observed in transformers, similarly as in other electronic components, that thermal phenomena (selfwarming and mutual thermal couplings) cause a rise of their internal temperature. This increase can be considerable and can result in essential shortening of life-time of these elements and the change of the course of their characteristics [4]. In order to assure operating of the transformer in safe conditions and to limit [...]

Systemy sprężenia monolitycznego i analiza ich efektywności na przykładzie stropu budynku biurowego


  Sprężanie stropów eliminuje znane wady tradycyjnego żelbetu [1], takie jak zarysowanie, znaczny ciężar własny i w konsekwencji znaczne ugięcia z uwagi na zredukowaną sztywność. W związku z tym dużym uznaniem cieszą się strunobetonowe płyty kanałowe charakteryzujące się relatywnie dużą sztywnością przy niewielkiej masie własnej. W przypadku ich zastosowania występuje na ogół regularny i powtarzalny rozstaw podpór. Bywa również, że wysokość konstrukcyjna takiego stropu jest nie do przyjęcia ze względu na wysokość podciągów.Większe możliwości stwarza technologia kablobetonu. Kształt stropu i układy podpór mogą być bowiem dowolne. Rozwiązanie statyczne jest również korzystniejsze ze względu na ciągłość i dwukierunkowość [2]. Właściwe wytrasowanie kabli nawiązuje wprost do trajektorii naprężeń głównych, co dodatkowo podnosi walory sprężenia. Obecnie stosuje się dwa systemy sprężenia. Ich użycie może być szczególnie przydatne w budynkach biurowych o powierzchniach typu open space. Oprócz walorów użytkowych bardzo ważne, często decydujące, jest kryteriumekonomiki danego rozwiązania. Charakterystyka systemów sprężania monolitycznego System sprężania monolitycznego składa się z cięgna oraz zakotwienia czynnego i biernego (fotografia 1). Cięgno to najczęściej splot siedmiu drutów ze stali o wytrzymałości 1770 lub 1860MPa i niskiej relaksacji. W kraju najczęściej stosuje się sploty średnicy 15,7 mm, polu przekroju 150 mm2 i wytrzymałości 1860 MPa. System sprężania bez przyczepności. Rezygnacja z przyczepności stali sprężającej do betonu odbywa się na rzecz dążenia do eliminacji strat od tarcia na długości splotu. Rozwiązanie to w praktyce sprawdza się szczególnie przy długich, wielokrotnie zakrzywianych kablach przekraczających nawet 70 m. Brak przyczepności powoduje, że w razie przecięcia splotu istniejemożliwość jego całkowitej wymiany. Z jednej strony jest to zaleta, ale w trakcie projektowania należy uwzględnić fakt, że [...]

Stanowisko pomiarowe do wyznaczania parametrów transformatorów impulsowych DOI:10.15199/ELE-2014-134


  Transformatory impulsowe są ważnym komponentem impulsowych układów zasilających [1, 2]. Pomimo prostej konstrukcji tych elementów, zawierających jedynie rdzeń ferromagnetyczny i uzwojenia, projektowaniu transformatorów impulsowych poświęca się wiele uwagi w książkach z zakresu energoelektroniki [1, 3, 4, 5]. Właściwości tego elementu zależą przede wszystkim od wyboru materiału rdzenia [3, 6, 7]. W notach katalogowych podawane są wybrane informacje o parametrach materiałów ferromagnetycznych oraz parametry geometryczne rdzeni. Prezentowane w tych notach charakterystyki dotyczą tylko wybranych częstotliwości przy pobudzeniu sygnałem sinusoidalnym [8]. W celu zmierzenia charakterystyk i parametrów eksploatacyjnych rdzeni ferromagnetycznych oraz transformatorów impulsowych w szerokim zakresie częstotliwości, temperatur, kształtów sygnałów pobudzających itd. niezbędne jest odpowiednie stanowisko pomiarowe. Parametry elementów magnetycznych, takich jak dławiki i transformatory, obejmują zarówno parametry elektryczne, jak i magnetyczne oraz termiczne. Parametry magnetyczne dotyczą rdzenia ferromagnetycznego, zaś parametrami elektrycznymi są m.in. indukcyjność i rezystancja strat dławika, pojemność międzyzwojowa, przekładnia napięciowa transformatora, jego sprawność energetyczna, rezystancje szeregowe uzwojeń itd. [9, 10]. Z kolei, parametrami termicznymi, opisującymi skuteczność rozpraszania ciepła generowanego w elemencie, są własne i wzajemne przejściowe impedancje termiczne [7, 11]. Każda z wymienionych powyżej grup parametrów materiałów lub elementów magnetycznych wymaga pomiaru w specyficznym układzie pomiarowym. Klasyczne układy i metody pomiaru wybranych parametrów materiałów i elementów magnetycznych opisano m.in. w pracy [12]. Jednak metody te są dedykowane do charakteryzowania właściwości materiałów w warunkach statycznych oraz do wyznaczania indukcyjności i rezystancji szeregowej cewek. Z kolei, w pracy [13] opisano ukł[...]

Samozapłon mieszanin oleju rzepakowego z n-heksanem w silniku o zapłonie samoczynnym DOI:10.15199/62.2020.2.3

Czytaj za darmo! »

Analiza trendu w zakresie źródeł zasilania pojazdów użytkowych w Polsce wskazuje, że w perspektywie do 2035 r. nastąpi dalszy wzrost liczby pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym (ZS) zasilanymi olejem napędowym (ON). Ich dotychczasowa popularność wynikała przede wszystkim z niskich kosztów eksploatacji (małe jednostkowe zużycie paliwa), dużej trwałości i z korzystnych właściwości trakcyjnych (duży maksymalny moment obrotowy silnika). Według Głównego Urzędu Statystycznego1) liczba pojazdów samochodowych zasilanych ON w 2017 r. wynosiła 11,63 mln szt. wobec 11,1 mln szt. w 2016 r. (wzrost o 4%, tabela 1). Istotny udział w rynku konsumpcji ON stanowią producenci rolni dysponujący ciągnikami rolniczymi, ale także innymi maszynami rolniczymi, w tym kombajnami zbożowymi. Według danych GUS w 2017 r. w gospodarstwach rolnych było 1,73 mln ciągników, a ich liczba wzrosła o 1,4% w stosunku do 2016 r. W zakresie pojazdów osobowych (do użytku własnego) zauważono w Europie trend polegający na zmniejszeniu sprzedaży nowych pojazdów z silnikami o ZS. Trend ten nie dotyczy warunków polskich. Związane jest to w głównej mierze z problemami w dostosowaniu silników o ZS do coraz bardziej rygorystycznych wymagań w zakresie emisji toksycznych składników spalin. Głównym powodem, dla którego prowadzone są prace nad udoskonalaniem konstrukcji silników o ZS jest zaostrzanie norm dotyczących emisji toksycznych związków spalin, w szczególności w zakresie zmniejszenia emisji tlenków azotu (NOx) oraz masy i liczby cząstek 99/2(2020) 207 Dr hab inż. Krzysztof GÓRSKI, prof. UTH Radom w roku 1998 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Radomskiej. W 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 2014 r. doktora habilitowanego. Jest kierownikiem Katedry Pojazdów Samochodowych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu. Specjalność - szeroko rozumiana branża motoryzacyjna, szczególnie obszar paliw silniko[...]

 Strona 1