Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Maranda"

Zastosowanie oceny cyklu życia w przemyśle chemicznym DOI:10.15199/62.2016.12.16


  Ocena cyklu życia LCA (life cycle analysis) jest kompleksowym narzędziem do oszacowania potencjalnego wpływu produktu na środowisko. Obejmuje wszystkie etapy życia produktu "od kołyski do grobu". LCA została ujęta w normach europejskich. W niniejszej publikacji przedstawiono pokrótce historię LCA oraz metodologię. Dokonano przeglądu publikacji z dziedziny LCA z ostatnich lat. Zaprezentowano sposób, w jaki wdrożono LCA do przemysłu chemicznego, przytoczono przykłady LCA oraz korzyści jakie płyną dla przedsiębiorców z przeprowadzonych analiz. Jaki wpływ na środowisko wywiera wytwarzanie produktów? Jak przyjazny środowisku jest ich cykl życia? Te i podobne im pytania stawia sobie dzisiaj każdy producent. W czasach gdy świadomość środowiskowa społeczeństwa rozwija się coraz szybciej, należy szukać odpowiednich i wiarygodnych narzędzi do przeprowadzenia analizy środowiskowej. Takim narzędziem jest środowiskowa ocena cyklu życia LCA. Technika ta pozwala nie tylko poznać oddziaływanie produktu na środowisko, ale także pozwala na identyfikację punktów krytycznych w cyklu życia. Pozwala wytypować obszary do doskonalenia. Jest podejściem kompleksowym, nie skupia się na jednym etapie, lecz obejmuje cały cykl życia wyrobu, od kołyski po grób. Jest instrumentem polityki firmy i jednym z elementów zarządzania środowiskowego. Geneza LCA Historia LCA sięga lat sześćdziesiątych XX w. Wówczas pojawiły się liczne prace, dotyczące problemów ekologicznych i zmian klimatycznych. Dały one podwaliny metody LCA. Po konferencji w Vermont, gdzie zaproponowano teoretyczne podstawy techniki LCA, zainteresowanie tą tematyką wzrosło. Działania polegające na ujednoliceniu metodologii zostały podjęte przez Towarzystwo Toksykologii i Chemii Środowiskowej (SETAC) oraz Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Odpowiedź przemysłu na stawiane mu nowe, środowiskowe wyzwania była bardzo szybka. Lata dziewięćdziesiąte XX w. można nazwać lata[...]

Badanie właściwości reologicznych plastycznych materiałów wybuchowych

Czytaj za darmo! »

Ważnymi cechami plastycznych materiałów wybuchowych (PMW) są: plastyczność, fizykochemiczna trwałość i odpowiednie właściwości wybuchowe w wymaganym zakresie temperatur od -40oC do +70oC. Plastyczność jest parametrem determinującym zastosowanie PMW. Badano ją penetrometrem. Przebadano wpływ użytych składników lepiszcza, ich zawartości w mieszaninie, substancji modyfikujących, zawartości m[...]

Parametry detonacyjne materiałów wybuchowych emulsyjnych uczulanych przez nagazowanie chemiczne

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono kierunki rozwoju materiałów wybuchowych emulsyjnych (MWE). Zestawiono parametry detonacyjne najnowocześniejszych generacji MWE, produkowanych przez krajowych producentów. Przedstawiono wyniki badań prędkości detonacji i zdolności do detonacji wytypowanych odmian MWE. In Polish (Blastexpol, Duninów) modern mining explosives, Emulgit 42G, 82GP, LWC (low water composition), LWC[...]

Małowrażliwe materiały wybuchowe. 4,10-Dinitro-2,6,8,12-tetraoksa-4,10-diazatetracyklo[5.5.0.05,903,11]dodekan

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono właściwości oraz metody otrzymywania 10-dinitro-2,6,8,12-tetraoksa-4,10- diazatetracyklo[5.5.0.05,903,11]dodekanu (TEX). Przeprowadzono krystalizację TEX stosując różne rozpuszczalniki i zmienne parametry procesu krystalizacji. Określono rozmiar ziaren, morfologię kryształów oraz ich gęstość nasypową. Najwyższą gęstość nasypową uzyskano w przypadku zastosowania mieszaniny DMSO/woda jako rozpuszczalnika. Otrzymany TEX zastosowano do sporządzania mieszanin typu PBX, zawierających heksogen i 5% lepiszcza polifluorowego. Na podstawie przeprowadzonych badań właściwości wybuchowych PBX stwierdzono, że dodatek 40% TEX powoduje znaczny spadek wrażliwości ale nie obniża prędkości detonacji. 4,10-Dini t ro-2,6,8,12- tet raoxa-4,10-diazatet racyc lo-[5.5.0.05,903,11]dodecane (TEX) was synthesized by condensation of CHOCHO with HCONH2 to 1,4-diformyl-2,3,5,6- tetrahydroxypiperazine and its nitration with a mixt. of concd. HNO3 and H2SO4 in presence of urea at below 50°C. TEX was sepd. by rapid cooling on ice and purified by crystn. from HCONMe2, N-methylpyrrolidone, Me2SO, Me2SO-glycerol mixts. or 100% HNO3. The crystn. from Me2SO-glycerol mixts. yielded product with the best crystal size needed for prodn. of TEX-based plastic-bonded explosives. The addn. of 40% TEX to a hexogen and polytetrafluoroethylene mixt. resulted in a significant decrease in sensitivity to mech. stress without any decrease of detonation velocity of the explosive. Poszukiwania nowych materiałów wybuchowych (MW) związane są z rozwojem technologii, w których są one wykorzystywane zarówno w technice wojskowej, jak i cywilnej. W ostatnich latach jednym z bardzo istotnych aspektów badań w dziedzinie MW było bezpieczeństwo ich produkcji i stosowania. W związku z tym w opracowaniach nowych materiałów wybuchowych zwraca się szczególną uwagę nie tylko na MW o coraz wyższych parametrach detonacyjnych, ale również na ich niską wrażliwość na bodźce zewnęt[...]

Testing of selected binders of composite solid propellants. Badania właściwości wytypowanych lepiszczy stałych paliw rakietowych niejednorodnych


  Twenty-two hydroxyl-terminated polybutadiene-based binders for propellants were prepd. by addn. of dioctyladipate plasticizer, Fe2O3 nanoparticles, 2,2'-bis(ethylferrocenyl)propane (I) or Cu2Cr2O5 additives and diisocyanate curing agents to 3 rubbers and then studied for viscosity changes during storage at 65°C for 180 min. An increase in the binder viscosity was obsd. esp. when the binders contained I additive. The binders based on com. liq. rubbers were more stable than that based on a rubber produced under lab. conditions. Przedstawiono wyniki badań zmian lepkości w czasie lepiszczy stosowanych w niejednorodnych stałych paliwach rakietowych. Do badań zależności lepkości od czasu dla zadanej temperatury zastosowano lepkościomierz nowej generacji DV-II + PRO rodzaj HA z przystawką do badania małych próbek (SSA) i wrzeciona (SC4-18) oraz termostat TC-500 firmy Brookfield. Podstawowymi składnikami badanych lepiszczy były ciekłe syntetyczne kauczuki typu HTPB: R 45 M, krajowy HTPB-K i Krasol LBH 2000, plastyfikator (adypinian dioktylu) oraz środek sieciujący diizocyjanian dimerylu, a także diizocyjanian izoforonu. Dodatkowo do składów wprowadzano dodatki (2,2’-bis(etyloferrocenylo)propan, tlenek żelaza w postaci nanocząstek oraz chromian(III) miedzi(II)) często stosowane jako modyfikatory szybkości spalania niejednorodnych stałych paliw rakietowych. W wyniku badań stwierdzono, że dodatki te mają właściwości katalityczne (przyspieszają proces sieciowania).Stałe paliwo rakietowe niejednorodne (zwane dalej paliwem) to wieloskładnikowa[...]

Use of ammonium nitrate(V) as component of high-energy materials in Poland. Uwarunkowania rozwoju zastosowań azotanu(V) amonu jako składnika materiałów wysokoenergetycznych w Polsce


  Use of phase-stabilized NH4NO3 in perspective high-energy materials (secondary explosives, pyrotechnical mixts.) was comprehensively assessed. Effects of addn. of trinitrotoluene, hexogen and NH4ClO4 as well as binders, especially azide group-contg. polymers, were discussed. Results of differential thermal anal. of mixts. of NH4NO3 with urea, Al powder, Fe2O3, NaCl or NH4Cl showed a decrease in the thermal sensitivity of NH4NO3 after addn. of urea. The prodn. of emulsion explosives contg. ca. 60% of NH4NO3 is a particular way to avoid effects of the NH4NO3 phase transition. Wskazano na zalety azotanu(V) amonu (AA) jako składnika perspektywicznych materiałów wysokoenergetycznych/ wybuchowych (MW), w tym materiałów wybuchowych kruszących, mieszanin pirotechnicznych oraz stałych paliw rakietowych. Podkreślono w tym kontekście niskie koszty produkcji AA oraz stosunkowo bardziej "ekologiczne" produkty rozkładu MW zawierających AA w porównaniu z takimi składnikami MW, jak trotyl, heksogen lub chloran(VII) amonu. Uznano, że najważniejszą barierą w prowadzeniu badań nad krajowym asortymentem MW zawierających AA stabilizowany fazowo PSAN (phase stabilized ammonium nitrate) jest brak instalacji do małotonażowej produkcji tych MW oraz składników lepiszczy, głównie polimerów z grupami azydkowymi. Opanowanie tego problemu pozwoli na weryfikację w skali technicznej wyników badań laboratoryjnych zarówno właściwości użytkowych, jak i właściwości niebezpiecznych. Odwołując się do wyników termicznej analizy różnicowej, zilustrowano spostrzeżenie, że zapewnienie możliwie najmniejszej wrażliwości na bodźce zewnętrzne, w tym wrażliwości termicznej, jest szczególnie istotne w odniesieniu do wyrobów zawierających PSAN. Mimo licznych doniesień zagranicznych, w literaturze krajowej brak jest przeglądowych opracowań w zakresie zastosowań PSAN, pomijając analizę możliwości wykorzystania PSAN w stałych paliwach rakietowych1). Mimo że na świecie [...]

Studies on energetic processes in mixtures of sodium chlorate(V) and gas oil Badania wysokoenergetycznych procesów w mieszaninach chloranu(V) sodu i oleju napędowego DOI:10.12916/przemchem.2014.2176


  NaClO3 (grain size 0.8-2.0 or <0.6 mm) was mixed with a gas oil and studied for explosion affinity. No detonation process was observed. The NaClO3/oil mixts. (90.5/9.5) showed combustion rates 0.47 mm/s and 0.337 mm/s for both NaClO3 grain fractions, resp. Przeprowadzono badania granulometryczne chloranu(V) sodu i wytypowano do badań prędkości detonacji i prędkości spalania dwie frakcje F-1 (0,8-2,0 mm) oraz F-2 (<0,6 mm). W warunkach doświadczeń nie uzyskano detonacji badanych mieszanin. Dowodem na to są pozostałości rur stalowych, w których przeprowadzano próby detonacji. Bardzo niskie szybkości spalania określono za pomocą rejestracji sygnału uzyskanego z fotodiod. Dla mieszaniny o składzie 90,5/9,5 chloranu(V) amonu i oleju napędowego uzyskano szybkość spalania wynoszącą 0,47 mm/s i 0,337 mm/s dla frakcji odpowiednio F-1 i F-2. Urabianie złóż blocznych można prowadzić metodami konwencjonalnymi, do których należą cięcie palnikami, strumieniem wody lub użycie materiałów wybuchowych (MW). Zastosowanie kruszących MW powoduje występowanie w urabianym górotworze naprężeń utrudniających lub wręcz uniemożliwiających kolejne etapy obróbki prowadzonej w celu uzyskania płyt o założonych gabarytach. Zmniejszenie intensywności fal uderzeniowych generowanych podczas detonacji ładunku w otworze strzałowym można uzyskać, stosując ładunki o średnicy znacznie mniejszej od średnicy otworu strzałowego lub używając MW o obniżonej prędkości detonacji uzyskiwanych poprzez dodatek inercyjnych składników do mieszanin wybuchowych1, 2) lub też stosując dodatek składników obniżających parametry detonacji przy jednoczesnym zwiększeniu zdolności do wykonania pracy 3, 4). Inną metodą jest stosowanie MW, które nie detonują, lecz spalają się. Należą do nich proch czarny oraz niektóre mieszaniny pirotechniczne. Mieszaniny pirotechniczne są układami zawierającymi dwa podstawowe komponenty: utleniacz i składnik palny. Utleniaczami są azotany(V), chloran[...]

Materiały wybuchowe i ich wpływ na środowisko DOI:10.15199/62.2018.11.30


  Toksykologiczne i ekotoksykologiczne konsekwencje użycia wojskowych MW, a zarazem ich negatywny wpływ na środowisko przez lata nie były tematem rozważań naukowych, ze względu na ich zastosowanie w konfliktach wojennych. Postrzeganie tego tematu zaczyna się drastycznie zmieniać, gdyż MW i amunicja w niewielkim stopniu są wykorzystywane w trakcie wojen, a ich przeważające ilości są używane podczas ćwiczeń i szkoleń wojskowych. Użycie amunicji i MW w tego typu działaniach znacząco wpływa na zanieczyszczenie wód, gleby i powietrza1, 2). Aby dokonać analizy środowiskowej na każdym etapie życia MW, należy dokładnie poznać ich specyfikację oraz proces produkcji. Wśród MW nadal najbardziej powszechne są trotyl (TNT), heksogen (RDX) i w mniejszym stopniu oktogen (HMX). Stanowią one także składniki kompozycji mieszanin MW (np. kompozycja B, C-4). W produkcji TNT bardzo toksyczny dla gleby i wód gruntowych jest etap oczyszczania, ze względu na zanieczyszczenie produktu niesymetrycznymi trinitrotoluenami. Po procesach oczyszczania w wodach odpadowych mogą występować w wysokich stężeniach związki nitroaromatyczne, takie jak 1,3,5-trinitrobenzen, 1-metylo-2,4-dinitrobenzen, 1-metylo-2,6-dinitrobenzen i 2-metylo-3,5-dinitrobenzoamina3, 4). Ze względu na małą lotność toksycznych składników odpad jest suszony, a następnie spalany. Ostatnio coraz częściej pojawiają się wyniki pomiarów emisji metali ciężkich i materiałów energetycznych, związanych z używaniem amunicji oraz wyniki oznaczania ilości tych zanieczyszczeń w glebie i wodzie1, 5-7). Pomiary te obejmują także ilość ołowiu pobieranego przez ptaki oraz narażenie ludzi na obecność ołowiu poprzez bezpo1958 97/11(2018) Dr inż. Bożena KUKFISZ - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w numerze 5/2018, str. 1096. Table 1. Mass of explosive materials (MW) deposited as a result of high-order type of detonation10, 11) Tabela 1. Masa MW zdeponowanych w wyniku detonacji typu high-or[...]

Analiza parametrów detonacyjnych oraz właściwości fizykochemicznych saletroli i materiałów wybuchowych emulsyjnych w aspekcie potencjalnego oddziaływania na środowisko DOI:10.15199/62.2020.1.10


  Technika strzelnicza jest podstawową formą urabiania górotworu. Od czasu zastosowania prochu czarnego w Banskiej Stiavnicy minęło prawie 400 lat1). W tym okresie zmieniały się składy górniczych materiałów wybuchowych (MW). Po epoce wyłącznego stosowania w przemyśle wydobywczym prochu czarnego, zaczęto wykorzystywać MW chloranowe a następnie amonowo-saletrzane. W zakresie tych ostatnich MW przebiegała powolna ewolucja, której ostatnim etapem było opracowanie2) w 1969 r. MW emulsyjnych (MWE). Obecnie MWE obok saletroli (ANFO) są podstawowymi materiałami wybuchowymi stosowanymi w górnictwie odkrywkowym. Scharakteryzowano strukturę oraz parametry detonacyjne saletroli i MWE. Przedstawiono również wyniki odstrzału eksploatacyjnego, w aspekcie obciążenia środowiskowego, w którym zastosowano ładunek zawierający wyżej wymienione MW. Saletrole Saletrole, nazywane w literaturze angielskojęzycznej ANFO (ammonium nitrate-fuel oil) są najprostszymi górniczymi mieszaninami wybuchowymi, w których podstawowym składnikiem jest granulowa82 99/1(2020) Mgr inż. Patrycja RINK w 2011 roku ukończyła studia na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej w specjalności eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż. Od 2012 r. pracuje w firmie Austin Powder Polska Sp. z o.o., obecnie na stanowisku inżyniera strzałowego oraz kierownika działu techniki strzałowej. Specjalność - chemia i technologia materiałów wybuchowych. na sporowacona saletra amonowa oraz ciekłe paliwo. Wprowadzane są również do nich modyfikatory właściwości użytkowych i parametrów detonacyjnych. Komponentami palnymi, oprócz oleju napędowego, mogą być takie paliwa, jak mazut, oleje naftowe oraz oleje odpadowe3). Jako modyfikatory stosowano dodatek związków wielkocząsteczkowych (np. guar gumu) w celu podwyższenia wodoodporności oraz pył aluminiowy dla poprawy parametrów termodynamicznych. Pierwsze próbne odstrzały z wykorzystaniem ANFO przeprowadzono w 1955 r.[...]

 Strona 1  Następna strona »