Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Sałaciński"

Use of ammonium nitrate(V) as component of high-energy materials in Poland. Uwarunkowania rozwoju zastosowań azotanu(V) amonu jako składnika materiałów wysokoenergetycznych w Polsce


  Use of phase-stabilized NH4NO3 in perspective high-energy materials (secondary explosives, pyrotechnical mixts.) was comprehensively assessed. Effects of addn. of trinitrotoluene, hexogen and NH4ClO4 as well as binders, especially azide group-contg. polymers, were discussed. Results of differential thermal anal. of mixts. of NH4NO3 with urea, Al powder, Fe2O3, NaCl or NH4Cl showed a decrease in the thermal sensitivity of NH4NO3 after addn. of urea. The prodn. of emulsion explosives contg. ca. 60% of NH4NO3 is a particular way to avoid effects of the NH4NO3 phase transition. Wskazano na zalety azotanu(V) amonu (AA) jako składnika perspektywicznych materiałów wysokoenergetycznych/ wybuchowych (MW), w tym materiałów wybuchowych kruszących, mieszanin pirotechnicznych oraz stałych paliw rakietowych. Podkreślono w tym kontekście niskie koszty produkcji AA oraz stosunkowo bardziej "ekologiczne" produkty rozkładu MW zawierających AA w porównaniu z takimi składnikami MW, jak trotyl, heksogen lub chloran(VII) amonu. Uznano, że najważniejszą barierą w prowadzeniu badań nad krajowym asortymentem MW zawierających AA stabilizowany fazowo PSAN (phase stabilized ammonium nitrate) jest brak instalacji do małotonażowej produkcji tych MW oraz składników lepiszczy, głównie polimerów z grupami azydkowymi. Opanowanie tego problemu pozwoli na weryfikację w skali technicznej wyników badań laboratoryjnych zarówno właściwości użytkowych, jak i właściwości niebezpiecznych. Odwołując się do wyników termicznej analizy różnicowej, zilustrowano spostrzeżenie, że zapewnienie możliwie najmniejszej wrażliwości na bodźce zewnętrzne, w tym wrażliwości termicznej, jest szczególnie istotne w odniesieniu do wyrobów zawierających PSAN. Mimo licznych doniesień zagranicznych, w literaturze krajowej brak jest przeglądowych opracowań w zakresie zastosowań PSAN, pomijając analizę możliwości wykorzystania PSAN w stałych paliwach rakietowych1). Mimo że na świecie [...]

Testing of sensitivity of composite solid rocket propellants Badanie wrażliwości heterogenicznych stałych paliw rakietowych DOI:10.12916/przemchem.2014.203


  Two NH4ClO4 and α,ω-dihydroxylpolybutadiene-contg. rocket propellants were studied for hazard and sensitivity coeffs. by std. methods. The studied propellants did not differ significantly from conventional rocket propellants. Na przykładzie heterogenicznych stałych paliw rakietowych przedstawiono sposób dokonywania oceny pod względem bezpieczeństwa tego rodzaju materiałów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Polsce przepisami. Scharakteryzowano ich właściwości niebezpieczne w odniesieniu do wybranych typów materiałów wybuchowych (MW) o przeznaczeniu wojskowym i cywilnym. Źródłem kryteriów oceny bezpieczeństwa materiałów wybuchowych (MW), do których należą także heterogeniczne stałe paliwa rakietowe (HSPR), są krajowe wymagania pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie MW, w tym wyrobów pirotechnicznych1). HSPR, są materiałami stosunkowo wrażliwymi na bodźce mechaniczne, a także coraz wydajniejszymi energetycznie układami, w tym także zawierającymi znaczące ilości MW kruszących. Takim przykładem może być tzw. "niewrażliwe" paliwo rakietowe LOVA-X1A z początku lat osiemdziesiątych XX w., złożone z oktogenu (75%) i lepiszcza poliuretanowego (25%)2). Przeprowadzone badania z paliwami HSPR różniącymi się rodzajem MW, a mianowicie zawierającymi oktogen (HMX) lub FOX-73) wykazały, że tylko pierwsze z nich jest zdolne do detonacji Część doświadczalna Materiały Do badań wybrano próbki laboratoryjne HSPR oznaczone jako P14) i paliwo oznaczone jako P2, w którym głównymi składnikami były chloran(VII) amonu (NA) i usieciowany ciekły syntetyczny kauczuk z hydroksylowymi grupami funkcyjnymi α,ω-dihydroksylopolibutadien HTPB (hydroxyl-terminated polybutadie[...]

Susceptibility testing of double-base solid propellants. Badanie wrażliwości dwubazowych stałych paliw homogenicznych


  The com. solid double-base propellants and 2 semi-active cellulose nitrate-contg. masses were studied for sensitivity towards mech., thermal and shock wave pulses by std. methods to det. their chem. stability. Both propellants were unstable and must be subjected immediately to recycling. Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań wrażliwości na bodźce mechaniczne, termiczne i falę uderzeniową oraz badań trwałości chemicznej dwóch dwubazowych stałych paliw rakietowych oraz, porównawczo, dwóch mas półaktywnych. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że testowane paliwa nie mogą być w dalszym ciągu stosowane i należy poddać je procesowi utylizacji. Stałe homogeniczne paliwa rakietowe to tzw. paliwa dwubazowe, których głównymi składnikami są nitroceluloza NC (rys. 1) i nitrogliceryna NG (rys. 2). Standardowe homogeniczne paliwa zawierają 50-60% NC oraz 30-49% NG. W praktyce paliwa bez dodatku modyfikatorów nie są stosowane jako źródło napędu w silnikach rakietowych, ze względu na znaczną zależność ich spalania od ciśnienia oraz zbyt niskie szybkości spalania i niestabilny charakter tego procesu. Do najczęściej stosowanych dodatków należą stabilizatory, plastyfikatory, substancje ułatwiające technologię produkcji ładunków i zapobiegające przenikaniu promieniowania ze strefy palenia w głąb ładunku, a także modyfikatory prędkości spalania. Każdy z tych dodatków ma określony wpływ na właściwości paliwa (balistyczne, technologiczne, fizykochemiczne) 1-3). Jako stabilizatory trwałości (stałości) chemicznej stosuje się takie związki chemiczne, jak difenyloamina, 2-nitrodifenyloamina oraz pochodne mocznika (centrality). W charakterze katalizatorów prędkości spalania stosowane są przede wszystkim nieorganiczne i metaloorganiczne związki Pb, Cu i Co. Stabilizatorami spalania są aInstytut Przemysłu Organicznego, Warszawa; bWojskowa Akademia Techniczna, Warszawa Bogdan Florczaka,*, Tomasz sałacińskia, andrzej marandab, ramona siTkiewicz-w[...]

 Strona 1