Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Sosnowski"

SYNCHRONIZACJA ŁĄCZY WIRTUALNYCH ZARZĄDZANYCH METODĄ SZEREGOWANIA OPARTĄ NA CYKLU DOI:10.15199/59.2017.8-9.69


  Jednym z kluczowych aspektów dla zagadnień związanych z wirtualizacją jest zapewnienie izolacji pomiędzy systemami wirtualnymi, które współdzielą te same zasoby fizyczne. Izolacja ta jest zapewniona jedynie wtedy, kiedy wydajność działania jednego wirtualnego systemu nie zależy od obciążenia ruchowego pozostałych wirtualnych systemów dzielących pomiędzy sobą dany zasób, czyli węzeł sieci i łącza. W artykule skupimy się jedynie na problemach związanych ze współdzieleniem łącza. Łącza wirtualne o żądanej przepływności bitowej zostały ustanowione z zastosowaniem podziału czasowego tak jak to ma miejsce w systemach TDMA (ang. Time Division Maltiplexing Access) Jednym z wyników realizacji projektu "Inżynieria Internetu Przyszłości" [1, 2, 3] było zbudowanie prototypu Systemu IIP charakteryzującego się zastosowaniem podwójnej wirtualizacji infrastruktury sieciowej. System ten umożliwia uruchomienie na jednej infrastrukturze fizycznej kilku równolegle działających systemów wirtualnych, tj. w tym przypadku kilku Równoległych Internetów (RI). Równoległe Internety z założenia, mogą różnić się zarówno rozwiązaniami dla płaszczyzny sterowania jak i rozwiązaniami dla płaszczyzny przekazu danych, w szczególności formatem przekazywanych bloków danych. W Systemie IIP zdefiniowano 3 Równoległe Internety [4]: RI-IPv6 QoS (ang. Internet Protocol Quality of Service), RI-CAN, czyli sieć świadomą przekazywanej treści (ang. Content Aware Network), oraz RI-DSS, czyli sieć oferującą emulację kanałów o stałej szybkości bitowej (ang. Data Streams Switching). W ramach każdego z systemów wirtualnych możliwe jest uruchomienie wielu sieci wirtualnych, co stanowi drugi poziom wirtualizacji. RI 1 RI 2 RI N Łącze wyjściowe Mechanizm szeregowania bazujący na cyklu T1 T2 TN cykl Rys. 1. Tworzenie łączy wirtualnych w Systemie IIP We wspomnianym Systemie IIP zapewniono izolację pomiędzy łączami wirtualnymi przez czasowy podział łącza fizycznego, czy[...]

ALGORYTM STEROWANIA WĘZŁAMI POŚREDNICZĄCYMI SIECI BLE MESH DLA SYSTEMÓW INTERNETU RZECZY DOI:10.15199/59.2019.7.10


  1. WSTĘP Aplikacje i systemy Internetu Rzeczy IoT (Internet of Things) są uważane za kluczowy element ewolucji sieci Internet, w której obecnie przeważająca komunikacja interpersonalna zostanie w przyszłości zdominowana przez komunikację pomiędzy urządzeniami. Ewolucja ta wynika przede wszystkim z upowszechnienia urządzeń zdolnych do pozyskiwania, przetwarzania oraz przesyłania danych. Dostępność tych danych stanowi podstawę rozwoju nowych aplikacji i usług IoT wspierających człowieka w wielu obszarach jego działalności, obejmujących m.in. inteligentne miasta, budynki, transport, inteligentną energię, czy też inteligentne fabryki. Należy zwrócić uwagę, że usługi IoT mogą być oferowane dzięki zapewnieniu komunikacji pomiędzy urządzeniami. Ze względu na zróżnicowane zastosowania systemów IoT, które różnią się wymaganiami dotyczącymi zasięgu, przepływności bitowej, charakterystyk przekazu, wsparcia mobilności urządzeń, czy zużycia energii, obecnie istnieje wiele rozwiązań dla sieci IoT. Spośród tych rozwiązań należy wyróżnić rozwiązania wykorzystujące infrastrukturę operatorów, takie jak NB-IoT lub 5G MTC, jak również rozwiązania autonomiczne, w których komunikacja jest realizowana wykorzystując zasoby urządzeń IoT, np. ZigBee, BLE, LoRa. Jedną z technik sieciowych IoT, która zyskuje popularność ze względu na niskie koszty urządzeń oraz powszechną dostępność w urządzeniach końcowych użytkowników jest technika Bluetooth Low Energy (BLE) [1] wspierająca przekaz wieloskokowy (BLE MESH) [2]. Technika BLE MESH jest stosowana w systemach IoT [3] wymagających sporadycznego przekazu krótkich wiadomości (rzędu kilkunastu bajtów) pomiędzy węzłami rozmieszczonymi w stosunkowo niewielkiej odległości, np. do 50 m, często korzystających z własnych źródeł energii. Przykładem zastosowania techniki BLE MESH są systemy monitorowania parametrów środowiskowych wewnątrz obiektów, np. w salach wystawowych w muzeach lub halach produkcyjnych, a [...]

W kierunku Internetu przyszłości: równoległe internety DOI:10.15199/59.2015.2-3.10


  Infrastruktura sieciowa obecnego Internetu opiera się głównie na protokole IPv4. Jednocześnie trwa transformacja z wersji IPv4 na wersję IPv6, co jest podyktowane koniecznością zwiększenia puli adresowej. Zasadniczymi cechami obecnego Internetu są: zapewnienie możliwości połączenia "każdy z każdym" (connectivity) oraz ogólnoświatowy zasięg. Sieć Internet nazywa się siecią sieci. Nie ma w niej bowiem zaimplementowanych mechanizmów sterowania całą siecią i odbywa się ono na zasadzie współpracy pomiędzy sąsiadującymi (połączonymi) ze sobą domenami. Podstawową usługą oferowaną obecnie w sieci Internet jest usługa best effort, zaś jakość przekazu danych polepsza się przez zwiększanie, tam gdzie jest to możliwe, przepływności łączy transmisyjnych. Niestety, zwiększanie to jest ograniczone, zwłaszcza w sieciach bezprzewodowych. Należy też podkreślić, co jest niezmiernie ważne, że pomimo stale rozbudowywanej sieci Internet, dotychczas nie było poważnej i rozległej terytorialnie jego awarii. Korzystanie z Internetu staje się coraz powszechniejsze. Stale pojawiają się nowe jego zastosowania dotyczące różnych dziedzin, począwszy od rozrywki do profesjonalnych aplikacji np. z obszaru e-zdrowie. Dlatego też dalszy rozwój Internetu w kierunku zwiększania jego zdolności obsługowych jest podstawowym zagadnieniem badawczym i wdrożeniowym na świecie. Ma to również odzwierciedlenie w obszarach badawczych określonych w realizowanym obecnie głównym programie europejskim Horyzont 2020 [1]. Sektor aktywności badawczej związanej z rozwojem Internetu jest umieszczony w dziale Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych TIK (Information and Communications Technologies - ICT). Tak duże znaczenie rozwoju Internetu wynika z jego użyteczności i połączenia z rozwojem cywilizacyjnym, na przykład dotyczącym budowy inteligentnych miast. Chociaż zawsze z pewną ostrożnością należy patrzeć na prognozy, to jednak zakłada się, iż sieć Internet będzie się rozwijała [...]

 Strona 1