Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Michał CIEŻ"

Model matematyczny opisujący wpływ procesów starzeniowych na parametry elektroluminescencyjne struktur grubowarstwowych

Czytaj za darmo! »

Luminescencja jest zjawiskiem emisji światła, którego energia powstaje na koszt innych niż termiczna, rodzajów energii. Jeśli luminescencja zachodzi w wyniku oddziaływania stałego lub zmiennego pola elektrycznego na materiał charakteryzujący się właściwościami luminescencyjnymi, to wówczas nosi ona nazwę elektroluminescencji. Struktury elektroluminescencyjne znajdują obecnie coraz szersze zastosowania, gdyż światło przez nie emitowane charakteryzuje się bardzo małym poborem mocy, równomierną emisją z całej powierzchni czynnej, możliwością płynnej regulacji natężenia światła, a także wysoką odpornością na narażenia mechaniczne i klimatyczne. Struktury te jednak podlegają procesowi starzenia, którego szybkość jest zależna od wielu parametrów [1, 2]. W artykule przedstawiono rezultaty badań dotyczących procesów starzeniowych w grubowarstwowych strukturach elektroluminescencyjnych. Badania prowadzono dla standardowych struktur elektroluminescencyjnych złożonych z warstw dielektrycznych wytwarzanych na bazie BaTiO3, warstwy tzw. fosforu na bazie ZnS (Cu, Cl) oraz z elektrody transparentnej i drugiej elektrody metalicznej. Struktury elektroluminescencyjne zostały wytworzone jako struktury wielowarstwowe zgodnie z rys. 1. wych, charakteryzujących się zróżnicowaną wartością stałej dielektrycznej. Elektroda nieprzezroczysta została wykonana z przewodzącej pasty polimerowej, stanowiącej mieszaninę lakieru akrylowego, srebra płatkowego i proszków węglowych (sadza, grafit). Izolacyjna warstwa zabezpieczająca została wykonana z polimerowej pasty dielektrycznej, charakteryzującej się wysoką wytrzymałością na przebicie oraz wysoką szczelnością przy oddziaływaniu wilgoci. Wszystkie warstwy z past polimerowych nakładane były na podłoża polimerowe t[...]

Procesy degradacyjne w polimerowych warstwach przewodzących z wypełniaczem Cu-C

Czytaj za darmo! »

Warstwy przewodzące ze spoiwem polimerowym są powszechnie stosowane do wykonywania tanich obwodów drukowanych. Jako wypełniacz przewodzący najczęściej jest wykorzystywane srebro płatkowe o uziarnieniu poniżej 20 µm. Mikrokompozyty polimerowo-srebrowe od wielu lat z powodzeniem są używane do wykonywania elastycznych warstwowych grzejników na powierzchni folii poliestrowej. Grzejniki ta[...]

Investigation of multiple degradation and rejuvenation cycles of electroluminescent thick film structures


  Copper doped zinc sulfide displays electroluminescent prosperities and it is used as a phosphor in thick film light emitting structures. Such electroluminescent structures, or alternating current electroluminescent devices (ACEL), are used as backlight for liquid crystal displays in portable electronic devices (cell phones, notebooks, PDAs, etc.) and as a source of light in the advertising industry. Unfortunately such structures are prone to degradation and have a limited life time [1, 2]. Degraded electroluminescent thick film structures can be rejuvenated by annealing [1]. An attempt to investigate the possibility of repeated rejuvenation of degraded EL lamps was undertaken. The goal of this investigation is to better understand the mechanism of degradation and rejuvenation of thick film EL lamps and prolong their life time. Alternating Current Electroluminescent Devices (ACEL) Typical EL lamps are fabricated as a multi-layer thick film structures. A layer of phosphor, for examp[...]

Impact of wettability on quality of conformal coating encapsulation

Czytaj za darmo! »

Since the use of electronic products is becoming more and more widespread, the importance of protective items is considerably increasing. Conformal coatings are thin layers of encapsulation material, which should provide good dielectric properties (Insulation resistance, moisture resistance, breakdown voltage), good flexibility, chemical resistance against harsh environments, good adhesion t[...]

Wpływ grubości warstw na optyczno-elektryczne parametry grubowarstwowych struktur elektroluminescencyjnych

Czytaj za darmo! »

Grubowarstwowe elektroluminescencyjne źródła światła wyróżniają się szeregiem zalet, które preferują je do zastosowań, gdzie problem jakości światła ma zasadnicze znaczenie. Cechy te: zimne, równomierne i nie rażące światło, doskonale widoczne z dużych odległości w mrocznym i zamglonym środowisku, bardzo mały pobór mocy, emisja nie migotającego światła, możliwość płynnej regulacji natężenia [...]

Modelowanie i monitorowanie autonomicznych instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb mobilnych stacji pomiarowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z doborem komponentów i monitorowaniem autonomicznych instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych do zasilania mobilnych stacji pomiarowych, oświetleniowych, sygnalizacyjnych, ostrzegawczych i innych. Zaprezentowano bardzo przydatny system, przeznaczony do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz projektowych, umożliwiający symulację parametrów wyjściowych różnych modeli modułów fotowoltaicznych pracujących w odmiennych warunkach pogodowych oraz różnie usytuowanych. Abstract. The article discusses selected issues relating to the choice of components and monitoring of autonomous, photovoltaic installations intended for the supply of mobile stations for measuring, lighting, signaling, alert and other applications. The paper presents a very useful system, designed to carry out research and design, which allows the simulation of output parameters for different types of photovoltaic modules working in different weather conditions, and variously located. (Modeling and monitoring of autonomous photovoltaic installations for the needs of mobile measuring stations) Słowa kluczowe: instalacja fotowoltaiczna, mobilna stacja pomiarowa, symulator modułów fotowoltaicznych, system akwizycji danych. Keywords: photovoltaic installation, mobile measuring station, simulator of photovoltaic modules, data acquisition system. Wstęp Autonomiczne instalacje PV (fotowoltaiczne) są szeroko wykorzystywane do zasilania mobilnych oraz stacjonarnych stacji pomiarowych, oświetleniowych, sygnalizacyjnych, telekomunikacyjnych i innych, zwłaszcza w przypadku, gdy występuje problem z dostępem do sieci energetycznej. Z reguły instalacje te składają się z jednego lub kilku modułów PV, akumulatora, regulatora ładowania, obciążenia oraz jeśli to jest konieczne z przetwornicy DC/AC pozwalającej na uzyskanie możliwości zasilania odbiorników o napięciu znamionowym 230V lub innym. Typowy schemat blokowy takiej instalacji [...]

Hybrydowy system autonomicznego bezprzerwowego zasilania rozproszonego


  Dynamika rozwoju cywilizacji jest w dużym stopniu uzależniona od licznych produktów, których prawidłowa i niezawodna praca wymaga ciągłości i jakości dostaw energii elektrycznej o wysokiej jakości. Często produkty te odpowiedzialne są za jakość, poziom i bezpieczeństwo naszego życia. W przypadku braku dostępu do sieci energetycznej lub zbyt wysokich kosztów jego uzyskania, celowym jest rozważenie zastosowania autonomicznego źródła zasilania. Ponieważ w Polsce w poszczególnych miesiącach występuje duże zróżnicowanie nasłonecznienia, celowym jest wspomaganie takiego systemu z dodatkowego źródła energii elektrycznej, którym może być generator spalinowy, turbina wiatrowa lub też nowoczesne i perspektywiczne rozwiązanie, jakim jest ogniwo paliwowe. Godnym uwagi jest zastosowanie ogniwa paliwowego typu DMFC (Direct Methanol Fuel Cell). Uzasadnieniem takiego rozwiązania są dane przedstawione na rys. 1, na którym obszary zaznaczone kolorem żółtym pokazują, ile w poszczególnych miesiącach można pozyskać energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 kWp w warunkach nasłonecznienia typowych dla terenu Polski południowej. Obszary zaznaczone kolorem czerwonym pokazują ile energii należy pozyskać z dodatkowego źródła energii elektrycznej, którym w tym przypadku jest ogniwo paliwowe typu DMFC tak, aby w każdym z miesięcy uzyskać ilość energii elektrycznej na stałym poziomie 100 kWh, czyli 1200 kWh rocznie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w skali roku udział energii pozyskanej ze słońc[...]

Zastosowanie dedykowanych układów scalonych w systemach wyszukiwania punktu mocy maksymalnej


  Implementacja techniki MPPT w systemach fotowoltaicznych pozwala na zwiększenie efektywności przetwarzania energii słonecznej na elektryczną nawet o 30%. Z reguły technika ta polega na wprowadzeniu do instalacji fotowoltaicznej stosownej, sterowalnej przetwornicy DC/DC, która w połączeniu z odpowiednim algorytmem bądź algorytmami wyszukiwania punktu mocy maksymalnej zapewnia odpowiednie dopasowanie energetyczne modułów PV do obciążenia. Najczęściej rozwiązania takie oparte są o powszechnie stosowaną technikę mikroprocesorową. W wielu przypadkach mogą one być zbyt kosztowne. Dla rozwiązania tego problemu w ostatnich latach wiele wiodących firm produkujących półprzewodnikowe układy scalone opracowało i wdrożyło do produkcji dedykowane układy, pozwalające na niskokosztową realizację techniki MPPT. W artykule dokonano przeglądu i oceny najciekawszych, zdaniem autorów, rozwiązań. W tym celu zaprojektowano i wykonano modele tych układów bazując na schematach aplikacyjnych zalecanych przez producentów. Dodatkowo przy ocenie tych rozwiązań kierowano się również możliwością ich miniaturyzacji poprzez zastosowanie technologii SMD oraz realizacji w technologii grubowarstwowej. Do testów zastosowano stanowisko badawcze zbudowane w oparciu o: oprogramowanie Solar Design Studio v.6.0, symulator modułów fotowoltaicznych firmy Agilent Technologies, interface, komputer oraz opracowane w ITE specjalizowane oprogramowanie pozwalające na zarządzani[...]

Autonomiczne hybrydowe systemy fotowoltaiczne wspomagane ogniwami paliwowymi


  Warunki meteorologiczne w krajach Europy Środkowej, a w tym i w Polsce, charakteryzują się nierównomiernym rozkładem promieniowania słonecznego w cyklu rocznym: 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego (od początku kwietnia do końca września). Dodatkowo czas operacji słonecznej w zimie skraca się do 8 godzin dziennie, a w lecie w miesiącach najbardziej słonecznych wydłuża się do 16 godzin. Zmienność dobowa i sezonowa promieniowania słonecznego, oraz mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego, która nawet w rejonach równikowych wynosi zaledwie 300 W/m2, zaś w Polsce nie przekracza 100 W/m2, pozwala uzyskać około 100 kWh/m2 w skali roku. Powoduje to pewne trudności związane z wykorzystaniem energii Słońca w klimacie Polski. Z diagramu przedstawionego na rys. 1, na którym pokazano ilości energii generowane przez system PV o mocy 1 kW zainstalowany w Warszawie, wynika że średnia ilość energii elektrycznej wygenerowanej w grudniu jest około 7 razy mniejsza od wygenerowanej w maju czy też w lipcu. Rys. 1. Energia elektryczna generowana przez system PV o mocy 1 kW w Warszawie w poszczególnych miesiącach roku (źródło: Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)) Fig. 1. Electricity generated by the PV system with power of 1 kW in Warsaw in different months of the year. (source: Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)) Elektronika 4/2011 35 W przypadku, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną ma stały charakter, niezbędnym jest kosztowne przewymiarowanie konwencjonalnej instalacji PV, bądź też zastosowanie instalacji hybrydowej, w której jako dodatkowe źródło energii wykorzystuje się generator spalinowy, turbinę wiatrową lub - tak, jak w prezentowanym rozwiązaniu - ogniwo paliwowe. Prace dośw[...]

Mobilna stacja pomiarowa do monitorowania jakości wód powierzchniowych oraz alarmowania o stanie zagrożenia skażeniami chemicznymi


  Konieczność ciągłego monitorowania jakości wód powierzchniowych, ujmowanych dla celów komunalnych, podyktowana jest nie tylko obowiązującymi wymaganiami prawnymi, które nakładają na użytkownika wymóg określonych działań w zależności od parametrów czerpanej wody, ale również troską o wczesne wykrywanie pojawiających się skażeń. Od 2004 roku Polska, podobnie jak już wcześniej inne kraje Unii Europejskiej, rozpoczęła realizację idei zrównoważonego gospodarowania wodami, do jakiej zobowiązuje Ramowa Dyrektywa Wodna. Gospodarowanie wodami zgodne z Dyrektywą ma zapewnić rozwój społeczno-gospodarczy przy równoczesnym zapewnieniu potrzeb środowiska przyrodniczego. Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE sporządzona 23 października 2000 r. ma za zadanie stworzenie ram dla wspólnotowych działań w dziedzinie polityki wodnej i zarządzania zasobami wodnymi Europy. RDW jest transponowana przez Ustawę z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, wraz z Ustawą z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2002 roku Nr 233, poz. 1957) oraz szeregiem aktów wykonawczych. Wymagania metrologiczne W tabeli 1 zestawiono wybrane wymagania, jakie muszą spełniać wody powierzchniowe, przeznaczone do spożycia [1]. Zaliczenie wód przeznaczonych do spożycia do jednej z ww. kategorii, w oparciu o wyniki monitoringu, stanowić będzie przesłankę do podejmowania odpowiednich zabiegów uzdatniania wody. W założeniach projektu przyjęto, że stacja będzie realizować monitoring diagnostyczny i monitoring operacyjny. Monitoring diagnostyczny, będący monitoringiem stałym, ma za zadanie określanie stanu jakościowego środowiska wodnego poprzez określanie stanu: ekologicznego (elementy biologiczne, hydromorfologiczne, fizyczno-chemiczne) i chemicznego wód. Umożliwia ocenę długoterminowych zmian stanu środowiska wodnego. Monitoring operacyjny jest niezbędny do wykrywania nagłych zagrożeń jakości środowiska i lokalizowania mi[...]

 Strona 1  Następna strona »