Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Marek Kaźmierczak"

Całkowite utlenianie organicznych związków siarki

Czytaj za darmo! »

Badano proces całkowitego utleniania organicznych związków siarki (tiazolu, tiofenu, difenylosulfonu), w zakresie temp. 400-800°C, na katalizatorach: platynowym, miedziowo-cynkowych oraz wanadowym. Uzyskano wysokie stopnie utlenienia substancji organicznych od ok. 95 do ponad 99% w przypadku użycia katalizatorów przy czasie kontaktu 0,01-0,8 s. W celu uzyskania wysokich stopni utlenienia i[...]

Unieszkodliwianie wybranych organicznych związków siarki, azotu i chloru metodą termokatalitycznego utleniania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ niektórych podstawowych parametrów procesu na wydajność i skład produktów termokatalitycznego utleniania wybranych organicznych związków siarki, azotu i chloru, takich jak difenylosulfon, tiomocznik, trietanoloamina i 1,2-dichloropropan. Proces realizowano z udziałem katalizatorów platynowych, miedziowo-cynkowego, miedziowo- chromowo-cynkowego oraz wanadowego. W zakresie [...]

Emisja dioksyn z procesów termicznych i jej przeciwdziałanie

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono aktualny stan wiedzy w zakresie wybranych właściwości fizykochemicznych i toksykologicznych dioksyn (PCDD/Fs). Określono wskaźniki emisji jednostkowej tych związków do środowiska z ważniejszych procesów termicznych. Analizie poddano teorie tłumaczące powstawanie dioksyn w procesach termicznych, a także metody pierwotne i wtórne ograniczenia ich emisji. A review with 49 refs.[...]

Unieszkodliwianie organicznych związków chloru, siarki i azotu metodą termokatalitycznego utleniania

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ katalizatorów i temperatury na skład gazowych i ciekłych produktów reakcji utleniania wybranych organicznych związków chloru, siarki i azotu: 1,2-dichloropropanu, chlorohydryny propylenowej, tetrachlorometanu, 1,1,2,2-tetrachloroetanu, tetrachloroetylenu, 2,4-dichlorofenolu oraz trietanoloaminy, difenylosulfonu i tiazolu. W doświadczeniach stosowano katalizatory: platynowy KP-[...]

Możliwości usuwania związków chloroorganicznych ze ścieków w aspekcie ich katalitycznego utleniania

Czytaj za darmo! »

Rocznie na świecie powstaje w procesach przemysłowych kilka milionów ton ścieków i płynnych odpadów chloroorganicznych, głównie pochodnych metanu, etanu, propanu. i fenolu. Są to ścieki będące roztworami wodnymi, zawierające organiczne związki chloru lub odpady ciekłe w formie mieszanin, złożonych głównie z frakcji organicznej różnych związków chloro- i niechloroorganicznych o właściwościach[...]

Comparison of activity of iron-chromium and palladium catalysts in chloral hydrate oxidation Porównanie aktywności katalizatora żelazowo-chromowego z palladowym w procesie utleniania wodzianu chloralu DOI:10.15199/62.2017.5.20


  An aq. soln. of Cl3CCHO·H2O (50 g/L) was oxidized with air O2 in an elec. heated tubular reactor over (i) Fe-Cr and (ii) Pd catalysts at 300-550°C to CO2, HCl and H2O. The oxidn. was completed at (i) 450°C and (ii) 550°C after 0.36 s. The substrate was supplied to an evaporator (mass flow rate of 29-32.5 g/h) at air stream 200 L/h. CH2O and Cl- concns. and total org. C were detd. in liq. reaction products. In the combustion gases, CO, Cl2 and CH2O were found. The content of polychlorinated dibenzodioxines and furanes did not exceed the admissible value of international toxicity equiv. (0.1 ng/m3) in the combustion gases. Badano aktywność katalizatora tlenkowego żelazowo- chromowego (TZC 3/1) i palladowego zawierającego 1% Pd na warstwie pośredniej z γ-Al2O3 w reakcji całkowitego utlenienia wodzianu aldehydu 1,1,1-trichlorooctowego (wodzianu chloralu), dozowanego jako modelowy roztwór wodny o stężeniu 50 g/L. Analizowano gazowe i ciekłe produkty utlenienia substratu, uzyskiwane w zakresie temp. 300-550°C i w czasie kontaktu reagentów z katalizatorem 0,36 s. Stwierdzono, że praktycznie całkowite utlenienie wodzianu chloralu można uzyskać w temp. 450°C z udziałem obydwu katalizatorów. Zawartość dioksyn w spalinach otrzymanych w wybranych temperaturach doświadczeń nie przekroczyła wartości dopuszczalnej międzynarodowego równoważnika toksyczności (international toxicity equivalent) wynoszącej 0,1 ng/m3. Uzyskane wyniki świadczą o możliwości obniżenia temperatury unieszkodliwiania substratu jako modelu odpadów chloroorganicznych do 450-550°C, z udziałem badanych katalizatorów w stosunku do procesu realizowanego w przemyśle w zakresie 1100-1500°C. Odpady chloroorganiczne powstające w wyniku działalności produkcyjnej różnych sektorów przemysłu klasyfikuje się jako szkodliwe lub toksyczne, zarówno dla środowiska przyrodniczego, jak i dla zdrowia człowieka. Związki te na skutek braku ich analogów w środowisku naturalny[...]

 Strona 1  Następna strona »