Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Maria Ratajczak"

Wpływ trójetyloaminy (TEA) na wybrane właściwości fizykomechaniczne matrycy cementowej


  Wartykule omówiono badaniamające na celu określenie właściwości trójetyloaminy (TEA) w kontekście wykorzystania jej jako komponentu domieszek do zapraw i betonów. Wramach badań sprawdzono oddziaływanie TEA na podstawowe właściwości matrycy cementowej.Wykazano, że TEApowoduje przyspieszenie początku czasu wiązania oraz szybszy przyrost wytrzymałości wczesnej. Jednocześnie nie wykazuje właściwości upłynniających czy uplastyczniających. Dodatek TEApowoduje również spadek wytrzymałości 28-dniowej. Słowa kluczowe: trójetylomina (TEA), domieszka, matryca cementowa, właściwości fizykomechaniczne.Domieszka przyspieszająca wiązanie skraca czas do rozpoczęcia przechodzenia mieszanki betonowej ze stanu plastycznego w sztywny, zaś domieszka przyspieszająca twardnienie zwiększa szybkość narastania wytrzymałości betonu, wpływając lub nie na czas wiązania [1].Wiązanie cementu jest ściśle powiązane z przyrostem wytrzymałości, dlatego wiele domieszek wykazuje właściwości przyspieszające zarówno twardnienie, jak i wiązanie. Są one wykorzystywane m.in. w przypadku betonowania w niskiej temperaturze, podczas produkcji prefabrykatów lub w betonach zwykłych i natryskowych (torkretach) [2, 3]. Tego typu domieszki pozwalają na szybkie uzyskanie pożądanej wytrzymałości betonu i szybkie rozformowanie elementów monolitycznych (skrócenie czasu pielęgnacji świeżego betonu). Należy odróżniać domieszki przyspieszające wiązanie i twardnienie od domieszek zimowych (przeciwmrozowych). Podstawow[...]

Ocena szkód pożarowych konstrukcji żelbetowej za pomocą analizy SEM DOI:10.15199/33.2018.02.14


  Wprawidłowo zaprojektowanym budynku rozprzestrzenianie się ognia i dymu powinno być ograniczone, a skutki ich oddziaływania zminimalizowane. Ponadto główne elementy konstrukcji budynku muszą zachowywać nośność graniczną przez założony czas pożaru. W tym celu stosuje się różnego rodzaju systemy ochrony czynnej i biernej, a także różne rozwiązania umożliwiające bezpieczną ewakuację ludzi z budynku (podział na strefy ogniowe, wydzielone drogi ewakuacyjne itp.) [2, 8, 9]. Do groźnego pożaru urządzeń produkcyjnych doszło w jednej z podpoznańskich fabryk. Ogień zniszczył część linii technologicznej oraz oddziaływał na główną konstrukcję stropodachu hali (płyty stropodachowe oraz dźwigary strunobetonowe). Na podstawie badań nieniszczących (metoda sklerometryczna) oraz wykorzystując obrazy analizy SEM, określono temperaturę pożaru oraz zakres zniszczenia konstrukcji prefabrykowanej. Wpływ wysokiej temperatury na właściwości betonu cementowego Beton jest w stanie zachować swoje właściwości wytrzymałościowe w wysokiej temperaturze. Efektem działania ognia oraz wystąpienia dużych gradientów temperatury w betonie jest jego degradacja w postaci zmian cech fizyko- mechanicznych oraz zmian w jego strukturze wewnętrznej. Spadek wytrzymałości betonu na ściskanie [1] zależy od zastosowanej receptury (rodzaju kruszywa, zawartości dodatków i domieszek oraz wskaźnika W/C) oraz szybkości wzrostu i czasu oddziaływania temperatury. Jej wzrost powoduje odparowanie wody z materiału oraz rozkład żelu CSH, wodorotlenku wapniowego i glinianów wapniowych [3 ÷ 6]. Wraz ze wzrostem temperatury następuje stopniowe i proporcjonalne zmniejszenie wytrzymałości betonu na ściskanie. Gdy temperatura betonu przekroczy 300°C, spadek wytrzymałości następuje szybciej, a przekroczenie temperatury 500°C powoduje spadek wytrzymałości o 50 - 60% - wtedy beton uznaje się za zniszczony [6, 7]. Wykorzystanie analizy SEM w diagnostyce konstrukcji żelbetowych Mikros[...]

Wpływ odmiany SBS na właściwości asfaltów stosowanych w wyrobach hydroizolacyjnych


  Kopolimer styren-butadien-styren (SBS) od lat jest typowym produktem wykorzystywanym do modyfikacji asfaltu używanego w drogownictwie i do produkcji różnego rodzaju materiałów hydroizolacyjnych. Można tworzyć różne typy SBS, m.in. liniowe lub o strukturze radialnej. Każda odmiana w nieco inny sposób modyfikuje asfalt. Do produkcji papy często stosowane są mieszanki liniowego i radialnego kopolimeru SBS, łączone w proporcjach gwarantujących uzyskanie założonych cech produktu, np. odporność na ujemną temperaturę. Umiejętność dobrania tych proporcji jest tajemnicą ściśle strzeżoną przez firmy.Wartykule przedstawimy wyniki badań laboratoryjnych asfaltu modyfikowanego różną ilością SBS o strukturze liniowej i radialnej. Proces produkcji asfaltu modyfikowanego składa się z trzech faz [1]. - faza I - pęcznienie SBS - dodanie odpowiedniej ilości elastomeru do asfaltu o temperaturze 180 - 190 °C. W tak wysokiej temperaturze SBS stopniowo pęcznieje, ponieważ asfalt (jego frakcja olejowa) zaczyna wnikać w głąb polimeru, który staje się coraz bardziej miękki; - faza II - ścinanie -miękki SBS zostaje przepuszczony przezmłyn ścinający, w którym następuje ostateczne rozdrobnienie polimeru. Przepuszczenie asfaltu z SBS przezmłynmoże być wielokrotne, aż do uzyskania je[...]

Determination of SBS content in bitumen by IR spectrophotometry. Określanie zawartości SBS w asfalcie metodą spektrofotometryczną


  Com. bitumen was modified by addn. of styrene/butadiene/ styrene copolymer and studied for homogeneity by IR spectroscopy. The anal. method was found suitable for the study.Przedstawiono wyniki badań asfaltów modyfikowanych kopolimerami styren/butadien/styren (SBS). Do badań zastosowano metodę spektrofotometryczną w zakresie średniej podczerwieni. Procedura badawcza1) została opracowana przez Road and Traffic Authority, NSW. Przeprowadzono identyfikację jakościową i ilościową SBS zawartego w modyfikowanym asfalcie. Badania miały na celu weryfikację poprawności procedury1) oraz jej dostosowanie do realiów materiałowych istniejących w polskim przemyśle materiałów hydroizolacyjnych. Kopolimer SBS już od ponad 20 lat jest podstawowym materiałem używanym do modyfikacji asfaltów. Szybka i w miarę dokładna identyfikacja SBS oraz określenie jego zawartości w asfalcie stanowią nadal spore wyzwanie. Stosowane obecnie metody zarówno chemiczne, jak i fizyczne określania zawartości SBS w asfalcie są pracochłonne i na ogół dość nieprecyzyjne. Zawartość SBS w asfalcie używanym do produkcji materiałów hydroizolacyjnych może sięgać nawet kilkunastu procent. Jest on ich najbardziej cenotwórczym składnikiem. W ostatnich 2 latach cena SBS wzrosła o ponad 40%. Stanowi ona już ponad jedną trzecią kosztów materiałowych przy produkcji np. papy. Dlatego też coraz częściej dochodzi do zaniżania przez producentów zawartości SBS w końcowym wyrobie. Budowlany materiał hydroizolacyjny wykonany przy użyciu asfaltu nie w pełni zmodyfikowanego SBS ma wyraźnie mniejszą trwałość oraz gorsze parametry użytkowe od wykonanego przy użyciu w pełni zmodyfikowanego asfaltu. Przedstawiono wyniki badań metodą spektrofotometryczną w zakresie średniej podczerwieni asfaltów modyfikowanych SBS. Przeprowadzono identyfikację jakościową i ilościową SBS zawartego w modyfikowanym asfalcie. [...]

Wpływ rodanku sodu i trójetyloaminy na wybrane cechy fizykomechaniczne zapraw cementowych DOI:10.15199/33.2016.12.15


  Rodanek sodu (NaSCN) oraz trójetyloamina (TEA) są często stosowane jako podstawowe składowe domieszek przyspieszających wiązanie i twardnienie cementu. Są to klasyczne domieszki "przeciwmrozowe". W przypadku zapraw skuteczność tych domieszek, w zależności od zakresu dozowania, często nie jest precyzyjnie przez producenta określona, czego skutkiem są nie zawsze zgodne z oczekiwaniami efekty działania. Podjęto zatem próbę oceny skuteczności działania oraz optymalizacji dozowania rodanku sodu oraz trójetyloaminy.Wartykule przedstawiono wyniki badań wpływu tych substancji na wytrzymałość na ściskanie (1-, 2- i 28-dniową) normowej zaprawy cementowej, zawartość powietrza w świeżej zaprawie oraz odporność na cykliczne zamrażanie (150 cykli). Słowa kluczowe: rodanek sodu, trójetyloamina, domieszka przeciwmrozowa, zaprawa cementowa.Jako zimowe warunki dojrzewania betonu przyjmuje się okres, w którym średnia temperatura dobowa powietrza jest niższa niż +5 °C. Po zetknięciu się cementu z wodą rozpuszcza się w niej wiele składników, głównie alkaliów, które obniżają temperaturę zamarzania, dlatego też woda w mieszance betonowej zamarza w temperaturze ok. -1 °C. Zamarznięcie części lub całości wody zarobowej w dojrzewającym betonie niemal zupełnie hamuje proces wiązania i twardnienia cementu [2]. W panującym w Polsce klimacie przejściowym, charakteryzującym się dosyć długim 6 - 7-miesięcznym okresem chłodów i ponadstukrotnym w roku przejściem temperatury przez zero, jest to istotny dla budownictwa problem, m.in. dlatego substancje mające działanie przeciwmrozowe, przyspieszające wiązanie cementu, takie jak gips oraz chlorek wapnia stosowane były jako jedne z pierwszych domieszek już w końcu XIX wieku. Ze względu na sposób działania, domieszki przeciwmrozowe dzielone są wg normy [6] na domieszki: przyspieszające wiązanie i twardnienie; obniżające temperaturę zamarzania wody zarobowej; redukujące ilość wody zarobowej oraz domie[...]

Wpływ modyfikatorów z przetworzonych tłuszczów na właściwości lepkosprężyste asfaltów DOI:10.15199/33.2017.08.15


  Ze względów ekonomicznych i ekologicznych jako dodatki, domieszki oraz modyfikatory coraz częściej stosuje się materiały pochodzenia odpadowego. Działem gospodarki o największym potencjale wykorzystania odpadów jest budownictwo i produkcja materiałów budowlanych. Celem przedstawionych w artykule badań było wykazanie przydatności przetworzonych naturalnych i porafinacyjnych odpadów tłuszczowych (dehydratatu diamidoamin) jako modyfikatora asfaltów.Wartykule omówiono wpływ dodatku imidazoliny technicznej na wybrane właściwości asfaltów. Wpływ procesu starzenia i zastosowanego modyfikatora na właściwości asfaltu Właściwości asfaltu mają decydujący wpływ na jakość gotowego wyrobu - materiału hydroizolacyjnego czy nawierzchni drogowej [1, 2].Asfalt z upływem czasu starzeje się [3, 4, 6]. Starzenie asfaltu jest zagadnieniem złożonym, trudnym do oceny i nie w pełni rozpoznanym[5, 7]. Zależy ono od budowy chemicznej asfaltu oraz od czynników zewnętrznych.Wiadomo, że w wyniku procesów starzenia dochodzi do zmian właściwości asfaltu, które skutkują pogorszeniem jakości materiałów hydroizolacyjnych, np. papa staje się bardziej sztywna i pęka oraz nie chroni przegród budowlanych przed przenikaniem wody.Wwarunkach zimowych nagromadzona w spękaniach woda zamarza - efektem tego jest zniszczenie warstwy hydroizolacyjnej. Charakterystyczne dla polskiego klimatu w okresie jesienno-zimowym zmiany temperatury w ciągu doby z dodatniej na ujemną i odwrotnie skracają żywotność pap i zmuszają inwestorów do kosztownych remontów. Z punktu widzenia użytkownika i ze względu na ochronę środowiska bardzo ważne jest wydłużenie okresu eksploatacji materiałów hydroizolacyjnych. W tym celu stosuje się różnego rodzaju modyfikatory asfaltów. Obecnie najczęściej są to polimery - wielkocząsteczkowe organiczne związki pochodzenia naturalnego lub będące efektem syntezy chemicznej. Najczęściej stosowanym aktualnie modyfikatorem asfaltów jest kopolimer SBS (styren-[...]

 Strona 1