Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Krzaczek"

Emission of toxic compounds from combustion of biodiesel. A raport from studies Emisja toksycznych związków ze spalania biodiesla. Raport z badań DOI:10.12916/przemchem.2014.343


  Com. rape seed oil-derived biodiesels, a com. gas oil and their mixts. were combusted in a test engine at 2250 and 3000 rpm to study compn. of the off-gases. The pure biodiesel showed the lowest CO and hydrocarbon emissions but the highest NOx emission. The NOx emission decreased with increasing engine speed and increasing real power of the engine. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych poziomu emisji CO, węglowodorów i NOx w spalinach silnika 2CA90, zasilanego estrami metylowymi oleju rzepakowego B100, olejem napędowym i ich mieszaninami (B10, B20). Badania przeprowadzono w hamowni silnikowej przy prędkościach obrotowych silnika odpowiadających największemu momentowi obrotowemu oraz mocy znamionowej, w pełnym zakresie obciążenia. Poziom emisji składników toksycznych w spalinach określono przy użyciu wielogazowego absorpcyjnego analizatora spalin. Biodiesel na skalę przemysłową otrzymywany jest w reakcji transestryfikacji alkoholem (metanol, etanol) oleju rzepakowego w obecności katalizatora, w wyniku której powstają estry kwasu tłuszczowego oraz glicerol. W przypadku, gdy trójgliceryd zawiera reszty różnych kwasów tłuszczowych, uzyskuje się mieszaninę estrów. W większości prowadzonych reakcji transestryfikacji używany jest metanol, głównie ze względu na jego niską cenę. W produkcji przemysłowej transestryfikację oleju rzepakowego prowadzi się zwykle metodą ciśnieniową (pod ciśnieniem ok. 10 MPa i w temp. ok. 240°C), a w technologiach nieprzemysłowych metodą bezciśnieniową (w warunkach ciśnienia atmosferyczngo i w temp. 20-70°C)1). Postępujący rozwój motoryzacji i związany z nim wzrost ilości szkodliwych związków emitowanych w spalinach powoduje pogłębiającą się degradację środowiska przyrodniczego. W przypadku silników o zapłonie samoczynnym (ZS), wysoki poziom zanieczyszczenia środowiska spalinami dotyczy już nie tylko dużych aglomeracji miejskich, ale także i terenów rolniczych. To właśnie ten rodzaj silnika jest o[...]

Study on catalytic activity of bimetallic Pd-Ag/Al2O3 catalysts for the oxidation of methane Badania aktywności bimetalicznych katalizatorów Pd-Ag/Al2O3 do utleniania metanu DOI:10.15199/62.2016.11.10


  Bimetallic Pd-Ag/Al2O3 catalysts for partial oxidn. of MeH to MeOH were prepd. by impregnation method and studied for chemisorption of H2 and dispersion of metals in the catalyst grains. The addn. of Ag resulted in formation of active forms of O2. The full oxidn. of MeH was more difficult and an increase in the activation energy was obsd. Przedstawiono wyniki badań fizykochemicznych właściwości stopowych katalizatorów Pd- -Ag/Al2O3 przeznaczonych do utleniania metanu do metanolu w procesie MTM (methane to methanol). Przeprowadzone badania wykazały, że wprowadzenie srebra do katalizatorów palladowych powoduje zmiany w wartościach TPO (temperature-programmed oxidation) i TPD (temperature-programmed desorption). Stwierdzono, że zawartość srebra w katalizatorach wpływa w sposób istotny na pojawianie się niskotemperaturowych form aktywnego tlenu. Reakcja pełnego utleniania przebiega trudniej i następuje wzrost energii aktywacji. Aktywacja molekuły metanu jest zatem łatwiejsza na palladzie metalicznym niż na tlenkach. Światowa ekspansja gospodarczo-ekonomiczna ostatniego ćwierćwiecza sprawia, że zapotrzebowanie na energię nieustannie rośnie1). Ze względu na to, że głównym źródłem energii są paliwa kopalne, a podstawowym sposobem pozyskiwania energii są procesy spalania zależność rozwoju naszej cywilizacji od energii chemicznej z kopalin jest aktualna i stanowi jeden z głównych problemów naukowych i gospodarczych2). Technologicznie łatwe spalanie paliw kopalnych i biopaliw nie jest jednak bezproblemowe. W praktyce gospodarczej spalanie paliw kopalnych, w tym najczęściej węgli kopalnych (kamiennego i brunatnego), niesie ze sobą bardzo konkretne zagrożenia środowiskowe3-5). Głównie są to emisje CO2, SO2 oraz NOx (głównie emisja NO, który powoli utlenia się do NO2 w atmosferze). Wszystkie te produkty spalania to bezwodniki kwasowe, w tym dodatkowo CO2 jest zaliczany do gazów cieplarnianych. Spalanie paliw ropopochodnych prowadzi d[...]

Methods for conversion of carbon dioxide and methane to methanol O sposobach konwersji ditlenku węgla i metanu do metanolu DOI:10.15199/62.2017.1.19


  A review, with 46 refs., of the methods for conversion of CO2 and MeH to MeOH and its use for fuel cells in automotive transport. Przedstawiono możliwości technologicznych rozwiązań konwersji ditlenku węgla oraz metanu do metanolu i wykorzystania go w ogniwach paliwowych w motoryzacji. Spalanie to jedna z niewielu technologii gotowych do szerokiego zastosowania a spełniająca dodatkowo surowe kryteria ekonomiczne: wielka skala produkcji, tania energia, tanie produkty, duży rynek i wysokie zatrudnienie. Związek tych właśnie czynników powoduje, że inne realnie istniejące lub możliwe technologie wytwarzania energii nie są aktualnie wiodącymi1). W przypadku technologii wytwarzających energię, cena tej energii w sposób najistotniejszy determinuje postęp gospodarki danego kraju, poziom zatrudnienia (bezrobocie) a także wpływa decydująco na koszty pracy, a tym samym na dochody ludzi. Ogólnoświatowa ekspansja gospodarczo-ekonomiczna ostatniego ćwierćwiecza sprawia, że zapotrzebowanie na energię stale rośnie1). Ponieważ głównym źródłem energii są paliwa chemiczne a sposobem pozyskiwania energii są procesy spalania to nie powinna dziwić zależność naszej cywilizacji od kopalin2). Ditlenek węgla powstający w procesach spalania paliw kopalnych (węglowodorów) i biomasy jest ważnym surowcem chemicznym, wykorzystywanym przez naturę do fotokatalitycznej syntezy węglowodanów. Niezależnie od potrzeby podniesienia sprawności procesów spalania gazu ziemnego i biomasy przez zastosowanie nowatorskich metod katalitycznych, celowe jest zagospodarowanie emisji CO2 poprzez jego przemianę w kwas mrówkowy, formaldehyd i metanol w procesie sztucznej fotosyntezy AP (artificial photosynthesis) a także zastosowanie nowych metod utleniania metanu pomijających emisję CO2. Jest to proces MTM (methane-to-methanol) sprzężony z procesem MTG (methanol-to-gasoline).Sukces projektu3), w ramach którego powstała instalacja pilotażowa utleniająca metan z powietrza wenty[...]

Wpływ wybranych depresatorów na temperaturę zablokowania zimnego filtra dla estrów metylowych z procesów transestryfikacji odpadowych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych DOI:10.15199/62.2017.9.22


  Ważnym aspektem zasad zrównoważonego rozwoju jest dywersyfikacja paliw silnikowych oraz innowacje i wdrożenia w tworzeniu przyjaznych dla środowiska technologii, uwzględniających ekonomiczne i klimatyczne uwarunkowania. W te zasady wpisują się odnawialne źródła energii, w których technologie produkcji biopaliw stanowią znaczny udział. Biodiesel, czyli estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych otrzymuje się przez transestryfikację tłuszczów krótkołańcuchowym alkoholem monohydroksylowym (np. CH3OH lub C2H5OH). Reakcja przebiega najczęściej w obecności katalizatora homogenicznego (KOH, NaOH, CH3OK, CH3ONa)1), jednak prowadzone są również badania nad możliwością zastosowania katalizatorów heterogenicznych, takich jak np. tlenki metali, krzemionka lub zeolity2-4). Zaletą procesów heterogenicznych jest możliwość wielokrotnego wykorzystania katalizatorów, co wpływa na znaczne ograniczenie ilości odpadów5). Główną wadą jest jednak zdecydowanie niższa szybkość konwersji w porównaniu z procesami homogenicznymi. Niezależnie od doboru katalizatora, w wyniku transestryfikacji otrzymuje się biodiesel, którego właściwości fizykochemiczne w dużym stopniu zależą od jakości wykorzystanego surowca. Biodiesel można otrzymać z tłuszczów różnego pochodzenia, olejów roślinnych Damian Marcinkowskia, Beata Rukowiczb, Wojciech Golimowskia, Mirosław Czechlowskic, Paweł Krzaczekd,*, Wiesław Piekarskid 1928 96/9(2017) Dr inż. Mirosław CZECHLOWSKI w roku 1998 ukończył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, kierunek mechanika. Jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Specjalność - badania z zakresu zastosowania biopaliw do zasilania silników maszyn rolniczych oraz wykorzystania spektrometrii bliskiej podczerwieni do oceny jakości biopaliw, surowców do produkcji biopaliw, a także płodów rolnych. Dr hab. inż. Wojciech GOLIMOWSKI, prof. ITP, w roku 2006 ukończył studi[...]

Emisja metanu z intensywnej hodowli trzody chlewnej DOI:10.15199/62.2017.11.26


  Rosnące obawy o zmiany klimatyczne koncentrują uwagę na wielkości emisji gazowych zanieczyszczeń z całego sektora rolnego. Aż 12% emisji ditlenku węgla pochodzi z produkcji zwierzęcej, a metan to drugi z emitowanych tam gazów. Jego potencjał cieplarniany jest 21 razy większy niż potencjał ditlenku węgla, a średnia zawartość w atmosferze wynosi 1,7 ppm1). Stanowi on główny składnik gazu kopalnianego i gazu ziemnego. W przyrodzie powstaje m.in. w wyniku beztlenowego rozkładu szczątków roślinnych, fermentacji jelitowej zwierząt i odchodów zwierzęcych.Zanieczyszczenia gazowe pochodzące z produkcji zwierzęcej są ważnym czynnikiem przyczyniającym się do emisji gazów. Biorąc pod uwagę politykę rolno-środowiskową przy jednoczesnym wspieraniu zrównoważonego rozwoju, konieczne jest wdrożenie systemów poprawiających jakość powietrza atmosferycznego. Jednak utylizacja gazów uwalnianych do środowiska z produkcji zwierzęcej jest problemem trudnym do rozwiązania2-6). Niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej opracowały programy zachęcające rolników do podjęcia działań w zakresie wykorzystania technik ochrony środowiska i rolnicy mają możliwość uzyskania pomocy finansowej na bezpieczne inwestycje. W hodowli zwierząt priorytetem powinno być jednak utrzymanie właściwych warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach dla zwierząt, a więc wszystkie prowadzone działania w zakresie zmniejszenia ilości uwalnianych zanieczyszczeń nie mogą naruszać przyjętych normatywów dla poszczególnych gatunków. Im większa zawartość białka w diecie, tym większa ilość uwalnianego z odchodów metanu. Zwierzęta monogastryczne emitują do środowiska mniej gazów niż przeżuwacze. W emisji metanu pochodzenia jelitowego największy udział przypisuje się hodowli bydła [...]

Oznaczanie zawartości palmitynianu metylu w estrach metylowych kwasów tłuszczowych z wykorzystaniem spektroskopii bliskiej podczerwieni DOI:10.15199/62.2017.12.26


  Obecnie zalecane jest pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł (energia słoneczna, wodna i wiatrowa, biomasa, geotermia), które nie powodują zanieczyszczenia środowiska i są powszechnie dostępne1). Bioolej napędowy (biodiesel) jest ciekłym paliwem, które może być produkowane z surowych olejów roślinnych (np. olej rzepakowy), olejów posmażalniczych2) i tłuszczów zwierzęcych. Tego typu biopaliwa charakteryzują się wieloma zaletami, do których można zaliczyć nietoksyczność i biodegradowalność oraz to, że w wyniku ich spalania do atmosfery emituje się mniejsze ilości związków siarki, węglowodorów oraz przede wszystkim tlenków węgla. Babcock1) przeprowadził analizę czasu życia LCA (life cycle analysis) biopaliw, która potwierdziła, że ich spalanie daje o 78% mniejszą emisję ditlenku węgla niż ma to miejsce podczas spalania oleju napędowego. Zastosowanie olejów spożywczych do produkcji oleju napędowego ma bezpośredni wpływ na wzrost cen tego rodzaju surowca na rynku światowym3). Oleje posmażalnicze i tłuszcze zwierzęce stanowią atrakcyjną alternatywę dla olejów spożywczych i również nie degradują środowiska naturalnego4-6). W Brazylii tłuszcz wołowy stanowi już 17% surowców wykorzystywanych w produkcji biodiesla7). Tłuszcze odpadowe pochodzą z rynku surowców wtórnych, co oznacza, że ich ilość jest ograniczona a skład niejednorodny. Konieczna jest zatem ciągła weryfikacja jakości surowca i produktu podczas a Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; bInstytut Technologiczno-Przyrodniczy, Poznań; cUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; dUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Determination of methyl palmitate content in fatty acid methyl esters by near infrared spectroscopy Oznaczanie zawartości palmitynianu metylu w estrach metylowych kwasów tłuszczowych z wykorzystaniem spektroskopii bliskiej podczerwieni DOI: 10.15199/62.2017.12.26 Dr hab. inż. Wojciech GOLIMOWSKI, prof. ITP - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 9/20[...]

Wpływ dodatku srebra oraz miedzi do katalizatorów palladowych w reakcji utleniania metanu DOI:10.15199/62.2018.3.7


  Jednym z poważnych i trwałych zanieczyszczeń atmosfery jest metan, którego głównym źródłem jest działalność rolnicza, składowanie odpadów, wydobycie węgla, wypalanie lasów (także wylesienia i pożary) oraz motoryzacja. To również duże źródła ditlenku węgla oraz wielu innych węglowodorów mających negatywny wpływ na człowieka i środowisko1-4).Istotnym zagadnieniem technologicznym mającym wpływ na stan środowiska przyrodniczego jest problem zagospodarowania metanu5), w tym szczególnie pochodzącego z emisji powietrza wentylacyjnego trzody chlewnej. Obliczenia wskazują, że w przypadku całej UE zagospodarowanie tej emisji dałoby oszczędność w spalaniu węgla kamiennego ok. 420 Tg/r. W wielu wcześniejszych badaniach6, 7) stwierdzono, że najbardziej aktywne w reakcji całkowitego utleniania metanu są nośnikowe katalizatory palladowe Pd/tlenek metalu. Zapoczątkowanie reakcji na katalizatorach palladowych następuje w 250-300°C, a pełne utlenienie metanu można uzyskać w temp. 500-700°C. Metaliczny pallad jest pierwiastkiem wysokoaktywnym nie tylko w procesach bezpośredniego utleniania węglowodorów, lecz również utleniania amoniaku do tlenków azotu, chociaż w tym ostatnim przypadku nie tak efektywnym jak platyna. Poszukując możliwości zwiększenia aktywności fazy aktywnej zawierającej pallad, można tę fazę wzbogacić promotorami w postaci np. jonów srebra czy miedzi. Pallad tworzy ze srebrem i z miedzią stopy nieuporządkowane przy bardzo niskich ciepłach ich tworzenia, co daje szansę rozdzielenia czynnika elektronowego od geometrycznego, a poprzez to zdefiniowania roli promotora. Najistotniejszym powodem do poszukiwania promotorów jest podniesienie aktywności katalizatora palladowego bez zwiększania wielkości ładunku palladu w katalizatorze. Wybór wspomnianego promotora powinien być zgodny z teorią centrów B5 opisanych w pracy8). Wskazane jest, aby faza aktywna zbudowana była w postaci układu stopowego lub mieszanego. W procesach pośredniego ut[...]

Wpływ ozonowania na zawartość olejku eterycznego i aktywność biologiczną surowca Mentha × piperita L. DOI:10.15199/62.2018.7.4


  Zachowanie właściwości antyoksydacyjnych, stabilności przechowywania i standardów bezpieczeństwa ma ogromne znaczenie w produkcji przetworzonej żywności. Ozonowanie było postrzegane jako alternatywna technologia dezynfekcji w procesie pozyskiwania produktów spożywczych. Zioła i przyprawy są stosowane nie tylko jako konserwanty żywności, środki aromatyzujące i kosmetyczne, ale przede wszystkim jako tradycyjne leki1-6). Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w krajach rozwijających się najczęstszą formą stosowanych medy1056 97/7(2018) Dr inż. Grzegorz MAJ - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 3/2018, str. 377. Prof. dr hab. inż. Wiesław PIEKARSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 3/2018, str. 378. Dr inż. Paweł KRZACZEK - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 3/2018, str. 378. Mgr inż. Sebastian BALANT jest absolwentem studiów I stopnia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a w 2018 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Agrobioinżynierii tej samej uczelni. Specjalność - wpływ procesu stabilizacji surowca roślin leczniczych na zawartość substancji czynnych. kamentów są leki tradycyjne oparte na ziołach7, 8). Zainteresowanie produktami ziołowymi rośnie w związku z coraz lepszym poznaniem mechanizmów działania substancji pochodzenia roślinnego oraz określeniem standardów bezpieczeństwa, jakości a także niezawodności ich stosowania9, 10). Potencjalne znaczenie produktów pochodzenia roślinnego dla zdrowia ludzi w skali całego świata zachęca do przeprowadzania badań klinicznych na tych produktach oraz do podwyższenia standardów uprawy i przygotowywania surowca. Z ziół wytwarza się nie tylko herbatki i leki roślinne, ale produkuje się również kosmetyki i produkty spożywcze11-15). Badania naukowe potwierdzają potencjalne korzyści zdrowotne będące efektem stosowania ziół i ekstraktów roślinnych wykazu[...]

Ocena emisji amoniaku z fermy trzody chlewnej z wykorzystaniem sieci pomiarowej DOI:10.15199/62.2019.7.7


  Działalność rolnicza, a zwłaszcza produkcja zwierzęca, jest największym globalnym źródłem NH3 do atmosfery. Gaz ten wchodzi w skład aerozolu, obniżając jakość powietrza i prowadząc do zmian klimatu. Zdeponowanie tego związku w środowisku może mieć wpływ na funkcjonowanie ekosystemów nierolniczych, proces eutrofizacji, a nawet na bioróżnorodność1-4). Amoniak jest toksycznym gazem powstającym w wyniku bakteryjnego rozkładu związków azotowych (białek, amidów, mocznika i kwasu moczowego) zawartych w odchodach zwierzęcych. W wydalinach zwierząt znaczna część azotu występuje w postaci mocznika, który pod wpływem ureazy produkowanej przez bakterie zostaje rozłożony do węglanu amonu. Związek ten dysocjuje do jonu amonowego i ditlenku węgla. W warunkach zasadowych (pH moczu ok. 7) reakcja uwalniania mocznika przebiega zgodnie z równaniem (1)5): CO(NH2)2 + 2H2O→ (NH4)2CO3→↑2NH3 + H2O + CO2 (1) Podwyższony poziom amoniaku w powietrzu może prowadzić do uszkodzenia górnych dróg oddechowych. Dlatego konieczne jest zarówno szacowanie jego emisji do środowiska, jak i poszukiwanie metod jej zmniejszania oraz neutralizacji. Do diagnozowania stężenia amoniaku wykorzystuje się przeliczniki emisji, modelowanie komputerowe oraz modele sieci neuronowych. Korzystając z dostępnych modeli, można nakreślić sezonowość emisji europejskich. Szczyt takich emisji dla Europy zdefiniowano na okres wiosenny. W Chinach emisje osiągają szczyt w okresie letnim. Globalne emisje NH3 są trudne do oszacowania, wymagają specjalnych modeli atmosferyczn[...]

Wykorzystanie sieci pomiarowej do określenia emisji metanu z fermy trzody chlewnej DOI:10.15199/62.2019.10.15

Czytaj za darmo! »

Obecna w atmosferze w dominującej ilości para wodna wchodząc w pozytywne sprzężenie zwrotne z pozostałymi gazami, w tym głównie z CO2, wzmaga globalne zmiany klimatyczne. Badania nad emisją gazów cieplarnianych z ferm trzody chlewnej są prowadzone od wielu lat. Wśród gazów tych wymienia się ditlenek węgla, metan i amoniak. Szacuje się, że krajowa emisja gazów cieplarnianych przeliczona na ekwiwalent CO2 dla metanu wynosi prawie 46 941 Gg. W odniesieniu do roku bazowego wielkość ta uległa wyraźnemu zmniejszeniu. Dominującą rolę odgrywa CO2 (ok. 81%), udział CH4 jest znacznie mniejszy i w 2016 r wynosił ok. 11%. W porównaniu z rokiem bazowym emisja tego gazu była mniejsza o 33,8%. W UE cel redukcyjny na kolejny okres zobowiązań nie może przekroczyć przyznanej emisji AAU (assigned amount unit)1). Na obszarze UE powstaje ok. 20% światowej produkcji wieprzowiny. Głównymi jej producentami są Niemcy, Hiszpania, Francja, Dania i Holandia, dając łącznie ok. 70% produkcji europejskiej. Uwzględniając dane na poziomie regionalnej produkcji, można określić problemy emisji środowiskowych. Metan powstaje w przyrodzie w warunkach beztlenowego rozkładu materii organicznej i jest głównym składnikiem "gazu błotnego". Przedostając się do stratosfery, uczestniczy pośrednio w katalitycznym rozkładzie ozonu. W fermach bydła jest uwalniany w procesie fermentacji jelit[...]

 Strona 1  Następna strona »