Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Cygler"

Carbon leakage as a result of the European climate policy Ucieczka emisji jako efekt europejskiej polityki klimatycznej DOI:10.15199/62.2016.3.8


  Asymmetric climate policy in the European Union results in "C leakage" based on a transfer of industrial prodn. outside the region. A significant risk of C leakage under Polish conditions within the 2030 climate policy framework (including economic impact) was evidenced. A need for compensation mechanisms applied to industries exposed to the risk was shown. Przeanalizowano zjawisko "ucieczki emisji" (carbon leakage) będące efektem asymetrycznej polityki klimatycznej na przykładzie Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz kryteria oceny ryzyka narażenia przemysłu na to zjawisko. Przedstawiono uwarunkowania wybranych gałęzi przemysłu w Polsce decydujące o narażeniu na ryzyko "ucieczki emisji". Przedstawiono wyniki symulacji wykonanych przy wykorzystaniu modelu równowagi ogólnej. Przedstawiono gałęzie przemysłu w Unii Europejskiej i w Polsce, które w warunkach planowanej do 2030 r. polityki klimatycznej UE będą najbardziej narażone na zjawisko "ucieczki emisji" oraz skutki ekonomiczne tym spowodowane. Uzasadniono potrzebę stosowania mechanizmu przeciwdziałania temu zjawisku. Instytucjonalną podstawą międzynarodowych negocjacji i kreowania globalnej polityki klimatycznej jest Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), wg której skuteczne ograniczenie globalnego ocieplenia wymaga współdziałania całej społeczności międzynarodowej. Z uwagi na różny wpływ poszczególnych gospodarek na zmiany klimatu oraz ich możliwości ekonomiczne wysiłek podejmowany przez kraje powinien być adekwatnie zróżnicowany. Potwierdzono to w przyjętej w konwencji zasadzie wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności (common but differentiated responsibility). Jednak dotychczasowa współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony klimatu nie doprowadziła do proporcjonalnie intensywnego zaangażowania państw w realizację polityki klimatycznej, co w konsekwencji wprowadza zaburzenia konkurencyjności i przyczynia si[...]

 Strona 1