Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Dmuchowski"

Zanieczyszczenie powietrza metalami ciężkimi w rejonie huty cynku i ołowiu w Bukownie koło Olkusza


  Dokonano oceny zanieczyszczenia powietrza metalami na podstawie sk.adu chemicznego mchow. Do bada. wykorzystano mech naturalnie rosn.cy w rejonie Olkusza Pleurosium schreberi oraz transplantowany Sphagnum fallax (metoda moss bag) z terenu uznanego za niezanieczyszczony. Kompleks metalurgiczny Boles.aw zidentyfikowano jako wyra.ne .rod.o emisji przede wszystkim o.owiu, kadmu, cynku i arsenu, w mniejszym stopniu miedzi i .elaza, a w najmniejszym chromu i niklu. Zanieczyszczenie powietrza o.owiem by.o 350 razy wi.ksze, arsenem 184, kadmem 74, a cynkiem 47 razy wi.ksze w porownaniu z terenami niezanieczyszczonymi. Mimo ro.nic bezwzgl.dnych w akumulacji metali ci..kich w mchach mi.dzy dwiema metodami badawczymi, potwierdzony statystyczn. analiz. obraz zanieczyszczenia powietrza na mapach imisji o.owiu, kadmu, cynku i arsenu, by. podobny. Pleurosium schreberi moss from the heavy metals-polluted Olkusz region (i) and Sphagnum fallax moss transplanted from non-polluted Augustow region and exposed in bags for 12 weeks during summer time in the Olkusz region (ii) were dry mineralized in a muffle furnace, dissolved in 30% HCl soln. and analyzed for Pd, Cd, Zn, Cu, Fe, Cr, Ni and AS contents by at. absorption spectrometry. The metal contents in (i) and (ii) were correlated to show the extent of air pollution with the metals. In the polluted region, the air pollution with Pb was 350 times, with As 184 times, with Cd 74 times, and with Zn 47 times higher than in the nonpolluted area. The picture of air pollution with Pb, Cd, Zn and As was on the immission maps similar in both cases according to both methods as verified by statistical anal. Pomiary imisji zanieczyszczenia powietrza wymagaj. d.ugoterminowego pobierania probek oraz du.ej liczby punktow pomiarowych. Mo.liwo.. wykonywania takich pomiarow z u.yciem sprz.tu technicznego jest ograniczona, g.ownie z powodu wysokich kosztow oraz braku odpowiednio wra.liwych i niedrogich tech[...]

Ocena zmian zanieczyszczenia powietrza ołowiem, cynkiem i chromem w rejonie huty stali w Warszawie w latach 1993–2008


  Oceniono zmiany zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi (Pb, Zn, Cr) w latach 1993-2008, w rejonie huty stali w Warszawie. Do oceny zmian zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi zastosowano metodę bioindykacyjną moss bag wykorzystującą mech jako bioindykator. Maksymalna zawartość Cr, Pb i Zn w eksponowanych mchach w ciągu badanego przedziału czasowego zmniejszyła się odpowiednio o 55%, 37% i 24%. Huta, mimo zmniejszenia poziomu emisji metali, nadal stanowi źródło zanieczyszczenia powietrza w Warszawie i można je określić jako tzw. "gorące miejsce" (hot spot). Non-polluted Sphagnum fallax moss was transplanted from Augustów region and used as bioindicator for studying the air pollution with Cr, Pb and Zn in the vicinity of Warsaw steel mill in 1993-2008. The moss samples were washed with distd. H2O and exposed to atm. air for 12 weeks, mineralized in muffle furnace, dissolved in 30% HCl soln. and analyzed for the heavy metals by at. absorption spectrometry. The max. Cr, Pb and Zn contents in the moss in 1993 were 10.6, 35.9 and 145.0 mg/kg, resp., and decreased down to 4.8, 22.7 and 110.0 mg/kg, resp., in 2008. The steel mill remained, however, a "hot spot“ in the Warsaw area. Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi związane jest przede wszystkim z działalnością człowieka. Przemysł (zwłaszcza metalurgiczny), motoryzacja i transport, spalanie węgla (elektrownie, kotłownie, paleniska domowe) oraz stosowanie w ogrodnictwie i rolnictwie osadów ściekowych, niektórych nawozów mineralnych lub preparatów ochrony roślin zanieczyszcza środowisko metalami ciężkimi. Niewłaściwe składowanie odpadów również powoduje wzrost zawartości metali ciężkich w środowisku1). Przemysł hutniczy uznawany jest jako szczególnie niekorzystnie oddziałujący na środowisko przez emisje z wydziałów produkcyjnych Tabela. Analiza statystyczna zawartości metali w eksponowanych mchach, mg/kg Table. Statistical analysis of metal contents i[...]

Environmental heavy metal (Zn, Pb, Cd, Cr) pollution in Jaworzno (Silesian region) Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi (Zn, Pb, Cd, Cr) na terenie miasta Jaworzno (woj. śląskie) DOI:10.15199/62.2016.3.5


  The Pb, Zn, Cd and Cr contents were detd. in samples of moss Sphagnum fallax, grass (Poaceae) and in the upper layer of the soil (0-20 cm) in 23 areas in the city. The air pollution with Zn and Pb was 12 times and with Cd 5 times higher in comparison with the control area. Soil contamination with Pb in 19 of 23 areas exceeded the std. allowable contents. The contents of Pb and Zn in the air, grass and soil were strongly correlated. Oceniono zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi na terenie miasta Jaworzno. Określono zawartość Zn, Pb, Cd i Cr w wierzchniej warstwie gleby i naturalnie rosnących trawach (Poaceae). Do badań zanieczyszczenia powietrza wykorzystano mchy transplantowane z terenu uznanego za niezanieczyszczony (metoda moss-bag). Wyniki badań przedstawiono w formie map imisji zanieczyszczeń, opracowanych metodą numeryczną z zastosowaniem programu Arc GIS 9.3. Głównym źródłem emisji metali była Elektrownia Jaworzno, a także tereny przemysłowe Trzebini i Chrzanowa. Zanieczyszczenie powietrza Zn i Pb było 12 razy,a Cd 5 razy większe w porównaniu z terenami o tłowym zanieczyszczeniu w Polsce. Zawartości Zn, Pb i Cd w powierzchniowych warstwach gleby przekraczały średnie naturalne zawartości tych pierwiastków określone dla Polski, a w wielu przypadkach także normy prawne. Zawartość Pb w glebie przekraczała poziom dopuszczalny w 19 z 23 punktów pomiarowych. Wykazano silną dodatnią korelację pomiędzy zawartościami Pb i Zn w powietrzu, glebie i roślinności trawiastej. Zanieczyszczenie metalami ciężkimi jest ważnym problemem środowiskowym południowej Polski i wymaga wielokierunkowych badań. Ze względu na wieloletnie przekształcenia środowiska i ich długotrwałe skutki, oprócz kontroli podmiotów korzystających ze środowiska i określenia ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, bardzo istotne są pomiary imisji zanieczyszczeń. Ich wyniki pozwalają na określenie stanu środowiska oraz prognozowanie możliwyc[...]

Comparison of bioindication methods for assessing the level of air pollution with heavy metals in Warsaw Porównanie metod bioindykacyjnych w ocenie stopnia zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi w Warszawie DOI:10.15199/62.2016.3.1


  The Pb, Zn, Cd and Cr contents were detd. in moss samples (Sphagnum fallax H. Klinggr.) and pine needles (Pinus sylvestris L.) collected near the sources of pollution (steel mill, provincial road, housing estate). The pine needles accumulated smaller amts. of metals than the moss. The biggest differences were found for Pb. The contents of heavy metals in bioindicators placed in around steel mill were approx. twice higher than those in other locations. Along with increasing distance from the source of pollution, the metal contents in bioindicators significantly decreased. Oceniono wpływ przemysłowego i drogowego źródła emisji na rozprzestrzenianie się zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi (Pb, Zn, Cd i Cr), charakterystycznymi dla obszarów narażonych na emisje pochodzenia antropogenicznego, z wykorzystaniem dwóch metod bioindykacyjnych. Zastosowano metodę moss bag polegającą na określeniu zawartości metali w eksponowanym mchu (Sphagnum Falla H. Klinggr.) oraz w igłach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Wykazano, że przestrzenny obraz zanieczyszczeń uzyskany dwiema metodami był podobny. Igły sosny akumulowały mniej metali niż mech. Największe różnice stwierdzono dla Pb. Mech akumulował 45-345% więcej tego pierwiastka niż igły sosny. Rejon huty ArcelorMittal należy uznać za w znacznym stopniu zanieczyszczony metalami ciężkimi. Zawartości tych metali w eksponowanym mchu i igłach sosny były znacznie większe niż dla innych lokalizacji (droga wojewódzka, osiedle mieszkaniowe i Puszcza Białowieska jako teren kontrolny). Wykazano, że wraz ze zwiększaniem odległości od huty i drogi zawartość metali w bioindykatorach znacznie się zmniejszała. Problem zanieczyszczenia powietrza w dużych aglomeracjach miejskich jest niezwykle istotny. Szkodliwe substancje nie tylko wpływają niekorzystnie na wszystkie elementy środowiska, ale charakteryzują się działaniem mutagennym i rakotwórczym1). W ocenie zanieczyszczenia środowis[...]

 Strona 1