Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Danuta Maciaszek"

Badania ekotoksykoogiczne wraz z oceną ryzyka w procesie rejestracji środków ochrony roślin


  Przedstawiono ocenę środków ochrony roślin z punktu widzenia ich wpływu na środowisko. Dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu i ich stosowania regulują odpowiednie przepisy o ochronie roślin. Zakres wymaganych badań ekotoksykologicznych oraz zasady oceny ryzyka określa Dyrektywa Rady 91/414/EEC oraz ustawa o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. Recommended methods for evaluation of plant protection agents from the environmental point of view were described. Ze względu na powszechne stosowanie środków ochrony roślin w rolnictwie, konieczne jest wykazanie, że nie wywierają one niedopuszczalnego negatywnego wpływu na inne komponenty środowiska. Wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin zobowiązany jest do przedłożenia wyników badań, informacji i danych niezbędnych do oceny wpływu danego środka na środowisko. Zakres badań, informacji i danych koniecznych do oceny, zarówno środka ochrony roślin, jak i jego substancji aktywnej, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 133, poz. 849) w sprawie zakresu badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin i substancji aktywnej oraz zasad sporządzania ich oceny1), zwane dalej rozporządzeniem. Rozporządzenie to jest aktem wykonawczym do ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r.2), która stanowi implementację Dyrektywy Rady 91/414/EEC z dnia 15 lipca 1991 r.3, 4) oraz aktów prawa Unii Europejskiej wydanych w trybie przepisów tej dyrektywy. Dyrektywa ta oprócz zaleceń w zakresie rejestracji środków ochrony roślin w krajach członkowskich, nałożyła obowiązek przeglądu na forum Unii Europejskiej wszystkich istniejących i nowych substancji aktywnych, stosowanych w środkach ochrony roślin. Substancje aktywne objęte tym procesem podlegają wnikliwej i szczegółowej ocenie. Ocena ta prowadzona w kilku obszarach tematycznych ma na celu określenie wpływu środków [...]

Ocena bezpieczeństwa dla pszczół w procesie rejestracji środków ochrony roślin


  Przedstawiono wymagania dotyczące badań i oceny ryzyka stosowania środków ochrony roślin w zakresie wpływu na pszczoły miodne. Methods for evaluation of the impact of plant protection products on bees were reviewed. Zgodnie z przepisami o ochronie roślin1, 2), środek ochrony roślin może być zarejestrowany tylko wówczas, jeśli jego użycie zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie nie będzie powodowało niedopuszczalnych ostrych lub przewlekłych skutków dla przeżycia i rozwoju kolonii pszczół miodnych, z uwzględnieniem skutków dla larw pszczół miodnych i zachowania pszczół miodnych. W tym celu podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do przedstawienia badań i danych, które umożliwiałyby ocenę bezpieczeństwa danego produktu dla pszczół. Obowiązujące przepisy w tym zakresie określają rodzaj badań, jakie powinny być wymagane przez organ rejestracyjny. Ocenę w zakresie bezpieczeństwa dla pszczół wykonuje się zawsze, gdy istnieje jakakolwiek możliwość narażenia pszczół na działanie środka ochrony roślin. Dla niektórych zastosowań środków ochrony roślin nie są jednak wymagane jakiekolwiek badania. Dotyczy to szczególnie stosowania środków w zamkniętych pomieszczeniach, w których są przechowywane produkty spożywcze, a następnie zapraw nasiennych i środków do zaprawiania roślin lub bulw, zawierających substancje o działaniu niesystemicznym i środków o działaniu kontaktowym, stosowanych doglebowo, oraz środków przeznaczonych do zabezpieczania i leczenia ran drzew, przynęt gryzoniobójczych oraz środków stosowanych w uprawach pod osłonami, do których nie wprowadza się owadów zapylających. aInstytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa; bSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Danuta Maciaszeka,*, Barbara Gworeka, b Ocena bezpieczeństwa dla pszczół w procesie rejestracji środków ochrony roślin Risk assessment for bees in autorization of plant protection products Prof. dr hab. Barbara GWOREK jest absolwentk[...]

Calculation models to determine the predicted environmental concentration of chemical compounds in soil. Modele obliczeniowe stosowane do wyznaczania przewidywanych stężeń substancji chemicznych w środowisku glebowym


  A review, with 23 refs., of European Union recommendations and Polish regulations. Ocena wpływu środków chemicznych, a w tym i środków ochrony roślin, na środowisko jest jednym z głównych etapów w procesie rejestracji tych środków w państwach UE. Wciąż rosnąca liczba substancji chemicznych wprowadzanych na rynek wymusza opracowanie stosunkowo szybkich i efektywnych modeli do wstępnego szacowania narażenia środowiska wynikającego z zastosowania tych substancji. Kluczowymi są informacje o losie i zachowaniu się środka w poszczególnych komponentach środowiska, bowiem stanowią źródło informacji o rodzaju i rozmiarze potencjalnego lub aktualnego narażenia, wyrażonego jako przewidywane stężenie środowiskowe (PEC). Obecnie jako narzędzie wstępnej oceny losu i zachowania się środków ochrony roślin w środowisku stosowane jest wiele modeli wspomagających tę ocenę, przy czym w procesie rejestracji środka w UE wykorzystywane są modele zalecane i opracowanych przez FOCUS.Środki ochrony roślin PPP (plant protection products) stanowią istotny i nieodzowny czynnik zapewniający opłacalność rolniczej produkcji roślinnej przy zachowaniu jakości końcowych produktów. Ocena wpływu środków chemicznych, a w tym i PPP, na środowisko jest jednym z głównych etapów w procesie rejestracji tych środków w państwach UE. Wciąż rosnąca liczba substancji chemicznych wprowadzanych na rynek wymusza opracowanie stosunkowo szybkich i efektywnych modeli do wstępnego szacowania narażenia środowiska wynikającego z zastosowania tych substancji. Do obrotu i stosowania może być wprowadzony wyłącznie PPP, który przy prawidłowym stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumenta oraz jest bezpieczny dla środowiska, a w szczególności dla wód powierzchniowych i wód podziemnych, oraz nie wykazuje niepożądanego działania na organizmy, które nie są celem zwalczania tego środka. [...]

Ocena zmian zanieczyszczenia powietrza ołowiem, cynkiem i chromem w rejonie huty stali w Warszawie w latach 1993–2008


  Oceniono zmiany zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi (Pb, Zn, Cr) w latach 1993-2008, w rejonie huty stali w Warszawie. Do oceny zmian zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi zastosowano metodę bioindykacyjną moss bag wykorzystującą mech jako bioindykator. Maksymalna zawartość Cr, Pb i Zn w eksponowanych mchach w ciągu badanego przedziału czasowego zmniejszyła się odpowiednio o 55%, 37% i 24%. Huta, mimo zmniejszenia poziomu emisji metali, nadal stanowi źródło zanieczyszczenia powietrza w Warszawie i można je określić jako tzw. "gorące miejsce" (hot spot). Non-polluted Sphagnum fallax moss was transplanted from Augustów region and used as bioindicator for studying the air pollution with Cr, Pb and Zn in the vicinity of Warsaw steel mill in 1993-2008. The moss samples were washed with distd. H2O and exposed to atm. air for 12 weeks, mineralized in muffle furnace, dissolved in 30% HCl soln. and analyzed for the heavy metals by at. absorption spectrometry. The max. Cr, Pb and Zn contents in the moss in 1993 were 10.6, 35.9 and 145.0 mg/kg, resp., and decreased down to 4.8, 22.7 and 110.0 mg/kg, resp., in 2008. The steel mill remained, however, a "hot spot“ in the Warsaw area. Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi związane jest przede wszystkim z działalnością człowieka. Przemysł (zwłaszcza metalurgiczny), motoryzacja i transport, spalanie węgla (elektrownie, kotłownie, paleniska domowe) oraz stosowanie w ogrodnictwie i rolnictwie osadów ściekowych, niektórych nawozów mineralnych lub preparatów ochrony roślin zanieczyszcza środowisko metalami ciężkimi. Niewłaściwe składowanie odpadów również powoduje wzrost zawartości metali ciężkich w środowisku1). Przemysł hutniczy uznawany jest jako szczególnie niekorzystnie oddziałujący na środowisko przez emisje z wydziałów produkcyjnych Tabela. Analiza statystyczna zawartości metali w eksponowanych mchach, mg/kg Table. Statistical analysis of metal contents i[...]

Granulowane nawozy organiczno-mineralne z podłoży popieczarkowych. Cz. I. Makro- i mikroskładniki DOI:10.15199/62.2018.9.39


  Polska jest europejskim liderem w produkcji pieczarek1-3). W 2016 r. krajowa produkcja tych grzybów osiągnęła 320 tys. Mg, zaś w 2017 r. 325 tys. Mg4-5). Wraz ze wzrostem produkcji grzybów jadalnych z pieczarkarni generuje się coraz więcej produktów ubocznych6). Przyjmuje się, że na 1 kg wyprodukowanych pieczarek przypada 5 kg zużytych podłoży popieczarkowych7). Szacunkowa ilość zużytych podłoży popieczarkowych w 2017 r. wyniosła ok. 1 625 Gg4). Zgodnie z rozporządzeniem8) zużyte podłoże po produkcji pieczarek zostało zaliczone do grupy odpadów pochodzących z rolnictwa, leśnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, łowiectwa, rybołówstwa i przetwórstwa żywności. Oznaczono je jako odpady o kodzie 02 01 99 "Inne niewymienione odpady"8). Podłoża można aplikować doglebowo bezpośrednio po ich usunięciu z pieczarkarni lub po przekompostowaniu. Popularną metodą zagospodarowania zużytych podłoży popieczarkowych jest wytwarzanie z nich kompostu, który odznacza się dużą zawartością makro- i mikroelementów oraz małą zawartością niepożądanych pierwiastków śladowych. Zużyte podłoża popieczarkowe stanowią znakomite źródło materii organicznej. Ich wykorzystanie byłoby korzystne dla gleb Polski, charakteryzujących się 97/9(2018) 1581 Mgr inż. Danuta MACIASZEK w roku 1980 ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracuje w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Specjalność - ocena środków ochrony pod względem bezpieczeństwa dla środowiska. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, tel.: (22) 375-05-03, fax: (22) 375-05-01, e-mail: justyna.wrzosek@ios.edu.pl Dr Justyna WRZOSEK - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr. 4/2018, str. 605. * Autor do korespondencji: małą zawartością glebowej materii organicznej9-19). Jednak w związku ze zróżnicowanym składem pierwiastkowym, zależnym od s[...]

Modele obliczeniowe do wyznaczania przewidywanych stężeń substancji w wodach powierzchniowych DOI:10.15199/62.2016.3.50


  Środki ochrony roślin muszą spełnić wiele kryteriów oraz przejść skomplikowaną procedurę ewaluacji, aby mogły zostać dopuszczone do obrotu. Ocenie podlega wiele aspektów oddziaływania środków ochrony roślin na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko. Jednym z nich jest los i zachowanie środka ochrony roślin w środowisku. Ten bardzo ważny aspekt oceny ma na celu ustalenie przewidywanych stężeń substancji aktywnej będącej składnikiem danego środka ochrony roślin oraz produktów jej rozpadu, zwanych metabolitami, w poszczególnych elementach środowiska. Za pomocą danych pochodzących z badań laboratoryjnych oraz terenowych i modeli matematycznych obliczane są przewidywane stężenia substancji aktywnej i jej metabolitów w glebie1), wodach podziemnych, wodach powierzchniowych oraz w powietrzu. Omówiono modele zalecane do oceny losu i zachowania środków ochrony roślin w wodach powierzchniowych. Przy ocenie losu i zachowania środków ochrony roślin w środowisku zazwyczaj bierze się pod uwagę tylko wchodzące w ich skład substancje aktywne, a składniki pomocnicze formulacji nie są uwzględniane, jeżeli ich oddziaływanie jest ograniczone do skutków krótkoterminowych (np. tworzenie stabilnej zawiesiny opryskowej), a ich wpływ na procesy długotrwałe (degradacja, przemieszczanie się w środowisku) jest znikomy. Wytyczne do wykonania oceny przewidywanych stężeń w wodach powierzchniowych i osadach zawarte są w rozporządzeniu2) oraz w wytycznych FOCUS3). Istnieje wiele matematycznych modeli obliczeniowych wykorzystywanych do szacowania przewidywanych stężeń środowiskowych substancji aktywnych i metabolitów PEC (predicted environmental concentration) w wodach powierzchniowych PECSW (surface water) i w osadach PECSED (sediment). Grupa FOCUS dostosowała wiele modeli obliczeniowych do wyznaczenia wartości PEC wynikających ze stosowania środków ochrony roślin. Rozporządzenie2) nakazuje szacowanie wartości PECSW i PECSED, ale nie wska[...]

 Strona 1