Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Muszyńska"

Optymalizacja tworzenia i charakterystyka hydrożelowych mikrokapsułek o kontrolowanym uwalnianiu wybranych herbicydów

Czytaj za darmo! »

Herbicydy chloridazon, trifluralinę i chlomazon wykorzystano w procesie immobilizacji w alginianowej matrycy, w celu otrzymania hydrożelowych mikrokapsułek o właściwościach kontrolowanego uwalniania. Dwa rozpuszczalniki organiczne octan etylu i olej roślinny wykorzystano w procesie tworzenia mikrokapsuł. Surowcem zastosowanym do produkcji matrycy hydrożelowej był alginian sodu w postaci 1,5-proc. roztworu. Alginianowe matryce herbicydów otrzymano temperaturze pokojowej (23±1°C) w wyniku mieszania, w odpowiednim stosunku (1:10, 2:10 i 3:10) roztworów herbicydowych z alginianem. Jako środek sieciujący zastosowano roztwór CaCl 2. W przypadku chlomazonu i trifluraliny, dzięki dużej rozpuszczalności w zastosowanych rozpuszczalnikach, uzyskano stabilne sferyczne hydrożelowe kapsułki. Chloridazon, trifluraline and clomazone herbicides were incorporated in alginate-based hydrogel microcapsules to obtain controlled release formulations. Two solvents, AcOEt and a vegetable oil were used to prep. the microcapsules. Na alginate (1.5% soln.) was used as the hydrogel matrixmixed with herbicide soln. in the ratio 1:10, 2:10 and 3:10 at 23±1°C. CaCl2 soln. was used as a crosslinking agent. For chlomazon and trifluraline, stable spherical hydrogel capsules were produced due to good soly. of the herbicides. Istotne znaczenie w nowoczesnym rolnictwie maj􀄅 chemiczne 􀄞rodki ochrony ro􀄞lin. Wykorzystywane s􀄅 one zarówno do zwalczania patogenów wywo􀃡uj􀄅cych choroby ro􀄞lin i chwastów, jak i organizmów zwierz􀄊cych niszcz􀄅cych produkty ro􀄞linne. Ich stosowanie w celu zwi􀄊kszenia wydajno􀄞ci i jako􀄞ci produkcji rolniczej niesie za sob􀄅 niebezpiecze􀄔stwo rozprzestrzeniania si􀄊 szkodliwych substancji chemicznych we wszystkich elementach 􀄞rodowiska naturalnego obejmuj􀄅cego glebh[...]

Zanieczyszczenie powietrza metalami ciężkimi w rejonie huty cynku i ołowiu w Bukownie koło Olkusza


  Dokonano oceny zanieczyszczenia powietrza metalami na podstawie sk.adu chemicznego mchow. Do bada. wykorzystano mech naturalnie rosn.cy w rejonie Olkusza Pleurosium schreberi oraz transplantowany Sphagnum fallax (metoda moss bag) z terenu uznanego za niezanieczyszczony. Kompleks metalurgiczny Boles.aw zidentyfikowano jako wyra.ne .rod.o emisji przede wszystkim o.owiu, kadmu, cynku i arsenu, w mniejszym stopniu miedzi i .elaza, a w najmniejszym chromu i niklu. Zanieczyszczenie powietrza o.owiem by.o 350 razy wi.ksze, arsenem 184, kadmem 74, a cynkiem 47 razy wi.ksze w porownaniu z terenami niezanieczyszczonymi. Mimo ro.nic bezwzgl.dnych w akumulacji metali ci..kich w mchach mi.dzy dwiema metodami badawczymi, potwierdzony statystyczn. analiz. obraz zanieczyszczenia powietrza na mapach imisji o.owiu, kadmu, cynku i arsenu, by. podobny. Pleurosium schreberi moss from the heavy metals-polluted Olkusz region (i) and Sphagnum fallax moss transplanted from non-polluted Augustow region and exposed in bags for 12 weeks during summer time in the Olkusz region (ii) were dry mineralized in a muffle furnace, dissolved in 30% HCl soln. and analyzed for Pd, Cd, Zn, Cu, Fe, Cr, Ni and AS contents by at. absorption spectrometry. The metal contents in (i) and (ii) were correlated to show the extent of air pollution with the metals. In the polluted region, the air pollution with Pb was 350 times, with As 184 times, with Cd 74 times, and with Zn 47 times higher than in the nonpolluted area. The picture of air pollution with Pb, Cd, Zn and As was on the immission maps similar in both cases according to both methods as verified by statistical anal. Pomiary imisji zanieczyszczenia powietrza wymagaj. d.ugoterminowego pobierania probek oraz du.ej liczby punktow pomiarowych. Mo.liwo.. wykonywania takich pomiarow z u.yciem sprz.tu technicznego jest ograniczona, g.ownie z powodu wysokich kosztow oraz braku odpowiednio wra.liwych i niedrogich tech[...]

Pendimetalina w formulacji kontrolowanego uwalniania opartej na alginianowej matrycy i jej wpływ na wzrost i rozwój rośliny testowej


  Herbicyd pendimetalinę wykorzystano w procesie immobilizacji w biopolimerowej matrycy w celu otrzymania hydrożelowych kapsułek o właściwościach kontrolowanego uwalniania (CRF). Surowcem do produkcji hydrożelowej matrycy był alginian sodu w postaci 1,5-proc. roztworu. Jako środek sieciujący zastosowano roztwór CaCl2 . Dzięki dobrej rozpuszczalności pendimetaliny w oleju roślinnym, uzyskano stabilne sferyczne hydrożelowe kapsułki. W warunkach laboratoryjnych badano wpływ dwóch form użytkowych (CRF i EC) na wzrost i rozwój kukurydzy odmiany Bielik. Stwierdzono że kukurydza odmiany Bielik wykazuje większą tolerancję na pendimetalinę immobilizowaną w hydrożelowej matrycy alginianowej w porównaniu z formulacją EC. Pendimethalin was incorporated into Na alginate-matrix to obtain its controlled release formulation. Vegetable oil was used as solvent of pendimethalin and CaCl2 as crosslinking agent. The spherical hydrogel capsules were studied for mech. strength (compression) and phytotoxicity against maize. The formulation produced was less phytotoxic than a com. formulation used for comparison. Warunkiem skutecznego działania środka ochrony roślin jest przedostanie się odpowiedniej jego ilości do wrażliwej części organizmu. Uzyskuje się to poprzez dobór komponentów preparatu pestycydowego, w którym oprócz substancji aktywnych znajdują się substancje pomocnicze (dopełniacze), w skład których wchodzą nośniki i adiuwanty. Dobór formy użytkowej ma na celu optymalne wykorzystanie biologicznych właściwości substancji aktywnej, a także minimalizację obcych substancji (rozpuszczalniki organiczne) wprowadzanych do środowiska. W wyniku modyfikacji form użytkowych środków ochrony roślin możliwe staje się obniżenie ich dawek oraz wprowadzenie substancji aktywnych do środowiska w sposób kontrolowany1-5). Roślina uprawna pozbawiona opieki człowieka ustępuje miejsca chwastom, które są groźnymi konkurentami o składniki pokarmowe, wodę i świa[...]

 Strona 1