Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Robert Kubica"

The emission factors for total suspened particles and particulated matter subfractions produced during solid fuel combustion in residential and commercial sectors in Poland 2000–2013 Wskaźniki emisji pyłu całkowitego oraz jego subfrakcji ze spalania paliw stałych w sektorach mieszkalnictwa i usług w Polsce w latach 2000–2013 DOI:10.15199/62.2016.3.26


  The changes of the emission factors for the combustion of solid fuels in residential sector as well as the methodol. of their detn. in particular for the individual households and com. sectors in Poland were presented. The emission factors of total suspended particles and their fractions produced by the combustion of solid fuels in heating appliance below 1 MW were calcd. The forecasts of the emission factors up to 2024 for Poland were prepd. Zaprezentowano analizę zmian wskaźników emisji (WE) pyłów ze spalania paliw w sektorze bytowo-komunalnym oraz metodologię ustalania tych wielkości, szczególnie dla gospodarstw domowych oraz sektora usług. Wyznaczony trend odzwierciedla zmiany w strukturze urządzeń grzewczych oraz rodzaju stosowanych paliw stałych, tym samym zmiany emisyjności eksploatowanych w Polsce instalacji spalania zasilanych węglem i biomasą w latach 2000-2013. Zaprezentowana została także prognoza zmian wskaźników emisji, wynikająca z wdrożenia wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. w odniesieniu do urządzeń grzewczych na paliwa stałe, które zaplanowano na 2020 r. Oparto się na udokumentowanych badaniach i analizach, niezbędnych dla określenia zmian wskaźników emisji pyłu całkowitego TSP (total suspended particulate) oraz jego subfrakcji PM10 (particulate matter size below 10 μm) i PM2.5 (particulate matter size below 2.5 μm) powstających w procesie spalania paliw stałych w źródłach o mocy do 1 MW. 95/3(2016) 465 Zanieczyszczenie środowiska obserwowane jest w powietrzu, glebie i wodzie. Z punktu widzenia degradacji środowiska naturalnego kluczowe znaczenie ma jednak zanieczyszczenie powietrza. Wprowadzane do atmosfery pierwotne zanieczyszczenia oraz generowane wtórne ksenobiotyki oddziałują na glebę i wodę. Głównym źródłem emisji pyłów są procesy energetycznego wykorzystania paliw kopalnych oraz biomasy, zwłaszcza w sektorze komunalno-bytowy[...]

Reduction of emissions of dust and associated pollutants from combustion of solid fuels in installations of capacity below 50 MW Możliwości ograniczenia emisji pyłu i związanych z nim zanieczyszczeń ze spalania paliw stałych w instalacjach o mocy poniżej 50 MW DOI:10.15199/62.2016.3.28


  A review with 17 refs., of air pollutant emission stds. (NOx, SO2, polycyclic arom. hydrocarbons, polychlorinated dioxins, heavy metals and particulate matter) for small and medium-sized combustion plants and the methods for decreasing the emissions. Omówiono zagadnienia związane z emisją pyłu oraz zanieczyszczeń w nim zawartych. Analizą objęto instalacje spalania paliw stałych o mocy poniżej 50 MW. Omówiono uwarunkowania prawne UE i krajowe w odniesieniu do instalacji spalania paliw stałych małej mocy (do 0,5 MW). Przeanalizowano dostępne możliwości techniczne i pozatechniczne ograniczenia emisji pyłu oraz związanych z nim zanieczyszczeń w aspekcie dotrzymania obowiązujących i projektowanych standardów emisji. Pył emitowany jest do powietrza zarówno ze źródeł naturalnych (erupcja wulkanów, pożary lasów), jak również ze źródeł antropogenicznych. Przemysłowa i rolnicza działalność człowieka są nierozerwalnie związane z emisją do powietrza znaczących ładunków zanieczyszczeń, w tym pyłu. Wśród najważniejszych grup źródeł wymienić można spalanie paliw, przemysł chemiczny i rafineryjny, przemysł metalurgiczny, przemysł cementowy, składowiska surowców i odpadów oraz transport.Głównym źródłem antropogenicznej emisji zanieczyszczeń, w tym pyłu, do środowiska są procesy spalania paliw. Ponad 75% emisji tlenków azotu (NOx) i ditlenku siarki (SO2), ok. 70% emisji tlenku węgla(II) (CO), ponad 75% emisji pyłów i ponad 90% ditlenku węgla (CO2) wprowadzanych do powietrza pochodzi z tych właśnie procesów. W przypadku dużych źródeł spalania ostre wymagania ochrony środowiska wymuszają stosowanie dostępnych technik BAT (best available techniques) produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektem tego jest znaczące obniżenie emisji zanieczyszczeń z sektora energetycznego i przemysłowego. Natomiast procesom spalania poza przemysłem, z wykorzystaniem węgla jako paliwa w źródłach rozproszonych, w tym m.in. w sektorze komunalnym, budynkach użytecz[...]

Limitation of black carbon emissions from solid fuel combustion in small plants Ograniczanie emisji sadzy ze spalania paliw stałych w instalacjach małej mocy DOI:10.15199/62.2016.3.27


  A review, with 36 refs., of black c emission sources and methods for detn. of C in the atm. particulate matter. The techn. measures for black c emission abatement were given. Some guidelines for decreasing the emission were proposed under Polish conditions. Przeanalizowano problem emisji sadzy w kontekście jej szkodliwego oddziaływania na środowisko i zdrowie człowieka. Szczególną uwagę zwrócono na emisję sadzy z indywidualnych palenisk, eksploatowanych w sektorze mieszkalnictwa, ze względu na znaczący udział tego sektora w globalnej emisji pyłu. Omówiono metody oznaczania emisji sadzy w spalinach. Przedyskutowano sposoby ograniczenia emisji sadzy, w tym metody techniczne. Wskazano kierunki działań niezbędnych do podjęcia w warunkach Polski, w aspekcie postanowień znowelizowanego Protokołu z Göteborga. W ostatnich latach najwięcej uwagi, w opracowaniu strategii i polityki ochrony powietrza oraz przeciwdziałania zmianom klimatu, poświęcono tzw. gazom cieplarnianym GHG (green house gases). Prowadzono także badania nad zanieczyszczeniami, mającymi negatywny wpływ na stan środowiska oraz zdrowie człowieka, które występują w fazie stałej. Do takich zanieczyszczeń należą cząstki stałe, w tym sadza BC (black carbon)1-4). Sadza, jako składnik pyłu, jest emitowana zarówno w krajach uprzemysłowionych, jak i krajach rozwijających się ze źródeł eksploatowanych w różnych sektorach działalności gospodarczej człowieka. Podział sektorowy, który wprowadzono dla celów raportowania emisji w ramach Konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, tzw. Konwencji LRTAP (Long-Range Transboundary Air Pollution)5), bazuje na wspólnym podręczniku metodycznym EMEP (The European Monitoring and Evaluation Programme), wydanym wspólnie z Europejską Agencją Środowiska EEA (European Environment Agency) i służącym do określania emisji zaniec[...]

 Strona 1