Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Jeske-Kaczanowska"

A comparative study of sequential extraction methods for identification of trace elements fractions (Cr, Ni, Pb, Cd) in urban soils from several parks Porównanie metod ekstrakcji sekwencyjnej do identyfikacji frakcji pierwiastków śladowych (Cr, Ni, Pb, Cd) w glebach parków miejskich DOI:10.15199/62.2016.3.15


  Thirty two soil samples were collected from Warsaw urban parks and studied for pH, and contents of org. C, Cr, Ni, Pb and Cd. Two sequential extn. methods based on a successive treatment with (i) MgCl2, AcONa, NH2OH, HNO3, H2O2, AcONH4 and HCl/HNO3 solns. (Tessier method) or with (ii) aq. AcOH, NH2OH/HNO3, H2O2, AcONH4, HNO3 and HF/HNO3/HClO4 solns. (BCR method) were used. The methods did not differ in efficiency of Cr, Ni and Cd detn. but the Pb content was higher when the (ii) BCR method was used for the soil anal. The detd. content of the heavy metals studied did not exceed the allowable limits. Badano gleby pochodzące z parków zlokalizowanych na terenie Warszawy. Głównym celem pracy było porównanie dwóch stosowanych z powodzeniem na całym świecie metod analizy sekwencyjnej: Tessiera oraz BCR do oznaczania frakcji pierwiastków w glebach miejskich. W laboratoriach środowiskowych w zależności od celu badań stosowane są różne metody sekwencyjnej analizy pierwiastków śladowych. Metody różnią się między sobą kolejnością dodawania poszczególnych odczynni-ków lub stosowanymi odczynnikami. Generalnie procedury są podobne dla wszystkich znanych metod. Dzięki stosowaniu kolejnych odczynników, coraz silniej działających na tę samą próbkę, otrzymuje się informacje o drogach przechodzenia i biodostępności oznaczanych metali ciężkich na podstawie ich rozpuszczalności i siły wiązania1, 2). Można określić procentowy udział form mobilnych i dostępnych dla roślin oraz stabilnych i biologicznie nieaktywnych w stosunku do całkowitej zawartości danego metalu lub sumy wszystkich oznaczonych frakcji2, 3). Otrzymane wyniki ekstrakcji sekwencyjnej można wykorzystać do określenia biodostępności pierwiastków dla roślin3, 4). Dodatkowo jak podają Chen i współpr.5), przez porównanie otrzymanych wyników można uzyskać cenne informacje co do włączania metali ciężkich do obiegu biogeochemicznego. Metody ekstrakcji sekwencyjnej są powszechnie stosowane w b[...]

 Strona 1