Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Just yna Wrzosek-Jakubowska"

Changes in the chemical properties of solid fraction of digestate from biogas plant during co-composting Dynamika zmian właściwości chemicznych frakcji stałej pofermentu z biogazowni podczas kompostowania DOI:10.15199/62.2016.3.44


  Residues from araerobic digestion of mixs. of maize silage with slops or pig slurry were composted with straw. Changes of dry mass, org. matter content, humification and maturity indexes as well as contents of N, P, K, Mg and selected microelements were detd. The composting of solid fraction from digestate was found an effective method for treating digestate from biogas prodn. plants. The mature composts showed an applicability as good fertilizers. Omówiono zmiany parametrów chemicznych zachodzące podczas kompostowania słomy z frakcją stałą powstającą w wyniku separacji pofermentu z biogazowni. W badaniach wykorzystano dwa rodzaje pofermentu pozostałe po fermentacji metanowej kiszonki z kukurydzy z gnojowicą świńską oraz kiszonki z kukurydzy z wywarem gorzelnianym. Przedstawiono właściwości chemiczne dojrzałych kompostów. Uzyskane wyniki wskazują, że kompostowanie pozostałości pofermentacyjnej wydaje się efektywną metodą jej uzdatniania, w wyniku której uzyskuje się produkt wartościowy z punktu widzenia nawozowego.Rozwój cywilizacyjny związany jest z pogarszaniem się stanu środowiska naturalnego. Koncentrując się na technologiach przyjaznych środowisku, coraz większego znaczenia nabiera produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Rozwijają się technologie bezodpadowe oraz doskonalone są metody uzdatniania i recyklingu odpadów. W te działania wpisuje się m.in. produkcja biogazu. Z jednej strony jest to technologia, która pozwala na produkcję energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych, z drugiej strony jest to metoda racjonalnego zagospodarowania odpadów organicznych. Specjalizacja i intensyfikacja produkcji rolniczej prowadzi do koncentracji produkcji zwierzęcej, co w konsekwencji wiąże się z powstawaniem znacznych ilości nawozów naturalnych, których zagospodarowanie stanowi coraz większy problem. Nieprawidłowa gospodarka tymi nawozami prowadzi do zanieczyszczania wód, gleb i powietrza poprzez m.in. spływ azotanów [...]

 Strona 1