Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aneta H. Baczewska"

The effect of road traffic on soil and plant contamination with lead and chromium Wpływ transportu drogowego na zanieczyszczenie gleb i roślin ołowiem i chromem DOI:10.15199/62.2016.3.10


  Pb and Cr contents in soil samples collected near 2 main roads in the Warsaw area (distance 5-200 m from the road at the depth of 0-20 cm and 80-100 cm) were analyzed by Tessier sequential method. The highest total contents of Pb and Cr (35.4 and 4.03 mg/kg, resp.) were found in the upper layer of the soil at the distance 5 m from the road. Pb in soil collected on both roads was bonded to Fe and Mn oxides while Cr to org. matter. For plants, the max. content of Pb and Cr were 1.8 mg/kg (at distance 5 m from the road) and 2.3 mg/kg (at distance 200 m from the road), resp. Badano zawartość ołowiu i chromu w próbkach gleb i roślin (Solidago virgaurea L.) pobranych w pobliżu dwóch tras komunikacyjnych w pobliżu Warszawy (odległość: 5, 10, 20, 50, 100 i 200 m od jezdni, próbki gleby pobierano z głębokości 0-20 cm i 80-100 cm). Największą zawartość całkowitą badanych metali stwierdzono w wierzchniej warstwie gleby przy trasie E30. Wartości te nie przekraczały jednak dopuszczanych prawem zawartości. W analizowanych glebach wzdłuż tras komunikacyjnych ołów i chrom związane były z frakcją III i IV. Zanieczyszczenia gleb są powszechnie uznawane za jedną z przyczyn ich degradacji, zarówno na terenach rolniczych, jak i zurbanizowanych1, 2). Metale ciężkie należą do głównych zanieczyszczeń wymienianych przez wielu autorów3-5). Są one naturalnymi składnikami litosfery, jednak na skutek rozwoju przemysłu wydobywczego, przetwórczego i innych gałęzi przemysłu, a także rolnictwa i wzrastającego ruchu samochodowego ich zawartość w poszczególnych elementach litosfery często przewyższa wartości tła geochemicznego6, 7). Pojazdy samochodowe są jednym ze źródeł zanieczyszczenia środowiska. Na skutek ruchu drogowego jest emitowanych ponad 150 substancji8). Na 1 kg paliwa pojazd samochodowy wydziela 12-13 m3 spalin, w zależności od stanu technicznego. Silnik o mocy 50 KM wytwarza 300 m3 spalin w ciągu 1 h9). Zanieczyszczenie środowiska następuje [...]

Comparison of bioindication methods for assessing the level of air pollution with heavy metals in Warsaw Porównanie metod bioindykacyjnych w ocenie stopnia zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi w Warszawie DOI:10.15199/62.2016.3.1


  The Pb, Zn, Cd and Cr contents were detd. in moss samples (Sphagnum fallax H. Klinggr.) and pine needles (Pinus sylvestris L.) collected near the sources of pollution (steel mill, provincial road, housing estate). The pine needles accumulated smaller amts. of metals than the moss. The biggest differences were found for Pb. The contents of heavy metals in bioindicators placed in around steel mill were approx. twice higher than those in other locations. Along with increasing distance from the source of pollution, the metal contents in bioindicators significantly decreased. Oceniono wpływ przemysłowego i drogowego źródła emisji na rozprzestrzenianie się zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi (Pb, Zn, Cd i Cr), charakterystycznymi dla obszarów narażonych na emisje pochodzenia antropogenicznego, z wykorzystaniem dwóch metod bioindykacyjnych. Zastosowano metodę moss bag polegającą na określeniu zawartości metali w eksponowanym mchu (Sphagnum Falla H. Klinggr.) oraz w igłach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Wykazano, że przestrzenny obraz zanieczyszczeń uzyskany dwiema metodami był podobny. Igły sosny akumulowały mniej metali niż mech. Największe różnice stwierdzono dla Pb. Mech akumulował 45-345% więcej tego pierwiastka niż igły sosny. Rejon huty ArcelorMittal należy uznać za w znacznym stopniu zanieczyszczony metalami ciężkimi. Zawartości tych metali w eksponowanym mchu i igłach sosny były znacznie większe niż dla innych lokalizacji (droga wojewódzka, osiedle mieszkaniowe i Puszcza Białowieska jako teren kontrolny). Wykazano, że wraz ze zwiększaniem odległości od huty i drogi zawartość metali w bioindykatorach znacznie się zmniejszała. Problem zanieczyszczenia powietrza w dużych aglomeracjach miejskich jest niezwykle istotny. Szkodliwe substancje nie tylko wpływają niekorzystnie na wszystkie elementy środowiska, ale charakteryzują się działaniem mutagennym i rakotwórczym1). W ocenie zanieczyszczenia środowis[...]

 Strona 1