Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Ochocka"

The chemical status of lakes in Poland Stan chemiczny jezior w Polsce DOI:10.15199/62.2016.3.2


  Chem. pollution of 277 lakes particularly with polycyclic arom. hydrocarbons was surveyed in 2011-2014 and assessed in accordance with European Water Framework Directive requirements. The analyses showed exceeded environmental quality stds. in the concns. of (i) the sum of benzo(g,h,i)perylene and indeno(1,2,3-cd)pyrene, (ii) Hg and its compds. and (iii) Cd and its compds., in 32, 6 and 3 lakes, resp., located in western Poland. The (i) and (ii) limit values were simultaneously exceeded in waters of 4 lakes. Przedstawiono ocenę stanu chemicznego i skalę zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi wód jezior polskich monitorowanych w latach 2011-2014. Na 277 jezior badanych pod kątem stanu chemicznego, przekroczenia środowiskowych norm jakości w zakresie stężenia sumy benzo( g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu odnotowano w 32 jeziorach znajdujących się w zachodniej części Polski. Podano również potencjalne źródła zanieczyszczeń wód jeziornych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi. Monitoring wód powierzchniowych w Polsce prowadzony jest zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej1) (RDW), przetransponowanymi do ustawy Prawo Wodne2) oraz rozporządzeń wykonawczych. RDW zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do monitorowania wód powierzchniowych pod kątem ich stanu ekologicznego (określanego przede wszystkim na podstawie zasiedlających je zespołów organizmów) oraz stanu chemicznego. O ostatecznym stanie wód decyduje gorszy ze stanów: ekologiczny lub chemiczny. Stan chemiczny określany jest na podstawie występowania w wodzie substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych3) (tabela 1). Spełnienie środowiskowych norm jakości dla tych substancji jest równoznaczne z osiągnięciem dobrego stan[...]

 Strona 1