Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"SŁAWOMIR KURPASKA"

Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w uprawach pod osłonami


  Wzrastające wymagania, dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego, oraz świadomość wyczerpywania zasobów paliw kopalnych stymulują poszukiwanie rozwiązań technicznych w celu zmniejszenia zużycia energii, w całej gospodarce, w tym również i w obiektach pod osłonami (szklarnie, tunele foliowe). Dodatkowo, obowiązujące w krajach UE uregulowania prawne narzucają konieczność zastępowania paliw kopalnych źródłami energii odnawialnej oraz zwrócenia uwagi na poszanowanie energii (np. tzw. pakiet 3x20). W licznych światowych ośrodkach naukowych, zajmujących się tą problematyką badawczą, testuje się wiele rozwiązań technicznych spełniających tak postawiony cel. Wyniki prac badawczych, sformułowane na ich podstawie rozwiązania komercyjne dotyczą takich zagadnień, jak osłony o zwiększonej izolacyjności, optymalne sterowanie parametrami mikroklimatu wewnątrz obiektu, stosowanie wieloobwodowych systemów grzewczych ze zbiornikami buforowymi, ekrany ciepła, kurtyny boczne, energooszczędne nawadnianie, minimalizacja wentylacji (przez dodatkowe ogrzewanie powietrza wewnątrz szklarni), stosowanie układów kogeneracyjnych (równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej). Oprócz istniejących komercyjnych rozwiązań, przed nauką stoją wyzwania związane ze wskazywaniem kierunków rozwoju rozwiązań technicznych minimalizujących zużycie paliw kopalnych z podaniem wytycznych dla rozwiązań, które znajdą zastosowanie w praktyce. Stąd w wielu ośrodkach naukowych prowadzone są badania obejmujących problematykę energetyczną. Prace badawcze minimalizacji zużycia energii dotyczą m.in. wykorzystania ciepła odpadowego do ogrzewania szklarni; określenia efektów stosowania zmniejszonej wentylacji w szklarni z równoczesnym podgrzewaniem pow[...]

Badanie prototypu indukcyjnego urządzenia do podgrzewania ferromagnetycznego narzędzia do modelowania termicznego woskowych form stomatologicznych DOI:10.15199/48.2019.01.12

Czytaj za darmo! »

Protetyka jest dziedziną wiedzy z pogranicza medycyny oraz techniki, zajmująca się uzupełnianiem ubytków tkankowych, narządowych lub czynnościowych przy pomocy sztucznego materiału zastępczego czyli protez. Szczególne znaczenie znalazła w szeroko pojętej dentystyce, gdzie wykonuje się w różny sposób protezy zębowe. Wśród wielu obecnie stosowanych metod szczególne znaczenie znalazła metoda "wytapianych modeli" czyli stara "metoda traconego wosku" (zwana również "cire perdue" lub "na wosk tracony"). Proces odlewania tą metodą pozwala uzyskiwać produkty o nietypowych kształtach ze stosunkowo dużą precyzją. Sama metoda odlewania polega na precyzyjnym wykonaniu przestrzennego woskowego wzorca odlewanego przedmiotu. Odpowiednio ukształtowany wzorzec zostaje umieszczony w specjalnym materiale ogniotrwałym (masie formierskiej). Następnie, po stwardnieniu masy formierskiej, w dowolny sposób usuwa się wosk (np. wypłukując gorącą wodą), wosk może zostać użyty ponownie. Proces zalewania uzyskanej formy odlewniczej materiałem (np. metal, materiał syntetyczny) można prowadzić różnymi metodami: w sposób grawitacyjny, podwyższonego ciśnienia lub próżni. Ponieważ model formowany jest w jednym kawałku i tym samym dokładnie odwzorowuje postać odlewanego przedmiotu w całości, możliwe staje się wytwarzanie odlewów o bardzo skomplikowanych kształtach. Po rozbiciu formy otrzymany odlew zazwyczaj poddaje się oczyszczeniu i szlifowaniu [3]. Historia sztucznych zębów [1] Już w starożytnym Egipcie piętnaście wieków przed naszą erą starożytni dentyści wykonywali zastępniki brakującego uzębienia które mocowali za pomocą złotych drutów do istniejących zębów. Zastępniki wykonywano z ludzkich zębów, przypuszcza się, że były to zęby niewolników. Na ziemi włoskiej w VII wieku przed naszą erą, Etruskowie mocowali w miejsce braków na złote paski mocowane do innych zębów odpowiednio oszlifowane zęby cieląt. Implanty te były bardzo drogie a ich posiadania ś[...]

Wpływ promieniowania mikrofalowego na stopień eliminacji mikroorganizmów w wierzchniej warstwie gleby DOI:10.15199/48.2017.12.27

Czytaj za darmo! »

Promieniowanie mikrofalowe stosowane jest w wielu dziedzinach i różnorakich procesach produkcyjnych. Wykorzystuje się zarówno efekt termiczny jak i nietermiczny oddziaływania mikrofalowego np. do niszczenia wirusów, bakterii, grzybów [1,2,3]. Szeroko rozpowszechnione jest zastosowanie promieniowania mikrofalowego do sterylizacji sprzętu medycznego, dezynfekcji żywności, i odpadów [4,5]. W produkcji roślinnej wykorzystuje się promieniowanie mikrofalowe na różnych etapach procesu technologicznego, najczęściej na etapie stymulacji materiału sadzeniakowego [6,7]. Podjęto również udane próby selektywnego niszczenia chwastów w produkcji ekologicznej [8] w przypadku roślin szybkorosnących. Biorąc pod uwagę środowisko glebowe a szczególnie mikroorganizmy w nim występujące należy stwierdzić że wpływ promieniowania mikrofalowego na nie jest mało rozpoznany, świadczy o tym niewielka ilość publikacji naukowych [9,10], podobna sytuacja dotyczy gleb leśnych [11,12,13]. Problem komplikuje fakt, że badania wpływu promieniowania mikrofalowego na mikroorganizmy wykazały zróżnicowaną reakcję na to promieniowanie [14]. Mikrofale są jednym z rodzajów promieniowania elektromagnetycznego o długości fali od 1mm do 30 cm, czyli o częstotliwości ok. od 1 - 300 GHz. Promieniowanie mikrofalowe charakteryzuje się dużą pochłanialnością przez materię. Odbywać się to może dwojako, na drodze polaryzacji dipolowej oraz dzięki przewodnictwu jonowemu. Pierwszy rodzaj pochłaniania energii mikrofal przez materię występuje w sytuacji, gdy materiał podany temu promieniowaniu posiada dipole. Są to cząsteczki chemiczne, które pod wpływem działania pola elektrycz-nego fali elektromagnetycznej ustawiają się zgodnie ze zwrotem i kierunkiem oddziałującego pola. Ze względu na zmianę wektora pola elektrycznego, co pół okresu fali dipole, na które działa dane pole również zmieniają swoje położenie, a co za tym idzie obracając się uderzają w kolejne cząstki. Druga metoda[...]

Wykorzystanie tensometrii oporowej do przestrzennej identyfikacji zróżnicowania wybranych właściwości gruntu DOI:10.15199/48.2019.01.14

Czytaj za darmo! »

Wyodrębnienie obszarów na powierzchni pola jest bardzo złożone i wymaga zaawansowanych środków technicznych potrafiących realizować swoje funkcje w czasie rzeczywistym. Uwzględnić należy wiele czynników a dużym wyzwaniem jest jak największe uproszczenie wyznaczania granic tych obszarów na podstawie jednego czynnika i określenie jego korelacji ze zmiennością danego parametru produkcyjnego [1]. Wśród najważniejszych czynników znajdują się właściwości gleby. Badanie zmienności środowiska glebowego dla celów realizacji rolnictwa precyzyjnego. Niektóre parametry gleby są zmienne w czasie i przestrzeni i uchwycenie tej zmienności metodami tradycyjnymi jest czasochłonne, pracochłonne i kosztowne. Z tego powodu powstało wiele technologicznie zaawansowanych urządzeń, dzięki którym w trybie pomiaru ciągłego (on-the-go) z wykorzystaniem detekcji zbliżeniowej (proximal sensing) można w czasie rzeczywistym pozyskać duże ilości danych w warunkach polowych [2,3]. Jednym z bardziej istotnych i mało rozpoznanych właściwości pól uprawnych jest identyfikacja miejsc o nadmiernym podpowierzchniowym zagęszczeniu gleby. Do identyfikacji wykorzystuje się różne czujniki w tym te, które wykorzystują czujniki tensometryczne. Tensometry oporowe w porównaniu z innymi tensometrami wyróżniają się dużą czułością, co pozwala mierzyć bardzo małe odkształcenia z dużą dokładnością. Wynika to z ich charakterystyki liniowej i wiąże się z możliwością stosowania w układach pomiarowych wzmacniaczy. Niewielkie wymiary tensometru pozwalają badać zjawiska spiętrzenia naprężeń, a z powodu małych mas nadają się do badania procesów dynamicznych. Nie są wrażliwe na drgania i wstrząsy, mogą pracować w wysokich temperaturach i ciśnieniach, można je również stosować na powierzchniach zakrzywionych ponadto zapewniają łatwość sterowania i rejestracji badanych wielkości. Układ pomiarowy Opory robocze narzędzia wzorcowego (rys. 1) zmierzono wykorzystując ramę wyposażoną w c[...]

Identyfikacja Zróżnicowania Struktury Reologicznej Gruntu na Podstawie Map Przewodności Elektrycznej DOI:10.15199/48.2020.02.15

Czytaj za darmo! »

Na fazę stałą gleby składają się cząstki mineralne, organiczne i organiczno mineralne, w różnym stopniu rozdrobnienia [1]. Stopień ten wpływa w istotny sposób na wiele właściwości gleby [1, 2]. Procentowy udział w glebie grup cząstek o określonych wielkościach nazywa się składem mechanicznym gleby [1]. Głównym czynnikiem wpływającym na wysokość uzyskiwanych plonów [2, 3, 4] jest rodzaj gleby i jej skład mechaniczny. Od składu mechanicznego (granulometrycznego) uzależniona jest zdolność gleby do magazynowania wody i składników pokarmowych niezbędnych do rozwoju roślin. Szczególnie ważną frakcją jaka występuje w glebie jest ta podlegająca szybkiemu wymywaniu z profilu glebowego i nosząca nazwę frakcji części spławianych. Właśnie w tej frakcji następuje zatrzymanie składników pokarmowych i materii organicznej. Wzrost procentowego udziału tej frakcji w glebie znacząco poprawia jej właściwości sorpcyjne [5]. Dzięki temu możliwe jest zoptymalizowanie dawek nawozowych, które nie tylko dostarczą niezbędnych składników roślinom, ale również zwiększą zasobność gleby dla następnych roślin. Według niektórych autorów lepszym wskaźnikiem do zakwalifikowania danego pola do przestrzennie zmiennego nawożenia jest zmienność glebowa w aspekcie jej tekstury, określona na podstawie skanowania elektromagnetycznego [6, 7]. Jest to głównym wyzwaniem stawianym w przypadku technologii rolnictwa precyzyjnego [2, 3]. W przypadku tej technologii produkcji nieodzownym staje się wykorzystanie wyników z przeprowadzonych pomiarów konduktometrem przewodności elektrycznej EM38 do przygotowania map przestrzennej zmienności, na podstawie których wykonywane będą przestrzennie zmienne zabiegi nawożenia lub uprawy przy wykorzystaniu systemów nawigacyjnych z odbiornikiem GNSS [8-10]. Konduktometr EM38 kanadyjskiej firmy Geonics Limited pozwala na pomiary do głębokości 1.5 m w układzie pionowych dipoli oraz do 0.75 m w układzie poziomych dipoli (pionowych anten[...]

Nowoczesne systemy doświetlania roślin oparte o najnowsze osiągnięcia technologii SSL LED


  Światło jest czynnikiem niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania roślin, determinuje wielkość oraz jakość plonu. Niedobór światła skutkuje zawsze zmniejszeniem intensywności fotosyntezy, co przekłada się na słabszy wzrost roślin [1]. Oprócz funkcji troficznych, światło pełni również rolę czynnika morfogenetycznego, wpływając na przykład na wydłużanie pędów, wybarwienie liści, kwitnienie, czy proces starzenia [2]. Ponadto, w istotny sposób modyfikuje wartość biologiczną, która ma duże znaczenie dla konsumenta roślin. Wykazano na przykład, że warunki świetlne podczas uprawy mają duży wpływ na redukcję azotanów oraz zawartość związków o charakterze prozdrowotnym w częściach użytkowych różnych gatunków warzyw [3]. Niemal w każdym aspekcie oddziaływania można precyzować, które zakresy długości fal świetlnych oraz jaka intensywność napromienienia niezbędne są do wywołania określonych procesów fizjologicznych. Wykorzystując tę wiedzę, w szklarniowych uprawach ogrodniczych od dziesięcioleci stosuje się odpowiednie doświetlanie światłem sztucznym. Wynika to z faktu, że w warunkach klimatycznych Polski, jak i w wielu innych regionach strefy umiarkowanej rośliny skazane są na niedobór światła. Problem ten pojawia się jesienią, zimą oraz wczesną wiosną [4]. Proces doświetlania roślin jest przedmiotem licznych badań naukowych, publikacji oraz wdrożeń w produkcji ogrodniczej. Do doświetlania stosuje się najczęściej nisko- i wysokoprężne lampy sodowe. Ich skuteczność świetlna jest bardzo wysoka i wynosi 90…135 lm/W, a typowy czas życia 12000 godz. [5]. Zaletą ich, w wyniku zastosowania ekranów odbłyśnikowych jest doskonały rozsył strumienia świetlnego, natomiast wadami duża ilość energii elektrycznej, która zamieniana jest na ciepło oraz brak możliwości regulacji ich charakterystyk spektralnych. Dynamiczny rozwój technologii SSL LED (Solid-State Lighting Light-Emitting Diode) spowodował, że lampy sodowe są i będą coraz częściej wy[...]

Zastosowanie diod LED w systemach doświetlania roślin wyzwaniem na dzisiaj i na jutro

Czytaj za darmo! »

Celowość i korzyści z operacji doświetlania roślin w rozmaitych fazach ich uprawy są od dawna bezspornie stwierdzane i uzasadniane eksperymentalnie. Z tytułu cech klimatycznych wielu regionów w tym Polski w pewnych porach roku występuje deficyt dostępności promieniowania słońca, czego rezultatem jest liniowa procentowa zależność spadku plonów od spadku natężenia promieniowania. Niedobory tego natężenia skutkują wolniejszym wzrostem roślin, zmniejszoną odpornością na choroby, wiotczeniem łodyg, obniżeniem zawartości chlorofilu i późniejszym ograniczeniem produktywności. Interesujący i atrakcyjny obszar badawczy stanowi problematyka okresowego lub cyklicznego doświetlania, cechującego się nieraz nieoczekiwanymi, nieprzewidywalnymi rezultatami reakcji rośliny. Cechy tego doświetl[...]

 Strona 1