Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Daniel Małozięć"

Badanie termokinetycznych właściwości kompozytów drewnopochodnych z dodatkiem polietylenu i polipropylenu


  Przedstawiono wyniki badań ciepła spalania, szybkości wydzielania ciepła oraz całkowitej ilości wydzielonego ciepła kompozytów WPC z dodatkiem polietylenu i polipropylenu i porównano je z wynikami uzyskanymi dla tradycyjnej płyty wiórowej. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kalorymetru stożkowego i metodyki pomiarowej opisanej w normie PN EN ISO 1716:2010. Stwierdzono, że wyniki badań termokinetycznych właściwości kompozytów WPC były względem siebie porównywalne, niezależnie od metody badawczej. Najkorzystniejsze wyniki uzyskano dla płyty wiórowej tradycyjnej (komercyjnej). Wykazano, że stosowanie tej grupy tworzyw sztucznych w produkcji kompozytów typu WPC wymaga zastosowania środków ogniochronnych w celu polepszenia właściwości termokinetycznych. Waste polyethylene and polypropylene were used as materials for prepn. wood-polymer composites studied then for heat-release rate at heat exposure 30-70 kW/m2 for 60-600 s by using cone and bomb calorimeters. The thermokinetic properties of the composites were worse than that determined for comparison for a common PHOH-HCOOH resin- -bonded chip board. Produkcja kompozytów typu WPC (wood polymer composite) stanowi gałąź przemysłu drzewnego. Muszą one spełniać różnorodne wymagania, m.in. z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Jednym z najważniejszych parametrów pożarowych, a zarazem głównym parametrem wpływającym na dynamikę rozwoju pożaru (temperaturę pożaru), zwłaszcza w jego I fazie rozwoju, jest szybkość wydzielania ciepła HRR (heat release rate) i całkowita ilość wydzielonego ciepła THR (total heat release). Ciepło spalania jest parametrem, który wpływa na obciążenie ogniowe w budynkach produkcyjno-magazynowych, a także na prognozowany względny czas trwania pożaru i wymaganą odporność ogniową elementów budowlanych. Popyt na drewno i materiały drewnopochodne powoduje postępujące zmniejszanie się zasobów surowca, jakim jest drewno. Inspiruje to naukowców i pracowników pr[...]

Analiza wybranych metod obliczeniowych w zakresie oddziaływania fali wybuchu chemicznego


  Przemysł chemiczny jest nieodłącznie związany ze stosowanymi tam substancjami niebezpiecznymi, w tym również o właściwościach palnych oraz wybuchowych. Aby dobrze poznać zagrożenia związane z tymi substancjami, konieczne jest analizowanie ich potencjalnych efektów fizycznych, do których należy również zjawisko wybuchu. Dokonano analizy najczęściej stosowanych metod obliczeniowych w zakresie oddziaływania fali wybuchu mieszanin paliwowo-powietrznych, jak również wykazano zasadnicze różnice pomiędzy tymi metodami. Trinitrotoluene equivalent, multienergetic and Baker- Strehlow methods for calcn. of blast effects were presented and compared. Zjawisko wybuchu w przemyśle chemicznym jest znane nie od dziś, o czym świadczą liczne awarie przemysłowe, o których od czasu do czasu dowiadujemy się poprzez środki masowego przekazu oraz liczne publikacje branżowe1, 2). Przemysł chemiczny związany jest nieodłącznie ze stosowanymi, produkowanymi czy też magazynowanymi tam substancjami niebezpiecznymi, w tym również substancjami o właściwościach palnych oraz wybuchowych. Proces uwolnienia i formowania się mieszaniny palnej można modelować przy wykorzystaniu analizy właściwości fizykochemicznych oraz odpowiedniego aparatu matematycznego3, 4). Zjawisko wybuchu może spowodować poważne skutki stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz destrukcyjnie wpływające na konstrukcje budowlane, aparaty i urządzenia procesowe. Powoduje tym samym potężne szkody materialne oraz zanieczyszczenie środowiska. Wybuchom mieszanin paliwowo-powietrznych towarzyszy gwałtowny wzrost ciśnienia oraz powstawanie i rozprzestrzenianie się fali wybuchu. Kształt fali ciśnienia w pobliżu źródła wybuchu zależy od typu wybuchu. Początkowy kształt fali ciśnienia różni się znacznie w przypadku wybuchów materiałów wybuchowych, materiałów nuklearnych czy też fizycznych lub chemicznych wybuchów mieszanin gazowo-powietrznych. Do typowych wybuchów chemicznych zalicza [...]

Nowe ekologiczne modyfikacje ogniochronne materiałów epoksydowych utworzone z Epidianu 5


  Przedstawiono ekologiczne modyfikacje ogniochronne materiałów polimerowych utworzonych z żywicy epoksydowej Epidian 5. Uniepalnienie materiału epoksydowego polegało na wprowadzeniu Apyralu i Fyrolu PNX oraz nanorurek węglowych w różnych stężeniach do żywicy epoksydowej. Skuteczność ogniochronną zastosowanych antypirenów analizowano za pomocą kalorymetru stożkowego. Badano wpływ wartości ekspozycji cieplnej oraz rodzaju wprowadzonych środków ogniochronnych na parametry pożaru związane z palnością, toksycznością i dymotwórczością spalanych materiałów. A com. epoxy resin was modified by addn. of 3 com. fire retardants (0.1-10%), cured and studied for heat release rate, sp. extinction area, mass loss rate and CO and CO2 emissions in fire by cone calorimetry at heating intensity 30 or 50 kW/m2. The simultaneous addn. of AlO(OH) and H3PO4 was the most efficient method for fire retarding while the addn. of C nanotubes resulted in the highest increase in the ignition temp. Stosowane powszechnie wyroby budowlane różnią się swoim zachowaniem w warunkach pożaru. Inaczej zachowują się wyroby drewniane, inaczej wyroby z tworzyw sztucznych, a jeszcze inaczej wyroby tekstylne. Powstały w wyniku ich zapłonu pożar może rozprzestrzeniać się w bardzo szybkim tempie, powodując ogromne straty materialne i stwarzając zagrożenie dla ludzi. Dynamikę jego rozwoju można ograniczyć stosując materiały o odpowiednich właściwościach pożarowych1, 2). Głównym celem prac z zakresu bezpieczeństwa pożarowego materiałów epoksydowych jest otrzymanie takich antypirentów (środków ogniochronnych), które wprowadzone na etapie ich syntezy lub do bazowej żywicy spowolnią szybkość spalania się wyrobów, obniżą aSzkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa; bCentrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Józefów k. Otwocka Marzena Półkaa, * Aneta Łukaszek-Chmielewskaa, Daniel Małozięćb Nowe ekologiczne modyfikacje ogniochronne materiałów epoksydowych utworzone z Ep[...]

Wpływ środków ogniochronnych do drewna na zmiany środowiska pożaru w układzie pomieszczeń


  Dokonano analizy wpływu wybranych środków ogniochronnych na generację dymu z drewna. Określono, które z badanych środków ogniochronnych powodują zwiększenie generacji dymu, powiększając zagrożenie pożarowe określone wzrostem temperatury górnej warstwy dymu, jej położeniem nad poziomem podłogi i zasięgiem widzialności. W badaniach stosowano kalorymetr stożkowy. Do obliczeń parametrów stanu środowiska pożarowego pomieszczeń użyto zaawansowanego modelu strefowego. Four com. fire-retarding agents were used for impregnation of oak samples studied for heat release rate and CO, CO2 and smoke (soot) emissions by cone calorimetry. The expt. data were used for computer simulation of temp. distribution, upper layer of smoke and visibility redn. in a room-corridor system. A complex zone model-based computer program was used for the simulation. One of the studied fire-retarding agents did not prevent the wood samples against the fire but even accelerated the combustion rate and smoke emission. Jednym z istotnych problemów badawczych, którymi zajmują się różne ośrodki na świecie, jest zagadnienie zmian właściwości palnych polimerów naturalnych i sztucznych w kierunku zmniejszenia generacji energii cieplnej i emisji produktów spalania1-7). Środki ogniochronne do drewna odgrywają znaczącą rolę w szeroko pojętej profilaktyce pożarniczej. W znacznym stopniu wpływają na zmniejszenie prawdopodobieństwa powstania pożaru lub zmniejszają dynamikę jego rozwoju. Ich główne działanie opiera aSzkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa; bCentrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej PIB, Józefów k. Otwocka Marek Koneckia, Marzena Półkaa,*, Norbert Tuśnioa, Daniel Małozięćb Wpływ środków ogniochronnych do drewna na zmiany środowiska pożaru w układzie pomieszczeń Effect of fire retarding agents for wood on the change of fire environment in room systems Dr hab. Marzena PÓŁKA, prof. SGSP - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżą[...]

Ocena emisji związków chemicznych podczas rozkładu termicznego i spalania pasów klinowych DOI:10.15199/62.2020.1.12

Czytaj za darmo! »

Stosowanie pasów klinowych w przekładniach cięgnowych sięga początku XX w. W ostatnich kilkunastu latach dzięki intensywnemu rozwojowi przemysłu chemicznego opracowano wiele nowych materiałów do ich produkcji. Innowacje dotyczą oprócz nowych materiałów także postaci geometrycznych pasów i kół pasowych. Źródłem nieprawidłowej pracy przekładni cięgnowych mogą być niedokładne wykonanie i montaż maszyn i urządzeń1-3), niewyważenie elementów znajdujących się w ruchu obrotowym4, 5), zużycie elementów6, 7) oraz zmiana temperatury przekładni. Ten ostatni parametr może stać się przyczyną zapalenia pasa. Stosowane w przekładniach cięgnowych pasy klinowe są najczęściej wykonane z materiałów kompozytowych zawierających tworzywa sztuczne. Warstwę nośną stanowią włókna stalowe lub poliamidowe, warstwę podatną (ściskaną) guma lub kauczuk, a warstwę rozciąganą kompozyt tkaninowo-gumowy. Całość jest owinięta zawulkanizowaną taśmą płócienną lub kordową (warstwa ochronna). Współcześnie w produkcji pasów cięgnowych stosuje się kompozyty i materiały o zróżnicowanej strukturze. Szczegółowe informacje o stosowanych rozwiązaniach są najczęściej chronione. Dane powszechnie dostępne dotyczą głównie właściwości mechanicznych pasów i ich odporności na środowisko eksploatacji. Znajomość składu materiałowego produktu ułatwiłaby m.in. proces jego recyklingu. W przypadku pasów klinowych można stosować dwie metody utylizacji. Pierwsza polega na ich rozdrobnieniu i zmieleniu, a następnie granulacji powstałego materiału i powtórnym jego wykorzystaniu. Druga metoda to spalanie, ale w tym przypadku trzeba zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo tego procesu, aby do atmosfery nie przedostały się toksyczne związki chemiczne. 99/1(2020) 93 Bryg. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ w roku 1999 ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Jest oficerem Państwowej Straży Pożarnej. Od 2015 r. pełni funkcję kierownika Zespołu Laboratoriów Procesów Spalani[...]

Wykorzystanie bezpłatnych narzędzi obliczeniowych do określania stref zagrożeń z udziałem substancji niebezpiecznych


  Dokonano analizy możliwości wykorzystania bezpłatnego oprogramowania komputerowego do oceny zagrożenia substancjami niebezpiecznymi na skutek ich niekontrolowanego uwolnienia w przemyśle chemicznym wraz z możliwością implementacji wyników obliczeń na mapach terenowych w celu zapewnienia lepszej wizualizacji wyników. W przemyśle chemicznym stosuje się wiele substancji niebezpiecznych, w tym również trujących, palnych oraz wybuchowych. Aby dobrze poznać zagrożenia związane z tymi substancjami konieczne jest określenie skali możliwego awaryjnego uwolnienia tych substancji oraz ich rozprzestrzenienia się, jak również przeanalizowanie efektów ich uwolnienia z urządzeń i instalacji przemysłowych, odnosząc się do rzeczywistych awarii w przemyśle1, 2). Program Aloha (areal locations of hazardous atmosphere)3) umożliwia przeprowadzenie obliczeń dotyczących awaryjnego uwolnienia substancji niebezpiecznych z urządzeń i aparatów procesowych wraz z wyświetleniem skali potencjalnych zagrożeń w bezpośrednim otoczeniu źródła uwolnienia. Wyniki takich obliczeń dają podstawę do podjęcia dalszych decyzji dotyczących niezbędnych działań mających na celu zmniejszenie skutków awarii. Program ten ze względu na prostą obsługę oraz szybkość obliczeń zalicza się do narzędzi wspomagających decyzje w sytuacjach mających znamiona awarii przemysłowej. Program ten umożliwia również implementację danych wejściowych do obliczeń niezawartych w menu, a uzyskanych za pomocą zewnętrznych metod obliczeniowych w zakresie właściwości fizykochemicznych substancji niebezpiecznych4) lub na podstawie badań doświadczalnych5). Niewątpliwą wadą programu Aloha jest brak możliwości bezpośredniego wyświetlania stref zagrożeń na mapach rzeczywistego miejsca awarii przemysłowej. Wymagane jest zatem dodatkowe oprogramowanie, które zaimplementuje wyniki na istniejącą mapę. Nie bez znaczenia jest tutaj spójność danych wynikowych (jednostki, skala mapy). Połączenie[...]

 Strona 1