Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ LIS"

Phase transformations during cooling X4NiCrMo20-2-2 steel after intercritical annealing

Czytaj za darmo! »

The kinetics of phase transformations during cooling of austenite formed at intercritical annealing 7000C/1hour were established for X4NiCrMo20-2-2 steel as function of temperature and time. A complete CCT diagram for X4NiCrMo20-2-2 steel cooled at 13 - 0.045 0C/s cooling rate from temperature 700oC after intercritical annealing was determined. It was supplemented with microstructures observa[...]

Wpływ obróbki cieplnej międzykrytycznej na własności mechaniczne i udarność niskowęglowej stali bainitycznej


  Zbadano wpływ czasu międzykrytycznego wyżarzania przez 1, 3, 10 godzin w temperaturze 973 K na zmiany energii łamania próbek Charpy V i udział przełomu kruchego oraz własności wytrzymałościowe stali HN5MVNb. Po ulepszaniu cieplnym H973 K/1h +O893 K/1h uzyska- no wysoką wytrzymałość i niską temperaturę przejściową udarności 81 J. Effect of time of intercritical annealing:1,3,10 hours at 973 K on changes of impact energy of Charpy V and fraction of brittle fracture and tensile properties of HN5MVNb steel were investigated. After water quenching 973 K/1h and tempering 893 K/1h high tensile properties and low impact energy 81 J transition temperature were achieved. Słowa kluczowe: niskowęglowa stal bainityczna, międzykrytyczne wyżarzanie, ulepszanie cieplne, temperatura przejściowa udarności, tem- peratura przejściowa kruchości Key words: low carbon bainitic steel, intercritical annealing, water quenching and tempering, impact energy transition temperature, brittle fracture transition temperature.Wprowadzenie. Przedmiotem badań była stal HN5MVNb należąca do grupy bardzo niskowęglowych stali bainitycznych. Stale tego typu stosuje się w kon- strukcjach rurociągów gazowych i naftowych, w mor- skich platformach wiertniczych, w budowie statków i łodzi podwodnych, zbiorników ciśnieniowych oraz w innych konstrukcjach pracujących w niskich tempe- raturach i w warunkach wysokich obciążeń [1÷3]. Dla blach grubych po walcowaniu zastosowanie obróbki cieplnej z zakresu (α[...]

Analiza topografii mikrostruktury TRIP stali CMnAlSi


  Duże korzyści płynące z przemiany martenzytycznej austenitu indukowanego odkształceniem plastycznym doprowadziły w ostatnim dziesięcioleciu do opracowania nowej grupy stali o mikrostrukturze wielofazowej, składającej się z ferrytu, bainitu oraz austenitu szczątkowego. Przemiana fazy γ o udziale od 10 do 15% w martenzyt powoduje zwiększenie własności wytrzymałościowych wyrobu gotowego oraz zwiększenie plastyczności stali. Stale te noszą nazwę stali z efektem TRIP (Transformation Induced Plasticity) [1]. Podobnie jak dla materiałów kompozytowych, właściwości tego materiału są wypadkową poszczególnych faz, ich udziału oraz morfologii. Bainit jest wytrzymałą fazą, natomiast ciągliwy ferryt i austenit ułatwiają obróbkę plastyczną. Omawiana stal jest atrakcyjna pod względem wytrzymałościowym oraz technologicznego punktu, widzenia jednak jej niezwykłe właściwości ujawniają się w przypadku gwałtownego odkształcenia (wypadek samochodowy). W wyniku zderzenia następuje przemiana austenitu szczątkowego w martenzyt i pochłoniecie energii. Przy przemianie A→M dodatkowo pojawia się szczególna plastyczność zwana plastycznością przemiany. Zjawisko to powoduje, że stale TRIP charakteryzują się umocnieniem przy bardzo dużej wytrzymałości od 600 do 800 MPa [2]. Stal CMnAlSi, która cechuje się dobrą kombinacją wytrzymałości i plastyczności po obróbce ciepln[...]

Modelowanie struktury stali w funkcji szybkości i temperatury odkształcania

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ obróbki cieplno-plastycznej w zakresie temperatury odkształcania 700÷1200 °C przy szybkościach odkształcania 0,01 s-1 oraz 6,5 s-1 dla stali niskowęglowej z dodatkiem boru na rodzaj i udziały objętościowe produktów przemiany austenitu po OCP. The effect of thermomechanical working in temperature range 700-1200 °C at strain rate 0,01 s-1 and 6,5 s-1 on type and volume fraction of austenite phase transformation products was investigated in low carbon steel with boron addition. Słowa kluczowe: stal niskowęglowa z dodatkiem boru, modelowanie struktury, szybkość odkształcania Key words: low carbon steel with boron addition, structure modelling S. 488 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 9 1. Wprowadzenie. Na struktury stali konstrukcyjnej po procesie OCP wpływ ma wiele czynników: wielkość ziarna austenitu oraz jego jednorodność pod względem składu chemicznego, parametry procesu odkształcania, których wynikiem jest umocnienie w początkowych stadiach odkształcania, a następnie zachodzące procesy zdrowienia i rekrystalizacji. Przemiany fazowe austenitu podczas chłodzenia po odkształceniu oraz procesy wydzieleniowe z roztworu stałego [1÷4]. W stalach niskowęglowych zawierających bor występuje spowolnienie rekrystalizacji austenitu podczas odkształcania, segregacji boru do granic ziaren austenitu, opóźnienie przemiany γ→α [2, 4÷7]. Otrzymywanie w procesie wytwarzania zaplanowanej struktury z[...]

Struktura i zmiana stężenia pierwiastków stopowych w strefie złącza bimetalowych blach po walcowaniu i wyżarzaniu normalizującym

Czytaj za darmo! »

Bimetalowe materiały, takie jak druty, pręty, taśmy, blachy, znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Zastosowanie wyrobów bimetalowych wynika z nadania wyrobom przemysłowym określonych własności fizycznych i mechanicznych będących właściwościami powłoki (np. odporność korozyjna, przewodnictwo elektryczne) oraz podłoża (np. wysoka wytrzymałość). Otrzymywanie wyrobów bimetalowych może odbywać się w wyniku wykorzystania fali uderzeniowej wybuchu - platerowanie wybuchowe lub detonacyjne [1, 2], platerowanie przez napawanie [3] lub walcowanie na gorąco. Utwardzanie stabilnego połączenia pomiędzy materiałem podstawowym (stal konstrukcyjna) a warstwą plateru ze stali podczas odkształcania na gorąco jest uwarunkowane wartością temperatury i gniotu oraz szybkością odkształcania. Wysoka temperatura oraz parametry odkształcania dzięki wytworzeniu wakancji i dyslokacji, a także procesom relaksacyjnym i rekrystalizującym wpływają na procesy dyfuzyjne. Strumień dyfuzji pierwiastka przez powierzchnię rozdziału łączonych elementów zależy nie tylko od gradientu potencjału chemicznego tego pierwiastka, lecz również od gradientu potencjałów chemicznych innych pierwiastków. Wpływ ma również wielkość ziarna. Dlatego problem opisu procesów dyfuzji przez powierzchnię rozdziału stal podstawowa- -plater jest zagadnieniem skomplikowanym. W prezentowanym artyku[...]

TRIP steel topography examined by AFM (Atomic Force Microscopy)


  Rapid development of automotive industry and strong competition in the car market makes that car designers are looking for the new materials with better properties, especially mechanical ones. One of the greatest achievements of contemporary metallurgy was development of modern materials for motorization such as multiphase structure steel. This particular group includes TRIP (Transformation Induced Plasticity) type steel. It comes under a new generation mild-alloy steel group characterized by a very good combination of strength and plasticity [1]. This combination of mechanical properties results from the structure of the steel which can be produced in the process of multiphase heat treatment. While heat-treating ferrite appears in the structure, as well as bainite, martensite and large quantities of retained austenite which while technological forming of the final product turns into martensite. The structure of the TRIP steel can be precisely shaped by the proper technological parameter selection of particular heat treatment phases [2÷5]. In most cases electron scanning microscopes (SEM) are used to obtain information about the surface. Application of AFM (Atomic Force Microscope) - atomic force in a microscope enables broadening of topographical characteristics of the studied sample`s surface. Atomic force microscope allows to process the picture of the surface in different environments without a vacuum of any kind or special sample preparation. Moreover, it enables quantity evaluation of a chosen surface feature, including statistical analysis of surface irregularities [3÷4]. In the paper surface measurement was made by semi-contact method with the use of oscillatory needle under which the [...]

Struktura i odporność na zużycie tribologiczne powłok z cermetalu na stali S275N

Czytaj za darmo! »

W nowoczesnym przemyśle szerokie zastosowanie ma odpowiednie kształtowanie własności powierzchniowych części maszyn, narzędzi, armatury itp. Może ono polegać na zmianie struktury i/lub składu chemicznego powłoki wierzchniej lub nanoszeniu różnych powłok. Jedną z technologii dającą szerokie możliwości nakładania powłok z metali, materiałów ceramicznych, cermetali lub tworzyw sztucznych jest natryskiwanie cieplne. Obróbka ta jest efektywną metodą nanoszenia powłok o dowolnym składzie chemicznym geometrii i strukturze ziaren na różne (metalowe i niemetalowe) podłoża. Proces ten charakteryzuje się brakiem przetopienia materiału podłoża, a natryskiwana powłoka jest połączona z podłożem adhezyjnie, mechanicznie lub w pewnych przypadkach dyfuzyjnie [1÷5]. Do podstawowych czynników, które decydują o własnościach natryskiwanej powłoki można zaliczyć: prędkość cząstki i jej temperaturę w momencie uderzenia w podłoże oraz atmosferę w jakiej ten proces przebiega [3]. MAT ERIAŁ DO BA DAŃ Przedmiotem badań były powłoki ceramiczne z MetaCeram 28020 z powłoką pośrednią, natryskiwane "na zimno" na stal S275N [4÷6]. Skład chemiczny materiałów użytych do uzyskania powłok podano w tabeli 1. Powłokę pośrednią na bazie proszku Ni-Al wykonano w celu uzyskania dobrej przyczepności do podłoża proszków ceramicznych. Po przeprowadzonym procesie natryskiwania na odpowiednio przygotowaną powierzchnię stali S275N zmierzono grubości powłoki [...]

 Strona 1