Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Kozłowski"

ASPEKTY EKONOMICZNE I ODZYSK METALI Z ODPADÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono prognozę do 2015 roku bilansu powstawania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego przewidzianego do zagospodarowania w Polsce na przykładzie najczęściej występujących odpadów użytkowanych przez społeczeństwo w kraju. W referacie przedstawiono wynik badań nad odzyskiem metali na przykładzie sprzętu radiowo-telewizyjnego (RTV), sprzętu komputerowego, drobnego sprzętu gospoda[...]

Zastosowanie prawdopodobieństwa w ocenie jakości wody do picia

Czytaj za darmo! »

Aktualnie konieczność raportowania o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (JWPS) wynika zarówno z Dyrektywy 98/83 UE [4], jak i zgodnego z nią rozporządzenia Ministra Zdrowia [19]. Zakres raportowania zależy przy tym od przeznaczenia raportu. I tak, w pracy [2] zawierającej zakres raportowania dla potrzeb Unii Europejskiej strefa zaopatrzenia jest charakteryzowana poprzez:  nazwę wskaźnika JWPS;  liczbę wykonanych w ciągu roku analiz konkretnego wskaźnika JWPS: ● ogółem, ● z przekroczeniami normatywu;  zmierzone w ciągu roku poziomy konkretnego wskaźnika JWPS: ● minimalną, ● maksymalną;  wyznaczony na podstawie analiz wykonanych w ciągu roku średni poziom konkretnego wskaźnika JWPS. Zgodnie z rozporządzeniem [19], jedynie stwierdzenie metodami laboratoryjnymi wystąpienia przekroczenia przez zawartość wskaźnika JWPS jego normatywu, upoważnia właściwego inspektora sanitarnego do uruchomienia procesu decyzyjnego, mającego na celu stwierdzenie braku przydatności wody do spożycia. W procesie tym może, w zależności od rodzaju rozważanego wskaźnika JWPS, zajść konieczność rozważenia stopnia zagrożenia dla zdrowia. Moim zdaniem, powyższy proces decyzyjny może prowadzić do fałszywych wniosków. Stwierdzenie to postaram się uzasadnić w dalszej części artykułu za pomocą indukcji będącej elementem teorii poznania [9]. Zaproponuję w niej również metody rozwiązania zaistniałych problemów metodycznych. Teoretyczne uzasadnienie zastosowania probabilistyki w ocenie jakości wody do picia Ze względu na stosowane metody laboratoryjne, pobieranie próbek nie odbywa się w sposób ciągły; nawet w przypadku stref zaopatrzenia charakteryzujących się dużą liczbą mieszkańców, poszczególne próbki pobierane są w bardzo odległych od siebie okresach. W okresach między poszczególnymi pobraniami próbek skład Artykuł dyskusyjny wody nie jest znany. W tych przedziałach czasowych może do[...]

RECYKLING ODPADÓW ZSEE W POLSCE OGNIWEM GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM DOI:10.15199/67.2019.9.2


  WPROWADZENIE Problem zagospodarowania odpadów w Polsce poruszany jest w wielu przedsięwzięciach i projektach wdrażanych w ostatnim okresie w kraju, takich jak: ??Projekt Polityki Surowcowej Państwa, ??Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, ?? Strategia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Wszystkie te programy zakładają minimalizację wytwarzania odpadów oraz długofalową politykę gospodarczą Polski, rozwój przedsiębiorczości, wynalazczości, produktywności oraz wykorzystanie w maksymalnym stopniu materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji nowych wyrobów, jako substytut surowców pierwotnych. Rozwój technologiczny i techniczny Polski, wymuszają obowiązek poszukiwania innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych nad zagospodarowaniem urządzeń elektrycznych i elektronicznych po okresie użytkowania. Uczestnicy systemu zagospodarowania odpadów w Polsce, do których zalicza się organizacje i przedsiębiorstwa oraz instytuty badawcze, starają się spełniać te wymogi, opracowując innowacyjne rozwiązania przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami środowiska naturalnego i z korzyścią dla gospodarki krajowej. Jednym z najważniejszych problemów ochrony środowiska naturalnego na świecie jest wzrost ilości odpadów powstających w gospodarstwach domowych i wytwarzanych przez przemysł. Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ, ang. circular economy) to koncepcja, według której produkty, materiały i surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a odpady powinny być traktowane jako surowce wtórne, które można poddać recyklingowi, przetworzyć i ponownie wykorzystać. Jest przeciwnością dotychczas stosowanej zasady "weź, wyprodukuj, zużyj i wyrzuć", w której odpady są najczęściej ostatnim etapem cyklu życia produktu. Gospodarka o Obiegu Zamkniętym opiera się na ekologicznych procesach technologicznych, w których prowadzi się racjonalną gospodarkę odpadami, również z korzyścią dla przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem. [...]

STAN ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH METALE NIEŻELAZNE ZBIERANYCH NA TERENIE KRAJU


  W artykule przedstawiono charakterystykę odpadów zawierających metale nieżelazne (głównie pokonsumpcyjnych) wy-stępujących w kraju. Przedstawiono ilości wybranych odpadów zbieranych w latach ubiegłych oraz perspektywy na lata następne. Omówiono również obecnie obowiązujące ustawy związane z gospodarką odpadami. Na podstawie prac prowa-dzonych w Instytucie Metali Nieżelaznych oraz danych literaturowych omówiono technologie przerobu wybranych odpa-dów. Słowa kluczowe: złom, odpady metali nieżelaznych, zagospodarowanie odpadów, bilans odpadów, złom pokonsumpcyjny, technologie przerobu złomu.The paper presents characteristic of the waste which contains non-ferrous metals (mostly post-consumption scrap) in Po-land. Amounts of the selected waste materials collected in the previous years and perspectives for the following years are presented. The paper describes also currently legally binding acts on waste management. Technologies for treatment of selected wastes are described based on the studies conducted by Institute of Non-Ferrous Metals and on literature data. Keywords: scrap, non-ferrous waste, waste management, waste balance, post-consumption scrap, technologies for scrap treatment Wprowadzenie Polityka ekologiczna - to świadoma i celowa działal-ność państwa polegająca na racjonalnym korzystaniu z za-sobów i walorów środowiska przyrodniczego, jego właści-wej ochronie i umiejętnym kształtowaniu, na podstawie zdobytej przez ludzkość wiedzy teoretycznej i praktycznej. Państwo czyni to poprzez wprowadzenie praw i regulacji w wyżej wymienionych dziedzinach. W sektorze prywat-nym, przez politykę ekologiczną rozumie podporządkowa-nie się tym celom poprzez realizację narzucanego przez państwo prawa albo dzięki własnym regułom zgodnym z obowiązującymi przepisami. Najważniejszym z proble-mów jest właściwe rozpoznanie stanu rzeczywistego śro&-dowiska naturalnego oraz mechanizmów, k[...]

Wymagane kompetencje i formy kształcenia personelu antykorozji w Polsce i Niemczech - podobieństwa i różnice DOI:


  1. Wstęp Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji stalowej użytkowanej w środowisku o określonej kategorii korozyjności, przez określony czas, to zadanie niełatwe i złożone. Już na etapie projektowania, oprócz obliczeń wytrzymałościowych, należy uwzględnić wymagania projektowe w zakresie ochrony przed korozją przedstawione m.in. w normach EN ISO 12944-3 [4] oraz EN ISO 14713 [5]. Konieczne jest również uwzględnienie wymagań przepisów obowiązujących w miejscu, gdzie konstrukcja będzie eksploatowana oraz przepisów i wymagań dotyczących określonych typów konstrukcji (konstrukcje budowlane, konstrukcje wież wiatrowych itp.). W celu zapewnienia oczekiwanej trwałości konstrukcji już na etapie założeń projektowych, należy uwzględnić zabezpieczenie przed korozją i dokonać jego wyboru. Należy również uwzględnić specyficzne wymagania, jakie są niezbędne by możliwe było prawidłowe jego nałożenie. Wyzwaniem jest również samo nakładanie powłok antykorozyjnych: począwszy od zapewnienia właściwych warunków środowiska, przez monitorowanie właściwego przebiegu nakładania powłok, na badaniach wykonanych powłok kończąc. Do prawidłowego wykonania zabezpieczenia konieczne jest zatrudnienie kompetentnego personelu wykonawczego i nadzorującego. Poniżej przedstawiono wymagania niektórych przepisów dotyczących wykonania konstrukcji wraz z przywołaniem niezbędnych kwalifikacji i kompetencji personelu oraz możliwości ich uzyskania. 2. Wymagania rynku niemieckiego w zakresie ochrony przed korozją konstrukcji stalowych W zakresie stalowych i aluminiowych konstrukcji budowlanych obowiązują wymagania zawarte w normie EN 1090-1,-2,-3 [1], której część 1 jest zharmonizowana z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 305/2011 [6]. Opis powyższych wymagań szerzej przedstawiono w referacie [7]. Na rynku niemieckim obowiązują również wymagania przepisu ZTV-ING [2], część 4 "Konstrukcje stalowe i kompozytowe". W dokumencie tym, w rozdziale 3 "Ochrona [...]

Baza danych jakości wody, jako element systemu wspomagania decyzji w zdrowiu publicznym


  Jednym z podstawowych celów opracowywanych i wdrażanych w Europie strategii na rzecz środowiska i zdrowia jest zapewnienie społeczeństwu i decydentom ogólnego dostępu do informacji. Realizację tych celów zapewnia, m.in. dynamiczny rozwój różnych Systemów Wspomagania Decyzji oraz efektywnych baz danych, umożliwiających przeprowadzenie analiz na podstawie danych pochodzących z różnego rodzaju źródeł. Celem artykułu było przedstawienie opracowanej w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny i wdrożonej w Państwowej Inspekcji Sanitarnej bazy danych, funkcjonującej jako element systemu informacyjnego dotyczącego jakości wody w Polsce. Zasoby bazy zawierają miliony rekordów wyników analiz oraz kilkanaście usystematyzowanych rejestrów nadzorowanych przez organa PIS dziesiątków tysięcy obiektów. Zawartość bazy danych obecnie wykorzystywana jest jako podstawa opracowywanych dla określonych grup odbiorców odpowiednich analiz, ekspertyz i raportów. Dane zawarte w systemie są również udostępnianie w różnej formie mediom, społeczeństwu i różnym instytucjom krajowym oraz w ramach wywiązania się Polski z wielu zobowiązań w zakresie wzajemnej wymiany informacji, również instytucjom międzynarodowym.Wyniki wielu sondaży prowadzonych w krajach Unii Europejskiej, m.in. w ramach Eurobarometru, z jednej strony pokazują, że Europejczycy postrzegają środowisko naturalne jako jeden z bardzo istotnych elementów ich życia, zaś z drugiej wskazują na obawy związane z jego stanem. Sześciu na dziesięciu obywateli Europy uważa za "bardzo prawdopodobne" albo "dość prawdopodobne", że zanieczyszczenie środowiska szkodzi ich zdrowiu [1] oraz, że Unia Europejska nie podejmuje odpowiednich kroków, aby ograniczyć w wystarczającym stopniu to zagrożenie [2]. Takie odczucia społeczeństwa w wielu wypadkach uwarunkowane są niewystarczającą wiedzą odnośnie stopnia skażenia środowiska, jak i podejmowanych działań w celu jego obniżenia. Współ[...]

RECYKLING ODPADÓW ZSEE W POLSCE – CZY TO SIĘ OPŁACA? DOI:10.15199/67.2017.3.1


  W artykule zwrócono uwagę na opłacalność przerobu odpadów ZSEE w Polsce. Przedstawiono obecny stan funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów ZSEE w Polsce. Przedstawiono wyniki badań przerobu wybranych odpadów ZSEE metodami mechanicznymi i termicznymi. Oszacowano koszty przerobu i zysk, bez uwzględnienia kosztu wsadu. Przedstawiono wyzwania stawiane przed krajowym systemem zagospodarowania odpadów ZSEE, zgodnie z nową dyrektywą UE. Omówiono kierunki działań dla poprawy obecnej sytuacji gospodarki zespolonymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi (ZSEE). Słowa kluczowe: odpady ZSEE, odpady niebezpieczne, przetwarzanie odpadów ZSEE w Polsce WEEE RECYCLING IN POLAND - IS IT WORTH IT? The paper is focused on the profitability of WEEE scrap recycling in Poland. The present WEEE waste management system in Poland is presented as well as the results of the mechanical and thermal WEEE treatment processing tests. Also the processing costs, excluding the batch costs. The challenges of the WEEE recycling system in accordance with the new UE directive are described in the paper. The possibilities to improve current waste electrical and electronic equipment (WEEE) management are presented. Keywords: WEEE waste, hazardous waste, WEEE processing in Poland.WPROWADZENIE Postępujący rozwój technologiczny wprowadza coraz to nowe rozwiązania w produkcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, co jest między innymi przyczyną skracania cyklu życia urządzeń. Im krótszy cykl życia urządzeń elektrycznych i elektronicznych (ZSEE), tym większa ilość odpadów trafiających do recyklingu. Szacuje się, że każdego roku powstaje na świecie ok. 50 mln Mg odpadów ZSEE, natomiast w Unii Europejskiej ok. 8 mln Mg. Roczny przyrost tempa powstawania odpadów ZSEE w UE wynosi 3-5% [8]. W Polsce system zbierania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) stworzony został w 2005 r., jako implementacja Dyrektywy 2002/96/WE parlamentu Europejskiego i Rady z[...]

 Strona 1