Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW NOGA"

Analiza drgań własnych kół zębatych przekładni lotniczej z uwzględnieniem właściwości cyklicznej symetrii DOI:10.15199/148.2018.11.10


  Zagadnienia drgań poprzecznych kół zębatych stanowią istotny problem w procesie eksploatacji i projektowania szybkoobrotowych przekładni lotniczych [1 - 3]. Wymaga to stosowania na etapie projektowania zaawansowanych technik obliczeniowych, opartych na metodzie elementów skończonych (MES), pozwalających wyznaczyć parametry drganiowe oraz wytrzymałościowe kół [4, 5]. W pracach [1, 2, 6], w procesie analizy drgań układów kołowo-symetrycznych, stosowano modele mające właściwości cyklicznej symetrii. W pracy [3] omawiano możliwości stosowania modeli uproszczonych kół zębatych w symulacji drgań. W niniejszej pracy omówiono drgania własne poprzeczne kół zębatych wybranej przekładni lotniczej. Zasadnicza część pracy dotyczy oceny przydatności zaproponowanych modeli uproszczonych MES rozważanych kół w symulacji drgań. Praca jest kontynuacją prac autorów dotyczących drgań poprzecznych układów kołowo-symetrycznych typu koła zębate [1, 2]. Sformułowanie zagadnienia Zasadniczym celem artykułu jest omówienie metodyki przygotowywania modeli MES kół zębatych z uwzględnieniem właściwości cyklicznej symetrii rozważanych układów. Analizowane koła mają wieniec o zębach skośnych. W pierwszym etapie zostały wykonane modele bryłowe kół w programie CATIA. Następnie uproszczono geometrię modeli, usuwając elementy niewpływające istotnie na zjawisko drgań układów [2, 4, 7]. Na rys. 1 pokazano modele geometryczne rozważanych obiektów, przygotowane do kolejnego etapu procesu Są to tzw. modele podstawowe analizowanych kół. W proponowanych modelach uproszczonych wykorzystuje się właściwości cyklicznej symetrii, jakie można dostrzec po analizie geometrii rozważanych kół. Taki sposób postępowania pozwoli uzyskać znacznie mniejsze (w sensie rozmiaru pliku ze względu na złożoność geometrii) modele MES oraz umożliwi ograniczenie potrzebnych zasobów obliczeniowych maszyn liczących. Pełne nazwy poszczególnych modeli i ich oznaczenie w celu łatwiejszej ide[...]

Analiza drgań własnych osłony wału turbiny napędowej silnika lotniczego DOI:10.15199/148.2019.11.1


  Drgania mechaniczne są zjawiskiem powszechnie występującym podczas pracy układów mechanicznych [1]. W niektórych mechanizmach wykorzystuje się zjawisko drgań do realizacji zadań procesowych (maszyny wibracyjne). Jednak w większości urządzeń ruch drgający jest zjawiskiem niepożądanym, prowadzącym do nieprawidłowego działania i skrócenia żywotności maszyny [1 - 3]. Dziedzina diagnostyki maszyn związana z wibracjami spełnia bardzo ważną rolę w praktyce inżynierskiej [1]. Wartości częstotliwości własnych elementów, wynikające między innymi z ich konstrukcji i właściwości urządzeń, zbliżone do wartości częstotliwości pracy podzespołów maszyny (tzw. częstotliwości wymuszające) mogą wywoływać niepożądane zjawisko rezonansu. Rezonans cechuje nagły wzrost amplitudy drgań, prowadzący do znacznego przyspieszanie zużywania się części i zaburzonej pracy mechanizmu. Jednym z zadań konstruktorskich na etapie projektowania jest określenie modeli modalnych (zbioru częstotliwości własnych, postaci drgań własnych oraz współczynników tłumienia), w celu poznania właściwości dynamicznych obiektów i wykorzystania tej wiedzy do zapobiegania wzrostowi drgań podczas użytkowania wyrobów [2 - 5]. Celem pracy było wykonanie analizy dynamicznej osłony wału turbiny napędowej silnika lotniczego. Analizie modalnej eksperymentalnej poddano osłonę nieużywaną oraz osłonę pękniętą w eksploatacji [3]. Modele modalne osłon porównano za pomocą narzędzia CrossMAC w programie BK Connect. Badanie doświadczalne Silnik lotniczy turbinowy PZL-10W stanowi część dwusilnikowego układu napędowego śmigłowca PZL Sokół. Układ napędowy składa się z dwóch silników PZL-10W oraz przekładni głównej (reduktora) WR-3 [2]. Silnik PZL-10W jest maszyną cieplną, której turbina przekształca większą część energii cieplnej użytecznej na pracę mechaniczną, potrzebną do napędu sprężarki, a reszta energii przekazywana jest do odbiornika stanowiącego wirnik nośny śmigłowca [3]. Badania st[...]

 Strona 1