Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Sac"

SIMULATION MODEL OF IMS/NGN WITH TRANSPORT STRATUM BASED ON MPLS TECHNOLOGY MODEL SYMULACYJNY ARCHITEKTURY IMS/NGN Z WARSTWĄ TRANSPORTOWĄ BAZUJĄCĄ NA TECHNOLOGII MPLS DOI:10.15199/59.2016.8-9.14


  In the paper we continue our research on traffic modelling in the Next Generation Network (NGN) architecture, which includes the IP Multimedia Subsystem (IMS) elements. A simulation model of a single NGN domain with transport stratum based on the Multiprotocol Label Switching (MPLS) technology is proposed, which allows evaluation of mean response time of this stratum. The simulation model is applied to verify the results obtained using the previously proposed analytical model. Streszczenie: W artykule przedstawiono kontynuację badań dotyczących modelowania ruchu w architekturze Sieci Następnej Generacji (Next Generation Network, NGN) zawierającej elementy koncepcji IP Multimedia Subsystem (IMS). Zaproponowano model symulacyjny dla pojedynczej domeny sieci NGN z warstwą transportową bazującą na technologii Multiprotocol Label Switching (MPLS), który umożliwia wyznaczenie średniego czasu odpowiedzi tej warstwy. Model ten wykorzystano do weryfikacji wcześniej opracowanego modelu analitycznego. Keywords: IMS, MPLS, NGN, simulation model, transport stratum Słowa kluczowe: IMS, model symulacyjny, MPLS, NGN, warstwa transportowa 1. INTRODUCTION The paper is a continuation of our research regarding the Next Generation Network (NGN) [2] architecture. NGN is a packet-based network, which consists of service stratum as well as transport stratum and provides various multimedia services with precisely defined quality. According to the standards, NGN service stratum is based on the IP Multimedia Subsystem (IMS) [1], and thus the names “IMS-based NGN" and “IMS/NGN" are very common. Contrary to service stratum, there are no assumptions regarding transport stratum technology of IMS/NGN, which must support carrying IP packets. From existing technologies one of the most promising for core of Next Generation Network is Multiprotocol Label Switching (MPLS) [11]. In the paper we propose a simulation model of a single domain of[...]

Centralny serwer w multimedialnym systemie dyspozytorsko-teleinformatycznym STRADAR DOI:10.15199/59.2019.12.2


  Projekt STRADAR [1,2,3,4,5,6] skupia się na aktualnym i bardzo ważnym problemie unikania szeroko pojętych sytuacji kryzysowych i neutralizowania ich efektów. W takich sytuacjach informacje z wielu źródeł (radary, AIS, GPS, kamery, połączenia telefoniczne itp.) muszą być synchronizowane i prezentowane w czasie rzeczywistym w centrach zarządzania kryzysowego. Opracowany system umożliwia obserwację aktualnych (bieżących) i archiwalnych sytuacji z uwzględnieniem zarówno podstawowych danych taktycznych na mapie (funkcjonalność zaczerpnięta z projektu KONSOLA), jak i danych multimedialnych w postaci rozmów telefonicznych, obrazu wideo z kamer, plików, zdjęć, wiadomości tekstowych (SMS). Nowy zakres informacji wymagał rozbudowy architektury systemu (w stosunku do wcześniejszego projektu KONSOLA [7,8,9]) o nowe elementy, takie jak serwery archiwizacji (SA) gromadzące i udostępniające dane multimedialne oraz stanowisko wizualizacji zdarzeń z wieloekranem dla prezentacji wielu wieloskładnikowych (multimedialnych) zadań operacyjnych. Więcej informacji na temat aktualnej architektury i funkcjonalności systemu STRADAR można znaleźć w odrębnym artykule, zamieszczonym w bieżącym zeszycie Przeglądu Telekomunikacyjnego i Wiadomości Telekomunikacyjnych. Rozszerzenie systemu wymagało także zmian w funkcjonalności i architekturze Centrum, które musi dodatkowo koordynować komunikację pomiędzy SWZ i SA. Główną funkcjonalność SWZ stanowi wizualizacja zadań, które mogą być zgłaszane przez operatorów konsol, gdy zdecydują oni, że pewna bieżąca bądź archiwalna sytuacja wymaga uwagi personelu SWZ. Taką możliwość ma także sam operator SWZ, który odpowiada za zawartość prezentowaną na wieloekranie i zarządza istniejącymi zadaniami przez akceptowanie lub odrzucanie ich elementów (mapa, obraz z kamery, połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, pliki/zdjęcia). Wynikiem wszystkich tych operacji zarządzających jest wysłanie odpowiednich wiadomości do Centrum,[...]

Cache service for maps presentation in distributed information data exchange system DOI:10.15199/59.2016.7.2


  The paper presents the proposition of caches implementation for map presentation in distributed information data exchange system. The concept of cache service is described in the context of distributed information data exchange system elements which control and present on maps positions and other identification data of vessels and other suspicious objects on the territorial sea, sea-coast and the internal sea-waters. The proposed cache service is implemented to decrease response time of the MapServer (a part of the system) to console (mobile or stationary) queries for map data. Since cache service limits the number of SQL queries processed by the databases that store data used in the system, the presented solution improves their performance. The paper presents the general architecture of the data exchange system and the cache concept. The cache service implementation is briefly presented on the basis of information flow diagrams in distributed information system architecture. Moreover, results of main functional tests of cache service are described. Key words: cache service; distributed database; map presentation; identification data presentation.1. Introduction The land and blue border surveillance is essential for safety of each country. For this reason very helpful are systems which develops and distributes complex surface image covering of the territorial sea and the internal sea-waters (for example [1]). Using such a system authorized services can observe the usage of sea-waters, controls the suspicious vessels, detects undefined surface objects, participates in Search and Rescue operations. Such a system also improves protection against illegal immigration, goods smuggling. In the paper we consider a system composed of centers: Main Control Centre (CON), Reserve Control Centre (ZCON), Division Control Centers (DONs), Local Control Centers (LONs) and Observation Posts (OPs) distributed along the coastline. Additional par[...]

Stradar - rozproszony system dyspozytorski i teleinformatyczny dla Straży Granicznej DOI:10.15199/59.2017.11.1


  Warunkiem spełnienia zadań przez Straż Graniczną jest wyposażenie jej w odpowiedni system zbierania, przetwarzania, udostępniania danych dla ich analizy, wynikającej z potrzeb i działań operacyjnych [8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17]. Rodzaj i zakres zbieranych danych oraz funkcjonalność systemu jest uzależniona od typu granicy, na której ma być zastosowany system. W artykule przedstawiono wynik projektu takiego systemu wykonanego dla obsługi morskiej granicy państwa. Projekt ten współfinansowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem było wykonanie demonstratora technologicznego, umożliwiającego eksplorację i archiwizację: sygnałów mowy, danych mapowych zawierających informacje AIS (Automatic Identification System), radarowe oraz GPS (Global Positioning System), sygnałów wideo, komunikatów SMS (Short Message service), kolekcjonowanych na serwerach archiwizacji włączonych w sieć IP Straży Granicznej. W skład demonstratora technologicznego wchodzą następujące elementy funkcjonalne, będące konsekwencją uwzględnienia wyników projektu KONSOLA [11] oraz wymagań i założeń przyjętych dla projektu STRADAR [11]: centrum, serwery archiwizacji SA, stanowisko wizualizacji zdarzeń SWZ, jednostka mobilna JM, punkt obserwacyjny PO. W celu realizacji projektu i przeprowadzenia badań, demonstrator technologiczny uzupełniono o dodatkowe środowisko badawcze, w skład którego wchodzą: system MCS IP, serwer webowy UM, sieć IP, komputery pomocnicze do symulacji i emulacji zdarzeń, tester protokołów. Podczas wykonywania projektu - na podstawie wyników przeprowadzonych badań i proponowanych koncepcji systemu STRADAR [1, 5] - zdefiniowano wymagania funkcjonalne demonstratora, dobrano technologie i narzędzia informatyczne, dokonano dekompozycji blokowo-funkcjonalnej urządzenia, określono zasoby sprzętowo-programowe dla jego realizacji. Na tej podstawie zrealizowano warstwę sprzętową demonstratora oraz wybrane elementy systemu MCS (Multifunctional Communi[...]

Multimedialny system nadzoru dla straży granicznej - projekt STRADAR DOI:10.15199/59.2019.12.1


  Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom kraju wymaga odpowiednio zorganizowanej działalności określonych instytucji państwa w różnych obszarach jej aktywności. Integralność terytorialną i ludnościową wyznaczają granice państwa, które są jednym z czynników określających stopień bezpieczeństwa ludności przebywającej na jego terytorium. W związku z tym należy nadzorować przepływ ludności i obiektów przez granicę lub znajdujących się w jej pobliżu. Do realizacji tego zadania powołane są odpowiednie służby zorganizowane w postaci straży granicznej [3,4,5,6,7,8,9,10]. Instytucja ta, jak i jej personel - aby mogła wypełniać nałożone na nią obowiązki - musi być wyposażona w odpowiednią infrastrukturę telekomunikacyjno-teleinformatyczną. Infrastruktura ta umożliwia zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie personelowi informacji o sytuacji na granicy państwa w postaci mediów pochodzących od różnego rodzaju sensorów, a także komunikowanie się, niezależnie od rodzaju obiektu i miejsca przebywania. Działania operacyjne straży granicznej obejmują zarówno informacje bieżące, jak i archiwalne oraz mogą wymagać równoczesnych działań wykorzystujących różne zbiory danych. Zarówno zakres informacji, rodzaje sensorów, jak i typy obiektów nadzorowanych i nadzorujących zależąod rodzaju granicy i służby granicznej. Projekt STRADAR dotyczy realizacji systemu nadzoru dla straży morskiej granicy państwa [1,14,15,17,22]. Projekt ten jest konsekwencją pozytywnych wyników uzyskanych w ramach wcześniejszego projektu KONSOLA, realizowanego dla gestora, którym był Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku (MOSG) [1,2]. Opierając się na jego wynikach sformułowano wymagany zakres funkcjonalności oczekiwanych przez personel MOSG oraz wymagania co do architektury systemu. Podczas realizacji przez konsorcjum systemu nadzoru STRADAR szczegóły dotyczące funkcjonalności i rozwiązań sprzętowo-programowych uzgadniano i weryfikowano z gestorem, którym jest nadal MOSG. [...]

 Strona 1