Wyniki 1-10 spośród 41 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH GRZESIAK"

Implementacja techniki MPPT w regulatorach ładowania autonomicznych systemów fotowoltaicznych

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie techniki MPPT (Maximum Power Point Tracking) do regulatora ładownia przeznaczonego do autonomicznych systemów PV (fotowoltaicznych) umożliwia zwiększenie efektywności wykorzystania energii elektrycznej generowanej przez moduł PV. Technika ta polega na wprowadzeniu do regulatora ładowania stosownej, sterowalnej przetwornicy DC/DC, która w połączeniu z odpowiednim algorytmem bądź algorytmami wyszukiwania punktu mocy maksymalnej zapewnia odpowiednie dopasowanie energetyczne modułów PV do obciążenia jakim w tym przypadku jest akumulator.. W pracy przestawiono zagadnienia teoretyczne, prace własne związane z tą tematyką oraz wyniki ich badań. Zaprezentowano również możliwości badawcze i osiągnięcia autora związane z tą problematyką. Abstract. The introduction of MPPT (Maximum Power Point Tracking) techniques to charge controllers used in autonomous photovoltaic systems enables to increase the efficiency of solar energy conversion. This technique is based on integrating a controllable DC/DC converter into the charge controller. The converter in conjunction with appropriate maximum power point tracking algorithm ensures adequate fitting of PV modules’ power to the load, which in this case is an accumulator. This paper describes theoretical problems, authors own work concerning this matter and research results. Also the research abilities and achievements of author associated with this topic have been presented. (The MPPT technique in charge controllers used in autonomous photovoltaic systems) Słowa kluczowe: Regulator ładowania, technika MPPT, autonomiczny system fotowoltaiczny, akumulator Keywords: charge regulator, MPPT technique, autonomous PV system, accumulator Wstęp Autonomiczne systemy fotowoltaiczne współpracujące z akumulatorami są coraz częściej stosowane do zasilania urządzeń oświetleniowych, sygnalizacyjnych, monitorujących itp. Zalecane są głównie tam, gdzie występują problemy z doprowadzeniem zasilania z sieci [...]

Nowa metoda regeneracji modułów fotowoltaicznych z amorficznego krzemu

Czytaj za darmo! »

Efekt degradacyjny Staeblera-Wrońskiego powoduje spadek sprawności ogniw fotowoltaicznych z amorficznego krzemu do 40% wartości początkowej. Stosunkowo skuteczną metodą regeneracji modułów z amorficznego krzemu jest metoda termiczna, polegająca na podgrzewaniu czynnej substancji fotowoltaicznej modułu do określonej temperatury w ciągu określonego czasu. Oba te ostatnie parametry nie zostały jak dotąd zoptymalizowane zarówno z racji nowości idei, jak i braku skutecznie i racjonalnie działającego oprzyrządowania. Przedsięwzięcia techniczne i wysiłki zainicjowane niniejszym opracowaniem mają na celu wytyczyć ramy termicznej metody regeneracyjnej modułów PV, odsłonić jej perspektywy i ograniczenia. Abstract. Photoconductivity and dark conductivity of a-Si:H decrease as a result of prolon[...]

Technika MPPT sposobem maksymalizacji wykorzystania energii elektrycznej generowanej przez moduły fotowoltaiczne

Czytaj za darmo! »

Ogniwa fotowoltaiczne (PV) umożliwiają konwersję energii słonecznej bezpośrednio w energię elektryczną, która może być użyta do zasilania urządzeń, akumulowana lub oddawana do sieci elektroenergetycznej. Dzięki stałemu spadkowi cen instalacji fotowoltaicznych i jednoczesnemu wzrostowi ich sprawności, systemy PV mogą stać się w przyszłości konkurencyjnymi źródłami energii. Położenie punktu maksymalnej mocy MPP (ang. Maximum Power Point) systemu PV na charakterystyce prądowo-napięciowej zależy od kilku czynników, jak: nasłonecznienie, obciążenie i temperatura. Ze względu na naturalną zmienność tych wielkości niezbędne jest stałe śledzenie tego punktu. Aby to zrealizować, niezbędne jest określenie wielu parametrów, takich jak: wartości i polaryzacji różnicy potencjałów pomiędzy punktem maksymalnej mocy a aktualnym punktem pracy, interwału czasowego pomiędzy pomiarami [1], aktualnej wartości temperatury i innych. Współczesne układy mogą wskazywać położenie MPP, bazując jedynie na jednym z parametrów wyjściowych [8, 11, 19]. Rysunek 1. przedstawia charakterystyki I-U oraz P-U systemu PV dla określonych, stałych wartości nasłonecznienia i temperatury. Maksimum krzywej P-U można wyznaczyć z następującego równania: (1) gdzie: P - moc, generowana przez system, U - napięcie, MPP - punkt maksymalnej mocy. Z powodu nieliniowości charakterystyki I-U systemu PV, moc wydzielana na generatorze zależy od położenia punktu pracy na krzywej obciążenia. Dla określonej wartości natężenia promieniowania E i temperatury t istnieje tylko jeden punkt, odpowiadający mocy maksymalnej. Jeśli tylko wartość natężenia promieniowania E lub temperatury t zmieni się, obydwie charakterystyki: I-U oraz P-U ulegną przesunięciu, co ilustruje rys. 2. Aktualna wartość napięcia, odpowiadająca MPP (UMPP) istotnie zależy od temperatury, podczas gdy wartość natężenia prądu (IMPP) jest głównie funkcją natężenia promieniowania słonecznego. Aby wykorzystać maksymalną m[...]

Energooszczędne innowacyjne technologie oświetleniowe

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zasady projektowania i doboru komponentów niezbędnych do realizacji instalacji oświetleniowych i sygnalizacyjnych, wykorzystujących technologię SSL (Solid State Lighting )LED zasilanych z autonomicznych systemów fotowoltaicznych. Przedyskutowano zasady doboru źródeł światła opartych na technologii SSL LED, i przedstawiono wyniki prac własnych w tym zakresie. Zaprezentowano najnowsze praktyczne rozwiązania w zakresie wysokosprawnych układów zasilania SSL LED dużej mocy (prądy 350-700mA), charakteryzujących się sprawnościami rzędu 95%, zaprojektowanych, wykonanych i przetestowanych przez autorów. Omówiono zastosowanie w tych instalacjach techniki MPPT (Maximum Power Point Tracking) i wynikających z tego korzyści zwłaszcza w okresie jesienno zimowym i w stanie głębokiego rozładowania akumulatora. Zaproponowano 24V standard napięcia tych instalacji i przedstawiono dyskusję jego wyboru. Przedstawiono realizacje własne takich instalacji i listę wybranych publikacji związanych z tą tematyką [4- 21]. Abstract: In this article the authors discuss the rules of designing and selecting component s for the realization of lighting and signalization systems based on SSL (Solid State Lighting ) LEDs powered from autonomous photovoltaic systems. Rules of SSL LED light sources selection are discussed, results of authors research in this field are also presented. State of the art solutions for high- efficiency power supplies designed for high power SSL LEDs (current 350-700mA) are presented. These power supply circuits have efficiency of up to 95% and they all have been designed, manufactured and tested by the authors. The implementation of MPPT(Maximum Power Point Tracking) technique and its advantages is discussed. These advantages can be seen especially in the fall-winter season or in case of deep battery discharge. The voltage standard of 24V was suggested and this choice was discussed. Realization of authors autonomous installations as [...]

Porównanie właściwości aplikacyjnych oświetlenia żarowego i diodowego LED

Czytaj za darmo! »

Oświetlenie realizowane za pomocą diod elektroluminescencyjnych polega na użyciu od pojedynczej lub do całych grup diod w zależności od wymaganych natężenia światła, kształtu snopu światła oraz barwy i spektrum. Na taką sytuację silnie rzutuje okoliczność, że według aktualnego stanu techniki moc pojedynczej diody LED z reguły nie przekracza 10 W, a wciąż najpopularniejszymi i stosunkowo najt[...]

Systemy prostownicze o podwyższonej sprawności energetycznej

Czytaj za darmo! »

Artykuł omawia innowacyjne metody konfigurowania systemów prostowniczych, przewidzianych do zastosowania głównie w małej i średniej skali energetyki prądów stałych i przemiennych niskiej częstotliwości. Istotą tych rozwiązań jest specyficzne powiązanie i wykorzystanie cech nowoczesnych i tanich elementów elektroniki w szczególny sposób, umożliwiający znaczną redukcję strat energii, wymiarów oraz nakładu środków, dotychczas nieuchronnie związanych z realizacją typowych rozpowszechnionych procesów prostowania napięć przemiennych, kluczowania itp. Z tytułu masowości zastosowań efekty ekonomiczne tych nowych rozwiązań stanowić mogą olbrzymi wkład w jakże aktualnym, naglącym procesie oszczędzania energii elektrycznej. Abstract. The paper discusses innovative methods for configuring rectif[...]

Badania eksperymentalne wpływu częściowego zacienienia modułu fotowoltaicznego na generowaną moc elektryczną

Czytaj za darmo! »

Generator fotowoltaiczny charakteryzuje się stosunkowo małą gęstością generowanej mocy, zależącą istotnie od nasłonecznienia i temperatury modułów. Co więcej, w warunkach nierównomiernego nasłonecznienia krzywa mocy P-U posiada więcej niż jedno maksimum lokalne (rys. 1). W warunkach nierównomiernego nasłonecznienia modułu temperatura zacienionego ogniwa może wzrosnąć do takiej wartości, że ulega ono uszkodzeniu i powstaje punkt przegrzania (tzw. hot spot). Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przepływ prądu w kierunku przeciwnym przez nieoświetlone ogniwo. Częściowe zacienienie modułu lub instalacji może być spowodowane przez warunki naturalne, takie jak: chmury, drzewa, kominy, sąsiednie budynki, czy zalegający śnieg. W przypadku, kiedy zacienienie obejmuje zaledwie 2% powierzchni modułu (np. zacienienie obejmuje ¾ ogniwa z modułu, składającego się z 36 ogniw), maksymalna moc zostaje zmniejszona o 70%. Roczn[...]

Wysokosprawne układy do zasilania SSL LED dla potrzeb autonomicznych instalacji PV

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje praktyczne rozwiązania wysokosprawnych układów zasilania SSL (Solid State Lighting ) LED dużej mocy (prądy 350-700mA) z autonomicznych instalacji fotowoltaicznych wyposażonych w akumulatory 24V. Prezentowane układy zostały zaprojektowane, wykonane oraz przetestowane przez autorów i charakteryzują się sprawnościami rzędu 95%. Istotą tych rozwiązań jest zastosowanie nowoczesnych elementów elektronicznych, zaaplikowanych w sposób pozwalający na najbardziej efektywną zamianę napięcia z akumulatorów na prąd potrzebny do zasilania diod LED oraz zapewniający im odpowiednio długi czas życia. Abstract. The paper deals with the practical solutions of high-efficient power supplies for high power SSL LED (current of 350-700mA) powered from photovoltaic devices equipped with 24 V batteries. These highly efficient solutions (up to 95%) were designed, made and tested by authors. The idea of these solutions is using modern electronic components to achieve the most efficient way of converting energy stored in a battery to current that was usable for feeding LED and providing them a long life (High-efficient power supplies for high power SSL LED powered from photovoltaic devices). Słowa kluczowe: Dioda LED, SSL LED, zasilacz SSL LED, stabilizator prądu, układ scalony, dioda Shottky’ego, tranzystor MOSFET Keywords: LED diode, SSL LED, power supply for SSL LED, current stabilizer, integrated circuit, Schottky diode, MOSFET Transistor. Wstęp SSL LED dużej mocy z powodzeniem zastępują tradycyjne źródła światła. Stanowią doskonałą alternatywę nie tylko dla powoli wycofywanych z użycia żarówek, ale również mogą zastąpić i na pewno w przyszłości zastąpią lampy fluorescencyjne i wyładowcze. Zaletami SSL LED w stosunku do pozostałych źródeł światła są przede wszystkim: - wysoka skuteczność świetlna, dochodząca we współczesnych diodach do 100-120 lm/W. - nie zawierają szkodliwej rtęci. - dobry współczynnik oddawania barw, szeroki zakres[...]

Zastosowanie technologii SSL LED w systemach oświetleniowych dla potrzeb muzeów i galerii sztuki


  W obiektach muzealnych, jak również w galeriach sztuki zarówno oświetlenie eksponatów jak i wnętrz, odgrywa bardzo istotną rolę. Stosowane światło powinno współgrać z prezentowanymi eksponatami, ale w taki sposób, aby nie pełniąc funkcji dominującej być ich uzupełnieniem, zwiększającym też odczuwanie przeżyć estetycznych przez widza. Przy projektowaniu oświetlenia należy kierować się nie tylko normatywnymi zasadami oświetlenia [1-3], ale konieczne jest również uwzględnienie zagadnień konserwatorskich (wrażliwość obiektów na promieniowanie optyczne), a także z zakresu estetyki. Zasady dotyczące oświetlenia w obiektach muzealnych i galeriach wynikają przede wszystkim z uwarunkowań fizjologicznych i estetycznych człowieka - widza. Wyróżnia się tutaj zasadę wystarczającej luminancji, równomiernej luminancji otoczenia, dostatecznego kontrastu oraz unikania zbyt małych rozmiarów kątowych szczegółów. Zasady estetyczne, to przede wszystkim zwiększanie atrakcyjności eksponatu oraz tworzenie przyjemnego nastroju. Właściwe rozróżnianie przedmiotów w znacznym stopniu jest zależne od natężenia oświetlenia, a wartość tego parametru należy określać indywidualnie dla każdego dzieła sztuki. Dolna granica natężenia oświetlenia jest wyznaczana dla możliwie dobrego rozróżniania szczegółów, a górna wynika ze skutków działania światła na eksponat. Ponadto ważna jest też równomierność oświetlenia dotycząca płaszczyzny oświetlanej, jak również całego pomieszczenia. W przypadku muzeów i galerii w niektórych wnętrzach odchodzi się jednak od równomierności oświetlenia otoczenia w celu osiągnięcia swoistego nastroju w wybranym pomieszczeniu. Jednym z istotniejszych problemów oświetlenia w obiektach muzealnych jest stopień oddawania barw i barwa światła, od której zależy właściwe odtworzenie barw na powierzchni prezentowanych eksponatów. Wrażenie barwne powstające w trakcie oglądania eksponatów zależy zarówno od charakterystyki widmowej światła padaj[...]

Programowalny rezystor laboratoryjny

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano model zaprojektowanego i wykonanego programowalnego rezystora laboratoryjnego. Do ustawiania żądanej wartości rezystancji, zastosowano zestaw rezystorów o wartościach proporcjonalnych do kolejnych potęg liczby 2 oraz zestaw specjalnie do tego celu dedykowanych przekaźników sterowanych za pośrednictwem mikrokontrolera. Istotną cechą prezentowanego rozwiązania jest to, że wartość rezystancji może być programowana zarówno za pomocą wbudowanej klawiatury jak i PC za pośrednictwem wbudowanego interfejsu RS 232 lub USB. Abstract. The paper presents designed and realized model of programmable laboratory resistor. Set of resistors of values proportional to successive powers of 2 and set of microcontroller-controlled relays, dedicated to applications like these, have been used to establish the desired value of resistance. An important feature of presented solution is, that the resistance value can be programmed either with built-in keyboard, or via RS232 or USB interface. (Programmable laboratory resistor). Słowa kluczowe: Rezystor precyzyjny, rezystor dekadowy, mikrokontroler, interfejs. Keywords: Precision resistor, decade resistor, microcontroller, interface. Wstęp "Oporniki dekadowe" były i są powszechnie spotykanym elementem wyposażenia pracowni i laboratoriów elektronicznych. W ubiegłym wieku były one produkowane przez znaną, renomowaną i już nieistniejącą firmę INCO w Pyskowicach. Obecnie ich produkcja jest kontynuowana przez jedną z krakowskich firm elektronicznych [1].Wygląd zewnętrzny rodziny takich "o[...]

 Strona 1  Następna strona »