Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Norbert Tuśnio"

Trójfazowy zasilacz prądu zmiennego 3 × 2,5 kW


  Badania modelowe dotyczące procesów spalania, a zwłaszcza tlenia i toksyczności powstających przy tym związków, wymagają precyzyjnego określenia i dostarczenia mocy przypadającej na jednostkę powierzchni (W/m2). Dostarczona moc musi być niezmienna w czasie podczas podlegającego badaniom procesu lub też być nastawiana zgodnie z opracowanym algorytmem [5, 6]. Zapotrzebowanie na moc podczas takich badań jest jak na warunki laboratoryjne znaczne i w skrajnych warunkach dochodzi do kilkunastu kW. Jest zrozumiałe, że przy tak narzuconych warunkach zasilanie takiego stanowiska prądem przemiennym pobieranym z jednego przewodu fazowego już przy mocach rzędu 5 kW jest znacznie utrudnione, chociażby ze względu na istniejące zabezpieczenia i przekroje przewodów. Również asymetria spowodowana nadmiernym poborem prądu z jednego przewodu fazowego przy braku obciążenia pozostałych jest niekorzystna, dlatego też celowe jest równomierne rozłożenie mocy pobieranej na poszczególne fazy sieci zasilającej. Z warunków dotyczących sposobu prowadzenia badań wynika, że do poszczególnych segmentów grzejnych powinna być dostarczona taka sama moc, co w pewnych przypadkach zapobiega powstawaniu niepożądanych naprężeń i odkształceń próbki. W prezentowanym opracowaniu przedstawiono zasadę działania i budowę laboratoryjnego, trójfazowego regulatora napięcia lub mocy, przeznaczonego do zasilania oporowych elementów grzejnych w stanowiskach do badania procesów fizykochemicznych, zachodzących w procesach powstawania pożarów. Budowa i zasada działania zasilacza W prezentowanym zasilaczu regulacja napięcia odbywa się równocześnie w trzech kanałach (fazach), prowadząc do stabilizacji napięcia w obciążeniu każdej fazy na określonym, zadanym poziomie [1]. Zgodnie[...]

Pokładowy sygnalizator ostrzegający przed zbliżaniem się do napowietrznej linii przesyłowej wysokiego napięcia

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono budowę przeznaczonego do instalowania na pokładzie obiektu latającego elektronicznego układu ostrzegającego o obecności w pobliżu linii przesyłowej wysokiego napięcia oraz sygnalizującego zbliżanie się lub oddalanie od niej. Działanie urządzenia polega na wykrywaniu pola elektrycznego emitowanego przez napowietrzne linie przesyłowe, eliminacji występujących zakłóceń oraz wzmocnieniu wykrytego sygnału, który następnie steruje pracą sygnalizatora akustycznego i optycznego. Abstract. The paper presents the construction, intended for installation on board a flying object with an electronic warning system in the presence of nearby high-voltage transmission line and a tone approaching to or out from it. Operation of this equipment relies on the detection of electric fields emitted by overhead transmission lines, the elimination of existing distortions and strengthening the detected signal, which then controls the work of sounder and optical. (On-board siren warning against approaching the overhead high voltage transmission lines). Słowa kluczowe: wykrywanie, linie przesyłowe, promieniowanie elektromagnetyczne. Keywords: detection, transmission lines, electromagnetic radiation. Wstęp Zapoczątkowany w XIX wieku przyspieszony rozwój cywilizacji w znacznym stopniu opiera się na wykorzystaniu energii w różnorodnych postaciach, która służy do oświetlenia, zasilania maszyn i urządzeń technicznych czy też ogrzewania pomieszczeń. Znaczącą część tej energii stanowi energia elektryczna, wytwarzana w elektrowniach zawodowych i rozprowadzana poprzez sieć linii przesyłowych wysokiego napięcia do dużych odbiorców takich jak przemysł, kolej czy kopalnie oraz po obniżeniu napięcia dostarczana do odbiorców indywidualnych i małych przedsiębiorstw. Znaczne koszty budowy podziemnych instalacji kablowych powodują, że niemal całość energii elektrycznej rozprowadzana jest za pośrednictwem linii napowietrznych. Ze względu na znaczne rozmiar[...]

Układ do wyznaczania energii kinetycznej pocisków o niewielkiej prędkości


  Produkowana amunicja strzelecka, artyleryjska i pociski rakietowe podlegają bardzo wszechstronnym badaniom, w których podstawowymi parametrami jest prędkość i energia kinetyczna wyrobów [3]. Metodyka badań i warunki odbioru wspomnianych wyrobów zostały opracowane i dość rzadko podlegają modyfikacjom. Cechą charakterystyczną wymienionych wcześniej wyrobów jest znaczna prędkość wylotowa (rzędu kilkuset m/s) i znakomita powtarzalność toru lotu, co sprzyja pewnym uproszczeniom budowy aparatury kontrolno-pomiarowej. W ostatnich kilkunastu latach pojawiło się wiele wyrobów cywilnych o zasadzie działania amunicji strzeleckiej, których prędkość wylotowa i energia kinetyczna są niewielkie, konstrukcja pocisku sprawia, że tor lotu jest w niewielkim stopniu powtarzalny. Wyrobami tymi są na ogół wystrzeliwane ze służącej zabawie i działaniom sportowym broni pociski z tworzyw sztucznych, których szkodliwe działanie na człowieka w przypadku trafienia musi być zminimalizowane, stąd też normy określające energię kinetyczną tych wyrobów są dość ostre, a dopuszczenie do sprzedaży wyrobu uzależnione jest od pozytywnego wyniku badań certyfikujących. Odbiegający od ostrołuku kształt tych wyrobów sprawia, że tor ich lotu jest w znacznym stopniu przypadkowy, skąd trudność dokonania pomiaru prędkości za pomocą dwóch bramek optoelektronicznych. Również w technice wojskowej istnieją wyroby, których prędkości wylotowe są niewielkie, kształt pocisku odbiega od ostrołuku, a tor lotu jest w pewnym stopniu przypadkowy. Przykładowo są to niewielkie pociski rakietowe imitatorów desantu skoczków spadochronowych lub też uwalniane z lotniczych bomb kasetowych kasety zawierające włókna służące obezwładnianiu (zwieraniu) linii przesyłowych wysokiego napięcia. W pracy przedstawiono zasady wyznaczania prędkości wylotowej i energii kinetycznej wymienionych wcześniej wyrobów oraz konstrukcję układu pomiarowego służącego tym celom. Zasady pomiarów prędkości i ener[...]

Dwufunkcyjny wzmacniacz pomiarowy do współpracy z mostkami tensometrycznymi i termistorowymi

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zasadę działania i budowę układu wzmacniacza pomiarowego przeznaczonego do współpracy z mostkowymi układami pomiarów odkształceń, naprężeń, sił i temperatur. Praca wzmacniacza odbywa się w dwóch trybach: jako klasycznego wzmacniacza napięć stałych oraz wzmacniacza z przetwarzaniem. Wzmacniacz został wyposażony w układ automatycznego ustawiania stanu początkowego lub zerowania napięcia wyjściowego. Abstract. The article presents the principle of operation and design of the measuring amplifier designed for use with bridged systems of measurement of deformation, stress, strength and temperature. Amplifier operation is performed in two modes: as a classic amplifier and a DC voltage amplifier with processing. The amplifier is equipped with an automatic setting of the initial state or zero output voltage. (Dual function measuring amplifier for use with load cell and thermistor bridges). Słowa kluczowe: siły, temperatura, mostki pomiarowe. Keywords: force, temperature, bridge amplifiers. Wstęp W warunkach zautomatyzowania wielu procesów technologicznych i pomiarowych w różnych dziedzinach techniki istotnym zagadnieniem staje się szybkość pomiaru, jego prostota oraz łatwość i szybkość obsługi układów pomiarowych. Uwarunkowania te doprowadziły do znacznego rozpowszechnienia pomiarów różnych wielkości fizycznych metodami elektrycznymi. Metody te umożliwiają wykonanie szybkich pomiarów z możliwością rejestracji ich wyników i obróbki bez udziału człowieka. Stosunkowo często metodami elektrycznymi dokonywane są pomiary temperatur i odkształceń materiałów, dla których wielkościami pochodnymi są naprężenia, siły, momenty gnące i skręcające czy też ciśnienia [1]. Pomiary temperatur dokonywane są różnymi metodami, w tym za pomocą pojedynczych termistorów i mostków termistorowych. Pomiary sił i wielkości pochodnych dokonywane są najczęściej za pomocą mostków tensometrycznych. Wprawdzie przygotowanie badań z wykorzystanie[...]

Modelowanie rozwoju pożaru w tunelu kablowym

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono wyniki symulacji komputerowej rozwoju pożaru w typowym tunelu kablowym. Symulacje przeprowadzono przy użyciu programu komputerowego Fire Dynamics Simulator (FDS) wykorzystującego metodę komputerowej dynamiki płynów CFD. Wyniki obliczeń numerycznych wskazują na niedostateczną wentylację pożarową tego typu pomieszczeń. Abstract. (Modelling of the fire devel opment in the[...]

Wpływ środków ogniochronnych do drewna na zmiany środowiska pożaru w układzie pomieszczeń


  Dokonano analizy wpływu wybranych środków ogniochronnych na generację dymu z drewna. Określono, które z badanych środków ogniochronnych powodują zwiększenie generacji dymu, powiększając zagrożenie pożarowe określone wzrostem temperatury górnej warstwy dymu, jej położeniem nad poziomem podłogi i zasięgiem widzialności. W badaniach stosowano kalorymetr stożkowy. Do obliczeń parametrów stanu środowiska pożarowego pomieszczeń użyto zaawansowanego modelu strefowego. Four com. fire-retarding agents were used for impregnation of oak samples studied for heat release rate and CO, CO2 and smoke (soot) emissions by cone calorimetry. The expt. data were used for computer simulation of temp. distribution, upper layer of smoke and visibility redn. in a room-corridor system. A complex zone model-based computer program was used for the simulation. One of the studied fire-retarding agents did not prevent the wood samples against the fire but even accelerated the combustion rate and smoke emission. Jednym z istotnych problemów badawczych, którymi zajmują się różne ośrodki na świecie, jest zagadnienie zmian właściwości palnych polimerów naturalnych i sztucznych w kierunku zmniejszenia generacji energii cieplnej i emisji produktów spalania1-7). Środki ogniochronne do drewna odgrywają znaczącą rolę w szeroko pojętej profilaktyce pożarniczej. W znacznym stopniu wpływają na zmniejszenie prawdopodobieństwa powstania pożaru lub zmniejszają dynamikę jego rozwoju. Ich główne działanie opiera aSzkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa; bCentrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej PIB, Józefów k. Otwocka Marek Koneckia, Marzena Półkaa,*, Norbert Tuśnioa, Daniel Małozięćb Wpływ środków ogniochronnych do drewna na zmiany środowiska pożaru w układzie pomieszczeń Effect of fire retarding agents for wood on the change of fire environment in room systems Dr hab. Marzena PÓŁKA, prof. SGSP - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżą[...]

 Strona 1