Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Pawłowski"

Charakterystyka parametrów cieplnych złączy ścian zewnętrznych budynków niskoenergetycznych


  Wartykule przedstawiono charakterystykę parametrów cieplnych złączy ścian zewnętrznych budynku niskoenergetycznego. Przeprowadzono analizę wpływu mostków cieplnych na straty ciepła przez przegrodę budowlaną. Słowa kluczowe: budynek niskoenergetyczny, parametry cieplne.Trwałość i niezawodność obudowy budynków niskoenergetycznych jest efektemwspółdziałania konstrukcyjnego poszczególnychmateriałów występujących w przegrodach i ich złączach oraz dobrego wykonawstwa.Wartykule ograniczyłem się do analizy dotyczącej charakterystyki parametrów cieplnych ścian zewnętrznych i ich złączy budynków w standardzie niskoenergetycznym. Badania i obliczenia własne Wpierwszymetapie obliczono parametry cieplne 7 wybranych złączy (tabela 1) ściany zewnętrznej dwuwarstwowej (bloczek wapienno-piaskowy 24 cm + styropian) w dwóch wariantach: I - budynek tradycyjny (styropian grubości 15 cm); II - budynek niskoenergetyczny (styropian grubości 30 cm). Do obliczeń przyjęto, że: - budynekzlokalizowanyjestwToruniu(ti=+20°C, te=-20°C); - wartości współczynników przewodności cieplnej materiałów budowlanych λ [W/(m·K)] przyjęto na podstawie tablicy w [1]; - współczynniki przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946 [2]; - warunki przejmowania ciepła na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni przegrody przyjęto zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008P [2] w przypadku obliczenia wielkości strumieni cieplnych oraz zg[...]

Analiza strat ciepła przez wybrane przegrody budowlane w świetle nowych przepisów prawnych DOI:10.15199/33.2015.05.37


  W artykule przedstawiono przykładowe obliczenia dotyczące strat ciepła przez przenikanie w przypadku ściany zewnętrznej budynku w świetle przepisów prawnych dotyczących określania charakterystyki energetycznej budynków i lokali. Słowa kluczowe: straty ciepła, przegrody budowlane.Wzakresie ochrony cieplnej budynków i ich przegród zewnętrznych określono wymagania w postaci dwóch jednocześnie stosowanych metod (§ 328 rozporządzenia [1]): - pierwsza polega na takim zaprojektowaniu przegród w budynku, aby wartości współczynników przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] przegród zewnętrznych, okien i drzwi oraz technika instalacyjna odpowiadały wymaganiom izolacyjności cieplnej; - druga to zaprojektowanie budynku pod kątem zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową - EP [kWh/(m2·r)]. Procedury obliczeniowe dotyczące określania wskaźnika EP podaje rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [2]. Zapisy w tym rozporządzeniu nie są jednak spójne z całym procesem projektowym oraz są sprzeczne z aktualnie obowiązującymi innymi aktami prawnymi i normami. Wiele niejasności i wątpliwości budzą m.in.: - podział budynku na strefy ogrzewane i chłodzone oraz wprowadzenie przestrzeni tymczasowo ogrzewanych; - zasady określania strat[...]

Kryteria kształtowania układów materiałowych złączy przegród zewnętrznych w świetle wymagań cieplnych DOI:10.15199/33.2015.05.38


  W artykule określono czynniki wpływające na wartości parametrów fizykalnych złączy budowlanych z uwzględnieniem wymagań cieplnych oraz sformułowano podstawowe kryteria i wytyczne w zakresie kształtowania ich struktury materiałowej. Słowa kluczowe: złącze przegród zewnętrznych, wymagania cieplne.Wzwiązku z wprowadzeniem nowych wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej (zaostrzeniewymagańwartości granicznych współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m²·K)] przegród zewnętrznych w [1]), niezwykle ważne w procesie projektowym staje się poprawne wykonywanie szczegółowych obliczeń i analiz, które powinny być podstawą do wyboru rozwiązań konstrukcyjno- materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy. Niestety w [1] nie sformułowano wymagań dotyczących ograniczenia strat ciepła przez złącza przegród zewnętrznych. Są to "słabe miejsca", w których występuje: - zwiększony przepływ strumienia cieplnego, co wpływa na wzrost wartości wskaźnika EP [kWh/(m2·rok)]; - obniżenie temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody, co prowadzi do ryzyka występowania kondensacji powierzchniowej, a w efekcie rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych (wiąże się z koniecznością wyznaczania czynnika temperaturowego fRsi). NFOŚiGW[2] wprowadził w przypadku mostków cieplnych budynków w standardzie NF40 oraz NF15 wartości graniczne liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψmax. [W/(m·K)]. Badania własne i obliczenia numeryczne wybranych złączy przegród zewnętrznych Wykonano obliczenia numeryczne z zastosowaniem programu k[...]

Ocena jakości cieplnej ścian zewnętrznych budynków o małym zużyciu energii DOI:10.15199/33.2018.04.03


  Projektowanie ścian zewnętrznych budynków omałymzużyciu energiiwymaga znajomości zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego,materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wzwiązku z wprowadzeniem nowych zaostrzonych wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej i oszczędności energiiwg rozporządzenia [8] niezwykle istotne staje się na etapie projektowania dokonywanie szczegółowych obliczeń i analiz, które powinny być podstawą do optymalnego wyboru rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz fizykalnych m.in. ścian zewnętrznych i ich złączy. Od 31 grudnia 2020 r. będą obowiązywały nowe wartości, m.in. granicznej wartości współczynnika przenikania ciepła Uc(max)/Umax [W/(m2-K)] pojedynczych przegród zewnętrznych oraz granicznego wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP (max) [kWh/(m2-r.)] całego analizowanego budynku. Spełnienie kryterium dotyczącego oszczędności energii i izolacyjności cieplnej gwarantuje zaprojektowanie i wykonanie budynku o małym zużyciu energii. Jakość cieplna ścian zewnętrznych i ich złączy Przedstawiono wyniki obliczeń parametrów fizykalnych kilku wariantów rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych dwuwarstwowych ścian zewnętrznych i ich złączy. Wpierwszym etapie obliczeń określonowartościwspółczynnika przenikania ciepłaU cwg PN-ENISO6946:2008 [4]. Przyjęto następujące rozwiązania materiałowe: ● wariant I: bloczek z betonu komórkowego (ρob. = 600 kg/m3) grubości 24 cm o λ = 0,17W/(m-K); płyty styropianowe grubości10cm; 12cm;15cmoλ=0,04W/(m-K); ● wariant II: bloczek z betonu komórkowego (ρob. = 600 kg/m3) grubości 24 cm o λ = 0,17 W/(m-K); płyty poliizocyjanuratowe (PIR) grubości 10 cm; 12 cm; 15 cm o λ = 0,022W/(m-K); [...]

Projektowanie cieplno- -wilgotnościowe przegród zewnętrznych i ich złączy DOI:10.15199/33.2018.06.14


  Zgodnie z krajowym planem wsparcia [10] budynek o niskim zużyciu energii to taki, który spełnia wymagania oszczędności energii i izolacyjności, zawarte w przepisach techniczno-użytkowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane [11] oraz załączniku 2 do rozporządzenia [8]. Schemat kryteriów oceny przegród zewnętrznych i złączy budynków o niskim zużyciu energii, opracowany na podstawie analizy przepisów prawnych, przedstawiono na rysunku 1. Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] przegród zewnętrznych budynków (tabela 1) oraz wartości graniczne wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP(max) [kWh/(m2·r.)] podano w [8], natomiast procedurę określania charakterystyki energetycznej budynku lub jego części w [9]. Podane w rozporządzeniu [8] wartości maksymalne współczynników przenikania ciepła Uc (max) lub U (max) nie uwzględniająwpływumostkówcieplnych iwefekcie dopuszcza się większe straty ciepła przez przegrody budowlane i ich złącza. Wzwiązku z tymzasadne jest określenie[...]

Kształtowanie parametrów fizykalnych złączy ścian zewnętrznych z płytą balkonową DOI:10.15199/33.2015.05.40


  W artykule przeprowadzono szczegółową analizę porównawczą parametrów fizykalnych złączy dwuwarstwowych ścian zewnętrznych z płytami balkonowymi. Na podstawie otrzymanych wyników opracowano karty katalogowe niezbędne w projektowaniu przegród z uwzględnieniem nowych wymagań cieplno-wilgotnościowych. Słowa kluczowe: balkony, analiza cieplno-wilgotnościowa.W związku z wprowadzeniem nowych wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej niezwykle ważne w procesie projektowym staje się poprawne wykonywanie szczegółowych obliczeń i analiz, które powinny być podstawąwyboru rozwiązań konstrukcyjno- materiałowych.Wrozporządzeniu [1] nie sformułowano jednak wymagań dotyczących ograniczenia strat ciepła przez złącza budowlane.Wpływmostkówna straty ciepła w budynkach został uwzględniony w wymaganiach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej [2], który uruchomił system dopłat do kredytówna budowę lub zakup energooszczędnych budynków mieszkalnych, spełniającychstandardybudynkówpasywnych( NF15) i niskoenergetycznych (NF40). W celu ograniczenia dodatkowych strat ciepła oraz możliwości obniżenia temperatury nawewnętrznej powierzchni przegrody w miejscu mostka cieplnego, należy odpo- Kształtowanie parametrów fizykalnych złączy ścian zewnętrznych z płytą balkonową Shaping the physical parameters of a connection of an outer wall with balcony plate mgr inż. Monika Dybowska1)*) dr [...]

Analiza przepisów prawnych dotyczących osiągnięcia standardu budynku niskoenergetycznego DOI:10.15199/33.2017.05.29


  W artykule przedstawiono analizę obowiązujących w Polsce przepisów prawnych dotyczących osiągnięcia standardu niskoenergetycznego budynku i określono parametry opisujące takie budynki. Na podstawie szczegółowych analiz autorzy sformułowali wnioski dotyczące projektowania "budynku o niskim zużyciu energii" w Polsce oraz zaproponowali zmiany w obecnych przepisach prawnych. Słowa kluczowe: budynek niskoenergetyczny, przepisy prawne."Krajowy plan …" [7] podaje, że: budynek o niskim zużyciu energii to taki, który spełnia wymagania dotyczące oszczędności energii i zawarte w przepisach techniczno-użytkowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane [5], tj. w szczególności dziale X oraz załączniku 2 do rozporządzenia [4].Aby ilość energii cieplnej potrzebnej do użytkowania nowo projektowanych lub przebudowywanych budynków można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie: ● wartości współczynnika przenikania ciepła U/Uc [W/(m2·K)] przegród zewnętrznych, okien, drzwi oraz technika instalacyjna muszą spełniać wymagania izolacyjności cieplnej wg [4], tzn. kryteriumU (Uc) ≤ Umax/(Uc(max)); ● zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową EP [kWh/(m2·r)], musi spełniać kryterium EP ≤ EPmax. Zgodnie z rozporządzeni[...]

Jakość złączy przegród zewnętrznych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym DOI:10.15199/33.2018.05.03


  2]; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 5 ’2018 (nr 549) 9 1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: krzypaw@utp.edu.pl Streszczenie. Zaprojektowanie budynku o małym zużyciu energii wymaga zastosowania innowacyjnych materiałów termoizolacyjnych do budowy przegród zewnętrznych oraz odnawialnego źródła energii do ogrzewania całego budynku. W artykule przedstawiono czynniki kształtujące jakość złączy przegród zewnętrznychwaspekcie cieplno-wilgotnościowym.Określono parametry fizykalnewybranychmostkówcieplnych o zróżnicowanych układachmateriałowych z zastosowaniem programu komputerowego TRISCO, uwzględniając zmienne parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego. Słowa kluczowe: złącze przegród zewnętrznych; wymagania cieplno-wilgotnościowe. Abstract. A building design with low energy consumption requires the use of innovative thermal insulationmaterials for the construction of external walls and a renewable energy source. The article presents the factors formative the quality of external walls joints in the hygrothermal aspect. Physical parameters of selected thermal bridges were determined with different material systems using the software TRISCO [...]

Renowacja ścian zewnętrznych budynków ocieplonych od wewnątrz - wybrane aspekty fizykalne DOI:10.15199/33.2015.11.41


  W artykule przedstawiono analizę parametrówfizykalnych złączy przegród zewnętrznych poddanych renowacji z zastosowaniem ocieplenia od wewnątrz. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz sformułowano wytyczne dotyczące konstruowania struktury materiałowej złączy przegród zewnętrznych ocieplonych odwewnątrz z uwzględnieniemwymagań cieplno-wilgotnościowych wg Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 2013 r. [1]. Słowa kluczowe: materiały izolacyjne, ocieplenie od wewnątrz, opór cieplny komponentu.Kolejność położenia poszczególnych warstw niema wpływu na izolacyjność termiczną przegrody, gdyż wynika ona jedynie z sumy oporów cieplnych użytych materiałów. O ile jest tomożliwe, izolację termiczną wykonuje się po stronie zewnętrznej przegrody. Istnieje jednak grupa budynków, które z różnych względów i uwarunkowań nie mogą lub nie powinny być ocieplone od zewnątrz. Możemy do nich zaliczyć następujące obiekty: ● zabytkowe, awięcwpisane do rejestru zabytków lub objęte ochroną konserwatorską; ● o wartości architektonicznej, mające ciekawy charakter elewacji lub oryginalny wygląd; ● z ograniczonym prawem własności, np. w przypadku gdy część ścian zewnętrz- 1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska *) Autor do korespondencji: e-mail: monikadybowska@op.pl Fot. 2. Stężenia słupów w miejscach rozbiórki stropów Photo 2. Bracings of posts where was demolished floor slab [...]

Analiza rozwiązań materiałowych przegród zewnętrznych ocieplonych od wewnątrz DOI:10.15199/33.2017.01.03


  Wartykule scharakteryzowanomateriały oraz technologie wykorzystywane przy docieplaniu ścian zewnętrznych od wewnątrz.Wprzypadku wybranych rozwiązańmateriałowych wykonano obliczenia dotyczące sprawdzenia kondensacji międzywarstwowej. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz sformułowano wytyczne projektowe i wykonawcze dotyczące przegród ocieplonych od wewnątrz z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych. Słowa kluczowe: ocieplenie od wewnątrz, materiały izolacyjne, ściany zewnętrzne.Wprzypadku docieplenia ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej do wyboru są trzy rozwiązania: ● zapobiegającewystąpieniu kondensacji; ● minimalizujące wystąpienie kondensacji; ● dopuszczające wystąpienie kondensacji pod warunkiem, że zostanie udowodnione, iż powstający w niekorzystnym okresie kondensat odparuje w ciągu roku obliczeniowego. Właściwości typowych materiałów izolacyjnych wykorzystywanych do ocieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz zestawiono w tabeli. Obliczenia Zwymagańrozporządzenia [4]wynika, że: ■ na wewnętrznej powierzchni przegrody nie może występować kondensacja pary wodnej powodująca rozwój grzybów pleśniowych; ■ we wnętrzu przegrody nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej; dopuszcza się kondensację parywodnejwewnątrz przegrodywokresie zimowym, jeżeli struktura przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja dokonano Budownictwo energooszczędne - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 1 ’[...]

 Strona 1  Następna strona »